Cysylltu â ni

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Sweden o € 1.4 biliwn i gefnogi costau sefydlog heb eu datgelu cwmnïau y mae achosion o coronafirws yn effeithio arnynt

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Sweden o oddeutu € 1.4 biliwn (SEK 14bn) i gefnogi costau sefydlog heb eu datgelu cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y cymorth gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sydd â gofal am bolisi cystadlu: “Mae cwmnïau o Sweden wedi profi dirywiad sylweddol yn eu refeniw oherwydd y mesurau cyfyngol a roddwyd ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y coronafirws. Bydd y cynllun € 1.4bn hwn yn galluogi Sweden i gefnogi cwmnïau yr effeithir arnynt gan yr achosion o coronafirws, trwy eu helpu i dalu eu costau sefydlog nad ydynt yn dod o dan eu refeniw. Rydym yn parhau i weithio mewn cydweithrediad agos ag aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd yr achosion o coronafirws, yn unol â rheolau'r UE. "

Mesur cefnogaeth Sweden

hysbyseb

Hysbysodd Sweden i'r Comisiwn gynllun oddeutu € 1.4 biliwn (SEK 14 biliwn) i gefnogi cwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws ymhellach o dan y Fframwaith Dros Dro.

O dan y cynllun, bydd cefnogaeth y cyhoedd ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y cynllun yn agored i gwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector ac eithrio'r sector ariannol. Mae'r cynllun yn cwmpasu tri chyfnod cymwys: (i) Awst-Hydref 2020, (ii) Tachwedd-Rhagfyr 2020, a (iii) Ionawr-Chwefror 2021. Rhoddir y cymorth i gwmnïau a ddioddefodd ostyngiad trosiant sy'n fwy na 40% yn y cyfnod. Awst-Hydref 2020 neu 30% ym mhob un o'r cyfnodau Tachwedd-Rhagfyr 2020 ac Ionawr-Chwefror 2021, o'i gymharu â'r un cyfnodau yn 2019. Bydd y buddiolwyr yn derbyn grantiau sy'n talu hyd at 70% o'u costau sefydlog heb eu datgelu yn ystod y cyfnodau cymwys. Yn achos microfusnesau a busnesau bach, bydd y grantiau'n talu hyd at 75% o'r costau sefydlog heb eu datgelu mewn perthynas â'r cyfnod Awst-Hydref 2020, neu 90% yn y cyfnodau eraill.

Pwrpas y cynllun yw lliniaru'r anawsterau economaidd a'r prinder hylifedd sydyn y mae'r buddiolwyr yn eu hwynebu oherwydd y mesurau cyfyngol a orfodir gan lywodraeth Sweden i gyfyngu ar ymlediad y coronafirws.

hysbyseb

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Sweden yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 10 miliwn y cwmni; (ii) bydd yn talu costau sefydlog heb eu datgelu a gafwyd yn ystod cyfnod a gynhwysir rhwng 1 Mawrth 2020 a 31 Rhagfyr 2021; a (iii) yn cael ei ganiatáu cyn 31 Rhagfyr 2021.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu a Fframwaith Dros Dro i alluogi aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion o goronafirws. Y Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd 3 Ebrill, 8 Mai, 29 Mehefin, 13 Hydref 2020 a 28 2021 Ionawr, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir ei roi gan Aelod-wladwriaethau:

(I) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a thaliadau ymlaen llaw o hyd at € 225,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 270,000 i gwmni sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 1.8 miliwn i gwmni sy'n weithgar ym mhob sector arall i fynd i'r afael â'i anghenion hylifedd brys. Gall aelod-wladwriaethau hefyd roi, hyd at y gwerth enwol o € 1.8 miliwn y cwmni, benthyciadau neu warantau di-log ar fenthyciadau sy'n cwmpasu 100% o'r risg, ac eithrio yn y sector amaeth sylfaenol ac yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu, lle mae terfynau € 225,000 a € 270,000 y cwmni yn y drefn honno, yn berthnasol.

(Ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau i sicrhau bod banciau'n parhau i ddarparu benthyciadau i'r cwsmeriaid sydd eu hangen. Gall y gwarantau gwladwriaethol hyn gwmpasu hyd at 90% o'r risg ar fenthyciadau i helpu busnesau i dalu am anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau (dyled uwch ac israddedig) gyda chyfraddau llog ffafriol i gwmnïau. Gall y benthyciadau hyn helpu busnesau i gwmpasu anghenion cyfalaf gweithio a buddsoddi ar unwaith.

(iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu cymorth Gwladwriaethol i'r economi go iawn bod cymorth o'r fath yn cael ei ystyried yn gymorth uniongyrchol i gwsmeriaid y banciau, nid i'r banciau eu hunain, ac yn rhoi arweiniad ar sut i sicrhau'r ystumiad lleiaf posibl o gystadleuaeth rhwng banciau.

(V) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus i bob gwlad, heb yr angen i'r Aelod-wladwriaeth dan sylw ddangos bod y wlad berthnasol yn “anadnewyddadwy” dros dro.

(Vi) Cefnogaeth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu) mynd i'r afael â'r argyfwng iechyd presennol ar ffurf grantiau uniongyrchol, blaensymiau ad-daladwy neu fanteision treth. Gellir rhoi bonws ar gyfer prosiectau cydweithredu trawsffiniol rhwng Aelod-wladwriaethau.

(vii) Cefnogaeth ar gyfer adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi datblygu a phrofi cynhyrchion (gan gynnwys brechlynnau, peiriannau anadlu a dillad amddiffynnol) sy'n ddefnyddiol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws, hyd at y defnydd diwydiannol cyntaf. Gall hyn fod ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan gefnogir eu buddsoddiad gan fwy nag un Aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws ar ffurf grantiau uniongyrchol, manteision treth, blaensymiau ad-daladwy a gwarantau dim colled. Gall cwmnïau elwa o fonws pan gefnogir eu buddsoddiad gan fwy nag un Aelod-wladwriaeth a phan ddaw'r buddsoddiad i ben cyn pen deufis ar ôl rhoi'r cymorth.

(ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol ar gyfer y sectorau, y rhanbarthau hynny neu ar gyfer mathau o gwmnïau sy'n cael eu taro galetaf gan yr achosion.

(x) Cefnogaeth wedi'i thargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr ar gyfer y cwmnïau hynny mewn sectorau neu ranbarthau sydd wedi dioddef fwyaf o'r achosion coronafirws, ac a fyddai fel arall wedi gorfod diswyddo personél.

(xi) Cymorth ailgyfalafu wedi'i dargedu i gwmnïau anariannol, os nad oes datrysiad priodol arall ar gael. Mae mesurau diogelwch ar waith i osgoi ystumiadau gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl: amodau ar reidrwydd, priodoldeb a maint ymyrraeth; amodau ar fynediad y Wladwriaeth ym mhrifddinas cwmnïau a chydnabyddiaeth; amodau ynghylch gadael y Wladwriaeth o brifddinas y cwmnïau dan sylw; amodau o ran llywodraethu gan gynnwys gwahardd difidend a chapiau tâl ar gyfer uwch reolwyr; gwahardd gwaharddiad traws-gymhorthdal ​​a chaffael a mesurau ychwanegol i gyfyngu ar ystumiadau cystadleuaeth; gofynion tryloywder ac adrodd.

(xii) Cefnogaeth i gostau sefydlog heb eu datgelu ar gyfer cwmnïau sy'n wynebu dirywiad mewn trosiant yn ystod y cyfnod cymwys o 30% o leiaf o'i gymharu â'r un cyfnod o 2019 yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Bydd y gefnogaeth yn cyfrannu at ran o gostau sefydlog y buddiolwyr nad ydynt yn dod o dan eu refeniw, hyd at uchafswm o € 10 miliwn yr ymgymeriad.

Bydd y Comisiwn hefyd yn galluogi aelod-wladwriaethau i drosi offerynnau ad-daladwy tan 31 Rhagfyr 2022 (ee gwarantau, benthyciadau, blaensymiau ad-daladwy) a roddwyd o dan y Fframwaith Dros Dro yn fathau eraill o gymorth, megis grantiau uniongyrchol, ar yr amod bod amodau'r Fframwaith Dros Dro yn cael eu bodloni.

Mae'r Fframwaith Dros Dro yn galluogi aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth â'i gilydd, ac eithrio benthyciadau a gwarantau ar gyfer yr un benthyciad ac yn rhagori ar y trothwyon a ragwelir gan y Fframwaith Dros Dro. Mae hefyd yn galluogi aelod-wladwriaethau i gyfuno'r holl fesurau cymorth a roddir o dan y Fframwaith Dros Dro â'r posibiliadau presennol i roi de minimis i gwmni o hyd at € 25,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector amaethyddol cynradd, € 30,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithgar yn y sector pysgodfeydd a dyframaethu a € 200,000 dros dair blynedd ariannol ar gyfer cwmnïau sy'n weithredol ym mhob sector arall. . Ar yr un pryd, mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau ymrwymo i osgoi cronni gormodol o fesurau cymorth i'r un cwmnïau gyfyngu ar gefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion gwirioneddol.

At hynny, mae'r Fframwaith Dros Dro yn ategu'r nifer o bosibiliadau eraill sydd eisoes ar gael i Aelod-wladwriaethau i liniaru effaith economaidd-gymdeithasol yr achosion o goronafirws, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn. Er enghraifft, gall Aelod-wladwriaethau wneud newidiadau sy'n berthnasol yn gyffredinol o blaid busnesau (ee gohirio trethi, neu sybsideiddio gwaith amser byr ar draws pob sector), sydd y tu allan i reolau Cymorth Gwladwriaethol. Gallant hefyd roi iawndal i gwmnïau am ddifrod a ddioddefwyd oherwydd yr achos coronafirws ac a achoswyd yn uniongyrchol ganddo.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021. Gyda golwg ar sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiad hwn a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.60275 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

coronafirws

Mae pob ymchwydd COVID-19 yn peri risg i weithwyr gofal iechyd: PTSD

cyhoeddwyd

on

By

Mae nyrs gofrestredig ICU, Pascaline Muhindura, yn gwisgo PPE wrth iddi weithio yn y Ganolfan Feddygol Ymchwil yng nghanol pandemig y clefyd coronafirws (COVID-19) yn Kansas City, Missouri, UD, yn y llun taflen heb ddyddiad hwn. Muhindura / Taflen Pascalin trwy REUTERS
Clefyd Coronavirus (COVID-19) Mae nyrsys ICU yn arddangos tatŵs a gawsant i gyd i goffáu eu bond fel gweithwyr rheng flaen a'r bobl y maent wedi'u colli, yn Ysbyty Cenhadaeth Providence yn Mission Viejo, California, UD, Ionawr 8, 2021. REUTERS / Lucy Nicholson

Mae pengliniau'r nyrs Chris Prott yn neidio, mae ei galon yn rasio, ei geg yn mynd yn sych ac mae ei feddwl yn gorlifo gydag atgofion tywyll pan mae'n siarad am weithio yn uned gofal dwys (ICU) Canolfan Feddygol Milwaukee VA yn ystod pandemig ymchwyddiadau, yn ysgrifennu Lisa Baertlein.

Mae Prott yn rhannu brwydr sy'n gyffredin i lawer o'r cyn-filwyr y mae wedi gofalu amdanynt ers blynyddoedd: symptomau anhwylder straen wedi trawma (PTSD).

Roedd Prott ymhlith hanner dwsin o staff yr ICU a ddywedodd wrth Reuters am symptomau fel deffro o hunllefau mewn chwys; ôl-fflachiadau i gleifion sy'n marw yn ystod y dyddiau cynnar pandemig llawn ofn; ffaglu dicter; a chynhyrfu wrth swn larymau meddygol. Gall y rhai y mae eu symptomau'n para mwy na mis ac sy'n ddigon difrifol i ymyrryd â bywyd bob dydd gael diagnosis o PTSD.

hysbyseb

Mae'r amrywiad Delta ymchwyddus yn pentyrru ar drawma ffres wrth i'r Unol Daleithiau a chenhedloedd eraill ddechrau astudio PTSD mewn gweithwyr iechyd. Roedd data eisoes yn dangos bod gweithwyr iechyd yr Unol Daleithiau mewn argyfwng cyn COVID-19.

Tra bod PTSD yn gysylltiedig â brwydro yn erbyn, gall godi ymhlith sifiliaid ar ôl trychinebau naturiol, cam-drin neu drawma arall. Gall gweithwyr iechyd fod yn amharod i gyfateb eu profiad â phrofiad milwyr sy'n dychwelyd.

"Rwy'n teimlo fel schmuck yn ei alw'n PTSD," meddai Prott. "Fe gymerodd amser hir i mi allu siarad â rhywun oherwydd fy mod i'n gweld dynion â PTSD go iawn. Yr hyn sydd gen i ymlaen, does dim byd o'i gymharu, felly rydych chi'n teimlo'n euog am feddwl hynny."

hysbyseb

Mae'r seiciatrydd Dr. Bessel van der Kolk yn gwybod yn well.

"Ar yr wyneb, ni fydd nyrs yn eich ysbyty lleol yn edrych fel dyn yn dod yn ôl o Afghanistan," meddai awdur "The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma." "Ond o dan y cyfan, mae gennym y swyddogaethau craidd hyn a bennir gan niwrobioleg yr un fath."

Dangosodd astudiaethau cyn-bandemig fod cyfraddau PTSD mewn gweithwyr iechyd rheng flaen yn amrywio o 10% i 50%. Roedd y gyfradd hunanladdiad ymhlith meddygon fwy na dwywaith cyfradd y cyhoedd.

Mae Cymdeithas Feddygol America (AMA) wedi tapio seicolegydd milwrol a Chanolfan Genedlaethol PTSD yr Adran Materion Cyn-filwyr (VA) i'w helpu i fesur effaith y pandemig.

Gwnaeth preswylydd seiciatreg Canolfan Gwyddor Iechyd Prifysgol Texas Tech Dr. Huseyin Bayazit ac ymchwilwyr yn ei wlad enedigol yn Nhwrci arolwg o 1,833 o weithwyr iechyd Twrcaidd yr hydref y llynedd. Dangosodd y canlyniadau, a gyflwynwyd ym mis Mai mewn cyfarfod o Gymdeithas Seiciatryddol America, gyfradd PTSD o 49.5% ymhlith nonffisegwyr a 36% ar gyfer meddygon. Cynyddodd cyfraddau meddyliau hunanladdol wrth i weithwyr dreulio mwy o amser ar unedau COVID-19.

Mae undebau eisiau lliniaru trawma trwy osod rheolau cenedlaethol ar gyfer nifer y cleifion sydd o dan ofal pob nyrs. Dywed gweithwyr na ddylent orfod talu am therapi, meddyginiaeth ac ymyriadau eraill.

Mae'r AMA a grwpiau eraill eisiau mwy o gyfrinachedd i feddygon sy'n ceisio gwasanaethau iechyd meddwl. Gofynnodd y rhan fwyaf o staff yr ICU a drafododd PTSD â Reuters am anhysbysrwydd rhag ofn ôl-effeithiau yn y gwaith.

Mae System Iechyd Mount Sinai Efrog Newydd a System Iechyd Prifysgol Rush Chicago yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl cyfrinachol am ddim.

Mae Canolfan Straen, Gwydnwch a Thwf Personol newydd Mount Sinai yn cynnig rhaglen cymorth cymheiriaid "Battle Buddies" wedi'i hysbrydoli gan filwrol i nyrsys. Mae caplan o raglen "Road Home" Rush ar gyfer cyn-filwyr yn rhedeg grŵp cymorth profedigaeth "twf ôl-drawmatig" ar gyfer nyrsys ICU.

Mae'r system VA yn darparu cwnsela iechyd meddwl tymor byr di-gost trwy ei raglen cymorth gweithwyr. Mae llawer o gyfleusterau VA lleol yn ategu'r rhai sydd â thimau cwnsela ysbrydol ac ymateb i ddigwyddiadau argyfwng, meddai llefarydd.

Mae tua 5,000 o feddygon yr Unol Daleithiau yn rhoi'r gorau iddi bob dwy flynedd oherwydd llosgi, meddai Dr. Christine Sinsky, is-lywydd AMA. Mae'r gost flynyddol tua $ 4.6 biliwn - gan gynnwys refeniw a gollir o swyddi gwag a threuliau recriwtio, meddai.

Arweiniodd canlyniadau arolwg ysbytai ym mis Mawrth yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Dynol i rybuddio "mae prinder staff wedi effeithio ar ofal cleifion, a bod blinder a thrawma wedi cael effaith andwyol ar iechyd meddwl staff."

Gwirfoddolodd llawfeddyg trawma Dr. Kari Jerge i weithio mewn ward Phoenix COVID-19 yn ystod ymchwydd y gaeaf diwethaf. Gwrthododd lawer mwy o dâl i ddychwelyd i'r ICU ar ôl ymchwydd amrywiad Delta.

Mae Jerge yn annog eraill i flaenoriaethu "hunan-gadwraeth," ond mae'n poeni am golli arbenigedd. "Mae gwerth anfeidrol mewn nyrs sydd wedi bod yn gweithio yn yr ICU ers 20 mlynedd ac sydd â theimlad perfedd pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le gyda chlaf," meddai.

Mae Nyrs Pascaline Muhindura, 40, sy'n gofalu am gleifion COVID-19 yn Kansas City, Missouri, wedi eirioli dros ddiogelwch gweithwyr iechyd ers colli cydweithiwr i'r afiechyd yn gynnar yn y pandemig.

"Mae'n parhau i waethygu a gwaeth. Rydyn ni'n mynd yn ôl i'r lle hwnnw - fe ddeffrodd yr emosiynau hynny eto," meddai Muhindura, a ychwanegodd nad yw llawer o gyflogwyr yn cynnig yswiriant digonol ar gyfer therapi.

Mae ICU yn meithrin y math o gyfeillgarwch a ffurfiwyd mewn brwydr. Cafodd grŵp o nyrsys Southern California COVID-19 tatŵs cyfatebol. Mae gweithwyr iechyd yn cydymdeimlo dros grio eu ffordd adref ar ôl sifftiau anodd, cefnogi ei gilydd ar gyfryngau cymdeithasol, a gwthio cydweithwyr i ofyn am help.

"Nid oes unrhyw beth o'i le â theimlo fel hyn," meddai Prott, nyrs VA. "Mae'n rhaid i chi ddelio ag ef serch hynny."

Parhau Darllen

coronafirws

Gweinidog y DU: Dim penderfyniad eto ar frechlynnau COVID-19 ar gyfer plant iach

cyhoeddwyd

on

By

Mae myfyrwyr yn mynychu gwers yn Ysgol Uwchradd Weaverham, wrth i'r cloi clefyd coronafirws (COVID-19) ddechrau lleddfu, yn Swydd Gaer, Prydain, Mawrth 9, 2021. REUTERS / Jason Cairnduff

Dywedodd Gweinidog Brechlynnau Prydain, Nadhim Zahawi, ddydd Sul (5 Medi) nad oedd penderfyniad wedi'i wneud eto ynghylch a ddylid brechu plant iach rhwng 12 a 15 oed yn erbyn COVID-19, yn dilyn adroddiadau y gallai cyflwyno fesul cam ddechrau yn y dyfodol dyddiau, yn ysgrifennu Alistair Smout.

Gwrthododd Cydbwyllgor Prydain ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) ddydd Gwener (3 Medi) argymell brechiadau i blant yn y grŵp hwnnw, gan gymryd dull rhagofalus oherwydd risg brin o lid y galon, ond roedd ychwanegu'r mater yn gytbwys iawn. Darllen mwy.

hysbyseb

Mae'r llywodraeth yn ymgynghori â chynghorwyr meddygol i ofyn am gyngor ar ystyriaethau ehangach, megis yr effaith ar ysgolion, ac efallai y byddant yn dal i roi sêl bendith i frechu'r grŵp oedran yn eang.

Nododd rhai papurau newydd hyder ymhlith gweinidogion y byddai'r prif swyddogion meddygol yn ôl-ergydion yn gyflym ar gyfer pobl iach 12 i 15 oed, ond dywedodd Zahawi na fyddai'r llywodraeth yn rhagfarnu'r penderfyniad.

"Ni fydd unrhyw benderfyniad yn cael ei wneud nes i ni glywed yn ôl gan y prif swyddogion meddygol," meddai Zahawi wrth y BBC.

hysbyseb

Mae plant yn cael eu brechu'n eang eisoes yn yr Unol Daleithiau, Israel a llawer o wledydd Ewropeaidd.

Mae swyddogion Prydain wedi pwysleisio bod pobl ifanc 12 i 15 oed sy'n agored i COVID-19 eisoes yn gymwys i gael eu brechu, yn ogystal â phawb dros 16 oed.

Mae pedair gwlad y Deyrnas Unedig, sydd wedi cofnodi 133,000 o farwolaethau COVID, yn rheoli eu polisi iechyd eu hunain, er bod pob un wedi dilyn cyngor JCVI ar gyflwyno brechlyn hyd yn hyn.

Cadarnhaodd Zahawi y byddai angen prawf brechu yn Lloegr ar gyfer rhai digwyddiadau mawr o ddiwedd y mis hwn ar ôl i bob oedolyn gael cynnig dwy ergyd. Darllen mwy.

Dywedodd hefyd fod y llywodraeth yn dal i gwblhau cynlluniau ar gyfer rhaglen atgyfnerthu brechlyn yn dilyn cyngor dros dro gan y JCVI y gallai fod angen un ar gyfer y bregus a'r henoed. Darllen mwy.

"Mae'n debygol iawn y byddwn ni'n dechrau rhoi hwb i'r grwpiau hynny, gan fy mod i'n gobeithio y bydd y cyfamser yn dod yn gyngor terfynol, erbyn canol y mis hwn," meddai.

Parhau Darllen

Awstria

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Awstria € 1.6 miliwn i gefnogi cwmnïau cyhoeddus sy'n weithgar yn y sector pyllau a lles yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Awstria gwerth € 1.6 miliwn i gefnogi cwmnïau cyhoeddus sy'n weithgar yn y sector pyllau a lles yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Awstria eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Cymeradwywyd y mesur o dan y cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol hyd at € 400,000 y buddiolwr.

Bydd y mesur yn agored i fentrau meicro, bach a chanolig eu perchnogaeth gyhoeddus sy'n weithredol yn rhanbarth Salzburg ac sy'n gweithredu pwll nofio thermol neu dan do gyda sawna a / neu ardal lles. Bydd cefnogaeth y cyhoedd yn talu am ran o'r costau sefydlog yr aeth y cwmnïau hyn iddynt yn ystod cyfnodau y bu iddynt darfu ar fusnes oherwydd y cyfyngiadau sydd ar waith. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu oherwydd yr achosion o coronafirws.

Canfu'r Comisiwn fod cynllun Awstria yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8m y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64490 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd