Cysylltu â ni

EU

Masnachu mewn pobl: Mesurau cryfach i amddiffyn menywod a phlant ac ymfudwyr 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r rhan fwyaf o ddioddefwyr masnachu mewn pobl yn cael eu hecsbloetio'n rhywiol ac mae'r mwyafrif helaeth yn fenywod a merched © Madaree TOHLALA / AFP  

Rhaid troseddoli'r defnydd o wasanaethau rhywiol a ddarperir gan ddioddefwyr masnachu pobl ac mae angen mesurau anoddach i fynd i'r afael â'i amlhau, meddai'r Senedd. Mewn adroddiad a fabwysiadwyd gyda 571 o bleidleisiau o blaid, 61 yn erbyn a 59 yn ymatal, mae'r Senedd yn asesu'r Cyfarwyddeb Gwrth-fasnachu mewn UE 2011 ac yn galw am fesurau mwy cadarn yn erbyn pob math o fasnachu mewn pobl, gan ganolbwyntio ar amddiffyn menywod, plant ac ymfudwyr. Mae ASEau yn difaru absenoldeb data tebyg a manwl ar raddfa masnachu mewn pobl ledled yr UE, ac yn mynnu bod cydweithredu ymhlith aelod-wladwriaethau i frwydro yn erbyn yr hyn sy'n aml yn droseddau trawswladol yn cael ei atgyfnerthu.

Ffocws ar ecsbloetio rhywiol a dioddefwyr mewn sefyllfaoedd ansicr

Mae ecsbloetio rhywiol yn parhau i fod y pwrpas mwyaf cyffredin ac yr adroddir amdano y mae pobl yn cael eu masnachu yn yr UE, gan effeithio'n bennaf ar fenywod a merched, a'u cyflawni'n bennaf gan ddynion. Mae’r adroddiad yn galw ar y Comisiwn i ddiwygio’r Gyfarwyddeb Gwrth-Fasnachu i sicrhau bod aelod-wladwriaethau’n troseddoli’n benodol “wybod defnydd” o wasanaethau a ddarperir gan ddioddefwyr masnachu mewn pobl.

hysbyseb

Mae ceiswyr lloches, ffoaduriaid ac ymfudwyr, yn enwedig menywod a phlant dan oed ar eu pen eu hunain, yn arbennig o agored i fasnachu mewn pobl, mae ASEau yn rhybuddio. Maent yn tynnu sylw at y nifer isel iawn o ddioddefwyr cofrestredig mewn gweithdrefnau amddiffyn rhyngwladol ac yn galw ar yr aelod-wladwriaethau i sicrhau bod gweithdrefnau gwrth-fasnachu a lloches yn rhyng-gysylltiedig. Mae'r Senedd yn beirniadu anghenion arbennig dioddefwyr fel pobl LGBTI, pobl ag anableddau a phobl o grwpiau hiliol gan gynnwys Roma.

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol a thechnolegau digidol

Defnyddir y rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol a thechnolegau newydd i ddenu a dal dioddefwyr posib masnachu mewn pobl, gan gynnwys plant. Felly mae ASEau yn galw ar y Comisiwn ac aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael â'r defnydd o dechnolegau ar-lein wrth amlhau ac atal masnachu pobl.

hysbyseb

Yn ogystal, mae'r Senedd:

  • Yn pwysleisio bod bron i chwarter yr holl ddioddefwyr yn blant, ac yn galw ar aelod-wladwriaethau i ddatblygu mesurau penodol i'w hamddiffyn a'u cynorthwyo;
  • yn nodi y gallai camfanteisio ar ddioddefwyr masnachu mewn sawl ffurf, megis camfanteisio ar lafur, cardota dan orfod, priodas dan orfod a ffug, troseddoldeb gorfodol, ond hefyd gwerthu babanod, tynnu organau neu fabwysiadu anghyfreithlon, a;
  • yn rhybuddio bod sefyllfa dioddefwyr a fasnachwyd wedi gwaethygu ers dechrau argyfwng COVID-19 ac yn gwadu’r cynnydd mewn hysbysebion ar-lein sy’n cynnwys dioddefwyr masnachu mewn pobl a’r galw am bornograffi plant.

Cyd-rapporteur Juan Fernando López Aguilar Dywedodd (S & D, ES): “Mae’r drosedd hon wedi cynyddu o ganlyniad i argyfwng COVID-19, ac mae offer ar-lein yn cael eu defnyddio fwy a mwy i ddal pobl. Rydym yn galw ar y Comisiwn i adolygu'r gyfarwyddeb gwrth-fasnachu pobl, fel bod pob aelod-wladwriaeth yn troseddoli'n benodol y defnydd o wasanaethau a ddarperir gan ddioddefwyr masnachu mewn pobl. Mae'n rhaid i ni gefnogi a helpu dioddefwyr, a gwarantu diwedd y diwylliant o orfodaeth sy'n ymwneud â'r drosedd drawswladol hon. "

“Mae masnachu mewn pobl yn torri bywyd, uniondeb corfforol a meddyliol, rhyddid rhywiol ac urddas dynol. Mae'n dad-ddyneiddio unigolion ac yn eu troi'n wrthrychau ar werth. Mae'n targedu menywod a merched yn bennaf ar gyfer camfanteisio rhywiol, sy'n cael eu masnachu gan ddynion. Mae'r cynnydd brawychus yn y fasnach mewn plant yn effeithio'n benodol ar ymfudwyr heb eu dogfennu. Rydym yn galw ar y Comisiwn i adolygu’r gyfarwyddeb gwrth-fasnachu mewn pobl fel bod aelod-wladwriaethau’n troseddoli’n benodol y defnydd o wasanaethau a ddarperir gan ddioddefwyr sydd wedi’u masnachu, ”meddai’r cyd-rapporteur Maria Soraya Rodriguez Ramos (Adnewyddu, ES).

Mwy o wybodaeth 

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd