Cysylltu gyda ni

france

Le Maire o Ffrainc: 'Datrys sancsiynau masnach yw fy mlaenoriaeth i weinyddiaeth Biden'

Reuters

cyhoeddwyd

on

Gweinidog Cyllid Ffrainc, Bruno Le Maire (Yn y llun) dywedodd ddydd Iau (14 Ionawr) mai datrys sancsiynau masnach oedd ei flaenoriaeth gyda gweinyddiaeth newydd yr Unol Daleithiau er mwyn cadw rhyfel masnach rhag ychwanegu at y boen economaidd o bandemig y coronafirws,ysgrifennu Christian Lowe a Leigh Thomas.
Le Maire o Ffrainc yn siarad sancsiynau, Carrefour, twf

Fe wnaeth gweinyddiaeth Arlywydd yr UD Donald Trump daro Ffrainc gyda dyletswyddau tariff ar win ar ôl methu â datrys anghydfod 16 mlynedd dros gymorthdaliadau awyrennau gyda’r Undeb Ewropeaidd. Roedd hefyd yn bygwth gosod tariffau ar gosmetiau Ffrainc, bagiau llaw a mewnforion eraill dros dreth gwasanaeth digidol Paris ar gwmnïau rhyngrwyd mawr.

“Mae canlyniadau sancsiynau masnach ar ein heconomi yn negyddol iawn ac yn niweidiol iawn. Mae gennym yr argyfwng pandemig eisoes, ”meddai Le Maire mewn cyfweliad yng nghynhadledd Reuters Next.

“Ni ddylem ychwanegu unrhyw fath o anawsterau at y sefyllfa economaidd anodd iawn hon. Nid yw rhyfel masnach er budd yr UD ac nid er budd Ewrop. ”

Dywedodd Le Maire nad oedd wedi derbyn unrhyw “signalau cychwynnol” gan weinyddiaeth Biden ynglŷn â sut y byddai’n delio â masnach, ond ei fod yn gobeithio ymweld â Washington ym mis Chwefror.

Os yw gweinyddiaeth Biden yn rhoi ei chefnogaeth, dywedodd Le Maire y gallai trafodaethau sydd wedi’u stopio ymhlith bron i 140 o wledydd i ailysgrifennu rheolau trethiant rhyngwladol gael eu hadfywio yn yr OECD a’u lapio o fewn chwe mis.

Mae tensiynau masnach gyda Washington wedi ychwanegu at y cymylau yn hongian dros economi Ffrainc yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gan ei bod eisoes yn cael trafferth gyda'i dirywiad dyfnaf ers yr Ail Ryfel Byd.

Dechreuodd llywodraeth yr UD yr wythnos hon gasglu dyletswyddau newydd ar rai gwinoedd nad ydynt yn pefrio yn ogystal â cognacs a brandiau eraill o Ffrainc, gan ychwanegu at y pwysau ar yr economi wrth iddi frwydro gyda dechrau araf i'w rhaglen frechu.

Er gwaethaf dechrau gwan i'r flwyddyn, dywedodd Le Maire fod ei ragolwg ar gyfer twf o 6% yn 2021 yn parhau i fod o fewn cyrraedd a'i fod yn hyderus o adferiad cryf yn ail hanner y flwyddyn.

Ond ychwanegodd: “Rhaid i ni aros yn ostyngedig a gochelgar oherwydd rydyn ni wedi cael ein twyllo gan y firws lawer gwaith.”

Dywedodd y gweinidog nad oedd yn poeni am gyflwyno'r brechlyn COVID-19 yn Ffrainc i ddechrau.

I gael mwy o sylw o gynhadledd Reuters Next os gwelwch yn dda cliciwch yma.

I wylio Reuters Next yn fyw, ewch i yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

france

Mae'r UD a chynghreiriaid yn ymateb i 'bryfociadau' Iran gyda thawelwch wedi'i astudio

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Yn ystod yr wythnos ers i Washington gynnig siarad â Tehran am adfywio bargen niwclear 2015, mae Iran wedi ffrwyno monitro’r Cenhedloedd Unedig, wedi bygwth rhoi hwb i gyfoethogi wraniwm ac mae ei ddirprwyon yr amheuir eu bod wedi cynyddu seiliau Irac ddwywaith gyda milwyr yr Unol Daleithiau, ysgrifennu Arshad Mohammed ac John Irish.

Yn gyfnewid am hyn, mae'r Unol Daleithiau a thri chynghreiriad, Prydain, Ffrainc a'r Almaen, wedi ymateb yn ddigynnwrf a astudiwyd.

Mae’r ymateb - neu ddiffyg un - yn adlewyrchu awydd i beidio ag amharu ar yr agorawd diplomyddol gan obeithio y bydd Iran yn dychwelyd at y bwrdd ac, os na, y bydd pwysau cosbau’r Unol Daleithiau yn parhau i gymryd ei doll, meddai swyddogion yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

Mae Iran wedi mynnu dro ar ôl tro i’r Unol Daleithiau leddfu sancsiynau’r Unol Daleithiau a orfodwyd ar ôl i’r cyn-Arlywydd Donald Trump gefnu ar y fargen yn 2018. Byddai wedyn yn dirwyn i ben ei droseddau ei hun o’r cytundeb, a ddechreuodd flwyddyn ar ôl i Trump dynnu’n ôl.

“Faint bynnag maen nhw’n credu y dylai’r Unol Daleithiau godi sancsiynau yn gyntaf, nid yw hynny’n mynd i ddigwydd,” meddai swyddog o’r Unol Daleithiau, a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd.

Os yw Iran eisiau i’r Unol Daleithiau ailddechrau cydymffurfio â’r fargen “y ffordd orau a’r unig ffordd yw cyrraedd y bwrdd lle bydd y pethau hynny yn cael eu trafod,” ychwanegodd y swyddog.

Dywedodd dau ddiplomydd Ewropeaidd nad oedden nhw’n disgwyl i’r Unol Daleithiau, na Phrydain, Ffrainc a’r Almaen - a elwir yn anffurfiol fel yr E3 - wneud mwy i bwyso ar Iran am y tro er gwaethaf yr hyn a ddisgrifiwyd fel “cythruddiadau.”

Dywedodd un o'r diplomyddion mai'r polisi cyfredol oedd condemnio ond osgoi gwneud unrhyw beth a allai gau'r ffenestr ddiplomyddol.

“Rhaid i ni droedio'n ofalus,” meddai'r diplomydd. “Rhaid i ni weld a all yr E3 jyglo rhuthr pen Iran ac betruster yr Unol Daleithiau i weld a oes gennym ni lwybr ymlaen hyd yn oed.”

Roedd y “rhuthr peniog” yn gyfeiriad at droseddau cyflymu Iran o’r cytundeb.

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae Iran wedi lleihau cydweithredu â'r Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol, gan gynnwys trwy roi diwedd ar archwiliadau snap o safleoedd niwclear a amheuir heb eu datgan.

Dywedodd adroddiad gan gorff gwarchod niwclear y Cenhedloedd Unedig hefyd fod Iran wedi dechrau cyfoethogi wraniwm i 20%, uwchlaw terfyn cytundeb 2015% 3.67, a dywedodd goruchaf arweinydd Iran y gallai Tehran fynd i 60% pe dymunai, gan ddod ag ef yn agosach at y purdeb 90% sydd ei angen ar gyfer bom atomig.

Hanfod y fargen oedd y byddai Iran yn cyfyngu ar ei rhaglen cyfoethogi wraniwm i'w gwneud hi'n anoddach casglu'r deunydd ymollwng ar gyfer arf niwclear - uchelgais y mae wedi'i wadu ers amser maith - yn gyfnewid am ryddhad gan yr Unol Daleithiau a sancsiynau economaidd eraill.

Tra bod yr Unol Daleithiau yn dweud eu bod yn dal i ymchwilio i rocedi a daniwyd mewn canolfannau yn Irac yr wythnos diwethaf sy’n gartref i bersonél yr Unol Daleithiau, maent yn cael eu hamau o gael eu cyflawni gan luoedd dirprwy Iran mewn patrwm hirsefydlog o ymosodiadau o’r fath.

Mewn arddangosiad o safiad ataliol yr Unol Daleithiau, dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Wladwriaeth, Ned Price, ddydd Llun fod Washington wedi ei “drechu” gan yr ymosodiadau ond na fyddai’n “diystyru” ac y byddai’n ymateb ar adeg ac mewn man o’i ddewis.

Dywedodd yr ail ddiplomydd Ewropeaidd fod trosoledd yr Unol Daleithiau yn dal i fod ar waith oherwydd nad oedd yr Arlywydd Joe Biden wedi codi sancsiynau.

“Mae gan Iran arwyddion positif gan yr Americanwyr. Bellach mae angen bachu ar y cyfle hwn, ”meddai’r diplomydd hwn.

Ddydd Mercher (24 Chwefror), dywedodd y llefarydd Price wrth gohebwyr na fyddai'r Unol Daleithiau yn aros am byth.

“Nid yw ein hamynedd yn ddiderfyn,” meddai Price.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae dinas Nice yn Ffrainc yn gofyn i dwristiaid gadw draw yng nghanol ymchwydd COVID

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Galwodd maer Nice yn ne Ffrainc ddydd Sul (21 Chwefror) am gloi penwythnos yn yr ardal i leihau llif twristiaid wrth iddo frwydro yn erbyn pigyn sydyn mewn heintiau coronafirws i dreblu'r gyfradd genedlaethol, yn ysgrifennu Geert De Clercq.

Mae gan ardal Nice gyfradd heintio COVID-19 uchaf Ffrainc, gyda 740 o achosion newydd yr wythnos i bob 100,000 o drigolion, yn ôl Covidtracker.fr.

“Mae arnom angen mesurau cryf sy'n mynd y tu hwnt i'r cyrffyw ledled y wlad 6 pm, naill ai cyrffyw tynnach, neu gloi i lawr rhannol ac amser-benodol. Byddai cloi penwythnos yn gwneud synnwyr, ”meddai’r Maer Christian Estrosi ar radio franceinfo.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Olivier Veran, ddydd Sadwrn y byddai'r llywodraeth yn penderfynu y penwythnos hwn ar dynhau mesurau rheoli firws yn ninas Môr y Canoldir.

Cyn archebu ail gloi cenedlaethol ym mis Tachwedd, gosododd y llywodraeth cyrffyw rhai dinasoedd a chau bwytai ym Marseille, ond yn gyffredinol mae wedi ymatal rhag mesurau rhanbarthol oherwydd protest gan wleidyddion a busnesau lleol.

“Dydyn ni ddim yn diystyru cloeon lleol,” meddai llefarydd ar ran y llywodraeth, Gabriel Attal ar deledu LCI.

Ychwanegodd nad oedd y duedd mewn achosion newydd yn dda yn ystod y dyddiau diwethaf ac nad oedd achos dros lacio cyrffyw.

“Mae'r tywydd yn braf, mae pawb yn rhuthro i ddod yma. Byddai cloi penwythnos yn rhoi stop ar hynny, heb atal gweithgaredd economaidd yn y ddinas, ”meddai Estrosi.

Dywedodd Estrosi fod cyfraddau heintiau wedi neidio oherwydd y mewnlif enfawr o dwristiaid dros wyliau'r Nadolig. Roedd hediadau rhyngwladol i'r ddinas wedi neidio o 20 y diwrnod cyn y Nadolig i 120 dros y gwyliau - hyn i gyd heb i bobl gael profion firws yn eu gwlad wreiddiol neu ar ôl cyrraedd.

“Byddwn yn hapus i dderbyn llawer o dwristiaid yr haf hwn, unwaith y byddwn yn ennill y frwydr hon, ond mae'n well cael cyfnod wrth i ni ddweud 'peidiwch â dod yma, nid dyma'r foment'. Amddiffyn pobl Nice yw fy mlaenoriaeth, ”meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Rhaid i’r Gorllewin helpu i frechu gweithwyr iechyd Affrica nawr, meddai Macron

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Dylai Ewrop a’r Unol Daleithiau yn ddi-oed anfon digon o ddosau brechlyn COVID-19 i Affrica i frechu gweithwyr gofal iechyd y cyfandir neu fentro colli dylanwad i Rwsia a China, Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron (Yn y llun) meddai ddydd Gwener (19 Chwefror), yn ysgrifennu Michel Rose.

Yn gynharach yr wythnos hon, anogodd Macron Ewrop a'r Unol Daleithiau i ddyrannu hyd at 5% o'u cyflenwadau brechlyn cyfredol i wledydd sy'n datblygu mewn ymdrech i osgoi cyflymiad digynsail o anghydraddoldeb byd-eang.

Wrth annerch Cynhadledd Diogelwch Munich ar ôl i Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden a Changhellor yr Almaen Angela Merkel, dywedodd Macron y dylai’r cam cyntaf anfon 13 miliwn dos i Affrica - digon, meddai, i frechu ei holl weithwyr iechyd.

“Os byddwn yn cyhoeddi biliynau heddiw i gyflenwi dosau mewn 6 mis, 8 mis, blwyddyn, bydd ein ffrindiau yn Affrica, dan bwysau cyfiawn gan eu pobl, yn prynu dosau gan y Tsieineaid a’r Rwsiaid,” meddai Macron wrth y gynhadledd. “A bydd cryfder y Gorllewin yn gysyniad, ac nid yn realiti.”

Dywedodd Macron fod 13 miliwn dos yn cyfateb i 0.43% o'r holl ergydion brechlyn a orchmynnwyd gan Ewrop ac America.

Ailddatganodd Grŵp o Saith arweinydd yn gynharach yn y dydd eu cefnogaeth i'r gwledydd mwyaf agored i niwed.

Anogodd Oxfam France wledydd y G7 i dorri'r monopoli sydd gan eu cwmnïau fferyllol. Dyna fyddai’r “ffordd gyflymaf, decaf a mwyaf effeithiol i hybu cynhyrchiant brechlyn fel nad oes rhaid i wledydd gystadlu am ddosau,” meddai’r elusen mewn datganiad.

Anogodd Sefydliad Iechyd y Byd ddydd Iau genhedloedd sy'n cynhyrchu brechlynnau COVID-19 i beidio â'u dosbarthu'n unochrog ond i'w rhoi i'r cynllun COVAX byd-eang i sicrhau tegwch.

Dywedodd dyngarwr Billionaire, Bill Gates, wrth y gynhadledd y gallai’r bwlch gwleidyddol sensitif rhwng brechu pobl mewn gwledydd cyfoethog a gwledydd sy’n datblygu gulhau i hanner blwyddyn os yw awdurdodau’n cymryd camau priodol.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd