Cysylltu gyda ni

Bwlgaria

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae'r Comisiwn yn cefnogi datblygiad ecosystem ymchwil ac arloesi Bwlgaria

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 14 Ionawr, cyhoeddodd y Comisiwn set o argymhellion strategol i 14 o ganolfannau ymchwil ac arloesi (R&I) sydd newydd eu creu, wedi'u cyd-ariannu gan y Polisi Cydlyniant yr UE ym Mwlgaria. Nod yr argymhellion yw gwella rheolaeth a helpu'r canolfannau i gyrraedd cynaliadwyedd ariannol. Fe'u ymhelaethwyd gan dîm o arbenigwyr o fri rhyngwladol yn ystod gwaith maes 1.5 mlynedd, a gydlynwyd gan y Canolfan Ymchwil ar y Cyd, yn ogystal â thrwy cyfnewidiadau gyda chyfoedion o Sbaen, Lithwania a Tsieceia.

Byddant yn cefnogi awdurdodau ac ymchwilwyr Bwlgaria i gryfhau ecosystem Ymchwil a Datblygu'r wlad, meithrin y gallu i drosglwyddo a lledaenu gwybodaeth, a chryfhau'r cydweithrediad rhwng sefydliadau ymchwil a busnesau mewn meysydd fel trawsnewidiadau gwyrdd a digidol yn ogystal ag mewn meddygaeth uwch. Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (yn y llun): “Diolch i gefnogaeth yr UE, bydd y Canolfannau hyn yn darparu seilwaith ac offer gwyddonol, gan eu gwneud yn ddeniadol i ymchwilwyr Bwlgaria ifanc. Rwy’n annog yr holl actorion dan sylw i ddefnyddio gwaith yr arbenigwyr, gan osod y sylfaen ar gyfer system ymchwil ac arloesi effeithlon a modern. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae gan fuddsoddiad yr UE yn y 14 Canolfan Cymhwysedd a Chanolfannau Rhagoriaeth botensial mawr i drawsnewid economi’r wlad a’i hintegreiddio mewn Cadwyni Gwerth Byd-eang. Rwy’n hyderus y bydd canfyddiadau’r adroddiad JRC yn cael derbyniad da gan y Canolfannau, ac y bydd y llywodraeth, y byd academaidd a rhanddeiliaid y diwydiant yn gweithredu i weithredu ei argymhellion yn brydlon. ”

Mae'r fenter wedi bod lansio yn 2019 a bydd yn cael ei ymestyn i wledydd Ewropeaidd eraill. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynorthwyo Aelod-wladwriaethau a rhanbarthau i ddylunio a gweithredu eu strategaethau arbenigo craff a thrwy'r platfform arbenigo craff. Ar hyn o bryd mae'r UE yn buddsoddi € 160 miliwn yn y canolfannau, yn fframwaith rhaglen 'Gwyddoniaeth ac Addysg ar gyfer Twf Smart' Bwlgaria 2014-2020. Yn 2021-2027 bydd Bwlgaria yn derbyn mwy na € 10 biliwn o dan bolisi Cydlyniant, gyda rhan sylweddol wedi'i neilltuo i gefnogi arloesedd a chystadleurwydd a thrawsnewidiadau gwyrdd a digidol.

Bwlgaria

Mae OLAF yn argymell adfer bron i € 6 miliwn ar ôl honiad o gam-drin pŵer yng ngweinidogaeth Bwlgaria

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Torrodd Gweinyddiaeth Mewnol Bwlgaria delerau ei chytundeb grant trwy ddefnyddio arian yr UE i brynu SUVs o stociau hŷn yn lle ceir heddlu pob tir newydd, yn ôl ymchwiliad a gaewyd yn ddiweddar gan OLAF, y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd. Mae OLAF wedi argymell adfer bron i € 6 miliwn yng nghronfeydd Ewrop ac y gallai achos troseddol gael ei ystyried yn erbyn swyddogion y Weinyddiaeth.

Dechreuodd ymchwiliad OLAF ym mis Gorffennaf 2018 yn dilyn honiadau o dwyll a cham-ddefnyddio cronfeydd yr UE o gytundeb grant Cronfa Diogelwch Mewnol yr UE a reolir gan Weinyddiaeth Mewnol Bwlgaria. Roedd y cytundeb yn ymwneud â danfon 350 o gerbydau pob tir i'w defnyddio gan yr heddlu.

Yn ystod ei ymchwiliad, casglodd a dadansoddodd OLAF yr holl ddogfennaeth berthnasol gan Weinyddiaeth Mewnol Bwlgaria a chyfweld â'r holl gyfranogwyr allweddol wrth baratoi a gweithredu'r tendr. Cydweithiodd yr holl bartïon a oedd yn ymwneud â'r ymchwiliad yn llawn ag ymchwilwyr OLAF.

Darganfu OLAF fod y Weinyddiaeth Mewnol wedi torri darpariaethau'r cytundeb grant trwy newid ei hamodau yn unochrog. Yn benodol, dewisodd y Weinyddiaeth brynu nifer o SUVs (cerbydau cyfleustodau chwaraeon) yn lle'r cerbydau pob tir a oedd yn destun y cytundeb grant. Daeth OLAF i'r casgliad hefyd bod sail i gredu y gallai gweithred droseddol (cam-drin pŵer o dan God Cosbi Bwlgaria) sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE fod wedi ei chyflawni gan swyddogion y Weinyddiaeth.

Caewyd yr ymchwiliad gan OLAF ym mis Rhagfyr 2020 gydag argymhellion i'r Comisiwn Ewropeaidd (sy'n rheoli'r gronfa) i adennill € 5,948,569. Gwnaed argymhellion pellach i Swyddfa Erlynwyr Bwlgaria i ystyried agor ymchwiliad troseddol ar gyfer cam-drin pŵer er budd trydydd parti.

Mater i awdurdodau cymwys yr UE a chenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cymwys.

Dywedodd Ville Itälä, Cyfarwyddwr Cyffredinol OLAF: “Mae tendrau wedi’u trin sy’n caniatáu i dwyllwyr posib leinio eu pocedi eu hunain ar draul dinasyddion yn batrwm twyll nodweddiadol a welir gan ymchwilwyr OLAF yn rhy aml o lawer. Mae'n peri mwy o bryder pan allai gwasanaeth cyhoeddus mor hanfodol â'r heddlu fod wedi dioddef y math hwn o weithgaredd, ac anogaf Swyddfa Erlynydd Bwlgaria i roi ystyriaeth briodol i'n hargymhelliad o gamau cyfreithiol. Byddai hyn yn anfon neges glir nad oes neb uwchlaw’r gyfraith ac y bydd OLAF a’i bartneriaid ledled Ewrop yn parhau i weithio’n ddiflino i amddiffyn arian trethdalwyr Ewropeaidd. ”

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Bwlgaria € 79 miliwn i gefnogi microfusnesau, busnesau bach a chanolig y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Bwlgaria € 79 miliwn (tua BGN 156m) i gefnogi microfusnesau, busnesau bach a chanolig yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Bydd y cynllun, a fydd yn cael ei gyd-ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn hygyrch i fentrau sy'n weithredol mewn rhai sectorau ac sy'n cwrdd â gofynion penodol a ddiffinnir gan Fwlgaria, y mae eu gweithgareddau wedi'u hatal neu eu cyfyngu gan fesurau cyfyngu'r llywodraeth i gyfyngu ar ymlediad y llywodraeth. y feirws. Bydd swm y grant y gall pob buddiolwr ei dderbyn yn cael ei gyfrif trwy gymharu ei drosiant (ac eithrio TAW) yn ystod y cyfnod yr effeithir arno â'r un cyfnod o'r flwyddyn flaenorol (neu'r trosiant ar gyfer Hydref 2020, ar gyfer buddiolwyr a agorwyd ar ôl 1 Ionawr 2020).

Bydd y grant yn dod i naill ai 10% neu 20% o'r trosiant hwnnw, yn dibynnu ar sector gweithgaredd y buddiolwr, hyd at uchafswm o BGN 150 000 (tua € 76,694). Bydd y gefnogaeth yn helpu'r buddiolwyr i dalu am ran o'u costau gweithredu a'u gweithgareddau cymorth sy'n angenrheidiol i oresgyn y prinder arian neu'r diffyg hylifedd sy'n deillio o'r achosion o coronafirws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Bwlgaria yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, (i) ni fydd y cymorth yn fwy na € 800,000 y cwmni; a (ii) gellir rhoi cymorth o dan y cynllun tan 30 Mehefin 2021.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.60454 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Prifysgol Huawei a Sofia i gydweithredu mewn AI a thechnolegau pen uchel newydd eraill

Newyddion Cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Llofnododd Huawei Technologies Bwlgaria EOOD Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth (MoU) gyda Phrifysgol Sofia St. Kliment Ohridski yn ddiweddar. Bydd y ddau barti yn cydweithredu wrth ddatblygu Deallusrwydd Artiffisial (AI) a thechnolegau pen uchel newydd eraill. Ar ben hynny, maent hefyd yn cytuno i gynnal rhaglen Academi TGCh Huawei a datblygu labordy gwyddonol ar y cyd ym Mhrifysgol Sofia.

Bydd y ddwy ochr yn sefydlu ymgysylltiad ar y cyd yn y dyfodol, wedi'i ariannu gan yr UE ac AI, Ymchwil a Datblygu a phrosiectau masnachol eraill. Byddant yn adeiladu'r seilwaith TGCh ar gyfer, Prifysgol Sofia yn gyffredinol ac labordai AI arbenigol ar y cyd.

Bydd cydweithredu yn cynnwys nid yn unig prosiect Ymchwil a Datblygu a Seilwaith, ond bydd hefyd yn cynnwys addysg, hyfforddiant a gweithdai i fyfyrwyr, cymdeithasau academaidd a diwydiannau ym Mwlgaria.

Tynnodd yr Athro Rheithor Anastas Gerdjikov sylw, gyda'r Prifysgolion Gwyddoniaeth, Gwybodeg a Thechnolegau mewn eSociety (UNITe) a Sefydliad Data Mawr y Gymdeithas Smart (GATE), Prifysgol Sofia. Mae St Kliment Ohridski yn ganolfan ymchwil flaenllaw ym maes technoleg gwybodaeth a deallusrwydd artiffisial. Mynegodd Gerdjikov ei fod yn fodlon â'r memorandwm wedi'i lofnodi ac roedd yn disgwyl i'r cydweithrediad fod yn ddefnyddiol i ymchwilwyr a myfyrwyr ym Mhrifysgol Sofia.

Yr Athro Anastas Gerdjikov, Rheithor Prifysgol Sofia St. Kliment Ohridski

Cenhadaeth y brifysgol yw datblygu potensial gwyddonol, addysgol a diwylliannol Bwlgaria, lle mae'r pwyslais newydd ar greu modelau ar gyfer datblygiad cymdeithasol trwy ddatgelu gallu cynhenid ​​newid sefydliadol a chanlyniadau cymdeithasol newid o'r fath. Mae'r Gyfadran Mathemateg a Gwybodeg (FMI), un o'r mwyaf ymhlith un ar bymtheg o gyfadrannau Prifysgol Sofia, yn arweinydd cenedlaethol ym maes addysg uwch mewn Mathemateg, Cyfrifiadureg a TGCh, yn ogystal â chanolfan ymchwil yn yr un meysydd o Pwysigrwydd Ewropeaidd a chydnabyddiaeth ryngwladol.

Mae Huawei yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a dyfeisiau clyfar. Mae Huawei eisoes wedi adeiladu 23 o sefydliadau Ymchwil a Datblygu ledled Ewrop. Ym Mwlgaria, sefydlodd Huawei ei weithrediadau yn 2004, gyda'r pencadlys wedi'i leoli yn Sofia. Diolch i'w fuddsoddiad uchel mewn Ymchwil a Datblygu a strategaeth sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, yn ogystal â'i bartneriaeth agored, mae Huawei yn datblygu datrysiadau TGCh o'r dechrau i'r diwedd, gan ganiatáu mantais gystadleuol i gwsmeriaid o ran is-strwythurau telathrebu, rhwydwaith a chyfrifiadura cwmwl.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd