Cysylltu â ni

Croatia

Daeargryn Croatia: Mae aelod-wladwriaethau'r UE yn cynnig cymorth pellach

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yn dilyn y cynigion cychwynnol o gymorth i Croatia - anfonwyd y rhan fwyaf ohono yn ystod y 24 awr gyntaf ar ôl y daeargryn dinistriol ar 29 Rhagfyr 2020 - mae aelod-wladwriaethau’r UE yn cynnig cymorth mewn nwyddau pellach. Mae bagiau cysgu, cynwysyddion tai, systemau goleuo a matresi, a ddarperir gan yr Almaen, Ffrainc ac Awstria, ar eu ffordd i Croatia neu byddant yn y dyddiau nesaf. Dosbarthodd Slofenia gynwysyddion tai atodol i Croatia ar 11 Ionawr 2021. “Unwaith eto, hoffwn ddiolch i holl Aelod-wladwriaethau’r UE am eu hymateb prydlon i’r daeargryn. Mae ymateb ysgubol 15 aelod-wladwriaeth yr UE ac un wladwriaeth sy’n cymryd rhan yn helpu pobl Croateg ar adegau o angen yn enghraifft bendant o undod yr UE, ”meddai’r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič. Yn 2020 yn unig, yr UE Canolfan Cydlynu Ymateb Brys cydlynu mwy na 100 gwaith o gymorth i wledydd yn Ewrop a ledled y byd oherwydd argyfyngau.

hysbyseb

Croatia

Yr Ysgrifennydd Mayorkas yn cyhoeddi dynodiad Croatia fel cyfranogwr newydd yn y Rhaglen Hepgor Fisa

cyhoeddwyd

on

Ysgrifennydd Diogelwch Mamwlad yr Unol Daleithiau Alejandro N. Mayorkas (Yn y llun), mewn cydgysylltiad â'r Ysgrifennydd Gwladol Antony J. Blinken, dynododd Croatia fel cyfranogwr newydd yn y Rhaglen Hepgor Visa (VWP). Gan ddechrau erbyn 1 Rhagfyr 2021 fan bellaf, bydd y System Electronig ar gyfer Awdurdodi Teithio (ESTA) yn cael ei diweddaru i ganiatáu i ddinasyddion a gwladolion Croatia wneud cais i deithio i'r Unol Daleithiau am dwristiaeth neu fusnes am hyd at 90 diwrnod heb gael fisa yn yr UD. Mae dynodiad Croatia fel cyfranogwr yn y VWP yn gam pwysig tuag at gryfhau ymhellach gydweithrediad economaidd a diogelwch hirsefydlog rhwng yr Unol Daleithiau a Croatia.   

“Mae dynodiad Croatia heddiw fel cyfranogwr newydd yn y Rhaglen Hepgor Fisa yn gydnabyddiaeth bwysig o fuddiannau economaidd a diogelwch a rennir ein gwledydd,” meddai’r Ysgrifennydd Alejandro N. Mayorkas. “Rwy’n llongyfarch Croatia am ddod yn 40fed aelod o’r VWP ar ôl cwrdd â gofynion llym, ac edrychaf ymlaen at ein cydweithrediad agos parhaus ar flaenoriaethau allweddol.”  

Mae'r VWP yn bartneriaeth ddiogelwch gynhwysfawr rhwng yr Unol Daleithiau a gwledydd dynodedig sy'n hwyluso teithio rhyngwladol i'r Unol Daleithiau ar gyfer busnes neu dwristiaeth heb fisa am hyd at 90 diwrnod, wrth amddiffyn diogelwch cenedlaethol. I gymryd rhan yn y VWP, rhaid i wlad fodloni gofynion sy'n ymwneud â gwrthderfysgaeth, gorfodi'r gyfraith, gorfodi mewnfudo, diogelwch dogfennau a rheoli ffiniau yn barhaus. Mae'r gofynion hyn yn cynnwys cael cyfradd o wrthod fisa anfimychol o dan dri y cant, cyhoeddi dogfennau teithio diogel, a gweithio'n agos gydag awdurdodau gorfodaeth cyfraith a gwrthderfysgaeth yr UD.  

hysbyseb

Mae awdurdodiadau ESTA yn gyffredinol ddilys am ddwy flynedd. Dylai teithwyr sydd â fisâu B1 / B2 dilys barhau i ddefnyddio eu fisa ar gyfer teithio i'r Unol Daleithiau. I gael mwy o wybodaeth am geisiadau ESTA, ewch i Gwefan ESTA CBP.

I gael mwy o wybodaeth am y VWP, ewch i Gwefan DHS VWP.

hysbyseb
Parhau Darllen

Croatia

Newid Ewro: Cytundeb â Croatia ar gamau ymarferol ar gyfer dechrau cynhyrchu darnau arian ewro

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau ardal yr ewro wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) gyda Croatia yn amlinellu'r camau ymarferol a fydd yn caniatáu i'r wlad ddechrau cynhyrchu darnau arian ewro pan fydd yn cael caniatâd i ymuno ag ardal yr ewro. Mae hyn yn garreg filltir bwysig yn ymdrechion Croatia i ymuno ag ardal yr ewro.

Llofnodwyd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gan yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis, y Comisiynydd Gentiloni, Llywydd yr Ewro-grŵp Paschal Donohoe a Llywodraethwr Banc Cenedlaethol Croateg Boris Vujčić mewn seremoni a ddilynodd gyfarfod yr Ewro-grŵp a gynhaliwyd yn gynharach heddiw yn Brdo, Slofenia.

Mae'r MoU yn caniatáu i Croatia, gyda chymorth y Comisiwn ac aelod-wladwriaethau ardal yr ewro, gyflawni'r holl baratoadau angenrheidiol cyn a hyd at bathu darnau arian yr ewro mewn gwirionedd. Mae'r rhain yn cynnwys, ymhlith eraill: dewis Croatia o'i ddyluniadau ochr cenedlaethol darn arian ewro yn unol â gweithdrefnau cenedlaethol; caffael a chynhyrchu offer bathu a rhediadau profion darn arian; a threfniadau ar gyfer dosbarthu darnau arian ewro a thynnu kuna Croateg yn ystod y newid.

hysbyseb

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis: “Rwy’n falch o arwyddo’r Memorandwm hwn a fydd yn galluogi Croatia i ddechrau paratoadau ar gyfer bathu darnau arian prawf yr ewro, gan nodi carreg filltir arall ar y daith i esgyniad yr ewro. Mae'r Comisiwn yn parhau i gefnogi Croatia yn ei ymdrechion i ymuno ag ardal yr ewro, y mae'n elwa'n fawr ohono. Fodd bynnag, cyn y gall fabwysiadu arian sengl Ewrop, rhaid i Croatia fodloni holl feini prawf Maastricht yn gyntaf a pharhau i wneud cynnydd ar baratoadau technegol. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae llofnod y memorandwm hwn yn gam symbolaidd pwysig ond ymarferol hefyd ar ffordd Croatia i ymuno â’r ewro. Rwy’n croesawu penderfyniad cryf Croatia i gytuno i ardal yr ewro, a dyna lle mae’r wlad yn perthyn. Bydd y Comisiwn yn parhau i gefnogi Croatia yn ei baratoadau a'i ymdrechion i fodloni'r meini prawf cydgyfeirio. ”

Cefndir

hysbyseb

Nid yw Croatia yn aelod o ardal yr ewro eto. Mae'r kuna, fodd bynnag, yn rhan o'r mecanwaith cyfradd cyfnewid (ERM II) ers 10 Gorffennaf 2020.

Mae llofnodi'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth hwn yn un o'r camau paratoadol arferol pan fydd aelod-wladwriaeth nad yw'n ardal yr ewro yn bwriadu ymuno ag ardal yr ewro. Oherwydd cymhlethdod y tasgau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu darnau arian ewro, mae angen i aelod-wladwriaethau sy'n bwriadu ymuno ddechrau paratoi ymhell cyn penderfyniad y Cyngor i godi'r rhanddirymiad o'u cyfranogiad yn yr ewro. Ni fydd hyn yn rhagfarnu penderfyniad y Cyngor ar godi'r rhanddirymiad yn unol ag Erthygl 140 (2) TFEU.

Mae llofnodi'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn caniatáu i Croatia dderbyn y ddogfennaeth dechnegol angenrheidiol i bathu darnau arian prawf ewro, a ddefnyddir i wirio ffitrwydd technegol darnau arian ewro yn y dyfodol ar gyfer peiriannau gwerthu a phrosesu darnau arian. Bydd y Comisiwn a minau cenedlaethol ardal yr ewro hefyd yn trosglwyddo'r hawlfreintiau a'r offer bathu angenrheidiol i Croatia. Yn y gorffennol, llofnodwyd MoUs cyfatebol gyda Slofenia, Cyprus, Malta, Estonia, Latfia a Lithwania.

Mwy o wybodaeth

Croatia a'r ewro

Mae'r Comisiwn yn croesawu mynediad Bwlgaria a Croatia i Fecanwaith Cyfradd Cyfnewid II

Parhau Darllen

coronafirws

Mae ASEau yn codi gwrthwynebiadau i 'corona facism'

cyhoeddwyd

on

O'r 704 o gynrychiolwyr etholedig yn Senedd Ewrop, sy'n dod o 27 aelod-wladwriaeth, dim ond dau oedd yn meiddio codi eu lleisiau yn erbyn mesurau COVID ac amddifadedd y rhyddid dynol sylfaenol. Yn ddiddorol, daw'r ddau o'r 704 AS o'r un wlad, lle mae ail ddos ​​y brechiad ar y lefel isaf yn Ewrop. O Croatia, yn ysgrifennu Ivan Vilibor SINČIĆ, ASE.

Mae Croatia yn wlad gyda dim ond 35% wedi’i brechu gyda’r ail ddos, ac aelodau annibynnol Senedd Ewrop Ivan Vilibor Sinčić a Mislav Kolakušić yw’r unig ASEau yn Ewrop a feiddiodd godi eu llais yn ei erbyn, gallwn ei galw’n rhydd - ffasgaeth corona.

Mae'n anffodus nad oes mwy o gynrychiolwyr etholedig y dinasyddion ledled Ewrop i gynrychioli rhyddid a hawliau iechyd. Nid yn unig nad oes astudiaethau annibynnol o effeithiolrwydd brechlyn ac effaith ar iechyd, ond mae mesurau fel gwahardd cynulliadau, cyfyngu gwaith i fwytai a bariau, gwisgo masgiau, a phrofion diangen ac annibynadwy wedi methu’n llwyr.

hysbyseb

Nid yw'r mesurau ffasgaidd hyn yn fesurau arbenigwyr sy'n poeni am iechyd pobl o bell ffordd, ond mae mesurau gwleidyddion sydd am ein hamddifadu o'n rhyddid, yn ein troi'n robotiaid difeddwl sy'n gweithio yn erbyn synnwyr cyffredin, yn ein dad-ddyneiddio a gwneud pobl iach yn sâl, a wrth gwrs yn ennill arian o'r cyfan.

Yr hyn sy'n rhoi gobaith yw'r ffaith bod dinasyddion Gweriniaeth Croatia wedi penderfynu troi eu cefnau ar y propaganda fferyllol a'r gwleidyddion ffasgaidd ac wedi penderfynu gwrando gyda meddwl agored ar yr hyn y mae eu haelodau o Senedd Ewrop Ivan Vilibor Sinčić a Mislav Rhaid i Kolakušić ddweud. Mae gan rai gwledydd sydd wedi'u brechu'n fawr a frechodd eu preswylwyr gyda'r trydydd dos broblemau mawr gydag achosion cadarnhaol newydd, tra bod Croatia, sydd â chyfradd frechu isel, yn un o'r gwledydd mwyaf diogel ar hyn o bryd.

Yr unig ffordd i ddod â'r stori hon am Covid i ben yw dileu mesurau ffasgaidd yn llwyr, ennill imiwnedd naturiol a pharhau i fyw'n normal. Nid yr arferol newydd, ond yr arferol. Nid cyffuriau arbrofol, fel y brechlynnau cyfredol, yw'r ateb ac ni ddylid eu gorfodi ar ddinasyddion mewn unrhyw ffordd. Mae rhyddid yn hawl sylfaenol y dylem seilio pob polisi arni, gan gynnwys y dewis o driniaeth.

hysbyseb

Rydym yn galw ar y 702 ASE arall i sefyll dros eu pleidleiswyr a gwrthod defnyddio'r grym yn erbyn dinasyddion, yn ogystal â dinistrio iechyd seicolegol pobl a dinistr yr economi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd