Cysylltu gyda ni

coronafirws

Brechiadau COVID-19: Mae angen mwy o undod a thryloywder 

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Cefnogodd ASEau ddull cyffredin yr UE o ymladd COVID-19 a galw am fwy o undod ac eglurder yn ystod dadl ar gyflwyno brechlynnau a strategaeth brechlynnau’r UE.

Yn ystod dadl lawn ar 19 Ionawr ynghylch strategaeth yr UE ar frechiadau Covid-19, mynegodd y mwyafrif o ASEau gefnogaeth i ddull cyffredin yr UE, a sicrhaodd ddatblygiad cyflym a mynediad at frechlynnau diogel. Fodd bynnag, roeddent yn galw am fwy fyth o undod o ran brechiadau a thryloywder ynghylch contractau gyda chwmnïau fferyllol.

Esther de Lange Dywedodd (EPP, Yr Iseldiroedd): “Dim ond mwy o dryloywder all ddileu'r canfyddiad eang - p'un a oes cyfiawnhad dros hyn ai peidio - bod elw yn aml, yn rhy aml, yn cael ei roi gerbron pobl yn y diwydiant (fferyllol) hwn." Canmolodd gyd-brynu brechlynnau’r UE, a arweiniodd at sefyllfa drafod gryfach nag y byddai gwledydd unigol yr UE wedi’i gael: “Mae hynny’n golygu mwy o frechlynnau am bris gwell ac o dan amodau gwell. Mae'n dangos yr hyn y gall Ewrop ei wneud pan fyddwn ni'n sefyll yn unedig. Fe allwn ni helpu i achub bywydau. ”

Iratxe García Pérez Rhybuddiodd (S&D, Sbaen) yn erbyn "cenedlaetholdeb iechyd" a allai niweidio cydweithrediad ar frechlynnau yn Ewrop. Yn ôl iddi, undod ac undod yw’r ateb: “Os gallwn gadw undod a dosbarthu brechlynnau’n deg mewn aelod-wladwriaethau, mae gennym resymau i gredu y bydd 380 miliwn o ddinasyddion Ewropeaidd yn cael eu brechu erbyn yr haf. Mae hon yn gamp wyddonol ac iechyd na ellir ei difetha gan gontractau cyfochrog a phrynu uniongyrchol. "Ychwanegodd:" Gadewch inni siarad ag un llais fel y bydd yr ymgyrch frechu fwyaf mewn hanes yn dod â gobaith yn ôl inni yn 2021. "

“Beth ydyn ni'n ei wneud yn union i gynyddu cyflymder rhoi brechlynnau ledled yr UE?” gofynnodd Dacian Cioloș (Adnewyddu, Rwmania). “Rwy’n gwybod bod hon yn ras yn erbyn amser, ond yn y ras hon ni allwn anghofio bod gennym gyfrifoldeb i wneud pethau mewn tryloywder llawn, cyfrifoldeb i’n dinasyddion ennill eu hymddiriedaeth. Yr ymddiriedolaeth honno i raddau helaeth yw'r hyn y mae'r ymgyrch frechu yn dibynnu arno. "

Joëlle Mélin Dywedodd (ID, Ffrainc) fod diffyg tryloywder wrth negodi'r contractau brechlyn. “Rydyn ni nawr yn y cyfnod dosbarthu ac rydyn ni’n darganfod bod prinder ac addewidion wedi torri gan y cwmnïau fferyllol,” ychwanegodd.

Philippe Lamberts Soniodd (Greens / EFA) hefyd am yr angen am dryloywder a’r ffaith bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi cadw’r contractau â labordai yn gyfrinachol: “Mae’r didwylledd hwn yn sarhad ar ddemocratiaeth. Ymhob un contract mae'n rhaid i'r prynwr wybod beth mae ef neu hi'n ei brynu ar ba amodau a pha bris. " Siaradodd hefyd am faterion atebolrwydd posibl: “Mae'n hanfodol gwybod pwy fydd yn dal yr atebolrwydd pe bai sgîl-effeithiau negyddol y brechiad - ai penderfynwyr y cyhoedd fyddai'r rhain neu ai gwneuthurwyr cyffuriau fyddai hynny? Does gennym ni ddim syniad. ”

Joanna Kopcińska Dywedodd (ECR, Gwlad Pwyl) fod y penderfyniad ar gyfer y strategaeth frechu gyffredin yn iawn: “Mae angen strategaeth drosfwaol arnom ac wrth gwrs mae gan amheuaeth lawer i'w wneud ag ofn bod y brechiad yn symud yn araf, efallai bod y danfoniad yn hwyr ac mae'r contractau yn ddim yn dryloyw. "Galwodd am ddiweddaru strategaethau triniaeth yn systematig ac ymgyrchoedd gwybodaeth priodol sy'n estyn allan at bawb.

Marc Botenga (Y Chwith, Gwlad Belg) galw am fwy o dryloywder contractau a chyfrifoldeb gan gwmnïau fferyllol. Beirniadodd fynediad anwastad i frechlynnau yn fyd-eang, gan nodi bod rhanbarthau tlotach yn ei chael hi'n anodd cael digon o frechlynnau. “Nid oes angen gwneud unrhyw elw ar y pandemig hwn ac yn sicr nid ydym am gael ein gwahanu mewn brechiadau.”

Dadl lawn ar strategaeth fyd-eang yr UE ar frechiadau Covid-19 Rhai o'r siaradwyr yn ystod y ddadl ar frechiadau COVID-19  

Sicrhaodd y Comisiynydd Iechyd Stella Kyriakides ASEau bod eu galwadau am dryloywder wedi'u clywed. Croesawodd y ffaith bod y cyntaf o'r cyflenwyr brechlyn wedi cytuno i sicrhau bod testun eu contract ar gael a dywedodd fod y Comisiwn yn gweithio i gael cynhyrchwyr eraill i wneud yr un peth.

Dywedodd Kyriakides ei bod yn disgwyl gweld mwy o geisiadau am awdurdodi brechlynnau yn ystod y misoedd nesaf. Pwysleisiodd bwysigrwydd dull byd-eang: “Ni fydd unrhyw wlad yn ddiogel ac ni fydd unrhyw economi yn gwella’n wirioneddol nes bod y firws dan reolaeth ym mhob cyfandir.” Soniodd hefyd am Covax - y cyfleuster byd-eang i sicrhau mynediad teg a chyffredinol i Covid- 19 brechlyn y gwnaeth yr UE helpu i'w sefydlu - sy'n anelu at brynu dau biliwn dos erbyn diwedd 2021, gan gynnwys mwy na 1.3 biliwn ar gyfer gwledydd incwm is a chanolig.

Dywedodd Ana Paula Zacarias, Ysgrifennydd Gwladol Portiwgal dros Faterion Ewropeaidd a oedd yn siarad ar ran y Cyngor, fod yn rhaid i ddull cyffredin yr UE, a sbardunodd y broses o ddatblygu, awdurdodi a sicrhau mynediad at frechlynnau, barhau i sicrhau eu bod ar gael ac yn effeithlon. cyflwyno brechlynnau ym mhob aelod-wladwriaeth.

Dywedodd Zacarias fod angen datrys nifer o faterion o hyd, gan gynnwys fformat a rôl y dystysgrif frechu, dull cyffredin o ddefnyddio a dilysu profion cyflym antigen a chyd-gydnabod canlyniadau profion COVID-19.

Backgound: Ras am frechlynnau

O ddechrau'r achosion o'r coronafirws, mae Senedd Ewrop wedi dilyn y broses ymchwil a datblygu brechlyn yn agos. Cydlynodd yr UE ymdrech ar y cyd i sicrhau bod brechlynnau'n cael eu defnyddio'n gyflym yn erbyn y clefyd, trwy'r mobileiddio cannoedd o filiynau o ewro ar gyfer prosiectau ymchwil a gweithdrefnau mwy hyblyg. Cymeradwyodd y Senedd randdirymiad dros dro o rai rheolau ar gyfer treialon clinigol i caniatáu i frechlynnau gael eu datblygu'n gyflymach.

Amlygodd ASEau ar y pwyllgor iechyd dro ar ôl tro yr angen am ymddiriedaeth y cyhoedd mewn brechlynnau a phwysigrwydd ymladd dadffurfiad a gofyn am fwy tryloywder ynghylch contractau brechlyn, awdurdodi a defnyddio yn yr UE.

O dan y Strategaeth Brechlynnau'r UE a lansiwyd ym mis Mehefin 2020, fe wnaeth y Comisiwn negodi a chwblhau cytundebau prynu ymlaen llaw gyda datblygwyr brechlynnau ar ran gwledydd yr UE; mae'r UE yn talu rhan o'r costau sy'n wynebu'r cynhyrchwyr yn gyfnewid am yr hawl i brynu swm penodol o ddosau brechlyn mewn amserlen benodol ac am bris penodol, unwaith y rhoddir awdurdodiad i'r farchnad iddynt. Hyd yn hyn, mae chwe chontract gyda chwmnïau fferyllol wedi'u cwblhau.

Ar ôl gwerthuso gwyddonol ac argymhelliad cadarnhaol gan y Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop, rhoddodd y Comisiwn Ewropeaidd awdurdodiad amodol i'r farchnad i'r brechlyn cyntaf yn erbyn Covid-19, a ddatblygwyd gan BioNTech a Pfizer, ar 21 Rhagfyr 2020. Dechreuodd brechiadau ledled yr UE yn fuan wedi hynny ar 27 Rhagfyr. Ar 6 Ionawr 2021, cafodd brechlyn Moderna awdurdodiad amodol ar y farchnad. Gellid awdurdodi'r brechlyn a ddatblygwyd gan AstraZeneca erbyn diwedd mis Ionawr.

coronafirws

Yr Almaen yn gwrthod galwad gweithredol yr UE i leddfu cyrbau ffin COVID: llythyr

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd yr Almaen wrth yr Undeb Ewropeaidd y byddai'n cynnal ei chyfyngiadau ffin diweddaraf a osodwyd i ffrwyno lledaeniad amrywiadau coronafirws newydd, gan gipio galwadau gan Gomisiwn Ewropeaidd gweithredol y bloc, Awstria a'r Weriniaeth Tsiec, ysgrifennu Gabriela Baczynska a Sabine Siebold.

Gofynnodd yr ymgyrch weithredol ym Mrwsel yr wythnos diwethaf i’r Almaen a phum gwlad arall leddfu cyfyngiadau unochrog ar symud nwyddau a phobl, gan ddweud eu bod “wedi mynd yn rhy bell” ac yn rhoi straen ar farchnad sengl annwyl y bloc.

Ond atebodd llysgennad UE yr Almaen mewn llythyr ar Fawrth 1, a welwyd gan Reuters: “Rhaid i ni gynnal y mesurau a gymerwyd ar y ffiniau mewnol ar hyn o bryd er budd amddiffyn iechyd.”

Parhau Darllen

coronafirws

'Pryd fydd yn dod i ben?': Sut mae firws sy'n newid yn ail-lunio barn gwyddonwyr ar COVID-19

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Mae Chris Murray, arbenigwr ar glefyd Prifysgol Washington y mae ei ragamcanion ar heintiau a marwolaethau COVID-19 yn cael eu dilyn yn agos ledled y byd, yn newid ei ragdybiaethau ynghylch cwrs y pandemig, ysgrifennu Julie Steenhuysen ac Kate Kelland.

Hyd yn ddiweddar roedd Murray wedi bod yn obeithiol y gallai darganfod sawl brechlyn effeithiol helpu gwledydd i sicrhau imiwnedd cenfaint, neu bron â dileu trosglwyddiad trwy gyfuniad o frechiad a haint blaenorol. Ond yn ystod y mis diwethaf, dangosodd data o dreial brechlyn yn Ne Affrica nid yn unig y gallai amrywiad coronafirws sy’n lledaenu’n gyflym leddfu effaith y brechlyn, gallai hefyd osgoi imiwnedd naturiol mewn pobl a oedd wedi’u heintio o’r blaen.

“Allwn i ddim cysgu” ar ôl gweld y data, meddai Murray, cyfarwyddwr y Sefydliad Metrigau a Gwerthuso Iechyd yn Seattle, wrth Reuters. “Pryd fydd yn dod i ben?” gofynnodd iddo'i hun, gan gyfeirio at y pandemig. Ar hyn o bryd mae'n diweddaru ei fodel i gyfrif am allu amrywiadau i ddianc rhag imiwnedd naturiol ac mae'n disgwyl darparu amcanestyniadau newydd mor gynnar â'r wythnos hon.

Mae consensws newydd yn dod i’r amlwg ymhlith gwyddonwyr, yn ôl cyfweliadau Reuters â 18 o arbenigwyr sy’n olrhain y pandemig yn agos neu sy’n gweithio i ffrwyno ei effaith. Disgrifiodd llawer sut roedd y datblygiad arloesol yn hwyr y llynedd o ddau frechlyn gyda thua 95% o effeithiolrwydd yn erbyn COVID-19 wedi tanio gobaith i ddechrau y gallai'r firws gael ei gynnwys i raddau helaeth, yn debyg i'r ffordd y mae'r frech goch wedi bod.

Ond, medden nhw, mae data yn ystod yr wythnosau diwethaf ar amrywiadau newydd o Dde Affrica a Brasil wedi tanseilio’r optimistiaeth honno. Maent bellach yn credu y bydd SARS-CoV-2 nid yn unig yn aros gyda ni fel firws endemig, gan barhau i gylchredeg mewn cymunedau, ond y bydd yn debygol o achosi baich sylweddol o salwch a marwolaeth am flynyddoedd i ddod.

O ganlyniad, dywedodd y gwyddonwyr, gallai pobl ddisgwyl parhau i gymryd mesurau fel gwisgo masgiau arferol ac osgoi lleoedd gorlawn yn ystod ymchwyddiadau COVID-19, yn enwedig i bobl sydd â risg uchel.

Hyd yn oed ar ôl brechu, “Byddwn i dal eisiau gwisgo mwgwd pe bai amrywiad allan yna,” meddai Dr. Anthony Fauci, prif gynghorydd meddygol Arlywydd yr UD Joe Biden, mewn cyfweliad. “Y cyfan sydd ei angen yw un fflic bach o amrywiad (gwreichionen) ymchwydd arall, ac yna mae eich rhagfynegiad” ynglŷn â phryd mae bywyd yn dod yn ôl i normal.

Mae rhai gwyddonwyr, gan gynnwys Murray, yn cydnabod y gallai'r rhagolygon wella. Mae'n ymddangos bod y brechlynnau newydd, a ddatblygwyd ar gyflymder uwch nag erioed, yn dal i atal mynd i'r ysbyty a marwolaeth hyd yn oed pan mai amrywiadau newydd yw achos yr haint. Mae llawer o ddatblygwyr brechlyn yn gweithio ar ergydion atgyfnerthu a brechiadau newydd a allai gadw lefel uchel o effeithiolrwydd yn erbyn yr amrywiadau. Ac, mae gwyddonwyr yn dweud bod llawer i'w ddysgu o hyd am allu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y firws.

Eisoes, mae cyfraddau heintiau COVID-19 wedi dirywio mewn llawer o wledydd ers dechrau 2021, gyda rhai gostyngiadau dramatig mewn salwch difrifol ac ysbytai ymhlith y grwpiau cyntaf o bobl i gael eu brechu.

Dywedodd Murray os yw'r amrywiad yn Ne Affrica, neu fwtaniaid tebyg, yn parhau i ledaenu'n gyflym, gallai nifer yr achosion COVID-19 sy'n arwain at fynd i'r ysbyty neu farwolaeth y gaeaf hwn fod bedair gwaith yn uwch na'r ffliw. Mae'r amcangyfrif bras yn rhagdybio brechlyn effeithiol o 65% a roddir i hanner poblogaeth gwlad. Mewn senario waethaf, gallai hynny gynrychioli cymaint â 200,000 o farwolaethau yn yr UD yn gysylltiedig â COVID-19 dros gyfnod y gaeaf, yn seiliedig ar amcangyfrifon llywodraeth ffederal o farwolaethau ffliw blynyddol. Sioe sioe (3 delwedd)

Mae rhagolwg cyfredol ei sefydliad, sy'n rhedeg tan 1 Mehefin, yn tybio y bydd 62,000 o farwolaethau ychwanegol yn yr UD a 690,000 o farwolaethau byd-eang o COVID-19 erbyn y pwynt hwnnw. Mae'r model yn cynnwys rhagdybiaethau ynghylch cyfraddau brechu yn ogystal â throsglwyddadwyedd amrywiadau De Affrica a Brasil.

Mae'r newid mewn meddwl ymhlith gwyddonwyr wedi dylanwadu ar ddatganiadau llywodraethol mwy gofalus ynghylch pryd y bydd y pandemig yn dod i ben. Dywedodd Prydain yr wythnos diwethaf ei bod yn disgwyl ymddangosiad araf o un o gloeon llymaf y byd, er gwaethaf cael un o'r gyriannau brechu cyflymaf.

Mae rhagfynegiadau llywodraeth yr UD o ddychwelyd i ffordd o fyw mwy normal wedi cael eu gwthio yn ôl dro ar ôl tro, yn fwyaf diweddar o ddiwedd yr haf i’r Nadolig, ac yna i fis Mawrth 2022. Mae Israel yn cyhoeddi dogfennau imiwnedd “Green Pass” i bobl sydd wedi gwella o COVID-19 neu wedi bod wedi'u brechu, gan ganiatáu iddynt ddychwelyd i westai neu theatrau. Dim ond am chwe mis y mae'r dogfennau'n ddilys oherwydd nid yw'n glir pa mor hir y bydd imiwnedd yn para.

“Beth mae’n ei olygu i fod y tu hwnt i gyfnod brys y pandemig hwn?,” Meddai Stefan Baral, epidemiolegydd yn Ysgol Iechyd Cyhoeddus Johns Hopkins. Er bod rhai arbenigwyr wedi gofyn a allai gwledydd ddileu unrhyw achos o COVID-19 yn llwyr trwy frechlynnau a chloeon llym, mae Baral yn gweld y nodau fel rhai mwy cymedrol, ond yn dal i fod yn ystyrlon. “Yn fy meddwl i, nid yw ysbytai'n llawn, nid yw'r ICUs yn llawn, ac nid yw pobl yn pasio yn drasig,” meddai.

O'r dechrau, mae'r coronafirws newydd wedi bod yn darged symudol.

Yn gynnar yn y pandemig, rhybuddiodd gwyddonwyr blaenllaw y gallai’r firws ddod yn endemig ac “efallai na fydd byth yn diflannu,” gan gynnwys Dr. Michael Ryan, pennaeth rhaglen argyfyngau Sefydliad Iechyd y Byd.

Ac eto, roedd ganddyn nhw lawer i'w ddysgu, gan gynnwys a fyddai'n bosibl datblygu brechlyn yn erbyn y firws a pha mor gyflym y byddai'n treiglo. A fyddai’n debycach i’r frech goch, y gellir ei chadw bron yn gyfan gwbl mewn baeau mewn cymunedau sydd â chyfraddau uchel o frechiad, neu ffliw, sy’n heintio miliynau yn fyd-eang bob blwyddyn?

Am lawer o 2020, roedd llawer o wyddonwyr yn synnu ac yn dawel eu meddwl nad oedd y coronafirws wedi newid yn ddigon sylweddol i ddod yn fwy trosglwyddadwy, neu farwol.

Daeth datblygiad mawr ym mis Tachwedd. Dywedodd Pfizer Inc a'i bartner yn yr Almaen BioNTech SE yn ogystal â Moderna Inc fod eu brechlynnau oddeutu 95% yn effeithiol wrth atal COVID-19 mewn treialon clinigol, cyfradd effeithiolrwydd sy'n llawer uwch nag unrhyw ergyd ffliw.Slideshow (3 delwedd)

Dywedodd o leiaf ychydig o'r gwyddonwyr Reuters a gyfwelwyd hyd yn oed yn sgil y canlyniadau hynny, nad oeddent wedi disgwyl i'r brechlynnau ddileu'r firws. Ond dywedodd llawer wrth Reuters fod y data wedi codi gobaith o fewn y gymuned wyddonol y byddai'n bosibl dileu COVID-19 fwy neu lai, pe bai'r byd yn unig yn gallu cael ei frechu'n ddigon cyflym.

“Roedden ni i gyd yn teimlo’n eithaf optimistaidd cyn y Nadolig gyda’r brechlynnau cyntaf hynny,” meddai Azra Ghani, cadeirydd epidemioleg clefyd heintus yng Ngholeg Imperial Llundain. “Nid oeddem o reidrwydd yn disgwyl y byddai brechlynnau mor effeithiol yn bosibl yn y genhedlaeth gyntaf honno.”

Profodd yr optimistiaeth yn fyrhoedlog. Ddiwedd mis Rhagfyr, rhybuddiodd y DU am amrywiad newydd, mwy trosglwyddadwy a oedd yn prysur ddod yn ffurf amlycaf y coronafirws yn y wlad. Tua'r un amser, dysgodd ymchwilwyr am effaith yr amrywiadau sy'n lledaenu'n gyflymach yn Ne Affrica ac ym Mrasil.

Dywedodd Phil Dormitzer, gwyddonydd brechlyn gorau yn Pfizer, wrth Reuters ym mis Tachwedd fod llwyddiant brechlyn gwneuthurwr cyffuriau’r Unol Daleithiau yn arwydd bod y firws yn “agored i imiwneiddio” yn yr hyn a alwodd yn “ddatblygiad arloesol i ddynoliaeth.” Erbyn dechrau mis Ionawr, roedd yn cydnabod yr amrywiadau a nodwyd yn “bennod newydd” lle bydd yn rhaid i gwmnïau fonitro treigladau yn gyson a allai leddfu effaith brechlynnau.

Ddiwedd mis Ionawr, daeth yr effaith ar frechlynnau hyd yn oed yn gliriach. Dangosodd data treial clinigol Novavax fod ei frechlyn yn 89% yn effeithiol mewn treial yn y DU, ond dim ond 50% yn effeithiol o ran atal COVID-19 yn Ne Affrica. Dilynwyd hynny wythnos yn ddiweddarach gan ddata yn dangos bod brechlyn AstraZeneca PLC yn cynnig amddiffyniad cyfyngedig yn unig rhag clefyd ysgafn yn erbyn yr amrywiad yn Ne Affrica.

Roedd y newid calon diweddaraf yn sylweddol, meddai sawl un o'r gwyddonwyr wrth Reuters. Disgrifiodd Shane Crotty, firolegydd yn Sefydliad Imiwnoleg La Jolla yn San Diego, fel “chwiplash gwyddonol”: Ym mis Rhagfyr, roedd wedi credu ei bod yn gredadwy cyflawni “dileu swyddogaethol” yr hyn a elwir yn coronafirws, yn debyg i'r frech goch.

Nawr, “mae cael cymaint o bobl â brechiad â phosibl yn dal yr un ateb a’r un llwybr ymlaen ag yr oedd ar Ragfyr 1 neu Ionawr 1,” meddai Crotty, “ond nid yw’r canlyniad disgwyliedig yr un peth.”

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun gwarant Ffrainc sy'n ysgogi cefnogaeth hyd at € 20 biliwn gan fuddsoddwyr preifat ar gyfer cwmnïau y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun gwarant Gwladwriaeth Ffrainc i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Nod y cynllun yw darparu cyllid tymor hir i gwmnïau a thrwy hynny hwyluso buddsoddiadau newydd sy'n cefnogi adferiad o'r argyfwng economaidd presennol.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Bydd y cynllun gwarant hwn yn Ffrainc yn cefnogi busnesau bach, canolig a chanolig eu cap yr effeithir arnynt gan yr achosion o goronafirws a bydd yn eu helpu i barhau â'u gweithgareddau er gwaethaf yr ansicrwydd economaidd presennol. Trwy ysgogi hyd at € 20 biliwn o gefnogaeth gan fuddsoddwyr preifat ar ffurf benthyciadau cyfranogol a dyled israddedig, bydd y cynllun gwarant yn helpu i liniaru effaith economaidd yr achosion coronafirws trwy orlenwi mewn buddsoddiadau preifat. Rydym yn parhau i weithio mewn cydweithrediad agos ag Member Stats i sicrhau y gellir rhoi mesurau cymorth cenedlaethol ar waith mor gyflym ac effeithiol â phosibl, yn unol â rheolau'r UE. ”

Mesur cefnogaeth Ffrainc

Hysbysodd Ffrainc gynllun gwarant i'r Comisiwn i gefnogi cwmnïau yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Mae'r gefnogaeth ar ffurf gwarant y Wladwriaeth ar gerbydau buddsoddi preifat, a ariennir gan fuddsoddwyr preifat, a fydd yn caffael benthyciadau cyfranogol a ddosberthir gan fanciau masnachol yn ogystal â bondiau israddedig, a thrwy hynny wella eu safle cyfalaf. Bydd y cynllun yn hygyrch i fentrau bach a chanolig eu maint a chapiau canol ar sail cyflwyno cynllun buddsoddi ac isafswm statws credyd.

Disgwylir i gynllun Ffrainc ddefnyddio hyd at € 20 biliwn o gyllid tymor hir preifat i gefnogi cwmnïau sydd wedi'u heffeithio gan effaith economaidd yr achosion o goronafirws.

Bydd gwarant y Wladwriaeth yn cynnwys hyd at 30% o'r portffolio o fenthyciadau cyfranogol a bondiau israddedig a gaffaelwyd gan y cerbydau buddsoddi preifat ac yn cael ei galibro i sicrhau bod y risg a delir gan fuddsoddwyr preifat yn parhau i fod yn gyfyngedig, yn unol â sgôr credyd gradd buddsoddiad, felly cymell buddsoddwyr preifat (megis cwmnïau yswiriant, cronfeydd pensiwn a chwmnïau rheoli asedau) i sianelu cyllid i'r economi go iawn. Rhaid i'r benthyciadau cyfranogol a'r bondiau is-orfodol sy'n gymwys o dan y cynllun: (i) gael eu cyhoeddi cyn 30 Mehefin 2022, (ii) eu defnyddio i ariannu buddsoddiadau ac nid dyled sy'n bodoli eisoes, (iii) aeddfedrwydd o 8 mlynedd, gyda 4 - blwyddyn gras ar brif ad-daliadau.

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ac yn benodol Erthygl 107 (3) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a weithredir gan Aelod-wladwriaethau i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Ffrainc yn unol â'r egwyddorion a nodwyd yng Nghytundeb yr UE a'i fod wedi'i dargedu'n dda i unioni aflonyddwch difrifol i economi Ffrainc.

Yn benodol, cynlluniwyd cynllun Ffrainc i fynd i'r afael â risgiau sy'n gysylltiedig ag anallu cwmnïau i fuddsoddi oherwydd effaith economaidd hirhoedlog yr achosion coronafirws a'r ansicrwydd cysylltiedig. Canfu'r Comisiwn fod y mesur yn hollol angenrheidiol i gyflawni ei amcan: (i) mae'r cynllun yn dibynnu ar gyfranogiad pwysig rhanddeiliaid preifat, fel darparwyr cyllido a chyfryngwyr, gyda'r nod o leihau'r defnydd o gefnogaeth gyhoeddus; (ii) mae nodweddion gwarant y wladwriaeth wedi'u cyfyngu i'r swm sy'n angenrheidiol i ddenu buddsoddwyr trwy addasu proffil risg eu buddsoddiadau; a (iii) nod y dewis o offerynnau israddedig tymor hir yw gwneud y cynllun yn ddeniadol ac yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol gan fuddiolwyr terfynol, gan gynnig amser iddynt ddatblygu eu gweithgaredd yn iawn dros y blynyddoedd i ddod. Nododd y Comisiwn hefyd y byddai strwythur y cynllun a'r cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â'i ddefnyddio yn gwarantu cyfnod rhoi hyd at ddiwedd Mehefin 2022.

Yn olaf, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn gymesur, gan ystyried yn benodol y meini prawf a ddefnyddir i ddiffinio'r cwmnïau cymwys, cydnabyddiaeth gwarant y wladwriaeth ac uchafswm yr offerynnau â chymorth fesul buddiolwr.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad felly y bydd y mesur yn cyfrannu at reoli effaith economaidd y coronafirws yn Ffrainc. Mae'n angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r egwyddorion cyffredinol a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mewn achos o sefyllfaoedd economaidd arbennig o ddifrifol, fel yr un sy'n wynebu'r holl Aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd oherwydd yr achosion o coronafirws, mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn caniatáu i aelod-wladwriaethau roi cymorth i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (3) (b) TFEU o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd.

Ar 19 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Fframwaith Dros Dro cymorth gwladwriaetholk yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (b) TFEU i alluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Y Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd 3 Ebrill, 8 May, 29 Mehefin, 13 Hydref 2020 a 28 2021 Ionawr, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir ei roi gan aelod-wladwriaethau:

(I) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a thaliadau ymlaen llaw o hyd at € 225,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 270,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 1.8 miliwn i gwmni sy'n weithgar ym mhob sector arall i fynd i'r afael â'i anghenion hylifedd brys. Gall aelod-wladwriaethau hefyd roi, hyd at y gwerth enwol o € 1.8 miliwn i bob cwmni fenthyciadau di-log neu warantau ar fenthyciadau sy'n cwmpasu 100% o'r risg, ac eithrio yn y sector amaeth sylfaenol ac yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu, lle mae terfynau € 225,000 a € 270,000 y cwmni yn y drefn honno, yn berthnasol.

(Ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau i sicrhau bod banciau'n parhau i ddarparu benthyciadau i'r cwsmeriaid sydd eu hangen. Gall y gwarantau gwladwriaethol hyn gwmpasu hyd at 90% o'r risg ar fenthyciadau i helpu busnesau i dalu am anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau (dyled uwch ac israddedig) gyda chyfraddau llog ffafriol i gwmnïau. Gall y benthyciadau hyn helpu busnesau i gwmpasu anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu cymorth gwladwriaethol i'r economi go iawn bod cymorth o'r fath yn cael ei ystyried yn gymorth uniongyrchol i gwsmeriaid y banciau, nid i'r banciau eu hunain, ac yn rhoi arweiniad ar sut i sicrhau'r ystumiad lleiaf posibl o gystadleuaeth rhwng banciau.

(V) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus i bob gwlad, heb yr angen i'r Aelod-wladwriaeth dan sylw ddangos bod y wlad berthnasol yn “anadnewyddadwy” dros dro.

(Vi) Cefnogaeth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu) mynd i'r afael â'r argyfwng iechyd presennol ar ffurf grantiau uniongyrchol, blaensymiau ad-daladwy neu fanteision treth. Gellir rhoi bonws ar gyfer prosiectau cydweithredu trawsffiniol rhwng aelod-wladwriaethau.

(vii) Cefnogaeth ar gyfer adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi datblygu a phrofi cynhyrchion (gan gynnwys brechlynnau, peiriannau anadlu a dillad amddiffynnol) sy'n ddefnyddiol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws, hyd at y defnydd diwydiannol cyntaf. Gall hyn fod ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan fydd eu buddsoddiad yn cael ei gefnogi gan fwy nag un aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan fydd eu buddsoddiad yn cael ei gefnogi gan fwy nag un aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol ar gyfer y sectorau, y rhanbarthau hynny neu ar gyfer mathau o gwmnïau sy'n cael eu taro galetaf gan yr achosion.

(x) Cefnogaeth wedi'i thargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr ar gyfer y cwmnïau hynny mewn sectorau neu ranbarthau sydd wedi dioddef fwyaf o'r achosion coronafirws, ac a fyddai fel arall wedi gorfod diswyddo personél.

(xi) Cymorth ailgyfalafu wedi'i dargedu i gwmnïau anariannol, os nad oes datrysiad priodol arall ar gael. Mae mesurau diogelwch ar waith i osgoi ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl: amodau ar reidrwydd, priodoldeb a maint ymyrraeth; amodau ar fynediad y wladwriaeth ym mhrifddinas cwmnïau a chydnabyddiaeth; amodau ynghylch ymadawiad y wladwriaeth o brifddinas y cwmnïau dan sylw; amodau o ran llywodraethu gan gynnwys gwahardd difidend a chapiau tâl ar gyfer uwch reolwyr; gwahardd gwaharddiad traws-gymhorthdal ​​a chaffael a mesurau ychwanegol i gyfyngu ar ystumiadau cystadleuaeth; gofynion tryloywder ac adrodd.

(xii) Cefnogaeth i gostau sefydlog heb eu datgelu ar gyfer cwmnïau sy'n wynebu dirywiad mewn trosiant yn ystod y cyfnod cymwys o 30% o leiaf o'i gymharu â'r un cyfnod o 2019 yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Bydd y gefnogaeth yn cyfrannu at ran o gostau sefydlog y buddiolwyr nad ydynt yn dod o dan eu refeniw, hyd at uchafswm o € 10 miliwn yr ymgymeriad.

Bydd y Comisiwn hefyd yn galluogi aelod-wladwriaethau i drosi offerynnau ad-daladwy tan 31 Rhagfyr 2022 (ee gwarantau, benthyciadau, blaensymiau ad-daladwy) a roddwyd o dan y Fframwaith Dros Dro yn fathau eraill o gymorth, megis grantiau uniongyrchol, ar yr amod bod amodau'r Fframwaith Dros Dro yn cael eu bodloni.

Mae'r Fframwaith Dros Dro yn galluogi aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth â'i gilydd, ac eithrio benthyciadau a gwarantau ar gyfer yr un benthyciad ac yn rhagori ar y trothwyon a ragwelir gan y Fframwaith Dros Dro. Mae hefyd yn galluogi aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth a roddir o dan y Fframwaith Dros Dro â'r posibiliadau presennol i roi de minimis i gwmni o hyd at € 25,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 30,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 200,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector arall. . Ar yr un pryd, mae'n rhaid i Aelod-wladwriaethau ymrwymo i osgoi cronni gormodol o fesurau cymorth i'r un cwmnïau gyfyngu ar gefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion gwirioneddol.

At hynny, mae'r Fframwaith Dros Dro yn ategu'r nifer o bosibiliadau eraill sydd eisoes ar gael i aelod-wladwriaethau i liniaru effaith economaidd-gymdeithasol yr achosion o goronafirws, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn.

Er enghraifft, gall aelod-wladwriaethau wneud newidiadau sy'n berthnasol yn gyffredinol o blaid busnesau (ee gohirio trethi, neu sybsideiddio gwaith amser byr ar draws pob sector), sydd y tu allan i reolau Cymorth Gwladwriaethol. Gallant hefyd roi iawndal i gwmnïau am ddifrod a ddioddefwyd oherwydd yr achos coronafirws ac a achoswyd yn uniongyrchol ganddo.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021. Gyda golwg ar sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiad hwn a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.58639 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y fframwaith dros dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd