Cysylltu â ni

Gweriniaeth Tsiec

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cymorth buddsoddi ar gyfer perllannau a dyfrhau Tsiec; yn agor ymchwiliadau manwl i fesurau Tsiec o blaid cwmnïau amaethyddol mawr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo dau gynllun cymorth cymorth buddsoddi Tsiec ar gyfer ailstrwythuro perllannau a dyfrhau, wrth agor ymchwiliad manwl i asesu a oedd cymorth buddsoddi a roddwyd i rai mentrau mawr a oedd yn weithredol yn y sector amaethyddol yn y gorffennol yn unol â rheolau'r UE. ar gymorth gwladwriaethol yn y sector amaethyddol. Ochr yn ochr, mae'r Comisiwn wedi agor ymchwiliad manwl i asesu a yw cymorth yn y gorffennol ac wedi'i gynllunio i rai mentrau mawr i gefnogi yswiriant cnwd a da byw yn unol â rheolau'r UE ar gymorth gwladwriaethol yn y sector amaethyddol.

Cymorth buddsoddi i fentrau mawr ar gyfer ailstrwythuro perllannau a dyfrhau

Hysbysodd Tsiecia i'r Comisiwn ei gynlluniau i weithredu dau gynllun cymorth i gefnogi ymgymeriadau sy'n weithredol yn y sector amaethyddol waeth beth yw eu maint wrth fuddsoddi yn ailstrwythuro perllannau a dyfrhau. Amcangyfrif mai cyllideb y cynlluniau oedd € 52.4 miliwn a € 21m yn y drefn honno.

hysbyseb

Canfu'r Comisiwn fod y cymorth y mae'r awdurdodau Tsiec yn bwriadu ei roi yn y dyfodol o dan y ddau gynllun a hysbyswyd yn unol â'r amodau a nodwyd yng Nghanllawiau Cymorth Gwladwriaethol Amaethyddol 2014 mewn perthynas â phob math o fuddiolwyr. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesurau o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

O ran y gorffennol, yn ystod ei asesiad o'r mesurau arfaethedig, canfu'r Comisiwn, yn y blynyddoedd blaenorol, fod rhai o fuddiolwyr y cynlluniau hynny wedi'u cymhwyso'n wallus gan yr awdurdodau sy'n rhoi Tsiec fel busnesau bach neu ganolig (BBaChau), tra roeddent yn ymgymeriadau mawr mewn gwirionedd. Canfu'r Comisiwn fod yr ymgymeriadau mawr hynny wedi derbyn cymorth ar sail cynlluniau Tsiec presennol, sydd wedi'u heithrio rhag bloc o dan y Rheoliad Eithrio Bloc Amaethyddiaeth ac yn hygyrch i fusnesau bach a chanolig yn unig.

Mae Canllawiau Cymorth Gwladwriaethol Amaethyddol 2014 y Comisiwn yn galluogi aelod-wladwriaethau i roi cymorth buddsoddi o blaid mentrau o bob maint, yn ddarostyngedig i rai amodau. Pan roddir cymorth buddsoddi i fentrau mawr, oherwydd ei effeithiau ystumiol posibl, mae angen cwrdd â rhai amodau ychwanegol i sicrhau bod ystumiadau cystadleuaeth posibl yn cael eu lleihau. Yn benodol, rhaid i gymorth buddsoddi i fentrau mawr: (i) gael effaith gymhelliant go iawn, hy ni fyddai'r buddiolwyr yn gwneud y buddsoddiad yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd (sef 'senario gwrthffactif' sy'n disgrifio'r sefyllfa sy'n absennol o'r cymorth); a (ii) cael ei gadw i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol yn seiliedig ar wybodaeth benodol.

hysbyseb

Ar y cam hwn, mae gan y Comisiwn amheuon bod y cymorth a roddwyd eisoes gan Tsiec i'r mentrau mawr yn cydymffurfio â'r amodau hynny, yn enwedig oherwydd absenoldeb cyflwyno senario gwrthffeithiol i sicrhau bod cymorth a roddwyd i ymgymeriadau mawr yn y gorffennol yn gymesur. .

Bydd y Comisiwn nawr yn ymchwilio ymhellach i benderfynu a yw ei bryderon cychwynnol yn cael eu cadarnhau. Mae agor ymchwiliad manwl yn rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb wneud sylwadau ar y mesur. Nid yw'n rhagfarnu canlyniad yr ymchwiliad mewn unrhyw ffordd.

Cymorth i gefnogi premiwm yswiriant cnwd a da byw ar gyfer mentrau mawr

Hysbysodd Tsiecia'r Comisiwn o'i gynlluniau i roi € 25.8m o gefnogaeth y cyhoedd i bremiwm yswiriant cnwd a da byw ar gyfer mentrau mawr.

Datgelodd asesiad y Comisiwn fod cefnogaeth o’r fath eisoes wedi’i rhoi yn y gorffennol i fuddiolwyr a oedd wedi eu cymhwyso’n wallus gan yr awdurdodau rhoi Tsiec fel busnesau bach a chanolig, tra eu bod mewn gwirionedd yn fentrau mawr.

Ar y cam hwn, mae gan y Comisiwn amheuon bod cymorth Tsiec ar gyfer premiymau yswiriant cnydau a da byw yn y gorffennol yn cydymffurfio â'r gofynion a ragwelwyd gan Ganllawiau Cymorth Gwladwriaethol Amaethyddol 2014 ar gyfer mentrau mawr. Yn hyn o beth, yn absenoldeb cyflwyno senario gwrthffactif gan y buddiolwyr a oedd â chymwysterau gwallus fel busnesau bach a chanolig, mae'n annhebygol y gallai'r awdurdodau Tsiec sicrhau bod y cymorth a roddir i ymgymeriadau mawr yn cael effaith gymhelliant.

O dan y cynllun a hysbyswyd gan Tsiecia, bydd yn rhaid i'r buddiolwyr wneud cais am y cymorth dim ond ar adeg talu'r premiwm yswiriant, ac nid cyn llofnodi'r contract yswiriant. Felly mae'r Comisiwn yn amau ​​ar hyn o bryd bod y mesur yn cael effaith gymhelliant go iawn, hynny yw na fyddai'r buddiolwyr yn cwblhau contractau yswiriant yn absenoldeb cefnogaeth y cyhoedd. Hefyd yn achos cymorth yn y gorffennol ac wedi'i gynllunio i gefnogi premiwm yswiriant cnwd a da byw ar gyfer mentrau mawr, bydd y Comisiwn nawr yn ymchwilio ymhellach i benderfynu a yw ei bryderon cychwynnol yn cael eu cadarnhau. Mae agor ymchwiliad manwl yn rhoi cyfle i bawb sydd â diddordeb wneud sylwadau ar y mesur. Nid yw'n rhagfarnu mewn unrhyw ffordd ganlyniad yr ymchwiliad.

Cefndir

O ystyried posibiliadau cyllido ffermwyr sy'n aml yn llai, mae Canllawiau 2014 y Comisiwn ar gyfer cymorth gwladwriaethol yn y sectorau amaethyddol a choedwigaeth ac mewn ardaloedd gwledig yn caniatáu i Aelod-wladwriaethau gefnogi buddsoddiadau a phremiymau yswiriant ar gyfer ymgymeriadau. Fodd bynnag, dylai'r mesurau fodloni nifer o amodau, yn benodol:

  • Yr egwyddor 'effaith cymhelliant': rhaid cyflwyno'r cais am gymorth cyn dechrau'r gweithgaredd â chymorth;
  • y gofyniad i fentrau mawr brofi'r 'effaith cymhelliant' trwy 'senario gwrthffeithiol': mae angen iddynt gyflwyno tystiolaeth ddogfennol yn dangos beth fyddai wedi digwydd mewn sefyllfa lle na roddwyd y cymorth;
  • rhaid i'r cymorth barchu fod yn gymesur, a;
  • amodau penodol yn ymwneud â gweithgareddau cymwys, costau cymwys a dwyster cymorth.

Diffinnir busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn Atodiad I i Reoliad y Comisiwn (UE) 702/2014. Mae'r un Rheoliad yn egluro y gallai datblygiad busnesau bach a chanolig gael ei gyfyngu gan fethiannau'r farchnad. Yn nodweddiadol, mae busnesau bach a chanolig yn ei chael hi'n anodd cael cyfalaf neu fenthyciadau, o ystyried natur gwrth-risg rhai marchnadoedd ariannol a'r cyfochrog cyfyngedig y gallant ei gynnig o bosibl. Gall eu hadnoddau cyfyngedig hefyd gyfyngu ar eu mynediad at wybodaeth, yn enwedig o ran technoleg newydd a marchnadoedd posibl. Fel y mae Llysoedd yr Undeb wedi cadarnhau'n gyson, mae'n rhaid dehongli'r diffiniad o fusnes bach a chanolig yn llym.

Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniadau ar gael o dan rifau achosion SA.50787, SA.50837, ac SA. SA.51501 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

 

Gweriniaeth Tsiec

Dau farw ar ôl i drenau wrthdaro yn y Weriniaeth Tsiec

cyhoeddwyd

on

By

Bu farw dau o bobl, roedd saith mewn cyflwr critigol a dioddefodd 31 arall anafiadau mewn gwrthdrawiad rhwng dau drên teithwyr ger tref orllewinol Domazlice, adroddodd asiantaeth newyddion Tsiec CTK ddydd Mercher, yn ysgrifennu Jan Lopatka, Reuters.

Dywedodd y Gweinidog trafnidiaeth Tsiec, Karel Havlicek, ar Twitter mai un o’r trenau dan sylw oedd yr Ex 351, sydd, yn ôl gwefan Rheilffyrdd Tsiec, yn drên cyflym o Munich i Prague.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiecia € 7 biliwn

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 7 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth helpu Tsiecia i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae'r cynllun Tsiec yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i'r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Tsiecia yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Tsiec yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

hysbyseb

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Tsiec  

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 42% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae'r cynllun yn cynnwys buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy, moderneiddio rhwydweithiau dosbarthu gwres ardal, amnewid boeleri glo a gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl a chyhoeddus. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau ar gyfer amddiffyn natur a rheoli dŵr ynghyd â buddsoddiad mewn symudedd cynaliadwy.

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Tsiecia yn canfod ei fod yn neilltuo 22% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer buddsoddiadau mewn seilwaith digidol, digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gan gynnwys meysydd iechyd, cyfiawnder a gweinyddu trwyddedau adeiladu. Mae'n hyrwyddo digideiddio busnesau a phrosiectau digidol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys mesurau i wella sgiliau digidol ar bob lefel, fel rhan o'r system addysg a thrwy raglenni uwchsgilio ac ailsgilio pwrpasol.

hysbyseb

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Tsiec

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Tsiecia yn mynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Tsiecia gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020.

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer mesurau i fynd i'r afael â'r angen am fuddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni a ffynonellau ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy a seilwaith digidol. Nod sawl mesur yw mynd i'r afael â'r angen i feithrin sgiliau digidol, gwella ansawdd a chynhwysiant addysg, a chynyddu argaeledd cyfleusterau gofal plant. Mae'r cynllun hefyd yn darparu ar gyfer gwella'r amgylchedd busnes, yn bennaf trwy fesurau e-lywodraeth helaeth, diwygio'r gweithdrefnau o roi trwyddedau adeiladu a mesurau gwrth-lygredd. Bydd heriau ym maes Ymchwil a Datblygu yn cael eu gwella trwy fuddsoddiad sydd â'r nod o gryfhau cydweithrediad cyhoeddus-preifat a chefnogaeth ariannol ac anariannol i gwmnïau arloesol.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o'r chwe philer y cyfeirir atynt yn y Rheoliad RRF.

Cefnogi buddsoddiadau blaenllaw a phrosiectau diwygio

Mae'r cynllun Tsiec yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Tsiecia wedi cynnig € 1.4bn i gefnogi adnewyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau a € 500 miliwn i hybu sgiliau digidol trwy addysg a buddsoddiadau mewn rhaglenni uwchsgilio ac ailsgilio ar gyfer y gweithlu cyfan.  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod nad oes unrhyw fesur a gynhwysir yn y cynllun yn gwneud unrhyw niwed sylweddol i'r amgylchedd, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Mae'r trefniadau a gynigir yn y cynllun adfer a gwytnwch mewn perthynas â systemau rheoli yn ddigonol i atal, canfod a chywiro llygredd, twyll a gwrthdaro buddiannau sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd. Disgwylir i'r trefniadau hefyd osgoi cyllid dwbl i bob pwrpas o dan y Rheoliad hwnnw a rhaglenni eraill yr Undeb. Ategir y systemau rheoli hyn gan fesurau archwilio a rheoli ychwanegol sydd wedi'u cynnwys yng nghynnig y Comisiwn ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor fel cerrig milltir. Rhaid cyflawni'r cerrig milltir hyn cyn i Tsiecia gyflwyno ei chais am daliad cyntaf i'r Comisiwn.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Heddiw, mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi penderfynu rhoi ei olau gwyrdd i gynllun adfer a gwytnwch Tsiec. Bydd y cynllun hwn yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi symudiad tuag at ddyfodol mwy gwyrdd a mwy digidol i Tsiecia. Mae mesurau sy'n gwella effeithlonrwydd ynni, yn digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus ac yn atal camddefnyddio arian cyhoeddus yn unol ag amcanion NextGenerationEU yn union. Rwyf hefyd yn croesawu’r pwyslais cryf y mae’r cynllun yn ei roi ar gryfhau gwytnwch system gofal iechyd Tsiec i’w baratoi ar gyfer heriau yn y dyfodol. Byddwn yn sefyll gyda chi bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu'n llawn.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd cynllun adferiad a gwytnwch Tsiec yn rhoi hwb cryf i ymdrechion y wlad i fynd yn ôl ar ôl i’r sioc economaidd achosi’r pandemig. Bydd y € 7bn yng nghronfeydd NextGenerationEU a fydd yn llifo i Tsiecia dros y pum mlynedd nesaf yn cefnogi rhaglen eang o ddiwygiadau a buddsoddiadau i adeiladu economi fwy cynaliadwy a chystadleuol. Maent yn cynnwys buddsoddiadau sylweddol iawn mewn adnewyddu adeiladau, ynni glân a symudedd cynaliadwy, ynghyd â mesurau i hybu seilwaith a sgiliau digidol a digideiddio gwasanaethau cyhoeddus. Bydd yr amgylchedd busnes yn elwa o hyrwyddo mesurau e-lywodraeth a gwrth-lygredd. Bydd y cynllun hefyd yn cefnogi gwelliannau mewn gofal iechyd, gan gynnwys gofal atal canser ac adferiad wedi'i atgyfnerthu. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 7bn mewn grantiau i Tsiecia o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 910m i Tsiecia cyn ei ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd i Tsiecia.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Bydd y cynllun hwn yn rhoi Tsiecia ar y llwybr i adferiad ac yn hybu ei dwf economaidd wrth i Ewrop baratoi ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae Tsiecia yn bwriadu buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a thrafnidiaeth gynaliadwy, wrth wella effeithlonrwydd ynni adeiladau. Ei nod yw cyflwyno mwy o gysylltedd digidol ledled y wlad, hyrwyddo addysg a sgiliau digidol, a digideiddio llawer o'i wasanaethau cyhoeddus. Ac mae'n rhoi ffocws i'w groesawu ar wella'r amgylchedd busnes a'r system gyfiawnder, wedi'i ategu gan fesurau i ymladd yn erbyn llygredd a hyrwyddo e-lywodraeth - i gyd mewn ymateb cytbwys i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Tsiec. Ar ôl ei roi ar waith yn iawn, bydd y cynllun hwn yn helpu i roi Tsiecia ar sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. ”

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac atebion

Ftaflen act ar gynllun adfer a gwytnwch Tsiec

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Tsiecia

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen

Gweriniaeth Tsiec

NextGenerationEU: Arlywydd von der Leyen yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn o'r cynllun adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (19 Gorffennaf), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) bydd yn Tsiecia i gyflwyno asesiad y Comisiwn ar y cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol o dan NextGenerationEU. Fore Llun, bydd yr Arlywydd von der Leyen yn teithio i Prague i gwrdd â'r Prif Weinidog Andrej Babiš, ynghyd â'r Is-lywydd Věra Jourová. Bydd hefyd yn ymweld ag Prague State Opera ac Opera'r Wladwriaeth a'r Amgueddfa Genedlaethol, ac yn trafod buddsoddiadau mewn effeithlonrwydd ynni. 

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd