Cysylltu gyda ni

Bosnia a Herzegovina

'Helpwch ni os gwelwch yn dda': Mae ymfudwyr, sy'n agored i rew gaeaf Bosnia, yn aros am gyfle i gyrraedd yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae cannoedd o ymfudwyr yn cysgodi mewn adeiladau segur yn nhref ogledd-orllewinol Bosnia, Bihac, yn lapio orau ag y gallant yn erbyn yr eira a'r tywydd rhewllyd ac yn gobeithio cyrraedd aelod o'r UE Croatia dros y ffin yn y pen draw, yn ysgrifennu .
Ers dechrau 2018 mae Bosnia wedi dod yn rhan o lwybr tramwy i filoedd o ymfudwyr o Asia, y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica gyda'r nod o gyrraedd gwledydd cyfoethocach Ewrop.

Ond mae wedi dod yn fwyfwy anodd croesi ffiniau'r UE ac mae Bosnia tlawd wedi dod yn cul de sac gyda'i llywodraeth ranedig ethnig yn methu ymdopi, gan adael cannoedd o bobl heb gysgod priodol.

Mae Ali, 16, o Afghanistan, wedi bod yn cysgu mewn bws wedi'i adael am bron i chwe mis ar ôl iddo adael gwersyll Bihac.

“Rydw i mewn ffordd wael mewn gwirionedd, does neb i edrych ar ein holau ni yma ac nid yw’r amodau’n ddiogel yma,” meddai Ali wrth Reuters.

“Mae pobl sydd i fod i’n cefnogi ni wedi bod yn dod ac yn cymryd pethau oddi wrthym ni ac yna’n gwerthu’r pethau hynny y tu mewn i’r gwersyll neu mewn lleoedd eraill. Nid oes gennym unrhyw beth yma ... Helpwch ni os gwelwch yn dda. "

Mae tua 8,000 o ymfudwyr yn Bosnia, rhyw 6,500 mewn gwersylloedd o amgylch y brifddinas Sarajevo ac yng nghornel ogledd-orllewinol y wlad sy'n ffinio â Croatia.

Ddydd Llun (11 Ionawr), fe wnaeth pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, siarad dros y ffôn â chadeirydd Serb llywyddiaeth Bosnia, Milorad Dodik, gan annog awdurdodau Bosnia i wella amodau dyngarol enbyd ymfudwyr a chanolfannau agored wedi'u dosbarthu'n fwy cyfartal ledled y wlad gyfan.

Mae'r rhannau o Bosnia sydd wedi'u dominyddu gan Serb a Croat yn gwrthod darparu ar gyfer unrhyw ymfudwyr, y mae'r mwyafrif ohonynt yn dod o wledydd Mwslimaidd.

“Pwysleisiodd Borrell y byddai methu â gwneud hynny yn arwain at ganlyniadau difrifol i enw da Bosnia a Herzegovina,” meddai ei swyddfa mewn datganiad.

Dywedodd y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM), sy'n rhedeg gwersylloedd Bosnia, fod ei dimau symudol yn helpu tua 1,000 o bobl i sgwatio mewn tai a gafodd eu gadael neu eu dinistrio yn ystod rhyfel Bosnia yn y 1990au.

“Nid oes ganddyn nhw’r posibilrwydd o ddosbarthu bwyd yn rheolaidd,” meddai rheolwr gwersyll a chydlynydd IOM, Natasa Omerovic. “Ni allant geisio cymorth meddygol.”

Tan yr wythnos diwethaf, gadawyd 900 o bobl ychwanegol heb gysgod ar ôl i wersyll haf Lipa, rhyw 26 km i ffwrdd, gael ei roi ar dân yn union fel y penderfynodd yr IOM dynnu'n ôl oherwydd nad oedd yn ddigon cynnes ar gyfer y gaeaf.

Mae awdurdodau Bosnia, a fu ers misoedd yn anwybyddu ceisiadau gan yr Undeb Ewropeaidd i ddod o hyd i leoliad arall, bellach wedi darparu pebyll a gwelyau milwrol wedi'u cynhesu.

Nos Sul, fe wnaeth grŵp a ddaeth o hyd i gysgod mewn tŷ gwag yn Bihac, fwyta cinio cymedrol wedi'i goginio o dan olau fflachlamp ar dân byrfyfyr. Roedden nhw'n cysgu ar y llawr concrit budr heb ddŵr. Roedd rhai yn gwisgo sliperi plastig yn unig yn yr eira.

“Bywyd rhy galed yma,” meddai Shabaz Kan o Afghanistan.

Bosnia a Herzegovina

Bosnia a Herzegovina: Mae'r UE yn dyrannu € 3.5 miliwn ychwanegol i gefnogi ffoaduriaid ac ymfudwyr sy'n agored i niwed

cyhoeddwyd

on

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi heddiw € 3.5 miliwn ychwanegol mewn cymorth dyngarol i helpu ffoaduriaid ac ymfudwyr bregus ym Mosnia a Herzegovina sy’n wynebu trychineb ddyngarol. Mae mwy na 1,700 o ffoaduriaid ac ymfudwyr yn aros heb gysgod a chefnogaeth briodol yng nghanton Una Sana. Ar ôl cau'r ganolfan dderbyn yn Lipa, nad oedd yn atal y gaeaf ac a ddioddefodd dân hefyd, mae 900 o bobl ar yr hen faes gwersylla ar hyn o bryd. Yn ogystal, mae 800 o ffoaduriaid ac ymfudwyr eraill yn aros yn yr awyr agored mewn tywydd garw yn y gaeaf, gan gynnwys plant.

Dywedodd yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell: “Mae’r sefyllfa yng nghanton Una Sana yn annerbyniol. Mae llety atal y gaeaf yn rhagofyniad ar gyfer amodau byw trugarog, y mae angen eu sicrhau bob amser. Mae angen i awdurdodau lleol sicrhau bod y cyfleusterau presennol ar gael a darparu datrysiad dros dro nes bod gwersyll Lipa yn cael ei ailadeiladu'n gyfleuster parhaol. Bydd cymorth dyngarol yr UE yn rhoi mynediad i eitemau sylfaenol i bobl mewn trallod fel lliniaru ar unwaith i'w sefyllfa bresennol. Fodd bynnag, mae angen atebion tymor hir ar frys. Rydym yn annog yr awdurdodau i beidio â gadael pobl allan yn yr oerfel, heb fynediad at gyfleusterau misglwyf yng nghanol pandemig byd-eang. ”

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: "Mae cannoedd o bobl, gan gynnwys plant, yn cysgu y tu allan mewn tymereddau rhewllyd yn Bosnia a Herzegovina. Gellid osgoi'r trychineb ddyngarol hon, pe bai'r awdurdodau'n creu digon o le i gysgodi yn y wlad, gan gynnwys trwy ddefnyddio cyfleusterau presennol ar gael. Bydd yr UE yn darparu cymorth brys ychwanegol gan gynnwys i'r rhai sy'n cysgu y tu allan trwy ddosbarthu bwyd, blancedi, dillad cynnes ac yn parhau i gefnogi plant dan oed ar eu pen eu hunain. Fodd bynnag, ni fyddai angen cymorth dyngarol yn Bosnia a Herzegovina, pe bai'r wlad yn gweithredu mudo priodol. rheolaeth, yn unol â chais yr UE ers blynyddoedd lawer. ”

Bydd yr arian dyngarol a gyhoeddwyd ar 3 Ionawr yn rhoi dillad cynnes, blancedi, bwyd, ynghyd â gofal iechyd, iechyd meddwl a chymorth seicogymdeithasol i ffoaduriaid ac ymfudwyr. Bydd hefyd yn cyfrannu at ymdrechion i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws. Daw’r cyllid hwn ar ben € 4.5 miliwn a ddyrannwyd ym mis Ebrill 2020, gan ddod â chymorth dyngarol yr UE ar gyfer ffoaduriaid ac ymfudwyr ym Mosnia a Herzegovina i € 13.8m ers 2018.

Cefndir

Er bod dros 5,400 o ffoaduriaid ac ymfudwyr yn cael eu lletya mewn canolfannau derbyn dros dro a ariennir gan yr UE ym Mosnia a Herzegovina, nid yw'r capasiti cysgodi presennol sydd ar gael yn y wlad yn ddigonol.

Er gwaethaf ymgysylltiad parhaus yr UE â'r awdurdodau, nid ydynt wedi cytuno i agor cyfleusterau derbyn ychwanegol ac wedi bwrw ymlaen i gau'r rhai presennol, megis y Ganolfan Dderbyn Dros Dro Bira yn Bihać. Mae pobl yn parhau i gysgu mewn adeiladau segur neu bebyll symudol, heb fynediad i gysgod diogel, urddasol, dŵr a glanweithdra, trydan a gwres, a dim ond mynediad cyfyngedig sydd ganddyn nhw i fwyd a dŵr yfed diogel. Heb fynediad at wasanaethau sylfaenol, mae ffoaduriaid bregus ac ymfudwyr ym Mosnia a Herzegovina yn agored i risgiau amddiffyn ac iechyd difrifol, a waethygir gan y coronafirws. Nid yw'r help achub bywyd mawr ei angen yn disodli atebion tymor hwy i'r sefyllfa bresennol.

Mae'r UE yn darparu cefnogaeth dechnegol ac ariannol i Bosnia a Herzegovina wrth reoli mudo yn gyffredinol, gan gynnwys mewn perthynas â'r system loches a chyfleusterau derbyn, ynghyd â chryfhau rheolaeth ar y ffin. Ers dechrau 2018, mae'r UE wedi darparu mwy na € 88m naill ai'n uniongyrchol i Bosnia a Herzegovina neu trwy weithredu sefydliadau partner i fynd i'r afael ag anghenion uniongyrchol ffoaduriaid, ceiswyr lloches ac ymfudwyr ac i helpu Bosnia a Herzegovina i gryfhau ei alluoedd rheoli ymfudo.

Mwy o wybodaeth

Cymorth dyngarol yr UE yn Bosnia a Herzegovina

Parhau Darllen

Bosnia a Herzegovina

Taith i unman: Mae ymfudwyr yn aros yn yr oerfel i gael eu bwsio o wersyll Bosnia wedi'i losgi

cyhoeddwyd

on

By

Arhosodd cannoedd o ymfudwyr o Affrica, Asia a'r Dwyrain Canol yn yr oerfel ddydd Mawrth (29 Rhagfyr) i gael eu bwsio allan o wersyll wedi'i losgi ar fin cael ei ddatgymalu yng Ngorllewin Bosnia, ond nid oedd cytundeb i ble y dylent fynd, yn ysgrifennu Ivana Sekularac.

Dinistriodd tân y gwersyll yn Lipa gan gartrefu tua 1,200 o bobl yr wythnos diwethaf. Mae'r heddlu a swyddogion y Cenhedloedd Unedig wedi dweud bod y tân yn ôl pob tebyg wedi'i ddechrau gan ymfudwyr sy'n anhapus wrth i'r gwersyll gau dros dro, a drefnwyd ar gyfer yr un diwrnod.

Ddydd Mawrth, dyfynnodd y cyfryngau fod gweinidog diogelwch Bosnia, Selmo Cikotic, wedi dweud y byddai’r ymfudwyr yn cael eu symud i farics milwrol yn nhref Bradina, 320 km (200 milltir) i ffwrdd. Roedd y Gweinidog Cyllid, Vjekoslav Bevanda, yn anghytuno â hynny, gan ddweud na fu unrhyw gytundeb.

Dangosodd cyfryngau Bosnia luniau o fysiau wedi'u parcio i ymfudwyr fynd ar eu bwrdd. Ymgasglodd preswylwyr yn Bradina i brotestio yn erbyn ymfudwyr sy'n symud yno, adroddodd y porth klix.ba.

Mae tua 10,000 o ymfudwyr yn sownd yn Bosnia, gan obeithio cyrraedd gwledydd cyfoethocach yn yr Undeb Ewropeaidd.

Roedd disgwyl i wersyll Lipa, a agorwyd y gwanwyn diwethaf fel lloches dros dro ar gyfer misoedd yr haf 25 km i ffwrdd o Bihac, gau ddydd Mercher (30 Rhagfyr) ar gyfer ailwampio'r gaeaf.

Roedd y llywodraeth ganolog eisiau i'r ymfudwyr ddychwelyd dros dro i wersyll Bira yn Bihac, a gaewyd ym mis Hydref, ond roedd awdurdodau lleol yn anghytuno gan ddweud y dylai rhannau eraill o Bosnia hefyd rannu baich yr argyfwng mudol.

Mae'r Undeb Ewropeaidd, a oedd wedi cefnogi Bosnia gyda € 60 miliwn i reoli'r argyfwng ac wedi addo € 25m yn fwy, wedi gofyn dro ar ôl tro i'r awdurdodau ddod o hyd i ddewis arall yn lle gwersyll Lipa anaddas, gan rybuddio am argyfwng dyngarol sy'n datblygu.

Parhau Darllen

Bosnia a Herzegovina

#Coronavirus - € 12 miliwn i gefnogi busnesau bach a chanolig Bosnia a Herzegovina

cyhoeddwyd

on

Mae'r Gronfa Fuddsoddi Ewropeaidd (EIF) a Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina (RBBH) wedi llofnodi cytundeb gwarant sy'n caniatáu i'r banc gynyddu ei allu benthyca i gynnig € 12 miliwn o gyllid newydd gyda thelerau ac amodau gwell i fentrau bach a chanolig eu maint. (BBaChau) yn Bosnia a Herzegovina.

Darperir gwarant yr EIF i RBBH o dan y Cosme Cyfleuster Gwarant Benthyciad, fel rhan o'i becyn cymorth economaidd coronafirws. Mae'r offeryn hwn yn helpu i ddarparu cyfalaf gweithio i fusnesau bach a chanolig Ewropeaidd ar gyfer yr adferiad.

Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton (llun): “Mae pandemig coronafirws yn effeithio'n fawr ar fentrau bach a chanolig. Fe wnaethom ymateb yn gyflym iawn i ddarparu hylifedd ar unwaith iddynt. Diolch i'r gweithredu cyflym hwn, mae'r mesur coronafirws o dan Gyfleuster Gwarant Benthyciad COSME eisoes ar gael mewn mwy nag 20 o wledydd Ewropeaidd. Gyda chytundeb heddiw bydd busnesau bach a chanolig yn Bosnia a Herzegovina yn elwa o gefnogaeth yr UE i adferiad hefyd. ”

Am fwy o wybodaeth, gweler hyn Datganiad i'r wasg.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd