Cysylltu gyda ni

EU

Clymblaid newydd yn lansio ymgyrch ar gyfer Sofraniaeth Data Nawr

Gohebydd technoleg

cyhoeddwyd

on

Heddiw (21 Ionawr), cyhoeddodd clymblaid o gwmnïau technoleg blaenllaw yn Ewrop, sefydliadau ymchwil a sefydliadau dielw lansiad Data Sofraniaeth Nawr (DSN), ymgyrch a fydd yn pwyso ar lunwyr polisi Ewropeaidd ar bob lefel i sicrhau hynny mae rheolaeth ar ddata yn parhau i fod yn nwylo'r bobl a'r sefydliadau sy'n ei gynhyrchu. Daw'r mater yn fwyfwy brys wrth i bolisïau o amgylch economi ddigidol a phensaernïaeth data Ewrop ddechrau solidoli.

“Mae sofraniaeth data yn mynd i adlinio’r‘ cydbwysedd budd data ’trwy greu cae chwarae alevel yn yr economi ddigidol heddiw,” meddai Lars Nagel, Prif Swyddog Gweithredol y Gymdeithas Mannau Data Rhyngwladol ac un o gychwynwyr Sofraniaeth Data Nawr. “Bydd hyn yn ysgogi newydd twf masnachol, cystadleuaeth iachach ac arloesi bywiog. Credwn y dylai'r Comisiwn Ewropeaidd gymryd cam pendant ymlaen trwy wneud sofraniaeth data yn sylfaen i bob menter ddata yn Ewrop. "

Mae'r glymblaid Data Sofraniaeth Nawr yn cynnwys NewGovernance, Freedom Lab, INNOPAY, International Spaces Data Association, iSHARE, Meeco, MyData Global, Sitra Cronfa Arloesi’r Ffindir, The Chain Never Stops, TNO a Phrifysgol Groningen. Mae'r grŵp yn bwriadu targedu llunwyr polisi, dylanwadwyr a grwpiau diddordeb Ewropeaidd i gyflawni ei nod o sicrhau y gall y bobl a'r sefydliadau sy'n cynhyrchu data hefyd gadw rheolaeth arno.

Mae ymgyrch ymwybyddiaeth ac actifadu gadarn wedi'i chynllunio, gan gynnwys gweminarau, byrddau crwn a dyfrffyrdd, yn ogystal ag ystod lawn o ddeunyddiau addysgol, gan gynnwys gwefan a blogiau, arweinyddiaeth ymchwil a meddwl a thrafodaethau gyda'r cyfryngau. Mae'r amser nawr. Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn paratoi newlegislation ym maes rhannu data. Mae'r partneriaid Sofraniaeth Data Nawr yn credu'n gryf y bydd egwyddor sofraniaeth data - hawl / gallu unigolion a sefydliadau i reoli'r data y maent yn ei gynhyrchu yn bendant - yn chwarae rhan allweddol nid yn unig wrth sicrhau hawliau unigolion dros eu data, ond hefyd wrth ddarparu. ysgogiad sylweddol i'r economi ddigidol.

coronafirws

Dim ond yn Ewrop lle nad yw person sengl wedi'i frechu ar gyfer COVID

Cristian Gherasim

cyhoeddwyd

on

Gweriniaeth Moldofa yw'r unig wladwriaeth yn Ewrop lle nad oes unrhyw un wedi derbyn pigiad gwrth-COVID. Nid yw'r sefyllfa'n wych mewn gwledydd eraill y tu allan i'r UE chwaith. Tra bod yr ymgyrch frechu ar y gweill yn y rhan fwyaf o'r UE ac mae llawer eisoes i fod i dderbyn yr ail ddos, mae rhai gwledydd y tu allan i'r UE eto i dderbyn digon o frechlynnau. Ac eto, os nad yw Moldofa wedi derbyn unrhyw frechlynnau, mae gwledydd eraill y tu allan i'r UE o leiaf wedi caffael rhai pigiadau hanfodol, yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Hyd at 24 Chwefror, roedd Moldofa yn parhau i fod yr unig wlad yn Ewrop nad oedd wedi dechrau brechu coronafirws eto. Yn ôl y porth Our World in Data, sy'n casglu data ar frechiadau ledled y byd, mae'r broses imiwneiddio wedi cychwyn ym mhob gwlad ar gyfandir Ewrop. Nid oes gan y porth ddata ar gyfer tair gwlad yn unig yn y Balcanau: Gogledd Macedonia, Bosnia a Herzegovina a Gweriniaeth Kosovo a gydnabyddir yn rhannol.

Ac eto mae gwybodaeth bod y brechiadau wedi cychwyn yng ngogledd Macedonia ar 17 Chwefror.

Yn Kosovo a gydnabyddir yn rhannol, nid yw'r brechiadau wedi cychwyn. Ar 13 Chwefror, cyhoeddodd Bosnia a Herzegovina ddechrau brechu gyda’r brechlyn Rwseg Sputnik V. Yn ôl gwasg y Balcanau, mae gweithwyr iechyd sy’n byw yn endid Bosnia yn cael eu brechu. Yn yr Wcráin, cychwynnodd y brechiad ar Chwefror 24. Ac yn Rwmania gyfagos, mae tua 7% o'r boblogaeth eisoes wedi'i frechu, gan ddefnyddio 1.44 miliwn dos o'r brechlyn coronafirws.

Gweriniaeth Moldofa yw gwlad dlotaf Ewrop. Nid oedd y wlad yn disgwyl cael unrhyw frechlynnau cyn diwedd mis Chwefror yn ôl datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd gan y gweinidog iechyd.

Mae'r sefyllfa'n arbennig o enbyd ymhlith gweithwyr rheng flaen, gan mai Gweriniaeth Moldofa sydd â'r gyfradd heintiau uchaf yn Ewrop ymhlith staff meddygol. Gyda phoblogaeth o 2.6 miliwn, mae Moldofa yn disgwyl derbyn ychydig dros 200,000 dos, trwy raglen COVAX y Cenhedloedd Unedig, sy'n ceisio sicrhau bod brechlynnau ar gael i wledydd tlotach.

Parhau Darllen

EU

Cafwyd Sarkozy o Ffrainc yn euog o lygredd, wedi'i ddedfrydu i'r carchar

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Fe ddaeth llys ym Mharis heddiw (1 Mawrth) o hyd i gyn-Arlywydd Ffrainc, Nicolas Sarkozy (Yn y llun) yn euog o lygredd a dylanwadu ar bedlera a'i ddedfrydu i flwyddyn yn y carchar a dedfryd ohiriedig o ddwy flynedd. Dywedodd y llys fod gan Sarkozy hawl i ofyn am gael ei gadw gartref gyda breichled electronig. Dyma'r tro cyntaf yn hanes modern Ffrainc i gyn-arlywydd gael ei ddyfarnu'n euog o lygredd. Cafwyd cyd-ddiffynyddion Sarkozy - ei gyfreithiwr a’i ffrind longtime Thierry Herzog, 65, a’r ynad sydd bellach wedi ymddeol Gilbert Azibert, 74 - yn euog a rhoddwyd yr un ddedfryd iddynt â’r gwleidydd, yn ysgrifennu Sylvie Corbet, Associated Press.

Canfu’r llys fod Sarkozy a’i gyd-ddiffynyddion wedi selio “cytundeb llygredd,” yn seiliedig ar “dystiolaeth gyson a difrifol”. Dywedodd y llys fod y ffeithiau’n “arbennig o ddifrifol” o ystyried eu bod wedi eu cyflawni gan gyn-lywydd a ddefnyddiodd ei statws i helpu ynad a oedd wedi gwasanaethu ei fuddiant personol. Yn ogystal, fel cyfreithiwr trwy hyfforddiant, cafodd “wybodaeth berffaith” am gyflawni achos anghyfreithlon, meddai’r llys. Roedd Sarkozy wedi gwadu’n gadarn yr holl honiadau yn ei erbyn yn ystod yr achos 10 diwrnod a gynhaliwyd ddiwedd y llynedd. Canolbwyntiodd y treial llygredd ar sgyrsiau ffôn a gynhaliwyd ym mis Chwefror 2014.

Ar y pryd, roedd barnwyr ymchwiliol wedi lansio ymchwiliad i ariannu ymgyrch arlywyddol 2007. Yn ystod yr ymchwiliad fe wnaethant ddarganfod gyda llaw fod Sarkozy a Herzog yn cyfathrebu trwy ffonau symudol cyfrinachol a gofrestrwyd i'r enw arall “Paul Bismuth.” Arweiniodd sgyrsiau ar y ffonau hyn ar erlynwyr i amau ​​Sarkozy a Herzog o addo swydd i Azibert ym Monaco yn gyfnewid am ollwng gwybodaeth am achos cyfreithiol arall, a oedd yn hysbys wrth enw menyw gyfoethocaf Ffrainc, aeres L'Oreal Liliane Bettencourt.

Yn un o’r galwadau ffôn hyn gyda Herzog, dywedodd Sarkozy am Azibert: “Fe wnaf iddo symud i fyny… byddaf yn ei helpu.” Mewn un arall, atgoffodd Herzog Sarkozy i “ddweud gair” dros Azibert yn ystod taith i Monaco. Mae achos cyfreithiol yn erbyn Sarkozy wedi cael ei ollwng yn achos Bettencourt. Ni chafodd Azibert swydd Monaco erioed. Mae erlynwyr wedi dod i'r casgliad, fodd bynnag, fod yr “addewid a nodwyd yn glir” yn drosedd llygredd ynddo'i hun o dan gyfraith Ffrainc, hyd yn oed os na chyflawnwyd yr addewid. Gwadodd Sarkozy yn gryf unrhyw fwriad maleisus. Dywedodd wrth y llys mai pwrpas ei fywyd gwleidyddol oedd “rhoi ychydig o help (i bobl). Dyna'r cyfan, ychydig o help, "meddai yn ystod yr achos.

Roedd cyfrinachedd cyfathrebu rhwng cyfreithiwr a'i gleient yn destun dadleuon mawr yn y treial. “Mae gennych chi o'ch blaen ddyn y mae mwy na 3,700 o sgyrsiau preifat wedi cael ei wifrenio ... Beth wnes i i haeddu hynny?” Dywedodd Sarkozy yn ystod yr achos. Dadleuodd cyfreithiwr amddiffyn Sarkozy, Jacqueline Laffont, fod yr achos cyfan yn seiliedig ar “siarad bach” rhwng cyfreithiwr a’i gleient. Daeth y llys i'r casgliad bod defnyddio sgyrsiau heb wifren yn gyfreithiol cyn belled â'u bod yn helpu i ddangos tystiolaeth o droseddau sy'n gysylltiedig â llygredd. Tynnodd Sarkozy yn ôl o wleidyddiaeth weithredol ar ôl methu â chael ei ddewis fel ymgeisydd arlywyddol ei blaid geidwadol ar gyfer etholiad Ffrainc yn 2017, a enillodd Emmanuel Macron.

Mae'n parhau i fod yn boblogaidd iawn yng nghanol pleidleiswyr asgell dde, fodd bynnag, ac mae'n chwarae rhan fawr y tu ôl i'r llenni, gan gynnwys trwy gynnal perthynas â Macron, y dywedir ei fod yn cynghori ar rai pynciau. Roedd ei atgofion a gyhoeddwyd y llynedd, “The Time of Storms,” yn werthwr llyfrau am wythnosau. Bydd Sarkozy yn wynebu achos arall yn ddiweddarach y mis hwn ynghyd â 13 o bobl eraill ar gyhuddiadau o ariannu ei ymgyrch arlywyddol yn 2012 yn anghyfreithlon. Amheuir bod ei blaid geidwadol wedi gwario 42.8 miliwn ewro ($ 50.7 miliwn), bron ddwywaith yr uchafswm a awdurdodwyd, i ariannu'r ymgyrch, a ddaeth i ben yn fuddugoliaeth i'r wrthwynebydd Sosialaidd Francois Hollande.

Mewn ymchwiliad arall a agorwyd yn 2013, cyhuddir Sarkozy o gymryd miliynau oddi wrth yr unben Libya ar y pryd Moammar Gadhafi i ariannu ei ymgyrch yn 2007 yn anghyfreithlon. Cafodd gyhuddiadau rhagarweiniol o lygredd goddefol, cyllido ymgyrch anghyfreithlon, cuddio asedau wedi'u dwyn o Libya a chymdeithas droseddol. Mae wedi gwadu camwedd.

Parhau Darllen

EU

Mae Sarkozy Ffrainc yn aros am ddyfarniad mewn treial llygredd

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Bydd llys yn Ffrainc yn cyflwyno ei reithfarn yn achos llys llygredd y cyn-arlywydd Nicolas Sarkozy (Yn y llun) heddiw (1 Mawrth), gydag erlynwyr yn mynnu ei fod yn wynebu amser carchar. Mae Sarkozy, a arweiniodd Ffrainc rhwng 2007 a 2012 ac sy’n parhau i fod yn ddylanwadol ymhlith ceidwadwyr, wedi’i gyhuddo o geisio llwgrwobrwyo barnwr ac o ddylanwadu ar bedlera yn gyfnewid am wybodaeth fewnol ar ymchwiliad i’w gyllid ymgyrch arlywyddol, yn ysgrifennu Richard Lough.

Dywedodd erlynwyr wrth y llys y dylid carcharu'r dyn 66 oed am bedair blynedd a gwasanaethu o leiaf dwy. Yn ystod ei dystiolaeth, dywedodd Sarkozy ei fod wedi dioddef celwydd a gwadodd iddo erioed gyflawni gweithred o lygredd.

“Peidiwch byth. Peidiwch byth â cham-drin fy nylanwad, honedig na real, ”meddai wrth y llys ym mis Rhagfyr. “Pa hawl sydd ganddyn nhw i fy llusgo drwy’r mwd fel hyn am chwe blynedd? Onid oes rheol gyfraith? ”

Mae erlynwyr yn honni bod Sarkozy wedi cynnig sicrhau swydd eirin ym Monaco i'r barnwr Gilbert Azibert yn gyfnewid am wybodaeth gyfrinachol am ymchwiliad i gyhuddiadau ei fod wedi derbyn taliadau anghyfreithlon gan aeres L'Oreal Liliane Bettencourt ar gyfer ei ymgyrch arlywyddol yn 2007.

Daeth hyn i’r amlwg, medden nhw, tra roedden nhw’n sgyrsiau cyfnewid rhwng Sarkozy a’i gyfreithiwr Thierry Herzog ar ôl i Sarkozy adael ei swydd, mewn perthynas ag ymchwiliad arall i ariannu honedig Libya o’r ymgyrch honno yn 2007.

Ni chafodd Azibert, ar y pryd ynad yn llys apêl uchaf Ffrainc ar gyfer achosion troseddol ac yn wybodus am ymchwiliad Bettencourt, y swydd ym Monaco.

Mae erlynwyr yn ceisio’r un gosb am Azibert a Herzog, sydd ar brawf ochr yn ochr â Sarkozy.

Rhagflaenydd Sarkozy, Jacques Chirac, yw’r unig arlywydd arall o dan Bumed Weriniaeth Ffrainc ar ôl y rhyfel i fod wedi wynebu achos ar ôl gadael ei swydd.

Cafwyd Chirac, a fu farw yn 2019, yn euog yn 2011 o lywyddu system o swyddi ysbrydion yn Neuadd y Ddinas Paris am gysylltiadau gwleidyddol pan oedd yn faer y brifddinas. Wedi dedfryd ohirio dwy flynedd, llwyddodd Chirac i ddianc rhag treulio amser yn y carchar.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd