Cysylltu â ni

Frontpage

3edd wobr - Gwobrau Newyddiaduraeth Myfyrwyr - Beth mae bod mewn ysgol ryngwladol yn ei olygu i mi? - Adam Pickard

cyhoeddwyd

on

Mae'n ymddangos bod gan ysgolion rhyngwladol enw da am fod yn anarferol, efallai hyd yn oed ychydig yn ecsentrig. Ond ar ôl mynychu dwy, un ym Merlin ac un ym Mrwsel, dydyn nhw ddim mor wahanol â hynny i ysgolion nad ydyn nhw'n rhyngwladol. Nid oes profiad ysgol rhyngwladol wedi'i ddiffinio'n gyffredinol; roedd y ddwy ysgol yn sylweddol wahanol i'w gilydd - dim ond un ohonyn nhw oedd â'r 'ysgol ryngwladol' moniker yn ei henw. I mi, dim ond ysgolion ydyn nhw. Efallai y bydd y darn hwn yn dwyn y teitl 'Beth mae bod mewn ysgol yn ei olygu i mi'.

Iawn, mae'n debyg bod y gair 'rhyngwladol' yn nodi'r gwahaniaeth allweddol. Prydeinig yn bennaf oedd fy ysgol gynradd yn ne-orllewin Llundain; yn sicr roedd yna ddigon o blant o dreftadaeth nad yw'n Brydeinig, yn aml o India neu'r Dwyrain Canol, fel rydych chi'n ei gael mewn dinas ddiwylliannol amrywiol fel Llundain - ond roedd hyn ar wahân i'r pwynt. Roedd y mwyafrif ohonyn nhw wedi cael eu geni a’u magu yn y DU, ac heblaw am gyflwyniad thematig achlysurol i’r dosbarth am arferion Diwali neu Fwslimaidd, roedd eu cysylltiad â chymuned ryngwladol ehangach fwy neu lai yn amherthnasol. Weithiau byddai ethnigrwydd mwy anghyson; roedd un bachgen yn Almaeneg-Eidaleg, tra bod merch newydd yn cael ei hawlio gan yr holl athrawon cyn iddi gyrraedd fel Pwyleg, nes iddi gyrraedd a darganfod ei bod yn Hwngari mewn gwirionedd. Rhain Roedd od, ac fe'u cynhwyswyd ymhlith y ffeithiau diddorol yr oeddem yn eu hadnabod am bob un o'n cyfoedion - maent yn sicr wedi glynu gyda mi.

Newidiodd symud i ysgol ryngwladol yn Berlin y ddeinameg hon yn sylweddol. Yma, Almaeneg ac America oedd y prif genhedloedd, ond prin eu bod hyd yn oed yn hanner corff y myfyrwyr. Ganed un o'r myfyrwyr cyntaf i mi gwrdd â nhw yn Lloegr i dad o Sbaen a mam o Wlad Pwyl. Wrth edrych trwy luniau hen ddosbarth gallaf gofio Bwlgariaid, Israeliaid, Koreaid, Daniaid, Japaneaid-Brasilwyr ... byddai'r rhestr yn dileu cyfrif geiriau'r erthygl hon. Roedd hyd yn oed yr Americanwyr yn aml yn teithio'n dda, gyda rhieni diplomyddol yn cael eu postio i leoliadau anghysbell o'r blaen. Yn sicr roedd yn ymddangos yn wahanol i dde-orllewin Llundain.

Cymerodd yr ysgol boenau i roi addysg ryngwladol inni, a chawsom gynulliadau ar fwydydd a gwyliau diwylliannol, wythnosau ar thema ar rai gwledydd, cwricwla gyda ffocws ychydig yn fwy amlddiwylliannol. Roedd athrawon yn annog myfyrwyr o'r cefndiroedd mwy amrywiol i siarad am eu diwylliannau, ac roeddent yn aml yn cydymffurfio. Y nod, yn amlwg, oedd creu ymdeimlad o gyd-dynnu rhyngwladol - ond mewn rhai ffyrdd, roedd bron yn teimlo ychydig yn fwy rhanedig. Heidiodd cenedligrwydd gyda'i gilydd lawer mwy nag a wnaethant yn yr ysgol gynradd - roedd holl blant Rwseg bob amser yn ffrindiau, er enghraifft. Gallai pobl gau eraill o'r sgwrs trwy droi i Sbaeneg neu Corea ar unwaith o rybudd - roedd yr Almaenwyr yn arbennig o enwog am wneud hyn ym Merlin.

Nid wyf yn awgrymu bod cystadlu gweithredol neu densiwn hiliol rhwng cenhedloedd neu unrhyw beth; roeddem i gyd yn cael ein dysgu i fod mor dderbyniol â phosibl, ac yn bennaf roeddem. Ond yn nhirwedd aml-ethnig rhyfedd yr ysgol ryngwladol, allan o'ch amgylchedd naturiol, roedd rhannu cenedligrwydd ag unrhyw fyfyriwr penodol yn anghyffredin ar y mwyaf. Gyda chymaint o bobl o gynifer o wahanol leoedd, roedd un yn tueddu i chwilio am y rhai â phrofiad a rennir, am bwnc sgwrsio am ddim byd arall. Yn aml, gan fy mod i oddi cartref, roeddwn i ddim ond yn dymuno bod mwy o Saeson, yn bwyta bwydydd Saesneg, ac yn cofio rhaglenni teledu plant o Loegr.

Yn amlwg roedd yna ddigon o gyfeillgarwch traws-genedligrwydd o hyd. Roedd llawer o fyfyrwyr wedi bod i ysgolion rhyngwladol o'r blaen ac wedi llywio'r dirwedd yn dda. Ond yn y mathau hyn o berthnasoedd, nid oedd cenedligrwydd yn cael ei drafod yn aml; heb y profiad cyffredin o genedligrwydd, roedd sgwrs fel arfer yn troi i'r ysgol, yn yr un modd ag y byddai mewn ysgolion nad ydynt yn ysgolion rhyngwladol. Fe allech chi gael trafodaeth lawer mwy deniadol gyda rhywun ynglŷn â sut roedd yr adran gelf yn llanast llwyr nag y gallech chi erioed ynglŷn â sut beth oedd eu bywyd fel Nigeria sy'n byw yng Ngwlad Groeg. Nid oedd eu cysylltiadau â chymuned ryngwladol ehangach yn fwy perthnasol nag y buont yn Lloegr.

Mewn gwirionedd roedd yna ychydig o eithriadau allweddol i hyn. Roedd gwleidyddiaeth yn un; Rwyf wedi cael trafodaethau gyda Koreans a Pwyliaid am eu hetholiadau cyffredinol, ac wedi dysgu llawer am strwythur gwleidyddol y ddwy wlad, wrth geisio'n daer i gynnig esboniad cydlynol o wleidyddiaeth Prydain yn gyfnewid - mae'n ymddangos bod y trafodaethau hyn wedi dod yn amlach fel rydym yn mynd yn hŷn ac yn fwy ymwybodol yn wleidyddol. Eithriad arall oedd dadleuon hiwmor da rhwng gwledydd, lle amddiffynais y DU yn erbyn UDA, Ffrainc, yr Almaen ar draws ystod o bynciau. Weithiau roedd gan y rhain eu gwreiddiau mewn gwleidyddiaeth, ond yn aml roeddent yn ymwneud ag agweddau ar ddiwylliant yn unig 'mae gan Brydain well teledu na'r UDA.' Roedd hyn yn golygu mai anaml y byddent yn berwi drosodd i elyniaeth wirioneddol, ac yn aml yn gorffen cellwair yn dda am ystrydebau pob gwlad. Ond diolch i'r anghydfodau hyn, roeddwn i'n teimlo'n llawer mwy gwladgarol fel Sais ym Merlin nag a gefais erioed yn Lloegr.

Nid yw symud i ysgol ym Mhrydain ym Mrwsel yn onest wedi newid llawer o'r dirwedd ryngwladol a ddisgrifir uchod. Mae yna fwy o gyd-Brits, wrth gwrs, o'r diwedd yn caniatáu imi gael y trafodaethau cywir am deledu plant roeddwn i wedi bod yn chwennych, ond does dim mwy ohonyn nhw yma nag oedd Almaenwyr yn fy ysgol ym Merlin, ac mae gan lawer dreftadaeth gymysg, beth bynnag. Ond er bod lefel rhyngwladoliaeth fwy neu lai yr un peth, mae'r ysgolion yn dra gwahanol o ran arddull addysgu. Sy'n dangos, hyd yn oed gyda'u cyrff myfyrwyr aml-ethnig, nad yw ysgolion rhyngwladol yn arbennig o rhyfedd wrth i ysgolion fynd. Diau fod ganddyn nhw eu rhyfedd - roedd gan fy ysgol yn Berlin obsesiwn cronig gyda'i myfyrwyr theatr, mae fy ysgol ym Mrwsel yn gweini sglodion yn y caffeteria unwaith yr wythnos - ond mae pob ysgol, rhyngwladol neu beidio. Do, arweiniodd y gymuned ryngwladol at ychydig o wahaniaethau; Efallai fod gen i ychydig mwy o wybodaeth ddiwylliannol, ac mae'n debyg fy mod i'n llawer llai tebygol o fod yn hiliol. Ond ar yr wyneb, y cyfan wnes i mewn gwirionedd oedd mynychu ysgol arferol wrth ddigwydd byw mewn gwlad wahanol. Byw dramor oedd y rhan anarferol. Doedd mynd i'r ysgol ddim.

Parhau Darllen

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd