Cysylltu gyda ni

coronafirws

Brechlynnau COVID-19: Rhaid i'r UE ymateb gydag undod a chydsafiad 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mynegodd ASEau gefnogaeth eang i ddull cyffredin yr UE o frwydro yn erbyn y pandemig a galwasant am dryloywder llwyr ynghylch contractau a defnyddio brechlynnau COVID-19.

Yn y ddadl lawn ddydd Mawrth (19 Ionawr), cyfnewidiodd ASEau farn ag Ana Paula Zacarias, Ysgrifennydd Gwladol Portiwgal dros Faterion Ewropeaidd, a Stella Kyriakides, Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd yr UE.

Dangosodd mwyafrif helaeth o ASEau eu cefnogaeth i ddull unedig yr UE, a sicrhaodd fod brechlynnau'n cael eu datblygu'n gyflym ac yn sicrhau mynediad i frechlynnau i holl ddinasyddion Ewrop. Ar yr un pryd, roeddent yn gresynu at “genedlaetholdeb iechyd”, gan gynnwys contractau cyfochrog honedig a lofnodwyd gan aelod-wladwriaethau neu ymdrechion i drechu ei gilydd. Er mwyn cynnal stori lwyddiant Ewrop, rhaid i'r UE ymateb gydag undod a chydsafiad, gyda llywodraeth ar bob lefel yn gweithio gyda'i gilydd, dywed ASEau.

Galwodd yr aelodau am i delerau contractau rhwng yr UE a chwmnïau fferyllol sy'n cynnwys arian cyhoeddus fod yn gwbl dryloyw. Barnwyd bod ymdrechion diweddar y Comisiwn, i ganiatáu i ASEau ymgynghori ag un contract anghyflawn, yn annigonol. Ailadroddodd ASEau mai tryloywder llwyr yn unig a allai helpu i frwydro yn erbyn dadffurfiad a meithrin ymddiriedaeth yn yr ymgyrchoedd brechu ledled Ewrop.

Roedd y siaradwyr hefyd yn cydnabod dimensiwn byd-eang y pandemig COVID-19, sy'n gofyn am atebion byd-eang. Mae gan yr UE gyfrifoldeb i ddefnyddio ei safle cryfder i gefnogi ei gymdogion a'i bartneriaid mwyaf agored i niwed. Dim ond unwaith y bydd gan bawb fynediad cyfartal i frechlynnau, nid yn unig mewn gwledydd cyfoethog, ychwanegodd ASEau.

Cyfeiriodd y ddadl hefyd at faterion eraill, megis yr angen am ddata cenedlaethol tebyg a chydnabod brechiadau ar y cyd, yr angen i osgoi oedi a chynyddu cyflymder brechu, yn ogystal â natur ddi-adeiladol beio'r UE neu'r diwydiant fferyllol am unrhyw methiannau.

Gwyliwch y recordiad fideo o'r drafodaeth yma. Cliciwch ar yr enwau isod i gael datganiadau unigol.

Ana Paula Zacarias, Llywyddiaeth Portiwgaleg

Stella Kyriakides, Comisiynydd yr UE dros Iechyd a Diogelwch Bwyd

Esther de Lange, EPP, NL

Iratxe García Pérez, S&D, ES

Dacian Cioloş, Adnewyddu Ewrop, RO

Joëlle Mélin, ID, FR

Philippe Lamberts, Gwyrddion / EFA, BE

Joanna Kopcińska, ECR, PL

Marc Botenga, Y Chwith, BE

Cyd-destun

Cyhoeddodd y Comisiwn gyfathrebiad ychwanegol ar strategaeth COVID-19 yr UE ar 19 Ionawr. Bydd arweinwyr yr UE yn trafod cyflwr pandemig chwarae yn ystod cyfarfod y Cyngor Ewropeaidd ar 21 Ionawr.

Cefndir

Ar 22 Medi 2020, cynhaliodd y Senedd a gwrandawiad cyhoeddus ar “Sut i sicrhau mynediad at frechlynnau COVID-19 i ddinasyddion yr UE: treialon clinigol, heriau cynhyrchu a dosbarthu”. Yn ystod sesiwn lawn Rhagfyr 2020, mynegodd y Senedd cefnogaeth i awdurdodi brechlynnau diogel yn gyflym ac ar 12 Ionawr 2021, ASEau beio diffyg tryloywder ar gyfer tanio ansicrwydd a dadffurfiad ynghylch brechu COVID-19 yn Ewrop.

Mwy o wybodaeth 

coronafirws

Mae ASEau Twristiaeth yn cefnogi meini prawf cyffredin ar gyfer teithio diogel a glân

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Dylai meini prawf yr UE ar gyfer twristiaeth ddiogel a glân, gan gynnwys tystysgrif frechu gyffredin, fod yn rhan o strategaeth newydd yr UE ar dwristiaeth gynaliadwy, meddai ASEau. Mae'r penderfyniad drafft ar sefydlu strategaeth UE ar gyfer twristiaeth gynaliadwy, a fabwysiadwyd gan 47 pleidlais o blaid a dwy yn erbyn, yn annog gwledydd yr UE i gynnwys y sectorau twristiaeth a theithio yn eu cynlluniau adfer ac ystyried lleihau TAW dros dro ar y gwasanaethau hyn.

Twristiaeth 'ddiogel a glân'

Dywed y testun fod y pandemig wedi symud galw'r teithiwr tuag at dwristiaeth 'ddiogel a glân' a mwy cynaliadwy. Mae'n gofyn i'r aelod-wladwriaethau weithredu meini prawf cyffredin ar gyfer teithio diogel yn llawn ac yn ddi-oed, gyda phrotocol Diogelwch Iechyd yr UE ar gyfer profi cyn gadael, a chymhwyso gofyniad cwarantîn fel dewis olaf.

Mae ASEau eisiau tystysgrif brechu gyffredin, a allai ddod yn ddewis arall yn lle profion PCR a gofynion cwarantîn, unwaith y bydd tystiolaeth ddigonol nad yw pobl sydd wedi'u brechu yn trosglwyddo'r firws, na chyd-gydnabod gweithdrefnau brechu. Maent hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd defnyddio Ffurflen Lleoli Teithwyr yr UE a datblygu apiau olrhain, olrhain a rhybuddio gwirfoddol, rhyngweithredol a dienw.

Mae'r penderfyniad drafft hefyd yn annog y Comisiwn i gyflwyno sêl ardystio hylendid yr UE, a allai ardystio safonau atal a rheoli firws COVID-19 lleiaf a allai helpu i adfer ymddiriedaeth defnyddwyr yn y sectorau twristiaeth a theithio.

Mae ASEau hefyd yn croesawu'r 'Ail-agor yr UE' porth ac yn annog gwledydd yr UE i anfon gwybodaeth glir am gymhwyso neu godi cyfyngiadau yn y dyfodol ar symud yn rhydd i'r Comisiwn.

Asiantaeth newydd ar gyfer twristiaeth

Mae ASEau yn cefnogi angen i edrych y tu hwnt i'r pandemig a disodli strategaeth 2010 ar dwristiaeth yr UE i gynnal safle Ewrop fel cyrchfan flaenllaw. O'r diwedd, mae'r testun yn galw ar y Comisiwn i sefydlu Asiantaeth Twristiaeth Ewropeaidd.

“Gyda’r haf rownd y gornel, rydyn ni am osgoi gwallau yn y gorffennol a rhoi mesurau teithio unffurf ar waith, fel protocol yr UE ar gyfer profion cyn gadael, tystysgrif frechu, a sêl iechydol Ewropeaidd. Twristiaeth yw un o'r sectorau sydd wedi cael ei tharo galetaf gan y pandemig hwn. Mae angen ei gynnwys yn iawn yng nghynlluniau adfer yr Aelod-wladwriaethau a mecanwaith i ddangos yn glir a yw’n elwa o gefnogaeth yr UE ”, meddai rapporteur Senedd Ewrop Cláudia Monteiro de Aguiar (EPP, PT).

Y camau nesaf

Bellach mae angen i dŷ llawn y Senedd bleidleisio ar y penderfyniad ar sefydlu strategaeth UE ar gyfer twristiaeth gynaliadwy, o bosibl yn ystod sesiwn Mawrth II.

Cefndir

Mae achos COVID-19 wedi parlysu sector twristiaeth yr UE, sy'n cyflogi 27 miliwn o bobl (gan gyfrannu tua 10% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE), gyda 6 miliwn o swyddi mewn perygl ar hyn o bryd.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

coronafirws

COVID-19: ASEau yn trafod ffyrdd o gynyddu cyflwyno brechlynnau gyda Phrif Weithredwyr pharma

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mewn gwrandawiad, mynnodd ASEau eglurder ynghylch danfon brechlyn a mynnu bod cwmnïau fferyllol yn anrhydeddu eu contractau. Holodd ASEau Brif Weithredwyr a chynrychiolwyr cwmnïau fferyllol blaenllaw, gan gynnwys AstraZeneca, Moderna, CureVac, Novavax, Pfizer a Sanofi, ar sut i gael gwared ar rwystrau i fasnacheiddio, cynhyrchu a dosbarthu brechlynnau yn gyflymach.

Gallwch wylio recordiad o'r gwrandawiad yma.

Yn ystod y drafodaeth, gofynnodd ASEau am drosglwyddo technoleg fyd-eang, rhannu patentau, a sut mae diwydiant yn bwriadu diweddaru'r brechlynnau er mwyn cadw i fyny â'r amrywiadau sy'n dod i'r amlwg. Fe wnaethant hefyd grilio Prif Weithredwyr ar sut y gallai Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop gyflymu cymeradwyaeth y farchnad ar lefel Ewropeaidd. Gofynnodd rhai ASEau a fyddai gwaharddiad allforio’r UE ar frechlynnau yn helpu Ewrop o’i gymharu â gwledydd eraill sydd wedi cyflwyno gwaharddiadau ar allforio. Yn eu sylwadau, amlygodd cynrychiolwyr y diwydiant yr her o adeiladu gallu cynhyrchu ar gyfer cynhyrchion cwbl newydd a chymhleth, a natur ryngwladol cadwyni cyflenwi.

“Hwn oedd y cyntaf yn y byd: Prif Weithredwyr y prif wneuthurwyr brechlyn yn ymddangos gerbron cynrychiolwyr etholedig. Mae'n dda ar gyfer tryloywder, ac mae'n dda i ddemocratiaeth. Mae'n hanfodol gwirio atebolrwydd ac ymrwymiadau a wneir yn rheolaidd. Ar ben hynny, mae'r ras i gynhyrchu brechlynnau yn dwysáu ac rydym yn paratoi i ddefnyddio'r holl offer sydd ar gael i'w gefnogi. Dyma oedd pwynt y gwrandawiad hwn ”, meddai Cadeirydd yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd, Pascal Canfin (Adnewyddu Ewrop, FR). “Bydd Senedd Ewrop yn chwarae ei rôl yn llawn i ennill y frwydr lleoli brechlyn. Bydd y grŵp cyswllt a roddwyd ar waith gan y Senedd a’r Comisiwn yn cryfhau ein rôl ymhellach ”, ychwanegodd.

“Mae her heddiw yn ymwneud â sut i gynhyrchu cynhyrchion hynod gymhleth ar raddfa sy’n hollol ddigynsail. Mae hon yn her ddiwydiannol ”, meddai Cadeirydd y Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni, Cristian Bușoi (EPP, RO). “Roedd y gwrandawiad hwn yn ymarfer mewn atebolrwydd democrataidd. Roeddem am wybod ble mae'r tagfeydd cynhyrchu a chael darlun clir o ymrwymiadau a rhwymedigaethau'r diwydiant. Ond rydym hefyd eisiau helpu'r diwydiant i gyflawni'r dosau, oherwydd ein blaenoriaeth yw sicrhau bod y brechiad yn cael ei wneud ”.

Cefndir

Datblygu a dosbarthu brechlynnau effeithiol a diogel yn erbyn COVID-19 yw'r ymateb mwyaf effeithiol i'r pandemig ac mae wrth wraidd strategaeth adfer yr UE. O ystyried pwysigrwydd cynyddu cynhyrchiant a mynediad at frechlynnau, nod y gwrandawiad hwn oedd sefydlu'r ffeithiau a dod o hyd i atebion i wella'r broses o gyflwyno brechlynnau COVID-19 yn Ewrop.

Amcan arall oedd cael trafodaeth agored gyda Phrif Weithredwyr y diwydiant fferyllol, y Comisiwn a rhanddeiliaid eraill ar sut i oresgyn rhwystrau i fasnacheiddio, gweithgynhyrchu, dosbarthu a mynediad teg i'r brechlynnau COVID-19.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

coronafirws

Sassoli ar y pandemig: 'Ni ellir dychwelyd i sut roedd pethau o'r blaen'

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Galwodd David Sassoli ar arweinwyr yr UE i barhau â’r dull cyffredin o ymdrin â brechlynnau COVID-19 mewn araith i’r Cyngor Ewropeaidd.

“Diolch i’n dull gweithredu ar y cyd nad yw gwledydd Ewropeaidd wedi cael eu gosod yn erbyn ei gilydd ac nad yw’r gwledydd cyfoethog wedi prynu’r rhan fwyaf o’r brechlynnau,” meddai Llywydd Senedd Ewrop. “Rwy’n gwrthwynebu’n gryf gytundebau dwyochrog. Fe'ch anogaf i sefyll yn gadarn; peidiwch ag ildio i demtasiwn cenedlaetholdeb brechlyn. Mae dull cyffredin hefyd yn caniatáu inni fonitro, ymchwilio a dod i lawr yn galed ar unrhyw sgamiau sy'n targedu aelod-wladwriaethau. "

“Rhaid i gwmnïau fferyllol anrhydeddu eu rhwymedigaethau cytundebol, ond dylem hefyd fynd ymlaen i glirio’r ffordd ar gyfer yr holl drefniadau trwyddedu ymarferol a fydd yn ein galluogi i hwyluso’r ymgyrch brechu cyhoeddus ar raddfa fawr. Mae angen i ni fynd i'r afael â phrinder a chyflenwi tagfeydd yn gyflym er mwyn cynyddu'r cynhyrchiad. Bydd ein hadferiad economaidd yn gryfach po fwyaf eang y caiff brechlynnau eu cyflwyno, ”meddai.

Dim ond os oes ymddiriedaeth y cyhoedd y gall ymgyrchoedd brechu lwyddo, meddai'r llywydd, gan ychwanegu: "Rhaid i'n hymateb i'r argyfwng gynnwys mwy o ddemocratiaeth."

Pwysleisiodd Sassoli hefyd yr angen i'r UE chwarae rhan fwy yn iechyd y cyhoedd. “Mae’r pandemig wedi dangos i ni mai dim ond ar lefel Ewropeaidd y gellir gwneud penderfyniadau pwysig yn ymwneud â diogelwch, iechyd, cyflenwadau o offer meddygol a brechlynnau, ymchwil a gweithgynhyrchu, trefniadau sy’n rheoleiddio symudiad pobl ac agor a chau ein ffiniau.

Wrth annerch penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth ar ddechrau’r uwchgynhadledd ar 25 Chwefror, ychwanegodd yr Arlywydd: “Y wers y mae’r pandemig wedi’i dysgu inni yw na ellir dychwelyd i sut yr oedd pethau o’r blaen. Byddai'n gamgymeriad, yn wastraff ynni, a byddai'n ein gadael yn brin o offer i fynd i'r afael â heriau yn y dyfodol. Ein tasg nawr yw datblygu polisi iechyd Ewropeaidd, trwy ddyrannu cymwyseddau sydd wedi'u diffinio'n glir i sefydliadau'r UE. ”

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd