Cysylltu â ni

EU

Mae angen i'r UE ailddyfeisio ei hun i ennill brwydr yn erbyn tlodi - arbenigwr y Cenhedloedd Unedig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd ail-ystyried yn eofn ei lywodraethu economaidd-gymdeithasol os yw am gyflawni ei ymrwymiad i ddileu tlodi, Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar dlodi eithafol a hawliau dynol Dywedodd ar ddiwedd ymweliad swyddogol â sefydliadau'r UE ddydd Gwener (29 Ionawr).

“Tra bod yr UE wedi gwneud cynnydd diweddar o ran dileu tlodi, ni ddylai fod yn hunanfodlon,” meddai Olivier De Schutter (llun). “Methwyd i raddau helaeth â’i ymrwymiad ei hun i godi 20 miliwn o bobl allan o dlodi erbyn 2020. Ers i'r UE brofi twf economaidd a chyflogaeth cyson tan yn ddiweddar iawn, yr unig esboniad am y methiant hwn yw nad yw'r buddion wedi'u dosbarthu'n gyfartal. Mae hyn yn golled i hawliau cymdeithasol. ”

Roedd un o bob pump o bobl, neu 21.1% o'r boblogaeth, mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol yn 2019: mae hyn yn cynrychioli cyfanswm o 92.4 miliwn o bobl. Mae cyfanswm o 19.4 miliwn o blant, sy'n cynrychioli 23.1%, yn byw mewn tlodi ledled yr Undeb, ac mae 20.4 miliwn o weithwyr yn byw mewn perygl o dlodi. Mae menywod yn cael eu cynrychioli'n anghymesur ymhlith y tlawd. Mae wyth y cant y cant o deuluoedd rhieni sengl yn cael eu harwain gan fenywod, ac mae 40.3 y cant ohonyn nhw mewn perygl o dlodi.

hysbyseb

Mae'r argyfwng a ysgogwyd gan y COVID-19 wedi effeithio ar lawer o Ewropeaid nad oeddent erioed wedi profi tlodi o'r blaen. “Rwyf wedi siarad â phobl sydd wedi profi newyn am y tro cyntaf, sydd wedi bod yn agored oherwydd eu bod yn ddigartref, ac sy’n cael eu cam-drin a’u cam-drin oherwydd tlodi,” meddai De Schutter.

“Gall yr UE chwarae rhan bwysig wrth symbylu ymdrechion gwrth-dlodi Aelod-wladwriaethau, yn enwedig drwy’r argymhellion blynyddol y mae’n eu rhoi i’w Aelod-wladwriaethau. Ond yn lle blaenoriaethu buddsoddiadau mewn gofal iechyd, addysg a diogelu cymdeithasol, mae'r argymhellion hyn yn aml wedi gorfodi toriadau cyllidebol yn enw cost-effeithlonrwydd. Er 2009, dim ond ar gyfer lleihau tlodi y mae aelod-wladwriaethau wedi lleihau eu buddsoddiadau yn y meysydd hyn, ”nododd arbenigwr y Cenhedloedd Unedig.

Cyflwynwyd Bargen Werdd Ewrop ar ddiwedd 2019 gan yr Arlywydd von der Leyen fel strategaeth dwf newydd yr UE. “Y frwydr yn erbyn tlodi yw darn coll y Fargen Werdd hon. Mae’r Fargen Werdd i fod i gyfuno amcanion amgylcheddol a chymdeithasol, ond cyn belled nad yw’r bwriad da hwn yn cael ei drosi’n gamau pendant, bydd miliynau’n parhau i frwydro am safon byw gweddus mewn cymdeithas sy’n eu gadael ar ôl. ”

hysbyseb

Amlygodd De Schutter hefyd fod anallu'r UE i fynd i'r afael â "ras i'r gwaelod" aelod-wladwriaethau ym meysydd trethiant ac amddiffyn gweithwyr yn tanseilio ei ymdrechion gwrth-dlodi.

“Mae aelod-wladwriaethau’n cystadlu â’i gilydd mewn ffyrdd di-fudd iawn. Maent yn rasio i'r gwaelod trwy ostwng trethi, cyflogau ac amddiffyn gweithwyr oherwydd eu bod yn credu mai dyna sut y gallant ddenu buddsoddwyr a gwella cystadleurwydd cost allanol. Ond mae tanseilio hawliau cymdeithasol nid yn unig yn torri rhwymedigaethau rhyngwladol, mae'n ddrwg i fentrau, gweithwyr, a choffrau cyhoeddus fel ei gilydd. Mae rhwng € 160-190 biliwn yn cael ei golli bob blwyddyn o gystadleuaeth treth yn unig. Mae hyn yn arwain at symud y baich treth o gorfforaethau mawr ac unigolion cyfoethog i weithwyr a defnyddwyr. ”

Rhwng 25 Tachwedd a 28 Ionawr, cyfarfu arbenigwr y Cenhedloedd Unedig â chynrychiolwyr o sefydliadau fel y Comisiwn Ewropeaidd, Cyngor yr UE, Senedd Ewrop, Awdurdod Llafur Ewrop, Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop, yr Asiantaeth Hawliau Sylfaenol, yr Ewropeaidd. Banc Canolog a Banc Buddsoddi Ewrop, yn ogystal â chynrychiolwyr cenedlaethol neu leol o Ffrainc, Sbaen, yr Eidal a Rwmania. Siaradodd â nifer o sefydliadau cymdeithas sifil sy'n cynrychioli oedolion iau a hŷn, poblogaethau Roma, ymfudwyr, plant, pobl ag anableddau, yn ogystal â phobl sydd wedi'u heffeithio gan dlodi ar draws y grwpiau hyn, a gyda gweithwyr cymdeithasol a phartneriaid cymdeithasol.

“Gwnaeth ymroddiad y swyddogion y cyfarfûm â hwy argraff arnaf," meddai De Schutter. "Ond nid yw ewyllys da yn ddigon. Os yw Ewrop am arwain y ffordd tuag at gymdeithasau cynhwysol, mae angen strategaeth gwrth-dlodi feiddgar ledled yr UE sy'n ymrwymo i leihau tlodi 50 y cant yn gyfartal ar draws Aelod-wladwriaethau erbyn 2030.

“Yr argyfwng presennol yw’r cyfle i Ewrop ailddyfeisio ei hun trwy roi cyfiawnder cymdeithasol yn greiddiol iddo. Mae cyflwyno'r Cynllun Gweithredu i weithredu'r Golofn Hawliau Cymdeithasol Ewropeaidd, a ddylai gynnwys y Warant Plant a chynnig i sicrhau bod cynlluniau incwm lleiaf digonol ar gael ledled yr UE, yn gyfle na ddylid ei wastraffu. "

Bydd yr adroddiad terfynol o ymweliad yr arbenigwr yn cael ei gyflwyno i Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ym mis Mehefin 2021.

Mae'r datganiad diwedd cenhadaeth yn yma.

Mae'r rhestr o gyfarfodydd a gynhelir yn yma.

Penodwyd Olivier De Schutter yn Rapporteur Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar dlodi eithafol a hawliau dynol gan Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig ar 1 Mai 2020. Mae'r Rapporteurs Arbennig yn rhan o'r hyn a elwir ynGweithdrefnau Arbennig y Cyngor Hawliau Dynol. Gweithdrefnau Arbennig, y corff mwyaf o arbenigwyr annibynnol yn system Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, yw enw cyffredinol mecanweithiau canfod a monitro annibynnol y Cyngor sy'n mynd i'r afael â sefyllfaoedd gwlad penodol neu faterion thematig ym mhob rhan o'r byd. Mae arbenigwyr Gweithdrefnau Arbennig yn gweithio’n wirfoddol; nid ydynt yn staff y Cenhedloedd Unedig ac nid ydynt yn derbyn cyflog am eu gwaith. Maent yn annibynnol ar unrhyw lywodraeth neu sefydliad ac yn gwasanaethu yn rhinwedd eu swydd.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd