Cysylltu gyda ni

Economi

2021: Blwyddyn Rheilffordd Ewrop 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE wedi dynodi 2021 fel Blwyddyn Rheilffordd Ewrop i hyrwyddo'r defnydd o drenau fel trafnidiaeth ddiogel a chynaliadwy. Ar 15 Rhagfyr, cymeradwyodd Senedd Ewrop gynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd i ddynodi 2021 yn Flwyddyn Rheilffordd Ewrop.

Mae'r penderfyniad, a fabwysiadwyd gan y Cyngor ar 16 Rhagfyr, yn gysylltiedig ag ymdrechion yr UE i hyrwyddo dulliau trafnidiaeth eco-gyfeillgar a chyflawni niwtraliaeth hinsawdd erbyn 2050 o dan y Bargen Werdd Ewrop.

Mae sawl gweithgaredd eisoes wedi'u cynllunio i hyrwyddo rheilffyrdd ledled yr UE i annog pobl a busnesau i'w ddefnyddio.

Symudedd cynaliadwy a diogel

Mae trafnidiaeth yn cynrychioli 25% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE. Fodd bynnag, rheilffyrdd sy'n gyfrifol am ddim ond 0.4% o allyriadau nwyon tŷ gwydr yn yr UE. Mae'r rheilffyrdd wedi'i drydaneiddio i raddau helaeth a dyma'r unig ddull cludo sydd wedi lleihau ei allyriadau yn sylweddol er 1990. Gall rheilffyrdd hefyd chwarae rhan sylweddol mewn twristiaeth gynaliadwy.

Diolch i'r nifer isel o ddigwyddiadau, rheilffyrdd hefyd yw'r dull mwyaf diogel o gludo tir: yn unig Damweiniau rheilffordd sy'n achosi 0.1 marwolaeth fesul biliwn o deithwyr / km, yn erbyn 0.23 mewn damweiniau bws, 2.7 mewn damweiniau car a 38 gan feiciau modur (2011-2015). Yn 2018, cymeradwyodd y Senedd mesurau newydd i gryfhau hawliau teithwyr rheilffordd.

Mae rheilffyrdd yn cysylltu ardaloedd anghysbell, gan sicrhau cydlyniant mewnol a thrawsffiniol rhanbarthau Ewrop. Fodd bynnag, dim ond 7% o deithwyr ac 11% o nwyddau sy'n teithio ar y trên. Isadeiledd darfodedig, modelau busnes sydd wedi dyddio a chostau cynnal a chadw uchel yw rhai o'r rhwystrau i'w goresgyn i greu ardal reilffordd unedig Ewropeaidd.

Mae cludiant ffordd yn cludo 75% o nwyddau mewndirol: dylai rhan sylweddol ohono symud i ddyfrffyrdd a dyfrffyrdd mewndirol i helpu i leihau allyriadau yn y sector hwn fel dull cludo mwy cynaliadwy. Buddsoddiadau sylweddol a gweithrediad y Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws-Ewropeaidd (TEN-T) sydd eu hangen i gyflawni hyn.

Rheilffordd yn ystod y pandemig COVID-19

Mae argyfwng COVID-19 wedi dangos y gall rheilffyrdd sicrhau bod nwyddau hanfodol fel bwyd, meddyginiaethau a thanwydd yn cael eu cludo'n gyflym mewn amgylchiadau eithriadol.

Mae'r sector wedi cael ei daro'n galed gan yr argyfwng, gyda nifer y teithwyr yn gostwng yn sylweddol oherwydd mesurau sy'n cyfyngu ar deithio. Eto i gyd, bydd ganddo rôl i'w chwarae yn yr adferiad cynaliadwy o'r pandemig.

Pam y dewiswyd 2021 fel Blwyddyn Rheilffordd Ewrop

Mae 2021 yn hanfodol ar gyfer polisi rheilffyrdd yr UE gan ei fod yn cynrychioli blwyddyn lawn gyntaf gweithredu'r rheolau yn y Pedwerydd Pecyn Rheilffordd. Nod y pecyn deddfwriaethol yw creu Ardal Reilffordd Ewropeaidd cwbl integredig, cael gwared ar y rhwystrau sefydliadol, cyfreithiol a thechnegol sy'n weddill a chefnogi twf economaidd.

Amaethyddiaeth

CAP: Rhaid i adroddiad newydd ar dwyll, llygredd a chamddefnyddio cronfeydd amaethyddol yr UE gael ei ddeffro

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau sy'n gweithio ar amddiffyn cyllideb yr UE rhag y grŵp Gwyrddion / EFA newydd ryddhau adroddiad newydd: "I ble mae arian yr UE yn mynd?", sy'n edrych ar gamddefnyddio cronfeydd amaethyddol Ewropeaidd yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar wendid systemig yng nghronfeydd amaethyddol yr UE ac yn mapio'n glir, sut mae cronfeydd yr UE yn cyfrannu at dwyll a llygredd ac yn tanseilio rheolaeth y gyfraith mewn pump. Gwledydd yr UE: Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Slofacia a Rwmania.
 
Mae'r adroddiad yn amlinellu'r achosion diweddaraf, gan gynnwys: Hawliadau twyllodrus a thaliadau cymorthdaliadau amaethyddol yr UE Slofacia; y gwrthdaro buddiannau o amgylch cwmni Agrofert Prif Weinidog Tsiec yn Tsiecia; ac ymyrraeth y wladwriaeth gan lywodraeth Fidesz yn Hwngari. Daw'r adroddiad hwn allan gan fod sefydliadau'r UE yn y broses o drafod y Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gyfer y blynyddoedd 2021-27.
Dywed Viola von Cramon ASE, aelod o'r Gwyrddion / EFA o'r Pwyllgor Rheoli Cyllideb: "Mae'r dystiolaeth yn dangos bod cronfeydd amaethyddol yr UE yn tanio twyll, llygredd a chynnydd dynion busnes cyfoethog. Er gwaethaf nifer o ymchwiliadau, sgandalau a phrotestiadau, mae'n ymddangos bod y Comisiwn troi llygad dall at gam-drin rhemp arian trethdalwyr ac nid yw aelod-wladwriaethau yn gwneud llawer i fynd i'r afael â materion systematig. Yn syml, nid yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn gweithio. Mae'n darparu'r cymhellion anghywir ar gyfer defnyddio tir, sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn niweidio lleol. cymunedau Nid yw'r crynhoad enfawr o dir ar draul lles pawb yn fodel cynaliadwy ac yn sicr ni ddylid ei ariannu o gyllideb yr UE.
 
"Ni allwn barhau i ganiatáu sefyllfa lle mae cronfeydd yr UE yn achosi cymaint o niwed mewn cymaint o wledydd. Mae angen i'r Comisiwn weithredu, ni all gladdu ei ben yn y tywod. Mae angen tryloywder arnom ar sut a ble mae arian yr UE yn dod i ben, datgelu perchnogion cwmnïau amaethyddol mawr yn y pen draw a diwedd ar wrthdaro buddiannau. Rhaid diwygio'r PAC yn union fel ei fod yn gweithio i bobl a'r blaned ac yn y pen draw yn atebol i ddinasyddion yr UE. Yn y trafodaethau ynghylch y PAC newydd, rhaid i dîm y Senedd sefyll yn gadarn y tu ôl i gapio gorfodol a thryloywder. "

Dywedodd Mikuláš Peksa, ASE Plaid Môr-ladron ac Aelod Gwyrdd / EFA o’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol: “Rydym wedi gweld yn fy ngwlad fy hun sut mae cronfeydd amaethyddol yr UE yn cyfoethogi dosbarth cyfan o bobl yr holl ffordd i fyny at y Prif Weinidog. Mae diffyg systematig o dryloywder yn y PAC, yn ystod ac ar ôl y broses ddosbarthu. Mae asiantaethau talu cenedlaethol yn CEE yn methu â defnyddio meini prawf clir a gwrthrychol wrth ddewis buddiolwyr ac nid ydynt yn cyhoeddi'r holl wybodaeth berthnasol ar ble mae'r arian yn mynd. Pan ddatgelir rhywfaint o ddata, caiff ei ddileu yn aml ar ôl y cyfnod gorfodol o ddwy flynedd, gan ei gwneud yn amhosibl bron ei reoli.
 
“Mae tryloywder, atebolrwydd a chraffu priodol yn hanfodol i adeiladu system amaethyddol sy’n gweithio i bawb, yn lle cyfoethogi ychydig ddethol. Yn anffodus, mae data ar dderbynwyr cymhorthdal ​​wedi'u gwasgaru dros gannoedd o gofrestrau, nad ydynt ar y cyfan yn rhyngweithredol ag offer canfod twyll y Comisiwn. Nid yn unig y mae bron yn amhosibl i'r Comisiwn nodi achosion llygredd, ond yn aml nid yw'n ymwybodol o bwy yw'r buddiolwyr terfynol a faint o arian y maent yn ei dderbyn. Yn y trafodaethau parhaus ar gyfer y cyfnod PAC newydd, ni allwn ganiatáu i'r Aelod-wladwriaethau barhau i weithredu gyda'r diffyg tryloywder hwn a goruchwyliaeth yr UE. "

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein yma.

Parhau Darllen

EU

Cyfle GDP Trillion ewro os yw Ewrop yn croesawu digideiddio, mae'r adroddiad yn datgelu

Gohebydd technoleg

cyhoeddwyd

on

Adroddiad newydd, Digideiddio: Cyfle i Ewrop, yn dangos sut y gallai digideiddio cynyddol gwasanaethau a chadwyni gwerth Ewrop dros y chwe blynedd nesaf hybu CMC y pen yr Undeb Ewropeaidd 7.2% - sy'n cyfateb i gynnydd o € 1 triliwn yn y CMC cyffredinol. Mae'r adroddiad, a gomisiynwyd gan Vodafone ac a gynhaliwyd gan Deloitte, yn edrych ar y pum mesur allweddol - cysylltedd, cyfalaf dynol, defnyddio gwasanaethau rhyngrwyd, integreiddio technoleg ddigidol a gwasanaethau cyhoeddus digidol - sy'n cael eu mesur gan y Comisiwn Ewropeaidd Economi Ddigidol a Mynegai Society (DESI), ac mae'n datgelu y gall hyd yn oed gwelliannau cymedrol gael effaith fawr.

Defnyddio data1 o bob un o 27 gwlad yr UE a’r Deyrnas Unedig ar draws 2014-2019, mae’r adroddiad yn datgelu bod cynnydd o 10% yn y sgôr DESI gyffredinol ar gyfer aelod-wladwriaeth yn gysylltiedig â CMC 0.65% yn uwch y pen, gan dybio bod ffactorau allweddol eraill yn aros yn gyson, fel fel llafur, cyfalaf, defnydd y llywodraeth a buddsoddiad yn yr economi. Fodd bynnag, pe bai'r dyraniad digidol o becyn adfer yr UE, yn enwedig y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF), wedi'i ganoli mewn meysydd a allai weld pob aelod-wladwriaeth yn cyrraedd sgôr DESI o 90 erbyn 2027 (diwedd cylch cyllideb yr UE), Gallai CMC ledled yr UE gynyddu cymaint â 7.2%.

Gwledydd sydd â CMC is y pen yn 2019 fydd y buddiolwyr mwyaf: pe bai Gwlad Groeg yn codi ei sgôr o 31 yn 2019 i 90 erbyn 2027, byddai hyn yn cynyddu CMC y pen 18.7% CMC a chynhyrchedd yn y tymor hir 17.9%. . Mewn gwirionedd, byddai nifer o aelod-wladwriaethau arwyddocaol, gan gynnwys yr Eidal, Rwmania, Hwngari, Portiwgal a'r Weriniaeth Tsiec i gyd yn gweld cynnydd mewn GDP o dros 10%.

Dywedodd Cyfarwyddwr Grŵp Materion Allanol Grŵp Vodafone, Joakim Reiter: “Mae technoleg ddigidol wedi bod yn achubiaeth i lawer dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae’r adroddiad hwn yn rhoi arddangosiad pendant o sut mae digideiddio pellach yn hanfodol i atgyweirio ein heconomïau a’n cymdeithasau yn dilyn y pandemig. Ond mae'n rhoi cyfrifoldeb clir ar lunwyr polisi i wneud yn siŵr bod yr arian a ddyrannwyd gan offeryn adfer yr UE y Genhedlaeth Nesaf yn cael ei ddefnyddio'n ddoeth, fel y gallwn ddatgloi'r buddion sylweddol hyn i bob dinesydd.

“Mae’r argyfwng hwn wedi gwthio ffiniau’r hyn yr oedd pob un ohonom yn meddwl oedd yn bosibl. Nawr yw'r amser i fod yn ddigon dewr a gosod bar clir, uchel ar gyfer sut rydyn ni'n ailadeiladu ein cymdeithasau ac yn trosoli digidol yn llawn i'r perwyl hwnnw. Mae DESI - a’r alwad am “90 erbyn 27” - yn darparu fframwaith mor gadarn ac uchelgeisiol i yrru buddion pendant o ddigideiddio a dylai fod yn rhan annatod o fesur llwyddiant cyfleuster ailadeiladu’r UE, ac uchelgeisiau Degawd Digidol Ewrop yn ehangach. ”

Gall digideiddio alluogi gwytnwch economaidd a chymdeithasol nid yn unig o ran cysylltedd a thechnolegau newydd, ond hefyd trwy yrru sgiliau digidol dinasyddion a pherfformiad gwasanaethau cyhoeddus. Mae astudiaethau blaenorol eisoes wedi sefydlu cysylltiadau cadarnhaol ar y cyfan rhwng digideiddio a dangosyddion economaidd.

Mae'r adroddiad newydd hwn yn mynd un cam ymhellach, ac yn adeiladu arno adroddiad cynharach gan Vodafone, a gynhyrchwyd hefyd gan Deloitte, sydd hefyd yn edrych ar fuddion ehangach digideiddio, sy'n cynnwys:

  • Economaidd: Cynnydd mewn CMC y pen rhwng 0.6% a 18.7%, yn dibynnu ar y wlad; gyda'r UE yn gweld cynnydd cyffredinol mewn CMC y pen o 7.2% erbyn 2027;
  • Amgylcheddol: po fwyaf y defnyddiwn dechnolegau digidol, y mwyaf yw'r buddion amgylcheddol, o'r gostyngiad yn y defnydd o bapur i ddinasoedd mwy effeithlon a llai o ddefnydd o danwydd ffosil - er enghraifft, defnyddio Technoleg Rhyngrwyd Pethau (IoT) Vodafone mewn cerbydau yn gallu lleihau'r defnydd o danwydd 30%, gan arbed amcangyfrif o 4.8 miliwn tunnell o CO2e blwyddyn diwethaf;
  • Ansawdd bywyd: gall arloesiadau ym maes e-Iechyd wella ein lles personol ac mae technolegau dinasoedd craff yn cefnogi ein hiechyd gydag allyriadau is a marwolaethau - treigl allan atebion e-Iechyd ledled yr UE gallai atal cymaint â 165,000 o farwolaethau'r flwyddyn, a;
  • Cynhwysiant: mae'r ecosystem ddigidol yn agor cyfleoedd i fwy o aelodau cymdeithas. Wrth i ni fuddsoddi mewn sgiliau ac offer digidol, gallwn rannu buddion digideiddio yn decach - er enghraifft bob 1,000 o ddefnyddwyr band eang newydd mewn ardaloedd gwledig, mae 80 o swyddi newydd yn cael eu creu.

Dywedodd Sam Blackie, partner a phennaeth Cynghori Economaidd EMEA, Deloitte: “Bydd mabwysiadu technolegau newydd a llwyfannau digidol ledled yr UE yn creu sylfaen gref ar gyfer twf economaidd, gan greu cyfleoedd newydd ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau a hybu cynhyrchiant ac effeithlonrwydd. Mae economïau sydd â lefelau isel o fabwysiadu digidol yn debygol o elwa'n sylweddol o ddigideiddio, a fydd yn annog cydweithredu ac arloesi pellach ledled Ewrop. ”

Yn ogystal â chomisiynu'r adroddiad hwn, mae gan Vodafone nifer o fentrau, ar lefel yr UE ac aelod-wladwriaethau, a fydd yn cefnogi'r ymgyrch tuag at ddigideiddio a'r ymdrech i gael 90 am 27. Ymweliad www.vodafone.com/EuropeConnected am fwy o fanylion.

Dewiswch CMC Aelod-wladwriaethau a chynyddiant yn cynyddu pe byddent yn cyrraedd 90 ar y DESI erbyn 2027:


NLIEESDECZPTHUITROGR
Sgôr DESI 201963.65853.651.247.34742.341.636.535.1
% o gynnydd mewn CMC os yw'r wlad yn cyrraedd 90 ar DESI0.590.984.387.8110.0610.1611.4311.6516.4818.70
% o gynnydd mewn cynhyrchiant os yw'r wlad yn cyrraedd 90 ar DESI4.706.307.708.6010.3010.5012.9013.3016.7017.90

Mae'r adroddiad yn defnyddio data o 27 o wledydd yr UE a'r Deyrnas Unedig ar draws 2014-2019 i ddatblygu dadansoddiadau economeg o effeithiau economaidd digideiddio, fel y'u mesurir gan y DESI, ar Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y pen ac ar gynhyrchiant tymor hir. Mae hyn yn adeiladu ar ddulliau a ddefnyddiwyd mewn llenyddiaeth flaenorol i astudio effaith technoleg a seilwaith digidol ar ddangosyddion economaidd. I gael mwy o wybodaeth am y fethodoleg, gweler atodiad technegol yr adroddiad yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Am y DESI

Daeth Mynegai Economi a Chymdeithas Ddigidol (DESI) ei greu gan yr UE i fonitro perfformiad digidol cyffredinol Ewrop ac olrhain cynnydd gwledydd yr UE o ran eu cystadleurwydd digidol. Mae'n mesur pum agwedd bwysig ar ddigideiddio: cysylltedd, cyfalaf dynol (sgiliau digidol), defnyddio gwasanaethau rhyngrwyd, integreiddio technoleg ddigidol (canolbwyntio ar fusnesau) a gwasanaethau cyhoeddus digidol. Mae sgorau’r UE a gwlad allan o 100. Cyhoeddir adroddiadau DESI ar gynnydd digideiddio ledled yr UE yn flynyddol.

Am Vodafone

Mae Vodafone yn gwmni telathrebu blaenllaw yn Ewrop ac Affrica. Ein pwrpas yw “cysylltu ar gyfer dyfodol gwell” ac mae ein harbenigedd a'n graddfa yn rhoi cyfle unigryw i ni ysgogi newid cadarnhaol i'r gymdeithas. Mae ein rhwydweithiau yn cadw teulu, ffrindiau, busnesau a llywodraethau yn gysylltiedig ac - fel y mae COVID-19 wedi dangos yn glir - rydym yn chwarae rhan hanfodol wrth gadw economïau i redeg a gweithrediad sectorau beirniadol fel addysg a gofal iechyd.  

Vodafone yw'r gweithredwr rhwydwaith symudol a sefydlog mwyaf yn Ewrop ac mae'n ddarparwr cysylltedd IoT byd-eang blaenllaw. Mae ein platfform technoleg M-Pesa yn Affrica yn galluogi dros 45m o bobl i elwa o fynediad at daliadau symudol a gwasanaethau ariannol. Rydym yn gweithredu rhwydweithiau symudol a sefydlog mewn 21 o wledydd ac yn partneru â rhwydweithiau symudol mewn 48 yn fwy. Ar 31 Rhagfyr 2020, roedd gennym dros 300m o gwsmeriaid symudol, mwy na 27m o gwsmeriaid band eang sefydlog, dros 22m o gwsmeriaid teledu ac roeddem yn cysylltu mwy na 118m o ddyfeisiau IoT. 

Rydym yn cefnogi amrywiaeth a chynhwysiant trwy ein polisïau absenoldeb mamolaeth a rhieni, gan rymuso menywod trwy gysylltedd a gwella mynediad i addysg a sgiliau digidol i fenywod, merched a'r gymdeithas yn gyffredinol. Rydym yn parchu pob unigolyn, waeth beth fo'u hil, ethnigrwydd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw, cred, diwylliant neu grefydd.

Mae Vodafone hefyd yn cymryd camau sylweddol i leihau ein heffaith ar ein planed trwy leihau ein hallyriadau nwyon tŷ gwydr 50% erbyn 2025 a dod yn sero net erbyn 2040, prynu 100% o'n trydan o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2025, ac ailddefnyddio, ailwerthu neu ailgylchu 100 % o'n hoffer rhwydwaith diangen.

Am fwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda cliciwch yma, Dilynwch ni ar Twitter Neu gysylltu â ni ar LinkedIn.

Am Deloitte

Yn y datganiad hwn i'r wasg mae cyfeiriadau at “Deloitte” yn gyfeiriadau at un neu fwy o Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) cwmni preifat yn y DU wedi'i gyfyngu trwy warant, a'i rwydwaith o aelod-gwmnïau, y mae pob un ohonynt yn endid annibynnol ar wahân ac yn gyfreithiol. .

Os gwelwch yn dda Cliciwch yma am ddisgrifiad manwl o strwythur cyfreithiol DTTL a'i aelod-gwmnïau.

1 Ymhlith y ffynonellau data mae Banc y Byd, Eurostat, a'r Comisiwn Ewropeaidd.

Parhau Darllen

EU

A yw Ewrop o'r diwedd wedi colli amynedd gyda'i oligarchiaid a fewnforiwyd?

avatar

cyhoeddwyd

on

Trychinebus Prif Weithredwr Polisi Tramor yr UE, Josep Borrell daith i Rwsia ddechrau mis Chwefror wedi taflu cysgod hir dros y cyfandir. Nid dyma'r tro cyntaf i ddiplomydd Ewropeaidd gorau fethu â sefyll i fyny i'r Kremlin, ond y golygfeydd gwaradwyddus o Moscow - o dawelwch amlwg Borrell tra bod Gweinidog Tramor Rwseg, Sergey Lavrov, wedi galw'r UE yn “bartner annibynadwy” i Borrell darganfod trwy Twitter bod Rwsia wedi diarddel tri diplomydd Ewropeaidd am fynychu gwrthdystiadau yn cefnogi arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny - ymddengys eu bod wedi taro nerf arbennig ymhlith llunwyr polisi Ewropeaidd.

Nid yn unig y mae galwadau gan luosi ar gyfer ymddiswyddiad Borrell, ond ymddengys bod y llwch diplomyddol wedi gwthio awydd gwleidyddion Ewropeaidd am sancsiynau newydd ar gylch mewnol Putin. Navalny ei hun gosod allan y glasbrint ar gyfer sancsiynau ffres cyn iddo gael ei garcharu, gan gyfansoddi rhestr darged o oligarchiaid. Mae nifer o’r enwau sy’n cael eu hystyried, fel perchennog Chelsea FC, Roman Abramovich, wedi bod yn hir yn craffu ar graffu’r Gorllewin er gwaethaf difrifol honiadau yn eu herbyn ac yn dynn cysylltiadau i Putin. Yn wir, mae llunwyr polisi Ewropeaidd wedi dangos goddefgarwch rhyfeddol i'r dons busnes sydd wedi heidio i'w glannau - hyd yn oed fel y maent wedi llwyr wedi methu i integreiddio i gymdeithasau Ewropeaidd, yn sgrechian Dyfarniadau llys y gorllewin ac aros mewn stepen clo gyda'r rhwydweithiau cronyist sy'n cefnogi cyfundrefn Putin. Yn sgil saga Navalny a thaith drychinebus Borrell i Moscow, a yw deddfwyr y Gorllewin wedi rhedeg allan o amynedd o'r diwedd?

Targedau newydd ar ôl perthynas Navalny

Mae cysylltiadau Rwsia â'r UE a'r DU wedi dod dan straen cynyddol ers i Alexei Navalny fod gwenwynig fis Awst diwethaf gyda'r asiant nerf Sofietaidd Novichok, ac wedi plymio i isafbwyntiau newydd yn sgil ei arestio ym mis Ionawr. Hyd yn oed cyn taith anffodus Borrell, roedd momentwm cynyddol ar gyfer gosod cyfyngiadau newydd ar Rwsia. Senedd Ewrop pleidleisio 581-50 ddiwedd mis Ionawr i “gryfhau mesurau cyfyngol yr UE vis-à-vis Rwsia yn sylweddol”, tra bod gan ASau’r wrthblaid herio llywodraeth y DU i lunio sancsiynau newydd. Mae’r pwysau i gymryd llinell galed wedi cyrraedd cae twymyn ar ôl cywilydd Borrell ym Moscow, gyda hyd yn oed llysgennad Rwseg yn Llundain yn derbyn bod y Kremlin yn disgwyl cosbau newydd gan yr UE a'r DU.

Prydain a'r Undeb Ewropeaidd yn barod cyflwyno rhai sancsiynau fis Hydref y llynedd, gan dargedu chwe swyddog o Rwseg a chanolfan ymchwil wyddonol a redir gan y wladwriaeth y credir ei bod wedi bod yn gysylltiedig â defnyddio'r arf cemegol gwaharddedig yn erbyn Navalny. Nawr, fodd bynnag, mae Navalny a'i gynghreiriaid nid yn unig yn galw am ail don o ganlyniadau ond maent yn eiriol dros newid strategol o ran pa bwyntiau pwysau y mae'r sancsiynau wedi'u hanelu atynt.

Navalny yn credu bod yr oligarchiaid a'r 'stoligarchs' (oligarchiaid a noddir gan y wladwriaeth fel Arkady Rotenberg, a oedd yn ddiweddar hawlio mai “Putin Palace” Navalny a broffiliwyd mewn exposé oedd ei eiddo ef mewn gwirionedd) y dylai ei gronfeydd symud yn rhydd ledled Ewrop fod yn darged sancsiynau ffres, yn hytrach na’r swyddogion cudd-wybodaeth canolig sydd wedi ysgwyddo’r canlyniadau yn hanesyddol. “Y prif gwestiwn y dylem ei ofyn i ni ein hunain yw pam mae’r bobl hyn yn gwenwyno, yn lladd ac yn ffugio etholiadau,” Navalny Dywedodd gwrandawiad gan yr UE ym mis Tachwedd, “Ac mae’r ateb yn syml iawn: arian. Felly dylai'r Undeb Ewropeaidd dargedu'r arian ac oligarchiaid Rwseg. ”

Swipe yn nhrefn Putin, ond hefyd dial hir-ddisgwyliedig

Cynghreiriaid arweinydd yr wrthblaid, sydd wedi codi'r frwydr am sancsiynau ffres ar ôl i Navalny fod â llaw mae dedfryd o garchar am ddwy flynedd ac wyth mis, wedi dadlau bod sancsiynau personol yn erbyn oligarchiaid proffil uchel ag asedau yn y Gorllewin gallai arwain at “wrthdaro o fewn elitaidd” a fyddai’n ansefydlogi’r rhwydwaith o gynghreiriaid cyfoethog sy’n galluogi ac yn cyfreithloni ymddygiad troseddol Putin.

Fodd bynnag, byddai cymryd llinell anoddach ar oligarchiaid â gorffennol brith, â buddion uwchlaw a thu hwnt i roi pwysau uniongyrchol ar weinyddiaeth Putin. Yn union fel y safodd Borrell yn ddistaw wrth i Sergei Lavrov lambastio'r bloc Ewropeaidd yr oedd i fod i'w gynrychioli, mae'r Gorllewin wedi anfon neges ofidus trwy gyflwyno'r carped coch ar gyfer oligarchiaid sydd wedi ceisio camu ochr yn ochr â rheolaeth y gyfraith Ewropeaidd dro ar ôl tro.

Cymerwch achos tycoon Farkhad Akhmedov. Roedd Akhmedov yn ffrind agos i Abramovich archebwyd gan Uchel Lys Prydain i drosglwyddo 41.5% o'i ffortiwn - gan ychwanegu hyd at £ 453 miliwn - i'w gyn-wraig Tatiana, sydd wedi yn byw yn y DU er 1994. Mae'r biliwnydd nwy nid yn unig wedi gwrthod pesychu'r taliad ysgariad, ond mae wedi cychwyn ar ymosodiad dim gwaharddiad yn erbyn system gyfreithiol Prydain ac wedi crynhoi'r hyn y mae barnwyr Prydain yn ei wneud. disgrifiwyd fel cynlluniau cywrain er mwyn osgoi penderfyniad llys y DU.  

Akhmedov yn brydlon datgan bod penderfyniad Uchel Lys Llundain yn “werth cymaint â phapur toiled” a Awgrymodd y bod y dyfarniad ysgariad yn rhan o gynllwyn Prydeinig yn erbyn Putin a Rwsia writ fawr - ond ni chyfyngodd ei hun i rethreg ymfflamychol yn cwestiynu uniondeb system farnwrol Prydain. Y biliwnydd dadleuol mae'n debyg wedi cofrestru ei fab, masnachwr Llundain, Temur, 27 oed, i'w helpu i symud a chuddio asedau allan o gyrraedd. Cyn dyddiad llys i ateb cwestiynau am y “rhoddion”Fe ddangosodd ei dad ef, gan gynnwys fflat Hyde Park gwerth £ 29 miliwn a £ 35 miliwn i chwarae'r farchnad stoc, Temur ffoi y DU i Rwsia. Yn y cyfamser, trodd ei dad at lys cyfraith yn Dubai sharia - nad oedd yn cydnabod egwyddor gyfreithiol y Gorllewin o rannu asedau rhwng priod - er mwyn cadw ei oruwchwyliaeth o £ 330 miliwn ddiogel o orchymyn rhewi byd-eang Uchel Lys y DU ar ei asedau.

Yn anffodus, mae'r hydoedd rhyfeddol yr aeth Akhmedov iddynt i rwystro system gyfiawnder Prydain yn cyfateb i'r cwrs i'r oligarchiaid a osododd eu hunain mewn priflythrennau Ewropeaidd heb fabwysiadu gwerthoedd Ewropeaidd na gadael ar ôl y cronyism cymhleth y maent hwy, a threfn Putin, yn dibynnu arno.

Mae llunwyr polisi Ewropeaidd wedi bod yn araf yn mynd i’r afael â’r brîd newydd hwn o farwniaid lladron. Wedi'i dargedu'n briodol, gallai'r rownd nesaf o sancsiynau ladd dau aderyn ag un garreg, gan ail-bwysleisio pwysau ar gylch mewnol Putin tra hefyd yn anfon neges at dycoonau sydd wedi mwynhau eu hasedau yn y Gorllewin ers amser maith.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd