Cysylltu gyda ni

Fenter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI)

Menter Dinasyddion Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ymateb i'r fenter 'Lleiafrifoedd Safepack'

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ymatebodd y Comisiwn Ewropeaidd i Fenter Dinasyddion Ewrop 'Safepack Lleiafrifoedd - miliwn o lofnodion ar gyfer amrywiaeth yn Ewrop', y pumed Fenter lwyddiannus a gefnogir gan dros filiwn o ddinasyddion ledled yr UE.

Nod y Fenter yw gwella amddiffyniad pobl sy'n perthyn i leiafrifoedd cenedlaethol ac ieithyddol. Mae ateb y Comisiwn yn asesu’r cynigion a wnaed gan y trefnwyr yn ofalus, gan nodi sut mae deddfwriaeth bresennol yr UE a fabwysiadwyd yn ddiweddar yn cefnogi gwahanol agweddau’r Fenter hon. Mae'r ateb yn amlinellu camau dilynol pellach.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae'r pumed Menter Dinasyddion Ewropeaidd lwyddiannus hon yn dangos bod dinasyddion Ewropeaidd yn teimlo'n ymgysylltu'n gryf ac eisiau bod yn rhan o'r ddadl gyhoeddus ar lunio polisi'r Undeb. Mae'r parch at hawliau pobl sy'n perthyn i leiafrif yn un o werthoedd craidd yr Undeb, ac mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i hyrwyddo'r agenda hon. ”

Asesiad a gwaith dilynol y Comisiwn

Mae cynhwysiant a pharch at amrywiaeth ddiwylliannol gyfoethog Ewrop yn un o flaenoriaethau ac amcanion y Comisiwn Ewropeaidd. Cymerwyd ystod eang o fesurau sy'n mynd i'r afael â sawl agwedd ar gynigion y Fenter dros y blynyddoedd diwethaf ers i'r Fenter gael ei chyflwyno'n wreiddiol yn 2013. Mae'r Cyfathrebu yn asesu pob un o'r naw cynnig unigol yn ôl ei deilyngdod ei hun, gan ystyried egwyddorion sybsidiaredd a chymesuredd. Er na chynigir unrhyw gamau cyfreithiol pellach, mae gweithredu deddfwriaeth a pholisïau sydd eisoes ar waith yn darparu arsenal pwerus i gefnogi nodau'r Fenter.

Cefndir

Daeth Safepack Lleiafrifoedd Mae Menter Dinasyddion Ewropeaidd yn galw am fabwysiadu set o weithredoedd cyfreithiol i wella amddiffyniad pobl sy'n perthyn i leiafrifoedd cenedlaethol ac ieithyddol a chryfhau amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol yn yr Undeb.

Cyflwynodd y trefnwyr eu Menter yn swyddogol i'r Comisiwn ar 10 Ionawr 2020. Roeddent wedi casglu 1,128,422 o ddatganiadau cefnogaeth dilys yn llwyddiannus, ac wedi cyrraedd y trothwyon angenrheidiol mewn 11 Aelod-wladwriaeth. Cyfarfu'r Comisiwn â'r trefnwyr ar 5 Chwefror 2020.

Ar 15 Hydref 2020, cyflwynodd y trefnwyr eu Menter a'i gynigion mewn gwrandawiad cyhoeddus a drefnwyd yn Senedd Ewrop. Yna roedd gan y Comisiwn 3 mis i fabwysiadu cyfathrebiad yn nodi ei gasgliadau cyfreithiol a gwleidyddol ar y Fenter.

Trafodwyd y Fenter SafePack Lleiafrifoedd yn sesiwn lawn Senedd Ewrop ar 14 Rhagfyr 2020. Yn y penderfyniad a fabwysiadwyd ar 17 Rhagfyr 2020, mynegodd Senedd Ewrop ei chefnogaeth i'r Fenter.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu ar Fenter Dinasyddion Ewrop 'SafePack Lleiafrifoedd - miliwn o lofnodion ar gyfer amrywiaeth yn Ewrop'

Holi ac Ateb: Menter Dinasyddion Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ymateb i'r fenter 'Lleiafrifoedd Safepack'

gwefan ECI: SafePack Lleiafrifoedd - miliwn o lofnodion ar gyfer amrywiaeth yn Ewrop

EU

Menter Dinasyddion Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn yn penderfynu cofrestru menter ar gyfer gwaharddiad ar arferion gwyliadwriaeth màs biometreg

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Ionawr, penderfynodd y Comisiwn Ewropeaidd gofrestru Menter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI) o'r enw 'Menter cymdeithas sifil i wahardd arferion gwyliadwriaeth màs biometreg'. Mae trefnwyr yr ECI yn annog y Comisiwn i gynnig gweithred gyfreithiol i roi diwedd parhaol ar ddefnydd diwahân ac wedi'i dargedu'n fympwyol o ddata biometreg mewn ffyrdd a all arwain at wyliadwriaeth dorfol neu unrhyw ymyrraeth gormodol â hawliau sylfaenol. Mae'r Comisiwn o'r farn bod yr ECI yn dderbyniadwy yn gyfreithiol, gan ei fod yn cwrdd â'r amodau angenrheidiol, ac felly penderfynodd ei gofrestru. Nid yw'r Comisiwn wedi dadansoddi sylwedd yr ECI ar hyn o bryd. Mae'r datganiad i'r wasg llawn ar gael ar-lein a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr ECI ar y wefan.

Parhau Darllen

coronafirws

Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd: Mae'r Comisiwn yn croesawu mabwysiadu mesurau dros dro yn gyflym i fynd i'r afael ag effaith # COVID-19 ar Fentrau Dinasyddion

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn y cynnig gan y Comisiwn ar 20 Mai, mabwysiadodd Senedd a Chyngor Ewrop yn ffurfiol ar 14 Gorffennaf gytundeb ar fesurau dros dro i ganiatáu ar gyfer ymestyn terfynau amser penodol sy'n berthnasol i'r Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd (ECI). 

Daw'r mesurau dros dro hyn mewn ymateb i'r anawsterau mewn ymgyrchu cyhoeddus a chasglu datganiadau o gefnogaeth y mae trefnwyr yn eu hwynebu yn ystod yr achosion o coronafirws. Dywedodd yr Is-lywydd Věra Jourovà: “Rydym yn croesawu’n fawr bod y cyd-ddeddfwyr wedi mabwysiadu’r mesurau dros dro hyn yn gyflym. Bydd y rhain yn darparu’r sicrwydd cyfreithiol a’r eglurder angenrheidiol i drefnwyr a dylent fod yn sicrwydd nad yw Mentrau Dinasyddion mewn perygl oherwydd y pandemig. ”

 Bydd y rheolau, sy'n ymestyn y cyfnod ar gyfer casglu datganiadau o gefnogaeth chwe mis ar gyfer pob menter a oedd yn mynd rhagddi ar 11 Mawrth 2020 - y diwrnod pan ddatganodd Sefydliad Iechyd y Byd fod yr achos coronafirws yn bandemig ledled y byd - yn berthnasol tan ddiwedd 2022 .

Bydd yr estyniad hwn hefyd yn berthnasol yn ôl-weithredol i fentrau a ddaeth â'u cyfnod casglu i ben rhwng 11 Mawrth a mabwysiadu'r rheolau newydd, ac i'r rhai a ddechreuodd eu casglu rhwng 11 Mawrth ac 11 Medi 2020. Mae'r rheolau newydd hefyd yn caniatáu i'r Comisiwn benderfynu ar ychwanegol Estyniadau 3 mis, rhag ofn bod mesurau cyfyngu cenedlaethol yn parhau mewn ymateb i'r pandemig, neu rhag ofn y bydd achos newydd.

Yn yr un modd, gall y Comisiwn roi estyniad o hyd at dri mis i aelod-wladwriaeth i wirio'r datganiadau cefnogaeth a gasglwyd. Yn olaf, ar gyfer mentrau llwyddiannus, bydd yn bosibl trefnu'r cyfarfod gyda'r trefnwyr a'r gwrandawiad yn Senedd Ewrop o bell neu eu gohirio nes bod y sefyllfa'n caniatáu cyfarfodydd personol.

Mae testun y Rheoliad ar gael ar y Gwefan Mentrau Dinasyddion Ewropeaidd a bydd hefyd yn cael ei gyhoeddi yn y Cyfnodolyn Swyddogol. 

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

#EndTheCageAge - Mae cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE yn uno i ddathlu llwyddiant Menter Dinasyddion Ewrop #ECI

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (8 Hydref) daeth cyrff anllywodraethol, ASEau a dinasyddion yr UE ynghyd ym Mrwsel - calon yr UE - i ddathlu diwedd Menter Dinasyddion Ewropeaidd hanesyddol (ECI) ac anfon neges gref a chlir at Gomisiwn yr UE a'r Cyngor. o'r UE.

Ymunodd Aelodau Senedd Ewrop (ASEau) a Dinasyddion yr UE â thosturi mewn Ffermio’r Byd a chynrychiolwyr Sefydliadau Anllywodraethol eraill i ddathlu cau ECI End the Cage Age, a enillodd lofnodion 1,617,405, gan greu hanes ar gyfer fferm. anifeiliaid.

Digwyddodd y digwyddiad yng nghalon ardal yr UE ym Mrwsel, yn yr esplanade gyferbyn â chylchfan Schuman a rhwng adeiladau Cyngor yr UE a Chomisiwn yr UE. Ode to the Pig, roedd cerflun 10-metr trawiadol o fochyn yn neidio i ryddid yn cael ei arddangos, tra dangoswyd fideos ac areithiau ar ddwy sgrin o fewn llinell llygad adeiladau'r Comisiwn UE a Chyngor yr UE. Yn ogystal, gosodwyd baner gylchol 18-metr gyda'r neges “Ar gyfer anifeiliaid, ffermio cewyll diwedd”, yng nghanol cylchfan Schuman, i'w gweld o'r holl adeiladau cyfagos a cherddwyr ar y gylchfan. Rhannodd y mynychwyr luniau a straeon ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #EndTheCageAge yn cyfleu negeseuon dathlu, penderfyniad a gobaith.

Traddododd cynrychiolwyr cyrff anllywodraethol areithiau angerddol ar arwyddocâd yr ECI hwn ar gyfer anifeiliaid fferm a dinasyddion yr UE, yn ogystal ag ar ymdrech gydweithredol anhygoel dros 170 o gyrff anllywodraethol. “Fe wnaethon ni hynny! Daeth pob un ohonom ynghyd, fel ffrindiau, fel cymrodyr, fel eiriolwyr anifeiliaid. Ac rydych chi'n gwybod beth - fe wnaethon ni guro'r system - fe wnaethon ni gael y cyfandir i sefyll i fyny, i ddweud na wrth gewyll.

“Flwyddyn yn ôl, roeddem yn ystyried ymgymryd â her; ECI i roi diwedd ar gewyll ar gyfer anifeiliaid fferm. Nid yw hyn yn drefn fer, gan fod y mwyafrif o ECIs yn y gorffennol wedi methu, ”meddai Philip Lymbery, Prif Swyddog Gweithredol Compassion in World Farming. “Nid yw’r gwaith caled yn dod i ben yma - nawr rhaid i ni wneud i’r ECI hwn gyfrif, trwy waith eirioli a deddfwriaeth.”

Dywedodd Martina Stephany, cyfarwyddwr anifeiliaid fferm a maeth yn Four Paws: “Mae'r ECI hwn wedi dangos bod dinasyddion Ewropeaidd yn poeni llawer am yr hyn sy'n digwydd yn y diwydiant da byw. Maent yn sefyll gyda sefydliadau o wahanol wledydd a chefndiroedd, wedi'u huno y tu ôl i'r nod i Ddiweddu Oes y Cawell. Byddwn yn sicrhau y bydd eu llais yn cael ei glywed. Heddiw gwnaeth y mudiad hwn hanes, ond ni fyddwn yn gorffwys nes i ni gyrraedd ein nod a gwahardd cewyll ledled Ewrop. ”

Parhaodd ASEau trwy bwysleisio pwysigrwydd ECI Diwedd yr Oes Cage a sut mae ei ganlyniad yn mynnu i Sefydliadau’r UE bod yr amser i weithredu ar unwaith.

Dywedodd Eleonora Evi, ASE, is-lywydd yr Intergroup Lles Anifeiliaid a chyd-gadeirydd y Gweithgor Heb Gawell: “Heddiw rydym yn dathlu cyflawniad sydd wedi torri record. Mae dros 1.6 miliwn o ddinasyddion o bob rhan o Ewrop wedi dweud yn uchel ac yn glir: Rydyn ni eisiau anifeiliaid allan o gewyll nawr! Ynghyd ag ASEau eraill, byddwn yn sicrhau bod y Comisiwn Ewropeaidd yn stopio anwybyddu gofynion ei ddinasyddion, a'i fod yn gwahardd cewyll mewn ffermio. "

“Mae’r UE yn honni bod ganddo’r safonau lles anifeiliaid uchaf yn y byd, ond mae’n dal i gloi anifeiliaid mewn cewyll. Mae cannoedd o filiynau o anifeiliaid fferm yn yr UE yn dioddef yn ddyddiol, yn methu â mynegi eu hymddygiad naturiol ”, meddai Anja Hazekamp, ​​ASE, llywydd yr Intergroup Lles Anifeiliaid a chyd-gadeirydd y Gweithgor Heb Gage. “Mae'n hen bryd i'r UE ymuno â'r 21ain ganrif. Rhaid i artaith y bodau diniwed, ymdeimladol hyn ddod i ben, unwaith ac am byth. "

Un o agweddau mwyaf emosiynol y dydd oedd y foment y traddododd Angelina Berlingò, dinesydd o’r Eidal, ei haraith yn cynrychioli mwy na 1.6 miliwn o Ddinasyddion yr UE. Ymgyrchodd dros yr ECI a chasglodd fwy na llofnodion digidol a phapur 2,000 ar eu pennau eu hunain. “Mae wedi bod yn daith bersonol wych i fod yn rhan o lwyddiant cyffredinol yr ymgyrch”, meddai Angelina. “Mae canlyniad y ddeiseb hon yn dod â gobaith am fyd gwell i anifeiliaid dynol ac anifeiliaid nad ydyn nhw'n ddynol. Rydw i yma heddiw i weiddi unwaith eto: Diwedd Oes y Cawell! ”

Mwy am ECI Diwedd yr Oes Gawell

Caeodd ECI End the Cage Age ar 11 Medi, 2019, ar ôl ennill dros 1.6 miliwn o lofnodion yn ystod cyfnod o 12-mis. Mae hyn yn nodi un o'r diwrnodau mwyaf arwyddocaol i anifeiliaid fferm a welodd y byd erioed.

Nod yr ECI Diwedd yr Oes Cage yw dod â'r defnydd o gewyll ar gyfer anifeiliaid fferm ledled Ewrop i ben. Mae dros 300 miliwn o foch, ieir, cwningod, hwyaid, soflieir a lloi yn cael eu carcharu mewn cewyll ledled yr UE. Mae'r mwyafrif o gewyll yn ddiffrwyth, yn gyfyng, ac yn gwrthod lle i'r anifeiliaid symud yn rhydd neu fynegi eu hymddygiad naturiol. Mae cewyll yn greulon ac yn gwbl ddiangen.

Diwedd Oes y Cage Mae ECI wedi bod yn ymdrech gydweithredol, lle ymunodd Tosturi mewn Ffermio’r Byd â chyrff anllywodraethol 170 o bob rhan o Ewrop. Ffurfiodd grwpiau amgylcheddol, hawliau defnyddwyr ac amddiffyn anifeiliaid glymblaid eang i rali dinasyddion o bob cornel o'r cyfandir. Dyma'r tro cyntaf mewn hanes i'r nifer hon o sefydliadau Ewropeaidd ddod at ei gilydd ar gyfer anifeiliaid fferm.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd