Cysylltu gyda ni

Croatia

Daeargryn Croatia: Mae aelod-wladwriaethau'r UE yn cynnig cymorth pellach

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn y cynigion cychwynnol o gymorth i Croatia - anfonwyd y rhan fwyaf ohono yn ystod y 24 awr gyntaf ar ôl y daeargryn dinistriol ar 29 Rhagfyr 2020 - mae aelod-wladwriaethau’r UE yn cynnig cymorth mewn nwyddau pellach. Mae bagiau cysgu, cynwysyddion tai, systemau goleuo a matresi, a ddarperir gan yr Almaen, Ffrainc ac Awstria, ar eu ffordd i Croatia neu byddant yn y dyddiau nesaf. Dosbarthodd Slofenia gynwysyddion tai atodol i Croatia ar 11 Ionawr 2021. “Unwaith eto, hoffwn ddiolch i holl Aelod-wladwriaethau’r UE am eu hymateb prydlon i’r daeargryn. Mae ymateb ysgubol 15 aelod-wladwriaeth yr UE ac un wladwriaeth sy’n cymryd rhan yn helpu pobl Croateg ar adegau o angen yn enghraifft bendant o undod yr UE, ”meddai’r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič. Yn 2020 yn unig, yr UE Canolfan Cydlynu Ymateb Brys cydlynu mwy na 100 gwaith o gymorth i wledydd yn Ewrop a ledled y byd oherwydd argyfyngau.

Croatia

Polisi Cydlyniant yr UE: € 61 miliwn i gefnogi ymchwil ac arloesi ar gyfer cymwysiadau arloesol yn yr economi a chymdeithas yng Nghroatia

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo buddsoddiad o fwy na € 61 miliwn o'r Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i foderneiddio ac ehangu Sefydliad Ruđer Bošković (RBI) yn Zagreb, Croatia, i gynyddu ei allu ymchwil wyddonol gyda'r prosiect 'Llwyfannau Seilwaith Gwyddonol Agored ar gyfer Cymwysiadau Arloesol mewn Economi a Chymdeithas' (O-ZIP).

Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (llun): “Diolch i'r prosiect UE hwn, bydd y sefydliad yn dod yn fwy cystadleuol ac yn cynyddu ei gydweithrediad â phartneriaid ymchwil lleol a rhyngwladol a rhanddeiliaid busnes. O ystyried yr heriau byd-eang sy'n ein hwynebu, mae'n hanfodol buddsoddi mewn sefydliadau a phrosiectau ymchwil Ewropeaidd i ddatrys problemau cymdeithasol mewn sectorau fel iechyd, bwyd a'r amgylchedd. ”

Bydd gwell gallu ac amgylchedd gwaith y sefydliad yn helpu i hyfforddi cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr mewn meysydd gwyddonol amlddisgyblaethol gyda'r nod ychwanegol i ysgogi'r genhedlaeth bresennol o wyddonwyr i aros yng Nghroatia, gan gyfrannu at ddatblygiad economaidd ac arloesedd y wlad. Bydd gwell cysylltiadau â busnes a diwydiant yn sicrhau bod ymchwil y sefydliad yn cwrdd â phroblemau cymdeithasol go iawn mewn meysydd fel yr amgylchedd, newid yn yr hinsawdd, ynni, iechyd a heneiddio. Bydd y prosiect O-ZIP yn helpu'r wlad i weithredu ei Strategaeth Arbenigedd Clyfar (S3) a phrosiectau o dan y Rhaglen Ymchwil ac Arloesi’r UE (Horizon 2020) blaenoriaethau. Mae mwy ar fuddsoddiadau a ariennir gan yr UE yng Nghroatia ar gael ar y Llwyfan Data Agored.

Parhau Darllen

Croatia

Mae Llys Hawliau Dynol Ewrop yn canfod ymateb Croateg i ymosodiad homoffobig treisgar i feithrin cosb am weithredoedd troseddau casineb treisgar

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae dyfarniad a gyhoeddwyd ar 14 Ionawr gan Lys Hawliau Dynol Ewrop yn canfod bod ymateb awdurdodau Croateg i drosedd casineb yn erbyn menyw lesbiaidd yn “arbennig o ddinistriol o hawliau dynol sylfaenol”.  

Yn y farn yn Sabalig v Croatia, canfu Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECtHR) ei fod wedi torri Erthygl 3 (gwahardd triniaeth annynol neu ddiraddiol) ar y cyd ag Erthygl 14 (gwahardd gwahaniaethu) y Confensiwn Ewropeaidd ar gyfrif methiant awdurdodau Croateg i ymateb yn effeithiol i honiadau’r ymgeisydd o ymosodiad homoffobig treisgar yn ei herbyn.

Cefndir

Ymosodwyd ar Sabalić mewn clwb nos pan wrthododd ddatblygiadau dyn, gan ddatgelu iddo ei bod yn lesbiad. Fe gurodd y dyn, o'r enw MM, a'i chicio yn ddifrifol, wrth weiddi "Dylai pob un ohonoch chi gael eich lladd!" ac yn bygwth ei threisio. Cafodd Sabalić anafiadau lluosog, a chafodd driniaeth yn yr ysbyty.

Cafwyd MM yn euog mewn achos mân-drosedd o dorri heddwch a threfn gyhoeddus a rhoddwyd dirwy o 300 o kunas Croateg (tua € 40). Cyflwynodd Sabalić, nad oedd wedi cael gwybod am yr achos hwnnw, gŵyn droseddol yn erbyn MM gerbron Swyddfa Twrnai’r Wladwriaeth, gan honni ei bod wedi dioddef trosedd casineb treisgar a gwahaniaethu.

Er bod gan Croatia ddeddfwriaeth troseddau casineb a bod troseddau sy’n seiliedig ar gyfeiriadedd rhywiol i’w cyhuddo fel trosedd waethygedig, fe’i diystyrir yn gyffredinol ac ystyrir gweithredoedd treisgar fel mân droseddau, fel yn achos yr ymgeisydd.

Canfyddiad ECtHR

Canfu Llys Ewrop “nad yw ymateb o’r fath gan yr awdurdodau domestig drwy’r achos mân droseddau yn gallu dangos ymrwymiad Confensiwn y Wladwriaeth i sicrhau nad yw cam-drin homoffobig yn parhau i gael ei anwybyddu gan yr awdurdodau perthnasol ac i ddarparu amddiffyniad effeithiol yn erbyn gweithredoedd o cam-drin wedi'i ysgogi gan gyfeiriadedd rhywiol yr ymgeisydd ”.

Pwysleisiodd “y gellid ystyried yr unig hawl i fân droseddau yn erbyn [yr ymosodwr] yn hytrach fel ymateb sy’n meithrin ymdeimlad o orfodaeth ar gyfer gweithredoedd troseddau casineb treisgar.” Canfuwyd bod ymddygiad o'r fath gan awdurdodau Croateg yn “arbennig o ddinistriol o hawliau dynol sylfaenol”.

Cafodd dyfarniad y Llys ei lywio gan a ymyrraeth trydydd parti a gyflwynwyd ar y cyd gan Ganolfan AIRE (Cyngor ar hawliau unigol yn Ewrop), ILGA-Ewrop, a Chomisiwn Rhyngwladol y Rheithwyr (ICJ).

Dywedodd Marko Jurcic, actifydd yn Zagreb Pride a ddarparodd gefnogaeth i ddioddefwyr ar gyfer yr achos: "Mae Llys Hawliau Dynol Ewrop wedi profi rhywbeth rydyn ni wedi bod yn ei ddweud ers degawdau: mae heddlu Croateg yn methu ag amddiffyn dioddefwyr trais homoffobig a thrawsffobig. , mae'r arfer o drin troseddau casineb homoffobig a thrawsffobig fel camymddwyn yn parhau yng Nghroatia. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r erlynydd cyhoeddus hefyd wedi gwrthod tair cwyn troseddau casineb gan Zagreb Pride oherwydd camymddwyn yr heddlu. "

Yn ôl Pennaeth Ymgyfreitha ILGA-Ewrop, Arpi Avetisyan: “Mae dyfarniad heddiw yn anfon signal cryf at aelod-wladwriaethau Cyngor Ewrop i sicrhau ymchwilio, erlyn a chosbi troseddau treisgar homoffobig a thrawsffobig yn effeithiol. Mae israddio troseddau o'r fath a gadael i'r ymosodwyr ddianc heb gosb briodol yn anogaeth i homoffobia a thrawsffobia. ”

Parhau Darllen

Croatia

Mae'r UE yn defnyddio cymorth brys i Croatia yn dilyn daeargryn dinistriol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE wedi cael ei actifadu i gynorthwyo Croatia yn dilyn daeargryn o faint 6.4, yn dilyn cais am gymorth gan awdurdodau Croateg ar 29 Rhagfyr.

Cyrhaeddodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Dubravka Šuica a'r Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič Zagreb, Croatia lle gwnaethant gyfarfod â'r Prif Weinidog Andrej Plenković. Ynghyd â'r Dirprwy Brif Weinidog a'r Gweinidog Mewnol Davor Božinović, fe wnaethant ymweld â'r dref a gafodd ei tharo galetaf, Petrinja.

Dywedodd y Comisiynydd Lenarčič: "Cyrhaeddais Croatia heddiw i sicrhau pobl Croateg bod yr UE yn sefyll mewn undod llawn gyda nhw. Bydd ein Canolfan Cydlynu Ymateb Brys yn parhau i ysgogi cymorth ar unwaith. Rwy'n ddiolchgar iawn i wledydd sydd wedi rhuthro ar unwaith i gymorth Croatia. yn yr amseroedd anodd hyn. Mae fy meddyliau gyda phawb yr effeithiwyd arnynt, yn enwedig y rhai sydd wedi colli anwyliaid, a chyda'r ymatebwyr cyntaf dewr ar y sîn sy'n gwneud eu gorau i helpu pobl mewn angen. "

Ychwanegodd yr Is-lywydd Šuica: "Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd iawn. Wrth i ni alaru'r meirw a chynllunio'r ailadeiladu, mae angen i ni ddysgu gwersi hefyd i liniaru effaith y trasiedïau hyn, lle bo hynny'n bosibl. Er na ellir rheoli natur, gallwn wneud hynny. astudio sut a ble mae pobl yn byw; mae angen i ni gymhwyso'r hyn rydyn ni'n ei ddysgu yn fy mhortffolio ar ddemograffeg i helpu pobl i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw. Ar hyn o bryd rydw i'n datblygu gweledigaeth a gwaith y comisiwn ar gyfer ardaloedd gwledig, ond Rwyf hefyd yn paratoi i gynnig mentrau mewn amgylcheddau trefol. Bydd y sefyllfa yr wyf yn dyst iddi heddiw yn fy hysbysu ym mhob agwedd ar fy ngwaith am y gweddill ar fy mandad. "

Mae'r daeargryn, a darodd ran ganolog y wlad, wedi lladd sawl person ac wedi achosi difrod helaeth i nifer o gartrefi a seilwaith. Mewn ymateb ar unwaith, helpodd y Comisiwn Ewropeaidd i ysgogi cymorth gan amrywiol Aelod-wladwriaethau i gael ei anfon yn gyflym i'r ardaloedd yr effeithiwyd arnynt.

Mae'r cymorth ar unwaith a gynigir gan Awstria, Bwlgaria, Tsiecia, Ffrainc, Gwlad Groeg, Hwngari, yr Eidal, Lithwania, Portiwgal, Rwmania, Slofacia, Slofenia, Sweden a Thwrci yn cynnwys cynwysyddion tai mawr eu hangen, pebyll gaeafu, bagiau cysgu, gwelyau a gwresogyddion trydanol.

Yn ogystal, mae'r UE Gwasanaeth rheoli argyfwng Copernicus yn helpu i ddarparu mapiau asesu difrod o'r ardaloedd yr effeithir arnynt.

24/7 yr Undeb Ewropeaidd Canolfan Cydlynu Ymateb Brys mewn cysylltiad rheolaidd ag awdurdodau Croateg i fonitro'r sefyllfa'n agos a sianelu cymorth pellach gan yr UE.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd