Cysylltu gyda ni

Yr amgylchedd

Mae Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop yn cefnogi adeiladu a gweithredu ffermydd gwynt newydd ym Mhortiwgal

cyhoeddwyd

on

Bydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu € 65 miliwn i EDP Renováveis ​​SA (EDPR) i ariannu adeiladu a gweithredu dwy fferm wynt ar y tir yn ardaloedd Portiwgal Coimbra a Guarda. Ategir cyfraniad EIB gan warant a ddarperir gan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), prif biler y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop. Disgwylir y bydd gan y ffermydd gwynt gyfanswm capasiti o 125 MW a chreu oddeutu 560 o swyddi yn ystod cyfnod adeiladu'r prosiect.

Unwaith y byddant yn weithredol, bydd y ffermydd gwynt yn cyfrannu at Bortiwgal yn cwrdd â thargedau ei chynllun ynni a hinsawdd yn ogystal â tharged rhwymol y Comisiwn o gael o leiaf 32% o'r defnydd ynni terfynol yn dod o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae'r cytundeb hwn rhwng yr EIB ac EDP Renováveis, gyda chefnogaeth y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, yn enillydd ar gyfer yr hinsawdd a'r economi. Bydd y cyllid, gyda chefnogaeth y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, yn ariannu ffermydd gwynt ar y tir newydd yng ngorllewin a gogledd Portiwgal, gan helpu'r wlad i gyrraedd ei thargedau cynllun ynni a hinsawdd uchelgeisiol a chreu swyddi newydd yn y broses. ”

Daeth Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop hyd yn hyn wedi defnyddio € 535 biliwn o fuddsoddiad ledled yr UE, y mae 16% ohono ar gyfer prosiectau cysylltiedig ag ynni. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Bioamrywiaeth

Gwrandawiad cyhoeddus ar y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a phandemigau fel COVID-19 

cyhoeddwyd

on

Bydd gwrandawiad y Senedd ar 'Wynebu'r chweched difodiant torfol a risg gynyddol o bandemig: Pa rôl ar gyfer Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030' yn cael ei chynnal heddiw (14 Ionawr).

Wedi'i drefnu gan Bwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd, bydd y gwrandawiad yn mynd i'r afael â cholli bioamrywiaeth ac i ba raddau y mae hyn yn cynyddu'r risg o bandemig oherwydd newid mewn defnydd tir, newid yn yr hinsawdd a masnach bywyd gwyllt. Trafodir y rôl y gallai Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030 wrth wrthsefyll colli bioamrywiaeth ac wrth gynyddu ymrwymiad yr UE a'r ymrwymiad byd-eang i fioamrywiaeth.

Bydd y Platfform Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem Ysgrifennydd Gweithredol Dr Anne Larigauderie a Chyfarwyddwr Gweithredol Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Dr Hans Bruyninckx, yn agor y gwrandawiad cyhoeddus.

Mae'r rhaglen fanwl ar gael yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Gallwch ddilyn y gwrandawiad yn fyw yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> o 9h heddiw.

Strategaeth bioamrywiaeth yr UE ar gyfer 2030

Brynhawn Iau, bydd yr Aelodau'n trafod yr adroddiad drafft gan rapporteur César Luena (S&D, ES) sy'n ymateb i'r Strategaeth Bioamrywiaeth y Comisiwn ar gyfer 2030 ac yn croesawu lefel yr uchelgais yn y strategaeth. Mae'r adroddiad drafft yn tanlinellu bod yn rhaid mynd i'r afael â'r holl brif ysgogwyr newid natur ac mae'n mynegi pryder ynghylch diraddio pridd, effaith newid yn yr hinsawdd a'r gostyngiad yn nifer y peillwyr. Mae hefyd yn mynd i’r afael â materion cyllido, prif ffrydio a’r fframwaith llywodraethu ar gyfer bioamrywiaeth, yn galw am raglen Erasmus Gwyrdd sy’n canolbwyntio ar adfer a chadwraeth, ac yn pwysleisio’r angen am weithredu rhyngwladol, gan gynnwys o ran llywodraethu cefnforoedd.

Gallwch ddilyn cyfarfod y pwyllgor yn fyw yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/> o 13h15.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

Uwchgynhadledd Un Blaned: Mae'r Arlywydd von der Leyen yn galw am gytundeb uchelgeisiol, byd-eang a newid gemau ar fioamrywiaeth

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Ionawr, cymerodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, ran yn yr 'Uwchgynhadledd Un Blaned' ar gyfer bioamrywiaeth, trwy fideo-gynadledda. Yn ei haraith, pwysleisiodd yr Arlywydd von der Leyen mai “2021 fydd y flwyddyn pan fydd y byd yn troi deilen newydd i’n planed” yn y COP15 ar gyfer natur yn Kunming, ym mis Mai eleni. Galwodd am “uchelgeisiol, byd-eang a cytundeb sy'n newid gêm yn arddull Paris ”i'w lunio yn y COP15, gan fod hyn yn ymwneud nid yn unig â datblygu cynaliadwy, ond hefyd cydraddoldeb, diogelwch ac ansawdd bywyd. Ailadroddodd yr Arlywydd barodrwydd Ewrop i ddangos y ffordd a dod â chymaint o bartneriaid â yn bosibl ar fwrdd y llong, wrth arwain trwy weithredu ac uchelgais gartref. Siaradodd yr Arlywydd von der Leyen hefyd am y cysylltiad rhwng colli bioamrywiaeth a COVID-19: “Os na weithredwn ar frys i amddiffyn ein natur, efallai ein bod eisoes ar y dechrau. o oes pandemigau. Ond gallwn wneud rhywbeth yn ei gylch. Mae angen gweithredu byd-eang ar y cyd a datblygu cynaliadwy lleol. Ac yn union wrth i ni gydweithredu ar gyfer ein 'Un Blaned' mae angen i ni weithio gyda'n gilydd ar gyfer ein 'Un Iechyd'. "

Wrth siarad yn yr uwchgynhadledd a gynhaliwyd gan Ffrainc, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd, nododd Ursula von der Leyen sut mae'r Comisiwn yn gweithio i warchod bioamrywiaeth: “Mae hyn yn dangos bod troi dros ddeilen newydd ar gyfer natur i gyd yn ganlyniad i weithredu lleol a byd-eang. uchelgais. Dyma pam, gyda Bargen Werdd Ewrop, rydym yn cynyddu ein gweithredoedd a'n huchelgais ein hunain - yn lleol ac yn fyd-eang. A bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd, gwyrddach yn ein helpu i amddiffyn bywoliaethau a diogelwch bwyd - wrth i ni amddiffyn ein natur a'n hinsawdd. ” Yn olaf, atgoffodd y cyfranogwyr “ddyletswydd Ewrop i sicrhau nad yw ein Marchnad Sengl yn gyrru datgoedwigo mewn cymunedau lleol mewn rhannau eraill o'r byd.”

Gwyliwch yr araith yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>, ei ddarllen yn llawn yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>. Dysgu mwy am waith y Comisiwn i amddiffyn bioamrywiaeth ein planed yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Yr Arlywydd von der Leyen yn traddodi araith yn Uwchgynhadledd One Planet

cyhoeddwyd

on

Yn ystod yr uwchgynhadledd 'One Planet' a gynhaliwyd ar 11 Ionawr ym Mharis, Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) traddododd araith ar amaethyddiaeth gynaliadwy, bioamrywiaeth a'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, gan bwysleisio bod y rhain yn wahanol ochrau'r un geiniog. Er mwyn dangos cefnogaeth yr UE i gydweithrediad byd-eang a gweithredu lleol, addawodd gefnogi a noddi menter flaenllaw Wal Werdd Fawr dan arweiniad Affrica sy'n ceisio mynd i'r afael â dirywiad ac anialwch tir, gan adeiladu ar fuddsoddiad hirsefydlog yr UE yn y fenter hon. .

Cyhoeddodd hefyd y bydd ymchwil ac arloesedd yr UE ar iechyd a bioamrywiaeth yn flaenoriaeth fel rhan o ymdrech gydweithredol a chydlynu fyd-eang. Gyda'r Fargen Werdd ar gyfer Ewrop, mae'r UE ar flaen y gad o ran gweithredu rhyngwladol o blaid hinsawdd a bioamrywiaeth. Amlygodd yr Arlywydd von der Leyen rôl natur ac amaethyddiaeth gynaliadwy wrth gyflawni nod y Fargen Werdd ar gyfer Ewrop, sef gwneud Ewrop yn gyfandir niwtral hinsawdd cyntaf erbyn 2050.

Fis Mai diwethaf, cyhoeddodd y Comisiwn y strategaethau Bioamrywiaeth a Fferm-i-Fwrdd, a oedd yn nodi gweithredoedd ac ymrwymiadau uchelgeisiol yr UE i atal colli bioamrywiaeth yn Ewrop ac yn y byd, i drawsnewid amaethyddiaeth Ewropeaidd yn amaethyddiaeth gynaliadwy ac organig ac i gefnogi ffermwyr yn y trawsnewid hwn. Dechreuodd uwchgynhadledd “One Planet”, a gyd-drefnwyd gan Ffrainc, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd, gydag ymrwymiad gan arweinwyr o blaid bioamrywiaeth, y mae’r Arlywydd von der Leyen eisoes wedi’i gefnogi yn ystod sesiwn Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ddiwethaf Medi. Ceisiodd yr uwchgynhadledd adeiladu momentwm ar gyfer COP15 ar fioamrywiaeth a COP26 ar yr hinsawdd eleni.

Dilynwch yr araith trwy fideo-gynadledda ar EBS.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd