Cysylltu gyda ni

EU

Gall yr UE, Norwy a'r DU gyflawni addewid arweinwyr am natur yr wythnos hon trwy ddod â gorbysgota i ben

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Credyd llun: Agencja Fotograficzna Caro / Alamy Stock Photo

Wrth i swyddogion o’r UE, Norwy a’r DU gwrdd bron yr wythnos hon i drafod terfynau pysgota ar gyfer poblogaethau pysgod a rennir yn 2021, galwodd ymgyrch Our Fish heddiw ar y tair plaid i wneud 2021 y flwyddyn y maent ar y cyd yn pysgota o fewn cyngor gwyddonol.
 
Mae adroddiad diweddar dadansoddiad o gyd-UE, Norwy a'r DU mae arferion pysgota, a gyhoeddwyd gan Our Fish, yn dangos sut mae Norwy a'r UE, gan gynnwys y DU, wedi gosod terfynau pysgota blynyddol yn gyson ar gyfer stociau a rennir uwchlaw cyngor gwyddonol am yr 20 mlynedd diwethaf. Ar gyfartaledd, mae Cyfanswm y Daliadau a Ganiateir (TACs) fel rhan o Gytundeb yr UE-Norwy yn fwy na chyngor gwyddonol ar gyfartaledd o 11% rhwng 2001 a 2020.

“Bydd 2021 yn wahanol i’r UE, Norwy a’r DU ar sawl cyfeiriad - rhaid i un o’r newidiadau hyn gynnwys ymrwymiad newydd i roi diwedd ar orbysgota poblogaethau pysgod a rennir, er mwyn sicrhau y gall eu moroedd cyffredin barhau i gefnogi swyddi a chymunedau ar y cyfan. ein harfordiroedd, ac i adeiladu'r gwytnwch sydd ei angen i gryfhau ein cefnforoedd yn erbyn pwysau newid yn yr hinsawdd, ”meddai Cyfarwyddwr ein Rhaglen Bysgod, Rebecca Hubbard.

“Mae ein Pysgod yn galw ar yr UE i gyflawni ei rwymedigaeth gyfreithiol i ddod â gorbysgota i ben, trwy weithio gyda Norwy a therfynau pysgota’r DU o fewn y cyngor gwyddonol a ddarperir gan ICES (Cyngor Rhyngwladol Archwilio’r Môr). Mae ein dadansoddiad yn dangos prawf clir o orbysgota - ac mae'r tair plaid yn ysgwyddo cyfrifoldeb am hyn.

“Yn lle Norwy yn beio’r UE a’r DU am daflu pysgod ar y môr yn afreolus, tra bod yr UE a’r DU yn beio Norwy am wthio terfynau pysgota uwchlaw cyngor gwyddonol am yr Uchafswm Cynnyrch Cynaliadwy, rhaid i’r tri weithio gyda’i gilydd er mwyn eu hamcan cyffredin, sydd o fudd i bawb dod â gorbysgota i ben, a dangos arweinyddiaeth fyd-eang ar weithredu cefnfor a hinsawdd.

“Bydd y terfynau pysgota ar gyfer pysgod eiconig fel penfras Môr y Gogledd yn cael eu penderfynu yn ystod y trafodaethau hyn - mae hyn y hyn o bryd i'r DU, yr UE a Norwy adfer iechyd y cefnfor a chyflawni eu diweddar 'Addewid Arweinwyr dros Natur' trwy roi stop clir a phendant i orbysgota. Dyma eu cyfle i ddangos eu bod o ddifrif, ac nid yn llawn aer poeth yn unig. ”

 Y briffio, TACs Cytunedig O'u cymharu â Chyngor Gwyddonol ICES yng Nghytundeb Norwy, gellir ei lawrlwytho yma.

Gweler hefyd: AMAETHYDDIAETH: Penderfyniad yr UE i Barhau i orbysgota Brand 'Cywilyddus' (Rhagfyr 17 2020)

Yn ystod Cyngor AMAETHYDD ym mis Rhagfyr, cytunodd gweinidogion pysgodfeydd ar rolio arfaethedig y Comisiwn o 25% o 2020 TAC a rennir gyda'r DU a Norwy, fel cynllun wrth gefn ar gyfer Ionawr - Mawrth 2021 (er mwyn sicrhau y gall pysgota stociau a rennir barhau tan fod yn fwy parhaol gwneir cytundeb ar gyfer pysgota yn 2021).

Holi ac Ateb

 • Pwy sy'n gyfrifol am yr holl orbysgota hwn?

Aelod-wladwriaethau'r UE, ynghyd â Norwy a'r DU. Ar gyfartaledd, mae Cyfanswm y Daliadau a Ganiateir (TACs) - terfynau dal, wedi'u mynegi mewn tunelli - fel rhan o Gytundeb yr UE-Norwy yn fwy na ICES (Cyngor Rhyngwladol ar gyfer Archwilio'r Môr) cyngor gwyddonol ar gyfartaledd o 11% (rhwng 2001 a 2020). Gan fod gan bob TAC gyfrannau cwota gwahanol rhwng y partïon, ac asesiad gwahanol o'i gymharu â chyngor gwyddonol ICES, mae'n bosibl gwneud y cyfrifiad hwn ar gyfer yr UE, y Deyrnas Unedig a Norwy. Mae'r dull hwn yn dilyn methodoleg y Sefydliad Economeg Newydd Glanio'r Beio cyfres adroddiadau ar gyfer TACs y cytunwyd arnynt gan Gyngor yr UE. Mae'r canlyniadau'n datgelu, er bod yr UE a'r Deyrnas Unedig ychydig yn uwch na'r cyfartaledd gorbysgota o 11% ar gyfer y cwotâu rheoli ar y cyd a'r cwotâu ar y cyd yng Nghytundeb yr UE-Norwy, mae Norwy yn is na'r cyfartaledd, gan ragori ar gyngor ICES 9% ar gyfer TACs a reolir ar y cyd. .

Mae dau eithriad nodedig lle mae cyfran Norwyaidd fawr o TAC sy'n rhagori ar gyngor ICES gan ganran fawr: Penfras Môr y Gogledd, a reolir ar y cyd, a macrell yn ardal 4b, c (de Môr y Gogledd), sydd â chymal cwotâu a throsglwyddiad cwota yn flynyddol o'r UE i Norwy. Yn y ddau achos hyn gellir cwestiynu a oedd llais Norwy yn y trafodaethau cwota wedi bod yn galw am TACs yn unol â chyngor gwyddonol ICES (er bod y TAC ar gyfer macrell wedi dilyn cyngor yn ystod y blynyddoedd diwethaf).

 • Ble mae'r gorbysgota hwn yn digwydd?

Yng Ngogledd Ddwyrain yr Iwerydd a Môr y Gogledd

 • A yw hyn mewn gwirionedd gorbysgota? 

Ydy, mae data'n dangos bod y TACs hyn wedi'u gosod dro ar ôl tro uwchlaw cyngor gwyddonol 20 mlynedd. Mae'r cyngor gwyddonol ar gyfer yr Uchafswm Cynnyrch Cynaliadwy (MSY) ac fe'i bwriedir fel gofyniad lleiaf moel ar gyfer rheoli pysgodfeydd yn gynaliadwy; mewn gwirionedd pe bai pwysau pysgota yn cael ei osod yn is ar yr Uchafswm Cynnyrch Economaidd er enghraifft, gallai'r poblogaethau, ac yn y tymor hir y mae'r diwydiant yn eu dal, fod hyd yn oed yn fwy.

 • Siawns os yw gorbysgota wedi bod yn mynd ers 20 mlynedd, oni fyddai stociau wedi damwain erbyn hyn? Os ydyn nhw'n dal i bysgota yna mae'n rhaid i bopeth fod yn iawn, iawn?

Penfras Môr y Gogledd yn enghraifft wych o sut y bydd gosod TACs uwchlaw cyngor gwyddonol yn arwain at ddamweiniau poblogaeth pysgod.

Enghraifft dda yw terfynau pysgota ar gyfer y Skaggerak a Kattegat. Fe'u cytunir yn ystod y trafodaethau stoc a rennir, lle mae nifer o bysgod fel penwaig, penfras, gwynfan, cegddu a leinin wedi cael eu gorbysgota, a phoblogaethau o benwaig a phenfras wedi cwympo. Mae hyn nid yn unig yn tanseilio iechyd y cefnfor ond yn arwain at ostwng cyfleoedd pysgota ac elw i'r diwydiant yn gyson.

 • Ble ydych chi'n cael eich rhifau? Nid yw ein gwlad yn gor-bysgota!

Glanio'r Beio yn defnyddio rhifau a gyhoeddwyd yn y Cytundeb rhwng yr UE a Norwy ar stociau a rennir, a rheoliad terfynol TAC a Chwota yr UE, ac yn eu cymharu â'r cyngor gwyddonol gan ICES

 • Pam ydych chi'n pigo ar Norwy? Yn amlwg nid Norwy yw'r dihiryn yma, mae'n amlwg bod yr UE a'r DU yn gorbysgota mwy. 

Mae Norwy, ar gyfartaledd, yn gorbysgota llai na'r UE a'r DU, ond yn 2012 a 2019 roeddent yn sylweddol waeth. Beth bynnag, nid yw bod yn “llai drwg” na’r gwaethaf yn golygu mai Norwy yw’r boi da yma!

 • Pwy sy'n gyfrifol am ddod â'r gorbysgota hwn i ben?

Mae'r UE, Norwy a'r DU i gyd yn gyfrifol am ddod â'r gorbysgota hwn i ben oherwydd bod angen cytundeb rhwng yr holl bartïon ar y trafodaethau.

 • Sut mae trwsio'r broblem hon?

Y ffordd hawsaf a mwyaf uniongyrchol i ddatrys y broblem hon yw i'r UE, Norwy a'r DU osod TACs yn unol â chyngor ICES, a pheidio â mynd y tu hwnt iddi. Gall gwneud gwyddoniaeth yn benderfynol gymryd y cam gwleidyddol allan o benderfyniadau anodd.

 • Beth ddylai Norwy ei wneud i ddod â'r gorbysgota hwn i ben?

Mae Norwy yn aelod sefydlol o'r Panel Cefnfor 14 gwlad; ym mis Rhagfyr 2020, addawodd y Prif Weinidog Erna Solberg amddiffyn ei ddyfroedd ar y cyd, rhoi diwedd ar orbysgota a dilyn cyngor gwyddonol. Nid yn unig y dylai Norwy wneud iawn am yr ymrwymiad hwn, byddai'n gwneud yn dda mynnu bod ei phartneriaid, yr UE a'r DU yn dilyn ei esiampl.

 • Beth ddylai'r DU ei wneud i ddod â'r gorbysgota hwn i ben?

Mae angen i'r DU ymrwymo i ddod â gorbysgota i ben ar unwaith a dilyn cyngor gwyddonol, y mae ei Fil Pysgodfeydd newydd yn methu â'i wneud. Ni fydd unrhyw gynnydd yn “rheoli ei ddyfroedd ei hun” yn helpu ei ddiwydiant pysgota os na fydd yn rhoi’r gorau i orbysgota, sy’n tanseilio’r union adnodd y mae’n dibynnu arno.

 • Beth ddylai'r UE ei wneud i ddod â'r gorbysgota hwn i ben?

Dylai'r UE gadw at ei gynnau a gweithredu'r CFP trwy beidio byth â gosod TACs uwchlaw cyngor gwyddonol. Dyma’r egwyddor sylfaenol sylfaenol o ddod â gorbysgota i ben, y mae’r UE wedi bod yn ymladd ers degawdau, ac ni all obeithio symud ymlaen i reoli ar sail ecosystem neu bysgodfeydd sy’n craffu ar yr hinsawdd os na all hyd yn oed osod terfynau pysgota unigol ar lefelau cynaliadwy.

 • Os bydd Norwy, yr UE, a'r DU yn gorffen gorbysgota, a fydd canlyniadau negyddol, oni fydd yn golygu tlodi, colli swyddi ac ati?

Bydd dod â gorbysgota i ben mewn gwirionedd yn gwella amodau ar gyfer y diwydiant pysgota - bydd gennym fwy o bysgod, a fydd yn gallu cefnogi hyd yn oed mwy o swyddi, ni fydd yn rhaid i bysgotwyr fynd mor bell a physgota cyhyd, a bydd hyn yn trosi'n elw ac yn y pen draw yn fwy bwyd môr. Mae'r Sefydliad Economeg Newydd (NEF) yn amcangyfrif pe byddem yn gorffen gorbysgota holl stociau'r UE, gallem gael bwyd ar gyfer 89 miliwn o ddinasyddion ychwanegol yr UE, € 1.6 biliwn ychwanegol mewn refeniw blynyddol, ac yn cynhyrchu dros 20,000 o swyddi newydd.

 • Pryd fydd cwotâu stoc a rennir ar gyfer 2021 yn cael eu gosod?

Fel rheol, trafodir y rhain yn ystod mis Tachwedd a'u penderfynu erbyn dechrau mis Rhagfyr, ond mae'r methiant - hyd yn hyn - i ddod i gytundeb UE-DU yn golygu bod y trafodaethau hyn yn digwydd ym mis Ionawr 2021.

 • Pwy sy'n gwneud y penderfyniadau hyn? 

Yn flaenorol, Pennaeth Dirprwyaethau’r UE (a ddarperir gan y Comisiwn Ewropeaidd) a Norwy a fyddai’n negodi’r canlyniad gyda’i gilydd - bydd Pennaeth Dirprwyaethau o’r DU yn ymuno â nhw ar gyfer trafodaethau cwota 2021. Mae'r dirprwyaethau fel arfer yn cwrdd am wythnos ar y tro, 1-1 gwaith nes eu bod yn cytuno. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r dirprwyaethau o bob gwladwriaeth wedi cynnwys eu cynghorwyr gwyddonol, cynrychiolwyr y diwydiant a chynrychiolwyr y llywodraeth. Mae'r trafodaethau (fel arfer) yn cael eu cynnal y tu ôl i ddrysau caeedig, heb fynediad i'r cyhoedd, dim cyhoeddi swyddi, a llai fyth o dryloywder na chyfarfodydd Cyngor AMAETHU'r UE. Gwrthodwyd mynediad i gyrff anllywodraethol i'r cyrff anllywodraethol hyn. Dyma rywbeth ysgrifennodd Our Fish y llynedd am y broblem hon.

EU

Dywed WHO weithio gyda'r Comisiwn i reoli rhoddion brechlyn COVID rhanbarthol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

PWY

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn gweithio gyda’r Comisiwn Ewropeaidd i gydlynu rhoddion brechlyn COVID-19 ar gyfer gwledydd eraill ar y cyfandir, meddai pennaeth ei swyddfa Ewropeaidd ddydd Iau (25 Chwefror), ysgrifennu Stephanie Nebehay yn Genefa a Kate Kelland yn Llundain.

Dywedodd Hans Kluge, a ofynnwyd am ddosau ar gyfer gwledydd yn y Balcanau, wrth gynhadledd newyddion: “Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ar bob lefel ar fater rhoddion.”

Byddai Awstria yn cydlynu’r rhoddion hynny, meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Cymerodd llwyfannau ar-lein fwy o gamau yn ymladd yn erbyn dadffurfiad brechlyn

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r adroddiadau newydd gan Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok a Mozilla, llofnodwyr y Cod Ymarfer ar Ddiheintio. Maent yn darparu trosolwg o esblygiad y mesurau a gymerwyd ym mis Ionawr 2021. Ehangodd Google ei nodwedd chwilio gan ddarparu gwybodaeth a rhestr o frechlynnau awdurdodedig yn lleoliad y defnyddiwr mewn ymateb i chwiliadau cysylltiedig yn 23 o wledydd yr UE, a chymhwysodd TikTok y tag brechlyn COVID-19 i dros bum mil o fideos yn yr Undeb Ewropeaidd. Cyd-noddodd Microsoft yr ymgyrch #VaxFacts a lansiwyd gan NewsGuard gan ddarparu estyniad porwr am ddim yn amddiffyn rhag gwybodaeth anghywir brechlynnau coronafirws. Yn ogystal, nododd Mozilla fod cynnwys awdurdodol wedi'i guradu o'i gymhwysiad Pocket (read-it-later) wedi casglu mwy na 5.8 biliwn o argraffiadau ledled yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae angen i lwyfannau ar-lein gymryd cyfrifoldeb i atal dadffurfiad niweidiol a pheryglus, domestig a thramor, rhag tanseilio ein brwydr gyffredin yn erbyn y firws a’r ymdrechion tuag at frechu. Ond ni fydd ymdrechion llwyfannau yn unig yn ddigonol. Mae hefyd yn hanfodol cryfhau cydweithrediad ag awdurdodau cyhoeddus, y cyfryngau a chymdeithas sifil i ddarparu gwybodaeth ddibynadwy. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae dadffurfiad yn fygythiad y mae angen ei gymryd o ddifrif, a rhaid i ymateb platfformau fod yn ddiwyd, yn gadarn ac yn effeithlon. Mae hyn yn arbennig o hanfodol nawr, pan ydym yn gweithredu i ennill y frwydr ddiwydiannol i bob Ewropeaidd gael mynediad cyflym at frechlynnau diogel. ”

Mae'r rhaglen adrodd fisol wedi bod ei estyn yn ddiweddar a bydd yn parhau tan fis Mehefin wrth i'r argyfwng ddatblygu. Gellir ei gyflawni o dan 10 Mehefin 2020 Cyfathrebu ar y Cyd i sicrhau atebolrwydd tuag at y cyhoedd ac mae trafodaethau'n parhau ar sut i wella'r broses ymhellach. Fe welwch ragor o wybodaeth a'r adroddiadau yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

CAP: Rhaid i adroddiad newydd ar dwyll, llygredd a chamddefnyddio cronfeydd amaethyddol yr UE gael ei ddeffro

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau sy'n gweithio ar amddiffyn cyllideb yr UE rhag y grŵp Gwyrddion / EFA newydd ryddhau adroddiad newydd: "I ble mae arian yr UE yn mynd?", sy'n edrych ar gamddefnyddio cronfeydd amaethyddol Ewropeaidd yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar wendid systemig yng nghronfeydd amaethyddol yr UE ac yn mapio'n glir, sut mae cronfeydd yr UE yn cyfrannu at dwyll a llygredd ac yn tanseilio rheolaeth y gyfraith mewn pump. Gwledydd yr UE: Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Slofacia a Rwmania.
 
Mae'r adroddiad yn amlinellu'r achosion diweddaraf, gan gynnwys: Hawliadau twyllodrus a thaliadau cymorthdaliadau amaethyddol yr UE Slofacia; y gwrthdaro buddiannau o amgylch cwmni Agrofert Prif Weinidog Tsiec yn Tsiecia; ac ymyrraeth y wladwriaeth gan lywodraeth Fidesz yn Hwngari. Daw'r adroddiad hwn allan gan fod sefydliadau'r UE yn y broses o drafod y Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gyfer y blynyddoedd 2021-27.
Dywed Viola von Cramon ASE, aelod o'r Gwyrddion / EFA o'r Pwyllgor Rheoli Cyllideb: "Mae'r dystiolaeth yn dangos bod cronfeydd amaethyddol yr UE yn tanio twyll, llygredd a chynnydd dynion busnes cyfoethog. Er gwaethaf nifer o ymchwiliadau, sgandalau a phrotestiadau, mae'n ymddangos bod y Comisiwn troi llygad dall at gam-drin rhemp arian trethdalwyr ac nid yw aelod-wladwriaethau yn gwneud llawer i fynd i'r afael â materion systematig. Yn syml, nid yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn gweithio. Mae'n darparu'r cymhellion anghywir ar gyfer defnyddio tir, sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn niweidio lleol. cymunedau Nid yw'r crynhoad enfawr o dir ar draul lles pawb yn fodel cynaliadwy ac yn sicr ni ddylid ei ariannu o gyllideb yr UE.
 
"Ni allwn barhau i ganiatáu sefyllfa lle mae cronfeydd yr UE yn achosi cymaint o niwed mewn cymaint o wledydd. Mae angen i'r Comisiwn weithredu, ni all gladdu ei ben yn y tywod. Mae angen tryloywder arnom ar sut a ble mae arian yr UE yn dod i ben, datgelu perchnogion cwmnïau amaethyddol mawr yn y pen draw a diwedd ar wrthdaro buddiannau. Rhaid diwygio'r PAC yn union fel ei fod yn gweithio i bobl a'r blaned ac yn y pen draw yn atebol i ddinasyddion yr UE. Yn y trafodaethau ynghylch y PAC newydd, rhaid i dîm y Senedd sefyll yn gadarn y tu ôl i gapio gorfodol a thryloywder. "

Dywedodd Mikuláš Peksa, ASE Plaid Môr-ladron ac Aelod Gwyrdd / EFA o’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol: “Rydym wedi gweld yn fy ngwlad fy hun sut mae cronfeydd amaethyddol yr UE yn cyfoethogi dosbarth cyfan o bobl yr holl ffordd i fyny at y Prif Weinidog. Mae diffyg systematig o dryloywder yn y PAC, yn ystod ac ar ôl y broses ddosbarthu. Mae asiantaethau talu cenedlaethol yn CEE yn methu â defnyddio meini prawf clir a gwrthrychol wrth ddewis buddiolwyr ac nid ydynt yn cyhoeddi'r holl wybodaeth berthnasol ar ble mae'r arian yn mynd. Pan ddatgelir rhywfaint o ddata, caiff ei ddileu yn aml ar ôl y cyfnod gorfodol o ddwy flynedd, gan ei gwneud yn amhosibl bron ei reoli.
 
“Mae tryloywder, atebolrwydd a chraffu priodol yn hanfodol i adeiladu system amaethyddol sy’n gweithio i bawb, yn lle cyfoethogi ychydig ddethol. Yn anffodus, mae data ar dderbynwyr cymhorthdal ​​wedi'u gwasgaru dros gannoedd o gofrestrau, nad ydynt ar y cyfan yn rhyngweithredol ag offer canfod twyll y Comisiwn. Nid yn unig y mae bron yn amhosibl i'r Comisiwn nodi achosion llygredd, ond yn aml nid yw'n ymwybodol o bwy yw'r buddiolwyr terfynol a faint o arian y maent yn ei dderbyn. Yn y trafodaethau parhaus ar gyfer y cyfnod PAC newydd, ni allwn ganiatáu i'r Aelod-wladwriaethau barhau i weithredu gyda'r diffyg tryloywder hwn a goruchwyliaeth yr UE. "

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein yma.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd