Cysylltu gyda ni

EU

Mae'r Comisiwn yn cymryd camau pellach i feithrin natur agored, cryfder a gwytnwch system economaidd ac ariannol Ewrop

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

 

Heddiw (19 Ionawr) cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd raglen newydd strategaeth i ysgogi didwylledd, cryfder a gwytnwch system economaidd ac ariannol yr UE am y blynyddoedd i ddod. Nod y strategaeth hon yw galluogi Ewrop yn well i chwarae rhan flaenllaw mewn llywodraethu economaidd byd-eang, wrth amddiffyn yr UE rhag arferion annheg a sarhaus. Mae hyn yn mynd law yn llaw ag ymrwymiad yr UE i economi fyd-eang fwy gwydn ac agored, marchnadoedd ariannol rhyngwladol sy'n gweithredu'n dda a'r system amlochrog sy'n seiliedig ar reolau. Mae'r strategaeth hon yn unol â Uchelgais yr Arlywydd von der Leyen ar gyfer Comisiwn geopolitical ac yn dilyn Cyfathrebiad Mai 2020 y Comisiwn Munud Ewrop: Atgyweirio a Pharatoi ar gyfer y Genhedlaeth Nesaf.

Mae'r dull arfaethedig hwn yn seiliedig ar dair colofn sy'n atgyfnerthu ei gilydd:

  1. Hyrwyddo rôl ryngwladol gryfach yr ewro trwy estyn allan at bartneriaid trydydd gwlad i hyrwyddo ei ddefnydd, cefnogi datblygiad offerynnau a meincnodau a enwir yn yr ewro a meithrin ei statws fel arian cyfred rhyngwladol yn y sectorau ynni a nwyddau, gan gynnwys ar gyfer eginol. cludwyr ynni fel hydrogen. Bydd cyhoeddi bondiau o ansawdd uchel a enwir gan yr ewro o dan NextGenerationEU yn ychwanegu dyfnder a hylifedd sylweddol i farchnadoedd cyfalaf yr UE dros y blynyddoedd i ddod a bydd yn eu gwneud nhw, a'r ewro, yn fwy deniadol i fuddsoddwyr. Mae hyrwyddo cyllid cynaliadwy hefyd yn gyfle i ddatblygu marchnadoedd ariannol yr UE yn ganolbwynt 'cyllid gwyrdd' byd-eang, gan gryfhau'r ewro fel yr arian cyfred diofyn ar gyfer cynhyrchion ariannol cynaliadwy. Yn y cyd-destun hwn, bydd y Comisiwn yn gweithio i hyrwyddo'r defnydd o fondiau gwyrdd fel offer ar gyfer ariannu buddsoddiadau ynni sy'n angenrheidiol i gyrraedd targedau ynni a hinsawdd 2030. Bydd y Comisiwn yn cyhoeddi 30% o gyfanswm y bondiau o dan NextGenerationEU ar ffurf bondiau gwyrdd. Bydd y Comisiwn hefyd yn edrych am bosibiliadau i ehangu rôl System Masnachu Allyriadau’r UE (ETS) i gynyddu ei ganlyniad amgylcheddol i’r eithaf ac i gefnogi gweithgaredd masnachu ETS yn yr UE. Yn ogystal â hyn i gyd, bydd y Comisiwn hefyd yn parhau i gefnogi gwaith Banc Canolog Ewrop (ECB) ar gyflwyniad posibl ewro digidol, fel cyflenwad i arian parod.
  2. Datblygu seilweithiau marchnad ariannol yr UE ymhellach a gwella eu gwytnwch, gan gynnwys tuag at gymhwyso sancsiynau gan drydydd gwledydd yn allanol. Bydd y Comisiwn, mewn cydweithrediad â'r ECB a'r Awdurdodau Goruchwylio Ewropeaidd (ESAs), yn ymgysylltu â chwmnïau seilwaith y farchnad ariannol i gynnal dadansoddiad trylwyr o'u gwendidau o ran cymhwyso mesurau unochrog yn anghyfreithlon gan drydydd gwledydd a gweithredu i mynd i’r afael â gwendidau o’r fath. Bydd y Comisiwn hefyd yn sefydlu gweithgor i asesu materion technegol posibl yn ymwneud â throsglwyddo contractau ariannol a enwir yn yr ewro neu arian cyfred arall yr UE a gliriwyd y tu allan i'r UE i wrthbartïon canolog sydd wedi'u lleoli yn yr UE. Yn ogystal â hyn, bydd y Comisiwn yn archwilio ffyrdd o sicrhau llif di-dor gwasanaethau ariannol hanfodol, gan gynnwys taliadau, gydag endidau'r UE neu bersonau a dargedir gan gymhwyso sancsiynau unochrog trydydd gwlad yn all-diriogaethol.
  3. Hyrwyddo ymhellach weithredu a gorfodi sancsiynau'r UE ei hun. Eleni, bydd y Comisiwn yn datblygu cronfa ddata - yr Ystorfa Cyfnewid Gwybodaeth Sancsiynau - i sicrhau bod adroddiadau effeithiol a chyfnewid gwybodaeth rhwng Aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn ar weithredu a gorfodi sancsiynau. Bydd y Comisiwn yn gweithio gyda'r Aelod-wladwriaethau i sefydlu un pwynt cyswllt ar gyfer materion gorfodi a gweithredu gyda dimensiynau trawsffiniol. Bydd y Comisiwn hefyd yn sicrhau na ddefnyddir cronfeydd yr UE a ddarperir i drydydd gwledydd ac i sefydliadau rhyngwladol yn groes i sancsiynau’r UE. O ystyried pwysigrwydd monitro gorfodaeth gytûn sancsiynau'r UE, bydd y Comisiwn yn sefydlu system bwrpasol sy'n caniatáu ar gyfer riportio osgoi cosbau, gan gynnwys chwythu'r chwiban.

Mae'r strategaeth heddiw yn adeiladu ar Gyfathrebu 2018 ar Rôl Ryngwladol yr Ewro, a oedd â ffocws cryf ar gryfhau a dyfnhau'r Undeb Economaidd ac Ariannol (EMU). Mae undeb economaidd ac ariannol gwydn wrth wraidd arian sefydlog. Mae'r strategaeth hefyd yn cydnabod y cynllun adfer digynsail 'Y Genhedlaeth Nesaf UE ' bod yr UE wedi mabwysiadu i fynd i’r afael â phandemig COVID-19 ac i helpu economïau Ewrop i adfer a chofleidio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae’r UE yn hyrwyddwr amlochrogiaeth ac wedi ymrwymo i weithio’n agos gyda’i bartneriaid. Ar yr un pryd, dylai'r UE gadarnhau ei safle rhyngwladol mewn termau economaidd ac ariannol. Mae'r Strategaeth hon yn nodi ffyrdd allweddol o wneud hyn, yn benodol trwy hybu defnydd byd-eang o arian cyffredin yr UE - yr ewro. Mae hefyd yn edrych ar ffyrdd i atgyfnerthu'r seilwaith sy'n sail i'n system ariannol ac i ymdrechu am arweinyddiaeth fyd-eang ym maes cyllid gwyrdd a digidol. Wrth lunio economi fwy gwydn, rhaid i'r UE amddiffyn ei hun yn well yn erbyn arferion annheg ac anghyfreithlon o rywle arall. Pan fydd y rhain yn digwydd, dylem weithredu’n bendant ac yn rymus, a dyna pam mae gorfodi sancsiynau’r UE mor gredadwy mor bwysig. ”

Dywedodd Comisiynydd Undeb Marchnadoedd Cyfalaf, Mairead McGuinness: “Rhaid i economi a marchnad ariannol yr UE barhau i fod yn ddeniadol i fuddsoddwyr rhyngwladol. Mae cynnydd sylweddol ers yr argyfwng ariannol byd-eang diwethaf wedi helpu i wella fframwaith sefydliadol a deddfwriaethol yr UE. Yn ogystal, bydd cynllun adfer uchelgeisiol yr UE mewn ymateb i argyfwng COVID-19 yn cefnogi'r economi, yn hyrwyddo arloesedd, yn ehangu cyfleoedd buddsoddi ac yn cynyddu'r cyflenwad o fondiau o ansawdd uchel a enwir gan yr ewro. Er mwyn parhau â'r ymdrechion hyn - ac ystyried heriau geopolitical newydd - rydym yn cynnig nifer o gamau ychwanegol i gynyddu gwytnwch economi'r UE a'i seilweithiau marchnad ariannol, meithrin statws yr ewro fel arian cyfred rhyngwladol, a chryfhau'r gweithredu a gorfodi cosbau’r UE. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Gall cryfhau rôl ryngwladol yr ewro gysgodi ein heconomi a’n system ariannol rhag siociau cyfnewid tramor, lleihau dibyniaeth ar arian cyfred arall a sicrhau costau trafodion, gwrychoedd ac ariannu is i gwmnïau’r UE. Gyda’n cyllideb hirdymor newydd a NextGenerationEU, mae gennym yr offer i gefnogi adferiad a thrawsnewid ein heconomïau - yn y broses gan wneud yr ewro hyd yn oed yn fwy deniadol i fuddsoddwyr byd-eang. ”

Dywedodd y Comisiynydd Ynni, Kadri Simson: “Mae ewro cryf yn bwysig i’r sector ynni. O ran marchnadoedd ynni'r UE, mae rôl yr ewro wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ar gyfer contractau nwy naturiol, rydym wedi gweld ei gyfran yn codi o 38% i 64%. Rhaid inni sicrhau bod y duedd hon yn parhau i farchnadoedd eginol, er enghraifft ar gyfer hydrogen, yn ogystal â marchnadoedd strategol ar gyfer ynni adnewyddadwy, lle mae'r UE yn arweinydd byd-eang. Rydym hefyd eisiau atgyfnerthu rôl yr ewro wrth ariannu buddsoddiadau cynaliadwy, yn enwedig fel yr arian cyfred ar gyfer bondiau gwyrdd. ”

Cefndir

Cyfathrebu’r Comisiwn ym mis Rhagfyr 2018 ar gryfhau rôl ryngwladol yr ewro nodi rhai camau allweddol i wella statws yr ewro. Ynghyd â'r Cyfathrebu hwnnw roedd a Argymhelliad ar rôl ryngwladol yr ewro mewn ynni ac yna pum ymgynghoriad sectoraidd ar rôl yr ewro mewn marchnadoedd cyfnewid tramor, yn y sector ynni, mewn marchnadoedd deunyddiau crai, yn y fasnach amaethyddiaeth a nwyddau bwyd ac yn y sector trafnidiaeth.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu'r Comisiwn

Cyfathrebu Rhagfyr 2018 'Tuag at rôl ryngwladol gryfach yr ewro'

Argymhelliad ar rôl ryngwladol yr ewro mewn ynni

Ymgynghoriadau sectoraidd ar rôl yr ewro mewn marchnadoedd cyfnewid tramor, yn y sector ynni, mewn marchnadoedd deunyddiau crai, yn y fasnach amaethyddiaeth a nwyddau bwyd ac yn y sector trafnidiaeth.

Statud Blocio wedi'i ddiweddaru i gefnogi bargen niwclear Iran yn dod i rym

Holi ac Ateb

 

EU

Dywed WHO weithio gyda'r Comisiwn i reoli rhoddion brechlyn COVID rhanbarthol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

PWY

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn gweithio gyda’r Comisiwn Ewropeaidd i gydlynu rhoddion brechlyn COVID-19 ar gyfer gwledydd eraill ar y cyfandir, meddai pennaeth ei swyddfa Ewropeaidd ddydd Iau (25 Chwefror), ysgrifennu Stephanie Nebehay yn Genefa a Kate Kelland yn Llundain.

Dywedodd Hans Kluge, a ofynnwyd am ddosau ar gyfer gwledydd yn y Balcanau, wrth gynhadledd newyddion: “Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ar bob lefel ar fater rhoddion.”

Byddai Awstria yn cydlynu’r rhoddion hynny, meddai.

Parhau Darllen

coronafirws

Dadffurfiad coronafirws: Cymerodd llwyfannau ar-lein fwy o gamau yn ymladd yn erbyn dadffurfiad brechlyn

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r adroddiadau newydd gan Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok a Mozilla, llofnodwyr y Cod Ymarfer ar Ddiheintio. Maent yn darparu trosolwg o esblygiad y mesurau a gymerwyd ym mis Ionawr 2021. Ehangodd Google ei nodwedd chwilio gan ddarparu gwybodaeth a rhestr o frechlynnau awdurdodedig yn lleoliad y defnyddiwr mewn ymateb i chwiliadau cysylltiedig yn 23 o wledydd yr UE, a chymhwysodd TikTok y tag brechlyn COVID-19 i dros bum mil o fideos yn yr Undeb Ewropeaidd. Cyd-noddodd Microsoft yr ymgyrch #VaxFacts a lansiwyd gan NewsGuard gan ddarparu estyniad porwr am ddim yn amddiffyn rhag gwybodaeth anghywir brechlynnau coronafirws. Yn ogystal, nododd Mozilla fod cynnwys awdurdodol wedi'i guradu o'i gymhwysiad Pocket (read-it-later) wedi casglu mwy na 5.8 biliwn o argraffiadau ledled yr UE.

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae angen i lwyfannau ar-lein gymryd cyfrifoldeb i atal dadffurfiad niweidiol a pheryglus, domestig a thramor, rhag tanseilio ein brwydr gyffredin yn erbyn y firws a’r ymdrechion tuag at frechu. Ond ni fydd ymdrechion llwyfannau yn unig yn ddigonol. Mae hefyd yn hanfodol cryfhau cydweithrediad ag awdurdodau cyhoeddus, y cyfryngau a chymdeithas sifil i ddarparu gwybodaeth ddibynadwy. ”

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae dadffurfiad yn fygythiad y mae angen ei gymryd o ddifrif, a rhaid i ymateb platfformau fod yn ddiwyd, yn gadarn ac yn effeithlon. Mae hyn yn arbennig o hanfodol nawr, pan ydym yn gweithredu i ennill y frwydr ddiwydiannol i bob Ewropeaidd gael mynediad cyflym at frechlynnau diogel. ”

Mae'r rhaglen adrodd fisol wedi bod ei estyn yn ddiweddar a bydd yn parhau tan fis Mehefin wrth i'r argyfwng ddatblygu. Gellir ei gyflawni o dan 10 Mehefin 2020 Cyfathrebu ar y Cyd i sicrhau atebolrwydd tuag at y cyhoedd ac mae trafodaethau'n parhau ar sut i wella'r broses ymhellach. Fe welwch ragor o wybodaeth a'r adroddiadau yma <http://sizeofwales.org.uk/donate/>.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

CAP: Rhaid i adroddiad newydd ar dwyll, llygredd a chamddefnyddio cronfeydd amaethyddol yr UE gael ei ddeffro

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau sy'n gweithio ar amddiffyn cyllideb yr UE rhag y grŵp Gwyrddion / EFA newydd ryddhau adroddiad newydd: "I ble mae arian yr UE yn mynd?", sy'n edrych ar gamddefnyddio cronfeydd amaethyddol Ewropeaidd yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop. Mae'r adroddiad yn edrych ar wendid systemig yng nghronfeydd amaethyddol yr UE ac yn mapio'n glir, sut mae cronfeydd yr UE yn cyfrannu at dwyll a llygredd ac yn tanseilio rheolaeth y gyfraith mewn pump. Gwledydd yr UE: Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Slofacia a Rwmania.
 
Mae'r adroddiad yn amlinellu'r achosion diweddaraf, gan gynnwys: Hawliadau twyllodrus a thaliadau cymorthdaliadau amaethyddol yr UE Slofacia; y gwrthdaro buddiannau o amgylch cwmni Agrofert Prif Weinidog Tsiec yn Tsiecia; ac ymyrraeth y wladwriaeth gan lywodraeth Fidesz yn Hwngari. Daw'r adroddiad hwn allan gan fod sefydliadau'r UE yn y broses o drafod y Polisi Amaethyddol Cyffredin ar gyfer y blynyddoedd 2021-27.
Dywed Viola von Cramon ASE, aelod o'r Gwyrddion / EFA o'r Pwyllgor Rheoli Cyllideb: "Mae'r dystiolaeth yn dangos bod cronfeydd amaethyddol yr UE yn tanio twyll, llygredd a chynnydd dynion busnes cyfoethog. Er gwaethaf nifer o ymchwiliadau, sgandalau a phrotestiadau, mae'n ymddangos bod y Comisiwn troi llygad dall at gam-drin rhemp arian trethdalwyr ac nid yw aelod-wladwriaethau yn gwneud llawer i fynd i'r afael â materion systematig. Yn syml, nid yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn gweithio. Mae'n darparu'r cymhellion anghywir ar gyfer defnyddio tir, sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn niweidio lleol. cymunedau Nid yw'r crynhoad enfawr o dir ar draul lles pawb yn fodel cynaliadwy ac yn sicr ni ddylid ei ariannu o gyllideb yr UE.
 
"Ni allwn barhau i ganiatáu sefyllfa lle mae cronfeydd yr UE yn achosi cymaint o niwed mewn cymaint o wledydd. Mae angen i'r Comisiwn weithredu, ni all gladdu ei ben yn y tywod. Mae angen tryloywder arnom ar sut a ble mae arian yr UE yn dod i ben, datgelu perchnogion cwmnïau amaethyddol mawr yn y pen draw a diwedd ar wrthdaro buddiannau. Rhaid diwygio'r PAC yn union fel ei fod yn gweithio i bobl a'r blaned ac yn y pen draw yn atebol i ddinasyddion yr UE. Yn y trafodaethau ynghylch y PAC newydd, rhaid i dîm y Senedd sefyll yn gadarn y tu ôl i gapio gorfodol a thryloywder. "

Dywedodd Mikuláš Peksa, ASE Plaid Môr-ladron ac Aelod Gwyrdd / EFA o’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol: “Rydym wedi gweld yn fy ngwlad fy hun sut mae cronfeydd amaethyddol yr UE yn cyfoethogi dosbarth cyfan o bobl yr holl ffordd i fyny at y Prif Weinidog. Mae diffyg systematig o dryloywder yn y PAC, yn ystod ac ar ôl y broses ddosbarthu. Mae asiantaethau talu cenedlaethol yn CEE yn methu â defnyddio meini prawf clir a gwrthrychol wrth ddewis buddiolwyr ac nid ydynt yn cyhoeddi'r holl wybodaeth berthnasol ar ble mae'r arian yn mynd. Pan ddatgelir rhywfaint o ddata, caiff ei ddileu yn aml ar ôl y cyfnod gorfodol o ddwy flynedd, gan ei gwneud yn amhosibl bron ei reoli.
 
“Mae tryloywder, atebolrwydd a chraffu priodol yn hanfodol i adeiladu system amaethyddol sy’n gweithio i bawb, yn lle cyfoethogi ychydig ddethol. Yn anffodus, mae data ar dderbynwyr cymhorthdal ​​wedi'u gwasgaru dros gannoedd o gofrestrau, nad ydynt ar y cyfan yn rhyngweithredol ag offer canfod twyll y Comisiwn. Nid yn unig y mae bron yn amhosibl i'r Comisiwn nodi achosion llygredd, ond yn aml nid yw'n ymwybodol o bwy yw'r buddiolwyr terfynol a faint o arian y maent yn ei dderbyn. Yn y trafodaethau parhaus ar gyfer y cyfnod PAC newydd, ni allwn ganiatáu i'r Aelod-wladwriaethau barhau i weithredu gyda'r diffyg tryloywder hwn a goruchwyliaeth yr UE. "

Mae'r adroddiad ar gael ar-lein yma.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd