Cysylltu gyda ni

coronafirws

Aros am y gwanwyn? Mae Ewrop yn ymestyn ac yn tynhau cloi

Reuters

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd llywodraethau ledled Ewrop gloi clo torgafirws tynnach a hirach ddydd Mercher (13 Ionawr) dros ofnau ynghylch amrywiad sy'n lledaenu'n gyflym a ganfuwyd gyntaf ym Mhrydain, ac ni ddisgwylir i frechiadau helpu llawer am ddau i dri mis arall, ysgrifennu ac

Bydd yr Eidal yn ymestyn ei chyflwr argyfwng COVID-19 i ddiwedd mis Ebrill, meddai’r Gweinidog Iechyd Roberto Speranza gan nad yw heintiau ar hyn o bryd yn dangos unrhyw arwydd o leihau.

Mae'n debyg y bydd yn rhaid i'r Almaen ymestyn cyrbau COVID-19 i fis Chwefror, meddai'r Gweinidog Iechyd, Jens Spahn, gan bwysleisio'r angen i leihau cysylltiadau ymhellach i ddod â'r amrywiad mwy heintus a nodwyd gyntaf ym Mhrydain.

Cymeradwyodd cabinet yr Almaen reolaethau mynediad llymach i'w gwneud yn ofynnol i bobl sy'n cyrraedd o wledydd sydd â llwyth achosion uchel neu lle mae'r amrywiad mwy ffyrnig yn cylchredeg i sefyll prawf coronafirws.

Dywedodd y Canghellor Angela Merkel wrth gyfarfod o wneuthurwyr deddfau ddydd Mawrth (12 Ionawr) y byddai’r wyth i 10 wythnos sydd i ddod yn anodd iawn pe bai’r amrywiad mwy heintus yn lledaenu i’r Almaen, yn ôl cyfranogwr yn y cyfarfod.

Dywedodd Spahn wrth radio Deutschlandfunk y byddai'n cymryd dau neu dri mis arall cyn i'r ymgyrch frechu ddechrau helpu mewn gwirionedd.

Dywedodd llywodraeth yr Iseldiroedd yn hwyr ddydd Mawrth y byddai'n ymestyn mesurau cloi, gan gynnwys cau ysgolion a siopau, o leiaf tair wythnos tan Chwefror 9.

“Nid yw’r penderfyniad hwn yn syndod, ond mae’n siom anhygoel,” meddai’r Prif Weinidog Mark Rutte wrth gynhadledd newyddion, gan ychwanegu bod y bygythiad a achoswyd gan yr amrywiad newydd yn “bryderus iawn, iawn”.

Dywedodd fod y llywodraeth yn ystyried gosod cyrffyw, ond ei fod yn gyndyn ac wedi ceisio cyngor allanol cyn penderfynu ar gyfyngiadau mor ddifrifol.

Yn Ffrainc, cyfarfu’r Arlywydd Emmanuel Macron ag uwch weinidogion i drafod mesurau newydd posib. Fe allai cyrffyw ledled y wlad gael ei ddwyn ymlaen i 6 pm o 8 pm, fel sydd eisoes wedi digwydd mewn rhai rhannau o’r wlad, adroddodd cyfryngau Ffrainc.

Nid oes angen cau ysgolion ond mae angen cyfyngiadau newydd yng ngoleuni'r amrywiad a ganfuwyd gyntaf ym Mhrydain, meddai prif gynghorydd gwyddonol y llywodraeth, gan ychwanegu pe bai brechlynnau'n cael eu derbyn yn ehangach, gallai'r argyfwng ddod i ben erbyn mis Medi.

Yn y Swistir, canslodd swyddogion yn Bern ras i lawr allt Cwpan y Byd Lauberhorn, rhag ofn bod yr amrywiad newydd - a ddaeth i mewn gan yr hyn a ddywedodd awdurdodau iechyd yn dwristiaid Prydeinig sengl - yn ymledu bellach yn ymledu yn gyflym ymhlith pobl leol.

Mae o leiaf 60 o bobl wedi profi'n bositif yng nghyrchfan Alpaidd Wengen yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf.

Mae disgwyl i lywodraeth y Swistir gyhoeddi ddydd Mercher y bydd yn ymestyn ei chyfyngiadau cloi i lawr bum wythnos i ddiwedd mis Chwefror, gan gynnwys cau pob bwyty, safle diwylliannol a hamdden.

Cafwyd newyddion mwy optimistaidd o Wlad Pwyl, lle mae niferoedd achosion COVID-19 wedi sefydlogi ar ôl ymchwyddo yn yr hydref.

“Rwy’n gobeithio y bydd y cyfyngiadau mewn dwy i dair wythnos ychydig yn llai, y bydd y brechlyn yn gweithio,” meddai Gweinidog Cyllid Gwlad Pwyl, Tadeusz Koscinski, mewn cyfweliad ar gyfer Money.pl.

“Bydd rhai cyfyngiadau yn aros am amser eithaf hir, ond credaf y bydd 80% o’r cyfyngiadau hyn yn dechrau diflannu ar droad y chwarter cyntaf a’r ail,” meddai.

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Cymerodd llwyfannau ar-lein fwy o gamau yn ymladd yn erbyn dadffurfiad brechlyn

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r adroddiadau newydd gan Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok a Mozilla, llofnodwyr y Cod Ymarfer ar Ddiheintio. Maent yn darparu trosolwg o esblygiad y mesurau a gymerwyd ym mis Ionawr 2021. Ehangodd Google ei nodwedd chwilio gan ddarparu gwybodaeth a rhestr o frechlynnau awdurdodedig yn lleoliad y defnyddiwr mewn ymateb i chwiliadau cysylltiedig yn 23 o wledydd yr UE, a chymhwysodd TikTok y tag brechlyn COVID-19 i dros bum mil o fideos yn yr Undeb Ewropeaidd. Cyd-noddodd Microsoft yr ymgyrch #VaxFacts a lansiwyd gan NewsGuard gan ddarparu estyniad porwr am ddim yn amddiffyn rhag gwybodaeth anghywir brechlynnau coronafirws. Yn ogystal, nododd Mozilla fod cynnwys awdurdodol wedi'i guradu o'i gymhwysiad Pocket (read-it-later) wedi casglu mwy na 5.8 biliwn o argraffiadau ledled yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae angen i lwyfannau ar-lein gymryd cyfrifoldeb i atal dadffurfiad niweidiol a pheryglus, domestig a thramor, rhag tanseilio ein brwydr gyffredin yn erbyn y firws a’r ymdrechion tuag at frechu. Ond ni fydd ymdrechion llwyfannau yn unig yn ddigonol. Mae hefyd yn hanfodol cryfhau cydweithrediad ag awdurdodau cyhoeddus, y cyfryngau a chymdeithas sifil i ddarparu gwybodaeth ddibynadwy. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae dadffurfiad yn fygythiad y mae angen ei gymryd o ddifrif, a rhaid i ymateb platfformau fod yn ddiwyd, yn gadarn ac yn effeithlon. Mae hyn yn arbennig o hanfodol nawr, pan ydym yn gweithredu i ennill y frwydr ddiwydiannol i bob Ewropeaidd gael mynediad cyflym at frechlynnau diogel. ”

Mae'r rhaglen adrodd fisol wedi bod ei estyn yn ddiweddar a bydd yn parhau tan fis Mehefin wrth i'r argyfwng ddatblygu. Gellir ei gyflawni o dan 10 Mehefin 2020 Cyfathrebu ar y Cyd i sicrhau atebolrwydd tuag at y cyhoedd ac mae trafodaethau'n parhau ar sut i wella'r broses ymhellach. Fe welwch ragor o wybodaeth a'r adroddiadau yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

coronafirws

Dywed Merkel fod amrywiadau COVID yn peryglu trydydd don firws, rhaid iddynt fynd ymlaen yn ofalus

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Mae amrywiadau newydd o COVID-19 yn peryglu trydedd don o heintiau yn yr Almaen a rhaid i'r wlad fwrw ymlaen yn ofalus iawn fel na fydd angen cau i lawr ledled y wlad, y Canghellor Angela Merkel (Yn y llun) dweud wrth y Frankfurter Allgemeine Zeitung, yn ysgrifennu Paul Carrel.

Mae nifer yr heintiau dyddiol newydd wedi marweiddio dros yr wythnos ddiwethaf gyda'r gyfradd mynychder saith diwrnod yn hofran ar oddeutu 60 achos i bob 100,000. Ddydd Mercher (24 Chwefror), adroddodd yr Almaen 8,007 o heintiau newydd a 422 o farwolaethau pellach.

“Oherwydd (amrywiadau), rydyn ni'n dechrau ar gyfnod newydd o'r pandemig, y gall trydedd don ddod i'r amlwg ohono,” meddai Merkel. “Felly mae'n rhaid i ni symud ymlaen yn ddoeth ac yn ofalus fel nad yw trydedd don yn gofyn am gau i lawr yn llwyr ledled yr Almaen.”

Mae Merkel a premiers y wladwriaeth yn yr Almaen, gwlad fwyaf poblog Ewrop a'r economi fwyaf, wedi cytuno i ymestyn cyfyngiadau i ffrwyno lledaeniad y coronafirws tan 7 Mawrth.

Caniateir i salonau gwallt ailagor o 1 Mawrth, ond mae'r trothwy ar gyfer ailagor gweddill yr economi yn raddol yn targedu cyfradd heintio o ddim mwy na 35 o achosion newydd fesul 100,000 o bobl dros saith diwrnod.

Fe allai brechlynnau a phrofion cynhwysfawr ganiatáu ar gyfer “dull mwy gwahaniaethol yn rhanbarthol”, meddai Merkel yn y cyfweliad papur newydd, a gyhoeddwyd ar-lein ddydd Mercher.

“Mewn ardal sydd â mynychder sefydlog o 35, er enghraifft, efallai y bydd yn bosibl agor pob ysgol heb achosi ystumiadau mewn perthynas ag ardaloedd eraill â mynychder uwch ac ysgolion nad ydyn nhw ar agor eto,” ychwanegodd.

“Mae cysylltiad annatod rhwng strategaeth agoriadol ddeallus a phrofion cyflym cynhwysfawr, fel petai fel profion am ddim,” meddai. “Ni allaf ddweud yn union pa mor hir y bydd yn ei gymryd i osod system o’r fath. Ond fe fydd hi ym mis Mawrth. ”

Disgrifiodd Merkel frechlyn COVID-19 y cwmni Eingl-Sweden AstraZeneca, y mae rhai gweithwyr hanfodol wedi’i wrthod, fel “brechlyn dibynadwy, effeithiol a diogel.”

“Cyn belled â bod brechlynnau mor brin ag y maen nhw ar hyn o bryd, ni allwch ddewis yr hyn rydych chi am gael eich brechu ag ef.”

Parhau Darllen

coronafirws

Mae India yn rhybuddio am sefyllfa COVID-19 yn gwaethygu, brechiadau i ehangu

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Cyhoeddodd India ehangu ei rhaglen frechu ddydd Mercher (24 Chwefror) ond rhybuddiodd y gallai torri protocolau coronafirws waethygu ymchwydd haint mewn sawl gwladwriaeth, ysgrifennu Krishna N. Das ac Neha Arora.

Bron i fis ar ôl i’r gweinidog iechyd ddatgan bod COVID-19 wedi’i gynnwys, mae taleithiau fel Maharashtra yn y gorllewin a Kerala yn y de wedi nodi ymchwydd mewn achosion, wrth i amharodrwydd dyfu dros wisgo masgiau a phellter cymdeithasol.

Heintiau India yw'r ail uchaf yn y byd, sef 11.03 miliwn, a chwyddwyd yn y 24 awr ddiwethaf gan 13,742, dengys data gweinidogaeth iechyd. Cododd marwolaethau o bythefnos o 104 i 156,567.

“Gallai unrhyw lacrwydd wrth weithredu mesurau llym i ffrwyno’r ymlediad, yn enwedig o ystyried mathau newydd o firws ... waethygu’r sefyllfa,” meddai’r weinidogaeth mewn datganiad yn nodi naw talaith a thiriogaeth ffederal.

Mae India wedi cadarnhau presenoldeb amser hir dau amrywiad mutant - N440K ac E484Q - yn ychwanegol at y rhai a ganfuwyd gyntaf ym Mrasil, Prydain a De Affrica.

Dywedodd y weinidogaeth, er bod achosion yn nhaleithiau Chhattisgarh, Gujarat, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh a Punjab, yn ogystal â thiriogaeth ffederal Jammu a Kashmir, yn cynyddu, roedd cyfran y profion RT-PCR cywirdeb uchel yn y lleoedd hynny yn cwympo. Mae achosion hefyd wedi codi yn Karnataka, Tamil Nadu a Gorllewin Bengal.

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae traean o 36 talaith a thiriogaethau undeb India wedi adrodd am fwy na 100 o achosion newydd bob dydd ar gyfartaledd, gyda Kerala a Maharashtra ill dau yn adrodd mwy na 4,000, mewn tueddiad mae arbenigwyr yn cysylltu ag ailagor ysgolion a thrên maestrefol. gwasanaethau.

Mae'r llywodraeth hefyd wedi gofyn i wladwriaethau gyflymu brechiadau ar gyfer gweithwyr gofal iechyd a rheng flaen. Mae bron i 11 miliwn o bobl wedi derbyn un neu ddau ddos ​​mewn ymgyrch a ddechreuodd ar Ionawr 16, yn erbyn targed o 300 miliwn erbyn mis Awst.

O Fawrth 1, bydd India yn dechrau brechu pobl dros 60 oed a phobl hŷn na 45 â chyflyrau iechyd yn rhad ac am ddim mewn tua 10,000 o ysbytai’r llywodraeth ac am ffi mewn mwy na 20,000 o gyfleusterau preifat, meddai’r llywodraeth.

Yn gynharach ddydd Mercher, ceisiodd panel rheoleiddio fwy o ddata gan Laboratories y gwneuthurwr cyffuriau Dr. Reddy ar gyfer awdurdodi brechlyn Sputnik V COVID-19 o Rwsia, meddai uwch swyddog â gwybodaeth uniongyrchol am y trafodaethau.

Ni wnaeth y Sefydliad Rheoli Safonol Cyffuriau Canolog ymateb ar unwaith i gais Reuters am gadarnhad.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd