Cysylltu â ni

EU

Mae rheolau gorfodi masnach cryf yr UE yn dod i rym

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae rheolau gorfodi masnach newydd cadarn wedi dod i rym a fydd yn cryfhau blwch offer yr UE ymhellach wrth amddiffyn ei fuddiannau. Gyda'r diweddariad o Reoliad Gorfodi Masnach yr UE, mae'r UE yn gallu gweithredu mewn ystod ehangach o amgylchiadau.

Mae'r rheolau newydd yn uwchraddio gorfodaeth yr UE trwy gyflwyno'r newidiadau canlynol:

hysbyseb
  • Grymuso'r UE i weithredu i amddiffyn ei fuddiannau masnach yn Sefydliad Masnach y Byd (WTO) ac o dan gytundebau dwyochrog pan fydd anghydfod masnach yn cael ei rwystro er gwaethaf ymdrech ddidwyll yr UE i ddilyn gweithdrefnau setlo anghydfodau (dim ond ar ôl cwblhau rheoliad y rheolodd y rheoliad yn flaenorol gweithdrefnau setlo anghydfodau), a;
  • ehangu cwmpas y rheoliad a gwrthfesurau polisi masnach posibl i wasanaethau a rhai agweddau ar hawliau eiddo deallusol (IPR) sy'n gysylltiedig â masnach (dim ond gwrthfesurau mewn nwyddau a ganiatawyd yn flaenorol gan y rheoliad).

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol a’r Comisiynydd Masnach Valdis Dombrovskis: “Rhaid i’r Undeb Ewropeaidd allu amddiffyn ei hun yn erbyn arferion masnachu annheg. Bydd y rheolau newydd hyn yn helpu i'n hamddiffyn rhag y rhai sy'n ceisio manteisio ar ein didwylledd. Rydym yn parhau i weithio tuag at ein dewis cyntaf, sef llyfr rheolau amlochrog diwygiedig sy'n gweithredu'n dda gyda System Aneddiadau Anghydfod yn greiddiol iddo. Ond ni allwn fforddio sefyll yn ddi-amddiffyn yn y cyfamser. Mae'r mesurau hyn yn caniatáu inni ymateb yn gadarn ac yn bendant. ”

Yn unol â Chanllawiau Gwleidyddol Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen, mae'r Comisiwn yn atgyfnerthu offer yr Undeb ymhellach i ganolbwyntio ar gydymffurfio a gorfodi cytundebau masnach yr UE.

Mae sicrhau parch yr ymrwymiadau y cytunwyd arnynt gyda phartneriaid masnach eraill yn flaenoriaeth allweddol i'r Comisiwn hwn. Felly mae'r UE yn cynyddu'r ffocws ar orfodi ymrwymiadau ei bartneriaid mewn cytundebau masnach amlochrog, rhanbarthol a dwyochrog. Wrth wneud hynny bydd yr Undeb yn dibynnu ar gyfres o offerynnau.

hysbyseb

Cefndir

Daeth y cynnig i ddiwygio'r Rheoliad Gorfodi presennol fel ymateb i rwystr gweithrediadau Corff Apeliadol Sefydliad Masnach y Byd. Mae'r rheoliad cyfredol - sail o dan gyfraith yr UE ar gyfer mabwysiadu gwrthfesurau masnach - yn mynnu bod anghydfod yn mynd yr holl ffordd trwy weithdrefnau Sefydliad Masnach y Byd, gan gynnwys y cam apelio, cyn y gall yr Undeb ymateb. Mae diffyg Corff Apeliadol WTO gweithredol yn caniatáu i Aelodau Sefydliad Masnach y Byd osgoi eu rhwymedigaethau a dianc rhag dyfarniad rhwymol trwy apelio adroddiad panel yn unig.

Mae'r Rheoliad diwygiedig yn galluogi'r UE i ymateb hyd yn oed os nad yw'r WTO wedi cyflwyno dyfarniad terfynol oherwydd bod aelod arall Sefydliad Masnach y Byd yn blocio'r weithdrefn anghydfod trwy apelio at Gorff Apeliadol anweithredol a thrwy beidio â chytuno i gyflafareddu amgen o dan Gytundeb Setliad Anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd.

Mae'r mecanwaith newydd hwn hefyd yn berthnasol i'r setliad anghydfod mewn perthynas â chytundebau masnach rhanbarthol neu ddwyochrog y mae'r UE yn barti iddynt os bydd rhwystr tebyg yn codi. Rhaid i'r UE allu ymateb yn gadarn rhag ofn y bydd partneriaid masnach yn rhwystro datrys setliadau anghydfod yn effeithiol, er enghraifft, trwy rwystro cyfansoddiad paneli.

Mecanwaith gwrth-orfodaeth

Fel rhan o'r cytundeb, ymrwymodd y Comisiwn i ddatblygu mecanwaith gwrth-orfodaeth yr UE yn gyflym. Fel y cyhoeddwyd yn Llythyr o Fwriad Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd at Lywydd Senedd Ewrop a Llywydd yn swydd y Cyngor ar 16 Medi 2020, bydd y Comisiwn yn mabwysiadu'r cynnig ar y mecanwaith gwrth-orfodaeth erbyn diwedd hwyrach na diwedd 2021. Mae'r mecanwaith gwrth-orfodaeth hefyd wedi'i gynnwys yn Rhaglen Waith 2021 y Comisiwn Ewropeaidd.

Ymdrechion ychwanegol ar weithredu a gorfodi

Yn ogystal ag uwchraddio'r Rheoliad Gorfodi ac i gynnig mecanwaith gwrth-orfodaeth, cymerwyd sawl cam arall ers dechrau'r Comisiwn hwn i gryfhau a thargedu ymdrechion gweithredu a gorfodi'r UE. Mae hyn yn cynnwys:

  • Penodi a Prif Swyddog Gorfodi Masnach;
  • creu Cyfarwyddiaeth newydd mewn Masnach DG ar gyfer gorfodi, mynediad i'r farchnad a busnesau bach a chanolig, a;
  • y sefydliad o dan Access2Markets o un pwynt mynediad ar gyfer cwynion gan randdeiliaid a busnesau'r UE ar rwystrau masnach ar farchnadoedd tramor a thorri ymrwymiadau masnach gynaliadwy yng nghytundebau masnach yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y Rheoliad diwygiedig

Inffograffeg

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd