Cysylltu gyda ni

Frontpage

Arlywydd newydd yr UD: Sut y gallai cysylltiadau UE-UD wella 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae Joe Biden yn dod yn arlywydd newydd yr Unol Daleithiau yn gyfle i ailosod cysylltiadau trawsatlantig © Angela Weiss / AFP  

Mae arlywydd newydd yn yr UD sy'n cymryd swydd yn cynrychioli cyfle i ailosod cysylltiadau trawsatlantig. Darganfyddwch yr hyn y mae'r UE yn ei gynnig i weithio gyda'i gilydd. Yn draddodiadol bu Ewrop ac America yn gynghreiriaid erioed, ond o dan Donald Trump mae'r UD wedi bod yn gweithredu'n fwy unochrog, gan dynnu'n ôl o gytuniadau a sefydliadau rhyngwladol.

Gyda Joe Biden (Yn y llun) ar fin cymryd yr awenau o 20 Ionawr, mae'r UE yn ei ystyried yn gyfle i ail-lansio cydweithredu.

Ar 2 Rhagfyr 2020, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd a cynnig ar gyfer agenda drawsatlantig newydd caniatáu i'r partneriaid weithio gyda'i gilydd ar amrywiaeth o faterion. Ailddatganodd y Cyngor bwysigrwydd y bartneriaeth yn ei casgliadau ar 7 Rhagfyr. Mae'r Senedd hefyd yn edrych ymlaen at gydweithrediad agosach. Ar 7 Tachwedd, Llywydd y Senedd David Sassoli tweetio: “Mae angen perthynas gref rhwng Ewrop a’r Unol Daleithiau ar y byd - yn enwedig yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'n gilydd i ymladd COVID-19, newid yn yr hinsawdd, a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cynyddol. ”

Mae gan yr UD a'r UE lawer i'w ennill o gysylltiadau agosach, ond erys llawer o heriau a gwahaniaethau.

Coronafirws

Er bod COVID-19 yn fygythiad byd-eang, roedd Trump yn dal i ddewis tynnu’r Unol Daleithiau yn ôl o Sefydliad Iechyd y Byd. Gallai'r UE a'r UD ymuno i ariannu datblygu a dosbarthu brechlynnau, profion a thriniaeth ynghyd â gweithio ar atal, parodrwydd ac ymateb.

Newid yn yr hinsawdd

Gyda'i gilydd, gallai'r UE a'r UD wthio am gytundebau uchelgeisiol yn Uwchgynadleddau y Cenhedloedd Unedig ar Hinsawdd a Bioamrywiaeth eleni, cydweithredu ar ddatblygu technolegau gwyrdd a dylunio fframwaith rheoleiddio byd-eang ar gyfer cyllid cynaliadwy ar y cyd.

Technoleg, masnach a safonau

O fwyd a addaswyd yn enetig i gig eidion sydd wedi'i drin â hormonau, mae'r UE a'r UD wedi cael eu cyfran o anghydfodau masnach. Fodd bynnag, mae gan y ddau lawer i'w ennill o gael gwared ar rwystrau. Yn 2018 gosododd Trump dariffau ar ddur ac alwminiwm, a arweiniodd at yr UE i osod tariffau ar gynhyrchion Americanaidd. Mae Biden yn dod i mewn fel llywydd yn gyfle arall ar gyfer sgyrsiau adeiladol.

Gallai'r UE a'r UD hefyd gydweithio ar ddiwygio Sefydliad Masnach y Byd, amddiffyn technolegau beirniadol a phenderfynu ar reoliadau a safonau newydd. Ar hyn o bryd mae'r UD yn blocio'r mecanweithiau datrys anghydfodau a sefydlwyd o dan y sefydliad.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi cynnig cydweithrediad ar heriau sy'n gysylltiedig â digideiddio, megis trethiant teg ac ystumio'r farchnad. Gan fod llawer o gwmnïau digidol blaenllaw yn Americanwyr, gallai'r mater o sut i'w trethu fod yn sensitif.

Materion tramor

Mae'r UE a'r UD hefyd yn rhannu ymrwymiad i hyrwyddo democratiaeth a hawliau dynol. Gyda'i gilydd gallent weithio ar gryfhau'r system amlochrog. Fodd bynnag, mewn rhai achosion maent yn anghytuno ar y ffordd orau i symud ymlaen.

Mae'r ddau ohonyn nhw'n wynebu'r her o ddod o hyd i'r ffordd orau i ddelio â China. O dan Trump mae’r Unol Daleithiau wedi bod yn llawer mwy gwrthdaro, tra bod yr UE yn canolbwyntio mwy ar ddiplomyddiaeth. Ym mis Rhagfyr 2020 cytunodd negodwyr yr UE a Cytundeb Cynhwysfawr ar Fuddsoddi gyda China. Mae'r Senedd yn craffu ar y fargen ar hyn o bryd. Mae angen ei gydsyniad er mwyn iddo ddod i rym. Mae arweinyddiaeth newydd America yn cynrychioli cyfle i gydlynu eu dulliau yn fwy ac yn well.

Mae Iran yn bwnc arall y mae'r UE a'r UD wedi cymryd gwahanol ddulliau arno. Roedd yr Unol Daleithiau a’r UE yn ymwneud â chytundeb niwclear Iran er mwyn osgoi i’r wlad allu mynd ar drywydd arf niwclear nes i Trump dynnu’r Unol Daleithiau yn ôl ohono yn 2018. Gallai cychwyn arlywydd newydd yn yr Unol Daleithiau fod yn achlysur ar gyfer dull cyffredin.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

avatar

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd