Cysylltu gyda ni

cyffredinol

Sergey Bulba: “Dim ond yn dechrau y mae gwrthiant pobl ym Melarus”

cyhoeddwyd

on

Arweiniodd protestiadau y mis diwethaf ym Melarus at ffugio canlyniad yr etholiad. Cyhoeddodd Lukashenko ei fuddugoliaeth ei hun ac aeth cannoedd ar filoedd o Belarusiaid i wrthdystio gweithredoedd i ddweud am eu hanghytundeb â chanlyniad etholiadau. O ganlyniad i brotestiadau a streiciau torfol daeth miloedd o ddinasyddion i garchardai cyfundrefn Lukashenko. Dioddefodd miloedd o bobl o gywilyddion systemig gan y cyfarpar gormesol. Mae dwsinau o bobl ar goll.

Gofynasom i un o ffigurau gwrthiant ddweud wrthym am sefyllfaoedd ym Melarus.

Roedd Sergey Bulba yn un o'r rhai a rybuddiodd Belarusiaid ym 1994 ynghylch safbwyntiau cynnydd pŵer gwleidyddol Lukashenko. Nawr mae Sergey mewn allfudo gwleidyddol gorfodol. Gorchmynnodd cyfundrefn unben Belarwsia fod yn berchen ar wasanaethau deallus i ddechrau hela ar Sergey flynyddoedd yn ôl ...

- Sergey, Rydych chi'n un o'r ychydig bobl a nododd y posibilrwydd o sefydlu unbennaeth, cyn i Alexander Lukashenko ddod i rym ...

- Nid oedd yn anodd rhagweld y byddai Lukashenko yn troi'n unben. Wedi'r cyfan, roedd Alexander Lukashenko, yn hyfforddwr gwleidyddol yn y carchar. Wedi'i godi gan gomisiwn go iawn, roedd Lukashenko yn gwybod sut i drin barn pobl gyffredin yn sinigaidd ac yn dwyllodrus, i beidio â bod ofn taflu gwaed. Ond ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd, nid oedd elites a chymdeithas Belarwsia yn barod i adeiladu Gwladwriaeth Belarwseg Annibynnol. Ar ôl newid y faner, ac ar ôl cymryd y camau cyntaf mewn synwyrusrwydd diwylliannol, nid oedd y llywodraeth newydd yn barod i gynnig cysyniad annatod o ddatblygiad y Wladwriaeth Newydd i'r Belarusiaid. Yna dechreuodd argyfwng economaidd a gwleidyddol a helpodd y ffactor hwn Lukashenko i ddod yn arweinydd gyda chefnogaeth y KGB (rhan Rwsiaidd y KGB yn bennaf, a oedd yn dibynnu ar Lukashenko fel person a fyddai’n adfer yr Undeb Sofietaidd.)

- Sergey, yna yn y 90au, fe aethoch chi â phobl i wrthdystio gweithredoedd. Pam nad oedd yn bosibl tynnu'r unben Lukashenko o rym?

- Bryd hynny, roedd llawer o bleidiau gwleidyddol Belarwsia, a ffurfiwyd o weddillion y Komsomol Sofietaidd, yn credu’n ddiffuant ei bod yn ddigon i ddod â thorf fawr i’r strydoedd a byddai Lukashenko yn rhedeg i ffwrdd ei hun. Ni roddwyd y stanc ar wrthwynebiad systemig a ffurfio'r model New State. Roedd pleidiau gwleidyddol bach a mudiadau cymdeithasol yn gwrthdaro yn erbyn ei gilydd gan y KGB, ac yn talu mwy o sylw i gystadleuaeth fewnol nag i frwydro yn erbyn system unbennaeth Lukashenko sy'n dod i'r amlwg. Cafodd y rhai a oedd yn ymddwyn yn wahanol - naill ai eu difodi, neu, fel yn fy achos i, eu cludo i'r goedwig - eu curo i'r fath raddau nes i mi oroesi marwolaeth glinigol o golli gwaed, a gadael i farw yno. Ond mi wnes i oroesi.

- A yw'r sefyllfa ym Melarus wedi newid ar ôl eich ymadawiad gorfodol am allfudo gwleidyddol?

- Ni fyddwn byth yn stopio gweithio nes bydd mwyafrif pobl Belarwsia yn deall ei bod yn amhosibl byw mewn model cymdeithasol anacronistig o gymdeithas ... Pan fydd y byd i gyd ar ei ffordd o ddatblygu. Ar ôl lledaenu mynediad i'r Rhyngrwyd, daeth yn llawer haws i bob un ohonom a weithiodd i ddileu'r system dotalitaraidd ym Melarus gyfleu ein barn i ddinasyddion ymwybodol ... Os ydych chi'n talu sylw, yn union ieuenctid sy'n gwybod sut i ddefnyddio gwybodaeth fodern mae technolegau yn cynrychioli sylfaen y mudiad protest newydd. Dyma'r "genhedlaeth newydd" a wrthryfelodd yn erbyn y gobaith o fyw gweddill eu bywydau yn hen "wersyll crynhoi Lukashenko" ...

- A gefnogodd ieuenctid Belarwsia arweinwyr gwleidyddol newydd?

- Ni fyddwn yn dweud hynny ... Byddai’n fwy cywir dweud bod pobl Belarwsia wedi manteisio ar y rhai a oedd am ddod yn: “yr arweinwyr gwleidyddol newydd”. Deffrowyd yr awydd am Ryddid a bywyd mewn cymdeithas ddemocrataidd, Ewropeaidd arferol ar ôl i Lukashenko geisio gwneud iddi ymddangos bod etholiadau yn ddemocrataidd. Pleidleisiodd pobl Belarwsia: nid "dros Tikhanovskaya", ond fe wnaethant bleidleisio "yn erbyn Lukashenko." Yn erbyn y system dwyll sy'n anochel yn arwain y wlad i mewn i affwys economaidd a gwleidyddol ...

- Yn eich barn chi, beth yw rôl Moscow yn y prosesau sy'n digwydd bellach ym Melarus?

- Heb os, mae gan y Kremlin ddiddordeb mewn arweinydd mwy hylaw ym Melarus. Wedi'r cyfan, mae'r "unben Belarwsia" yn twyllo llywodraethwyr Rwseg yn ddiamwys wrth iddynt ymdrechu i integreiddio'n gyffredin ymhellach. Nid oes gan Moscow ddiddordeb yn Lukashenko mwyach, ac mae'n ymdrechu i greu nifer o brosiectau gwleidyddol a fydd yn gwarantu rheolaeth lawn o Belarus gan Rwsia ...

- Onid yw pobl Belarus yn gweld y bydd fflyrtio ymhellach gyda'r lluoedd o blaid Moscow yn arwain Belarus at dynged Syria?

- Mae dylanwad gwybodaeth, economaidd, gwleidyddol gwahanol grwpiau o Moscow yn gryf iawn ym Melarus. Ond mae mwy na 75% o Belarusiaid yn gweld dyfodol eu gwlad yn cael ei datblygu ar wahân i system dotalitariaeth Rwseg. Nid oes gan Rwsia unrhyw beth i'w gynnig i Belarus ac eithrio: llygredd, troseddau, trais ac oligarchiaeth ...

Ein pobl: yn gallu darparu gwrthwynebiad eithaf caled i ymosodiadau Annibyniaeth. Os yw Rwsia yn parhau i weithredu “senario Syria” ym Melarus, yna bydd pleidiau Belarwsia yn gallu ailadrodd campau “Dugiaeth Fawr Lithwania” ... (chwerthin) ...

- Sut mae Belarus yn gallu gwrthsefyll ymddygiad ymosodol Moscow heb fod â digon o gryfder?

- Nid arfogi yw cryfder y Bobl, ond yn y penderfyniad i amddiffyn eu Hewyllys eu hunain! Mae profiad yr Wcráin yn dangos y gall rhywun wrthsefyll yn effeithiol heb hyd yn oed gael digon o adnoddau ...

Yn y fyddin ac asiantaethau gorfodaeth cyfraith Belarus digon o swyddogion craff a gweddus a welodd sut roedd Rwsia yn gweithredu gyda'r swyddogion a fradychodd "Wcráin annibynnol". Bydd y swyddogion hynny a fydd yn bradychu Belarus er budd Rwsia yn wynebu tynged yr holl fradwyr: mae Moscow bob amser wedi dod â'r rhai a'i gwasanaethodd i lawr!

Mae hanes y Crimea, Donbass, a nawr Armenia hefyd yn dangos ei bod yn amhosibl cydweithredu â Moscow. Mae gan bobl Belarwsia ddigon o gryfder a dealltwriaeth i ddarparu cerydd teilwng i ymddygiad ymosodol Rwseg!

- Sergei, a yw'n wir bod Rwsia eisoes wedi anfon cymorth i Belarus i amddiffyn cyfundrefn Lukashenko?

- Os edrychwch yn ofalus ar saethu fideo protestiadau ym Melarus, gallwch roi sylw i'r “bobl mewn du”. Mae rhai ohonyn nhw wedi'u gwisgo mewn gwisgoedd du heb farciau adnabod, dyma'r "cynorthwywyr" a ddygwyd o Rwsia i Belarus. Yn union mae’r “bobl mewn du” hyn yn gwneud yr aflonyddu mwyaf llym ar brotest sifil Belarwsia…

Mewn gwirionedd: mae ymddygiad ymosodol hybrid arfog Rwseg yn erbyn Belarus eisoes wedi dechrau! Ar ôl derbyn cymeradwyaeth ddealledig gan Lukashenko, cyflwynodd Moscow filoedd lawer, fel maen nhw'n hoffi dweud: "nid ydyn nhw yno." Fe wnaeth lluoedd arbennig Rwseg, wedi'u gwisgo mewn "gwisgoedd du", guro sifiliaid, cam-drin a chadw Protestaniaid gwleidyddol, treisio menywod ac herwgipio arweinwyr gwrthiant ...

Nid yw cymuned y byd eisiau gweld - mae'n amlwg nad gormes gwleidyddol Lukashenko yw aflonyddu pobl ym Melarus hyd yn oed, ond ymddygiad ymosodol hybrid nodweddiadol yn Rwsia !!!

- Ydych chi'n meddwl y bydd y Belarusiaid yn ildio i drais agored ac yn rhoi'r gorau i wrthsefyll ???

- Credaf fod y Gwrthiant Belarwsia go iawn ar ddechrau! Bydd dynion yn disodli “menywod â blodau”. Bydd swyddogion, y mae'r gair "Anrhydedd" yn real iddynt, yn ymuno. Mae ieuenctid Belarus yn gallu Gweithredu ...

Dim ond mewn brwydr anghymodlon y mae pobl wirioneddol rydd yn cael eu geni'n!

- Sut ydych chi'n gweld Belarus: “ar ôl Lukashenko”?

- Tasg y mudiad gwleidyddol ym Melarus heddiw yw datblygu cydgysylltiedig model newydd o'r wladwriaeth, model newydd o'r economi, hyfforddi rheolwyr gweision sifil yn y dyfodol a fydd yn gallu cyflawni diwygiadau economaidd a gwleidyddol yn fyr amser. Mae Lukashenko - sy'n cynrychioli'r gofod gwybodaeth Sofietaidd - ac rydym ni, - yn dod â dulliau newydd, chwyldroadol weithiau at yr economi a'r cylch cymdeithasol - system etholiadol newydd, adran diriogaethol-weinyddol newydd. Etc

Mae profiad bywyd miloedd o Belarusiaid, na wnaethant roi'r gorau i wrthsefyll unbennaeth Lukashenko am ddegawdau, yn gallu dod yn “graidd i'r Pwer Newydd”, a fydd yn atal sefydlu pyped gwrth-ddemocrataidd llywodraeth pro-Moscow ym Melarus. .

Sergey Bulba, Ffigwr cyhoeddus Belarwsia, cyfranogwr gweithredol mewn nifer o sefydliadau democrataidd a gwladgarol.

cyffredinol

Yn annhebygol o bethau sydd wedi digwydd yn 2020

cyhoeddwyd

on

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol. Mae sawl peth wedi digwydd, ac mae'n ymddangos fel breuddwyd ddi-ddiwedd. Dechreuodd y flwyddyn ar nodyn da, ond ychydig wythnosau i mewn iddi, newidiodd popeth. Fe wnaeth pandemig fel un na welwyd mewn degawdau daro'r byd. Mae'r ods o ennill loteri yn uwch na diwedd digwyddiadau rhyfedd eleni.

Mae eleni wedi bod yn llawn amseroedd digynsail. Mae'r arferol newydd, fel mae pawb yn hoffi ei alw, yn llawn o bethau annhebygol. Mae'r byd wedi symud i gartref, ac mae'n flwyddyn llawn heriau a dewrder digymar.

Dyma rai pethau annhebygol sydd wedi newid cwrs y byd am byth eleni.

Mae ods ennill loteri yn uwch na diweddglo pandemig

Cymerodd pandemig coronafirws newydd y byd yn ei gydiwr. Ymledodd ar draws cyfandiroedd fel tan gwyllt, ac mae sawl gwlad wedi cwympo oherwydd yr anhrefn a grëwyd gan y firws hwn.

Fe gollon ni ran sylweddol o'u poblogaeth yn y pandemig hwn, ac aeth sawl gwlad i mewn i gloi llwyr lle mae pobl yn gweithio gartref. Roedd cyfyngiad difrifol ar symud, a dim ond gweithgareddau hanfodol a ganiateir. Mae'r byd i gyd ar hyn o bryd yn ymladd â'r firws marwol hwn ac yn galaru am golli eu hanwyliaid.

Dechreuodd haint coronafirws yn Wuhan yn Tsieina a chyrhaeddodd bob man ledled y byd trwy fodau dynol. Mae wedi achosi a her i weithwyr meddygol, gan fod sawl achos yn cael eu riportio bob dydd.

Mae'r firws hwn yn achosi-

  • Twymyn
  • Problemau anadlu
  • Niwmonia
  • Colli arogl
  • Peswch sych a sawl symptom arall.

Mae pobl â chyflyrau comorbid wedi colli eu bywyd yn ymladd â'r firws hwn. A dweud y gwir, mae'r ods o ennill loteri yn uwch eleni na'r siawns y bydd y pandemig hwn yn dod i ben.

Tanau gwyllt Awstralia

Ar ddechrau'r flwyddyn hon, bu brigiad o danau gwyllt yn is-gyfandir Awstralia. Dyma un o'r tymhorau tân gwaethaf a welodd Awstralia erioed. Dinistriodd y fflamau 47 miliwn erw o dir. Cafodd tai pobl eu dadleoli, ac mae sawl adroddiad wedi dangos bod o leiaf 35 o bobl wedi colli eu bywydau yn y tanau gwyllt marwol hyn.

Marw chwedlau

Roedd y byd yn galaru marwolaeth sawl chwedl sydd wedi cael effaith ryfeddol mewn sawl maes.

  • Fe gollon ni Kobe Bryant mewn damwain hofrennydd yng Nghaliffornia. Roedd yn cael ei ystyried yn un o'r chwaraewyr pêl-fasged mwyaf erioed.
  • Eleni rydym hefyd yn ffarwelio ag Alex Trebek. Roedd hi'n cael ei hystyried fel gwesteiwr y sioe gêm orau erioed. Bu farw Alex o ganser y pancreas.
  • Roedd yr actor bond rhyfeddol James Sean hefyd yn chwedl arall a gollwyd gennym eleni.
  • Collodd y panther du, Hero Chad Boseman, ei frwydr â chanser y colon. Roedd yn golled enfawr i fydysawd Marvel ac i'r gymuned yr oedd bob amser yn ei hysbrydoli.
  • Fe gollon ni sawl enwogion Bollywood sy'n cynnwys Irrfan Khan, Rishi Kapoor, a Sushant Singh Rajput. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i Bollywood.

Cyrhaeddodd prisiau olew negyddol

Am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn, cyrhaeddodd prisiau olew negyddol. Dyma fu'r cwymp uchaf mewn prisiau olew crai a ragwelwyd. Newidiodd y pandemig coronafirws sawl economi yn y byd, ac roedd y galw isel yn cael effaith ddifrifol ar y sector olew, a oedd galw mawr amdano bob amser.

Damwain y farchnad stoc yn 2020

Cwympodd y farchnad stoc fel erioed o'r blaen. Achosodd y pandemig ddirwasgiad byd-eang ym mhob economi ledled y byd. Y cwymp un pwynt oedd y gwaethaf a welodd y byd erioed, ac mae sawl busnes ac economi fawr yn cau oherwydd y pandemig diddiwedd.

Mae bywydau pobl ddu enfawr yn bwysig

Daeth marwolaeth George Floyd a sbardunodd Breonna Taylor yn yr Unol Daleithiau gyfres o brotestiadau. Nod y protestiadau oedd ymladd yn erbyn anghyfiawnder hiliol a hyrwyddo diwedd creulondeb yr heddlu.

Ffrwydrad Central Beirut

Bu farw cannoedd o bobl mewn ffrwydrad yn Libanus. Gwelodd Beirut chwyth torcalonnus a adawodd y ddinas gyfan mewn rwbel. Clywyd y chwyth filltiroedd i ffwrdd o'r ochr, a dinistriodd y dref gyfan yn ei sgil.

Canslo Gemau Olympaidd 2020

Cafodd gemau Olympaidd 2020 eu canslo ar gyfer y pandemig coronafirws. Roedd Tokyo i gyd i fod i gynnal y Gemau Olympaidd eleni, ond achosodd y nifer cynyddol o achosion symudiad y gemau Olympaidd i haf 2021.

Ymosodiadau locust

Gwelwyd goresgyniad o locustiaid dinistrio cnydau yn is-gyfandir De Asia, yn India a Phacistan yn bennaf. Ymosododd heidiau enfawr, ymosodol o bryfed ar diroedd fferm helaeth a dinistrio cnydau.

Casgliad

Mae'r byd wedi gweld sawl digwyddiad rhyfedd yn 2020. Mae'n flwyddyn sydd wedi profi ein gwytnwch ac wedi rhoi amser hir i ni ddioddef. Gobeithiwn y bydd y byd yn gweld heddwch ar y cyd ac yn gwella o 2020.

Parhau Darllen

cyffredinol

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod cyn teithio i Azerbaijan

cyhoeddwyd

on

Ydych chi'n meddwl am gyrchfan ddeniadol i dwristiaid? Mae Azerbaijan yn hollol bell o'r gyrchfan gyntaf a fydd yn dod i'ch meddwl. Yn rhyfeddol, mae'n gyrchfan dwristaidd ragorol sy'n llawn gemau diwylliannol a daearyddol. Mae'r wlad hon wedi'i lleoli rhwng yr hen ymerodraethau mawr a'r hen ffordd sidan, ac mae wedi datblygu'n gyflym yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd ei chyflenwad olew, yn ysgrifennu Abhirup Banerjee.

Fe'i gelwir yn boblogaidd fel "gwlad tân," mae'r wlad hon, y weriniaeth Sofietaidd gynt, yn astudiaeth mewn cyferbyniadau. Mae ei brifddinas, Baku, yn adfywio'r modern, ac mae'n llawn pensaernïaeth fodern, tirweddau breuddwydiol Môr Caspia, a chyrchfannau sgïo.

iaith

Ers i'r wlad ennill annibyniaeth o'r Undeb Sofietaidd, ei hiaith swyddogol yw Azerbaijani, a elwir yn bennaf yn Azeri-Turkic. Mae'n rhan o'r ieithoedd Tyrcig de-orllewinol. Heblaw, defnyddir yr wyddor Ladin hefyd yn Azerbaijan. Tra bod rhai pobl yn defnyddio Rwsia yn Baku, Saesneg sy'n cael ei siarad yn bennaf gan bobl iau, yn enwedig mewn lleoedd y mae twristiaid gorllewinol yn ymweld â nhw'n aml.

Pryd i deithio

Mae'r amser delfrydol i deithio i Azerbaijan yn dibynnu ar y rhanbarth rydych chi am ei archwilio oherwydd bod yr amodau hinsoddol yn amrywio yn ôl gwahanol leoliadau'r wlad. Dylech ymweld ag ardaloedd yr iseldir ger Môr Caspia gydag awyr glir a gwyrddni yn gyforiog bob dydd.

Mae'r gaeaf yn eithaf ysgafn, tra bod yr haf yn gochlyd ac yn wlyb. Y cyfnod poethaf yw rhwng Gorffennaf ac Awst. Mae'n amser delfrydol ichi fynd i'r Mynyddoedd, sy'n aml yn gymharol hygyrch. Y mis gorau i deithio i Baku yw mis Hydref. Dylech ymweld ag Azerbaijan ym mis Ionawr a mis Chwefror os ydych chi'n ffanatig sgïo.

Gofynion fisa

Dylai twristiaid o'r gwledydd cymwys cwblhewch eu cais fisa ar-lein Azerbaijan cyn gadael am Azerbaijan. Dim ond ychydig o daleithiau all gael Visa wrth gyrraedd, ac anogir hyd yn oed teithwyr o'r gwledydd hyn i gyflwyno eu ceisiadau ar-lein er mwyn osgoi aros yn unol â'r maes awyr.

Yn wahanol i'r dull ymgeisio am fisa traddodiadol, nid yw'n ofynnol i ymgeiswyr evisa fynd i genhadaeth ddiplomyddol i gyflwyno eu dogfennau ac eto i gasglu'r fisa cymeradwy. Yn lle, mae'r broses ar-lein, a gallwch eu cwblhau o unrhyw le 24 awr y dydd.

Llety

Mae'n hawdd cael gwesty cadwyn mawr mewn dinasoedd mawr, ac mae'r safonau'n gymharol uchel. Efallai y bydd hefyd yn heriol cael llety rhatach, a'r gwestai ieuenctid gan fod y rhain yn gymharol brin.

Yr arian cyfred

Yr arian cyfred swyddogol yma yw Manat. Gallwch ddefnyddio cardiau credyd mewn gwestai mawr, bwytai a banciau yn Baku, sy'n darparu ar gyfer teithwyr er mai talu arian parod yw'r dull a ffefrir bob amser. Sicrhewch eich bod yn defnyddio nodiadau sydd mewn cyflwr da yn unig gan y gellir gwrthod eraill. Nid oes unrhyw broblemau gyda pheiriannau ATM, a derbynnir cardiau rhyngwladol amrywiol yma, er yr argymhellir o hyd eich bod yn cario nodiadau doler yr Unol Daleithiau neu Ewros gyda chi i'w cyfnewid yn ôl yr angen.

Bwyd a diodydd

Mae byrbrydau'n arwyddocaol iawn yn y diwylliant lleol, ac mae llawer o leoedd fel Georgia, Twrci, Iran a llawer mwy yn dylanwadu arnyn nhw. Mae llawer o seigiau'n cael eu tyfu gartref oherwydd yr hinsoddau amrywiol, fel sbeisys a llysiau. Mae'r byrbrydau bwyd môr yn gyffredin ger Môr Caspia, ac mae'r iogwrt yn ymddangos yn aml mewn cawliau. Mae'r mwyafrif o seigiau wedi'u paru â darn o baklava neu de du.

Diogelwch

Mae Azerbaijan yn cael ei hystyried yn wlad ddiogel i deithio gyda lefelau diffygiol o droseddu. Dylech barhau i ymarfer eich gradd cyfartalog o synnwyr cyffredin a rhybudd, yn enwedig yn hwyr y nos. Cyfeiriwch at argymhellion cyngor teithio a diogelwch eich gwlad.

Cludiant

Bws: Mae rhwydwaith ffyrdd wedi'i ddylunio'n dda yn y wlad gyda llawer o fysiau mini a bysiau yn teithio rhwng Baku ac ardaloedd eraill. Maent yn gymharol fforddiadwy. Rhaid i chi dalu'r gyrrwr mewn arian parod, ac ni ddilynir unrhyw amserlen.

Metro: Mae yna system metro sy'n gweithio'n llyfn ac yn gost-effeithiol dull cludo. Gallwch chi ddal trên bob ychydig funudau neu'r dydd ac eithrio 1-6h.

Trên: Mae'r rhwydwaith reilffyrdd yn y wlad hon yn eithaf helaeth. Mae'r trenau'n gymharol araf, ac argymhellir eich bod chi'n cadw at deithio ar y ffordd.

Tacsis: mae tacsis yn y wlad hon yn biws, a rhaid bod mesurydd wedi'i osod. Sicrhewch eich bod yn cytuno ar y pris o'r blaen er mwyn osgoi sgamwyr. Mae'r tacsis ar gael i mewn ac allan o'r brifddinas, ond rydym yn gymharol ddrytach y tu allan i'r ddinas.

Byddwch chi'n mwynhau eich taith i Azerbaijan. Efallai nad y wlad hon yw'r gyrchfan fwyaf confensiynol, ond mae ganddi syrpréis dynol, daearyddol a diwylliannol o amgylch pob cornel.

Awdur Bbio

Mae Abhirup Banerjee yn awdur cynnwys profiadol. Mae'n gysylltiedig â llawer o flogiau teithio enwog fel awdur gwadd lle mae'n rhannu ei gynghorion teithio gwerthfawr gyda'r gynulleidfa.

Parhau Darllen

cyffredinol

Sut y bydd Brexit yn effeithio ar gamblo ar-lein a chasinos

cyhoeddwyd

on

Oni bai eich bod wedi bod yn byw o dan graig, byddwch yn gwybod bod poblogaeth y Deyrnas Unedig wedi pleidleisio mewn refferendwm yn 2016 i adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae llawer o gamblwyr a phwnwyr wedi bod yn poeni am ganlyniadau posibl hyn i'w gamblo, yn enwedig o ystyried pwysigrwydd Gibraltar ar gyfer rheoleiddio a thrwyddedu. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar sut y bydd Brexit yn effeithio ar gamblo ar-lein a chasinos.

Gibraltar

Gibraltar yw'r lleoliad ar gyfer prif swyddfeydd llawer o gwmnïau gamblo. Mae'r penderfyniad i wneud Gibraltar yn lleoliad y brif swyddfa yn syml i unrhyw gwmni a all fforddio ei gael yno.

Yn gyntaf, mae yna lawer iawn o bobl yn gweithio yn y diwydiant gamblo. Mae hyn yn golygu bod nifer gadarn o weithwyr sydd â chymwysterau penodol i weithio mewn cwmnïau gamblo.

Y rheswm arall a'r mwyaf deniadol yw'r gyfradd drethiant. Mae cwmnïau gamblo yn cael eu trethu llawer llai yn Gibraltar a'u techneg yw osgoi talu gormod.

Mae Gibraltar yn dal i fod yn rhan o'r Deyrnas Unedig ac mae poblogaeth Gibraltar yn parhau i bleidleisio'n drwm o blaid aros yn rhan o'r Deyrnas Unedig, felly mae'n annhebygol y bydd hyn yn newid unrhyw amser yn fuan. Fodd bynnag, gallai Brexit arwain at sawl mater.

Gallai llywodraeth Sbaen ddewis dod â’r symudiad rhydd rhwng Sbaen a’r graig fach i ben. Ni ellir tanddatgan pwysigrwydd hyn: mae mwy na hanner gweithwyr cwmnïau gamblo yn Gibraltar yn cymudo o Sbaen bob dydd. Gallai hyn arwain yn hawdd at orfodi bwci i newid lleoliad ar gyfer eu pencadlys. Mae llawer o'r opsiynau casino ar-lein gorau yn Iwerddon yn cael eu gweithredu gan gwmnïau sydd wedi'u lleoli yn Gibraltar; Betvictor, Bet365, Boylesports ac ati a gallai'r cwmnïau hyn geisio symud lleoliad i rywle arall.

Mae'n anodd iawn rhagweld a yw'r gyfradd drethiant yn aros yr un peth. Yn dibynnu ar sefyllfa Sbaen, gallai fod rheswm i gynyddu'r gyfradd drethu neu hyd yn oed ei gostwng o bosibl.

Os gorfodir cwmnïau gamblo i adleoli, yna’r ddwy effaith y mae gamblwyr yn debygol o’u profi yw nifer fach o gwmnïau gamblo yn datgan methdaliad a chynigion a allai fod yn llai proffidiol gan y bydd cwmnïau’n llai tebygol o’u cynnig. Yn yr un modd, gallai cwmnïau gamblo symud i hafan dreth arall o bosibl.

Rheoleiddio a thrwyddedu

Yn ffodus i gamblwyr Prydain, mae'r DU bob amser wedi cael ei gwahanu oddi wrth weddill yr UE ar gyfer popeth sy'n ymwneud â rheoleiddio a thrwyddedu, p'un a yw'n betio chwaraeon, casinos ar-lein neu unrhyw beth arall. Er enghraifft, yn y DU, gallwch chi ymuno â chasino ar-lein gyda phrawf cyfeiriad yn unig a llun o adnabod cyfreithiol, ond mewn sawl gwlad yn yr UE fel Ffrainc, mae angen i chi anfon llythyr i'ch cartref i gychwyn eich cyfrif.

Yn hyn o beth, ychydig iawn sy'n debygol o newid o ran rheoleiddio a thrwyddedu y mae'n rhaid i gwmnïau gamblo ei barchu. Os rhywbeth, mae'n debygol y bydd cwmnïau Prydain ac Ewrop yn parhau i wahaniaethu fwy a mwy, ac yna bydd bron unrhyw ryngweithio rhwng cwmnïau gamblo'r DU a chwmnïau gamblo'r UE yn dod yn amhosibl.

Mae hyn yn annhebygol o effeithio ar unrhyw gamblwyr mewn ffordd y byddant yn sylwi arni. Os daw’r Undeb Ewropeaidd yn llymach ynglŷn â gamblo a’r Unol Daleithiau yn cadw’r sefyllfa ar gamblo sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd, fe allai’r DU ddod yn un o’r lleoedd gorau ar gyfer pob math o gamblo yn y byd.

Allanfeydd posib eraill

Un canlyniad posib i Brexit yw ei fod yn dod yn esiampl i wledydd eraill. Os gall gwlad sydd â dylanwad ac economi’r DU adael yr UE a gwneud yn dda, yna mae gwledydd eraill yn debygol o ddilyn yr un peth.

Os bydd hyn yn digwydd, yna mae pob gwlad yn debygol o fod â deddfwriaeth a thrwyddedu eu hunain ar gyfer gamblo. Ni ddylai hyn gael effaith enfawr ar atalwyr Prydain; fodd bynnag, mae'n gwneud i unrhyw gydlynu rhwng cwmnïau gamblo o wahanol wledydd fod yn llawer anoddach. Mae hefyd yn golygu mai dim ond cwmnïau gamblo cenedlaethol fydd ar gael, ond mae gan y DU eisoes swm gweddus o gwmnïau yn gweithredu eisoes.

Casgliad

Mae'n anodd iawn dweud gydag unrhyw fath o sicrwydd beth fydd yn digwydd i'r diwydiant gamblo ar ôl Brexit. Mae'n debyg mai Gibraltar fydd yr un yr effeithir arno fwyaf, a gallai o bosibl golli llawer o gwmnïau a fyddai'n gadael gan na fyddai Gibraltar bellach yn rhanbarth mor effeithiol i redeg cwmni gamblo ohono.

Ar gyfer y gamblwr ar gyfartaledd, ni fydd llawer yn newid yn y tymor byr gan fod trwyddedu bob amser wedi bod yn arbennig i'r DU, sy'n fantais. Yn y tymor hir, gallai fod llai o gystadleurwydd yn ogystal â gostyngiad mewn hyrwyddiadau, ond mae hyn i'w weld o hyd.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd