Cysylltu gyda ni

cyffredinol

Y cyfan sydd angen i chi ei wybod cyn teithio i Azerbaijan

cyhoeddwyd

on

Ydych chi'n meddwl am gyrchfan ddeniadol i dwristiaid? Mae Azerbaijan yn hollol bell o'r gyrchfan gyntaf a fydd yn dod i'ch meddwl. Yn rhyfeddol, mae'n gyrchfan dwristaidd ragorol sy'n llawn gemau diwylliannol a daearyddol. Mae'r wlad hon wedi'i lleoli rhwng yr hen ymerodraethau mawr a'r hen ffordd sidan, ac mae wedi datblygu'n gyflym yn ystod y blynyddoedd diwethaf oherwydd ei chyflenwad olew, yn ysgrifennu Abhirup Banerjee.

Fe'i gelwir yn boblogaidd fel "gwlad tân," mae'r wlad hon, y weriniaeth Sofietaidd gynt, yn astudiaeth mewn cyferbyniadau. Mae ei brifddinas, Baku, yn adfywio'r modern, ac mae'n llawn pensaernïaeth fodern, tirweddau breuddwydiol Môr Caspia, a chyrchfannau sgïo.

iaith

Ers i'r wlad ennill annibyniaeth o'r Undeb Sofietaidd, ei hiaith swyddogol yw Azerbaijani, a elwir yn bennaf yn Azeri-Turkic. Mae'n rhan o'r ieithoedd Tyrcig de-orllewinol. Heblaw, defnyddir yr wyddor Ladin hefyd yn Azerbaijan. Tra bod rhai pobl yn defnyddio Rwsia yn Baku, Saesneg sy'n cael ei siarad yn bennaf gan bobl iau, yn enwedig mewn lleoedd y mae twristiaid gorllewinol yn ymweld â nhw'n aml.

Pryd i deithio

Mae'r amser delfrydol i deithio i Azerbaijan yn dibynnu ar y rhanbarth rydych chi am ei archwilio oherwydd bod yr amodau hinsoddol yn amrywio yn ôl gwahanol leoliadau'r wlad. Dylech ymweld ag ardaloedd yr iseldir ger Môr Caspia gydag awyr glir a gwyrddni yn gyforiog bob dydd.

Mae'r gaeaf yn eithaf ysgafn, tra bod yr haf yn gochlyd ac yn wlyb. Y cyfnod poethaf yw rhwng Gorffennaf ac Awst. Mae'n amser delfrydol ichi fynd i'r Mynyddoedd, sy'n aml yn gymharol hygyrch. Y mis gorau i deithio i Baku yw mis Hydref. Dylech ymweld ag Azerbaijan ym mis Ionawr a mis Chwefror os ydych chi'n ffanatig sgïo.

Gofynion fisa

Dylai twristiaid o'r gwledydd cymwys cwblhewch eu cais fisa ar-lein Azerbaijan cyn gadael am Azerbaijan. Dim ond ychydig o daleithiau all gael Visa wrth gyrraedd, ac anogir hyd yn oed teithwyr o'r gwledydd hyn i gyflwyno eu ceisiadau ar-lein er mwyn osgoi aros yn unol â'r maes awyr.

Yn wahanol i'r dull ymgeisio am fisa traddodiadol, nid yw'n ofynnol i ymgeiswyr evisa fynd i genhadaeth ddiplomyddol i gyflwyno eu dogfennau ac eto i gasglu'r fisa cymeradwy. Yn lle, mae'r broses ar-lein, a gallwch eu cwblhau o unrhyw le 24 awr y dydd.

Llety

Mae'n hawdd cael gwesty cadwyn mawr mewn dinasoedd mawr, ac mae'r safonau'n gymharol uchel. Efallai y bydd hefyd yn heriol cael llety rhatach, a'r gwestai ieuenctid gan fod y rhain yn gymharol brin.

Yr arian cyfred

Yr arian cyfred swyddogol yma yw Manat. Gallwch ddefnyddio cardiau credyd mewn gwestai mawr, bwytai a banciau yn Baku, sy'n darparu ar gyfer teithwyr er mai talu arian parod yw'r dull a ffefrir bob amser. Sicrhewch eich bod yn defnyddio nodiadau sydd mewn cyflwr da yn unig gan y gellir gwrthod eraill. Nid oes unrhyw broblemau gyda pheiriannau ATM, a derbynnir cardiau rhyngwladol amrywiol yma, er yr argymhellir o hyd eich bod yn cario nodiadau doler yr Unol Daleithiau neu Ewros gyda chi i'w cyfnewid yn ôl yr angen.

Bwyd a diodydd

Mae byrbrydau'n arwyddocaol iawn yn y diwylliant lleol, ac mae llawer o leoedd fel Georgia, Twrci, Iran a llawer mwy yn dylanwadu arnyn nhw. Mae llawer o seigiau'n cael eu tyfu gartref oherwydd yr hinsoddau amrywiol, fel sbeisys a llysiau. Mae'r byrbrydau bwyd môr yn gyffredin ger Môr Caspia, ac mae'r iogwrt yn ymddangos yn aml mewn cawliau. Mae'r mwyafrif o seigiau wedi'u paru â darn o baklava neu de du.

Diogelwch

Mae Azerbaijan yn cael ei hystyried yn wlad ddiogel i deithio gyda lefelau diffygiol o droseddu. Dylech barhau i ymarfer eich gradd cyfartalog o synnwyr cyffredin a rhybudd, yn enwedig yn hwyr y nos. Cyfeiriwch at argymhellion cyngor teithio a diogelwch eich gwlad.

Cludiant

Bws: Mae rhwydwaith ffyrdd wedi'i ddylunio'n dda yn y wlad gyda llawer o fysiau mini a bysiau yn teithio rhwng Baku ac ardaloedd eraill. Maent yn gymharol fforddiadwy. Rhaid i chi dalu'r gyrrwr mewn arian parod, ac ni ddilynir unrhyw amserlen.

Metro: Mae yna system metro sy'n gweithio'n llyfn ac yn gost-effeithiol dull cludo. Gallwch chi ddal trên bob ychydig funudau neu'r dydd ac eithrio 1-6h.

Trên: Mae'r rhwydwaith reilffyrdd yn y wlad hon yn eithaf helaeth. Mae'r trenau'n gymharol araf, ac argymhellir eich bod chi'n cadw at deithio ar y ffordd.

Tacsis: mae tacsis yn y wlad hon yn biws, a rhaid bod mesurydd wedi'i osod. Sicrhewch eich bod yn cytuno ar y pris o'r blaen er mwyn osgoi sgamwyr. Mae'r tacsis ar gael i mewn ac allan o'r brifddinas, ond rydym yn gymharol ddrytach y tu allan i'r ddinas.

Byddwch chi'n mwynhau eich taith i Azerbaijan. Efallai nad y wlad hon yw'r gyrchfan fwyaf confensiynol, ond mae ganddi syrpréis dynol, daearyddol a diwylliannol o amgylch pob cornel.

Awdur Bbio

Mae Abhirup Banerjee yn awdur cynnwys profiadol. Mae'n gysylltiedig â llawer o flogiau teithio enwog fel awdur gwadd lle mae'n rhannu ei gynghorion teithio gwerthfawr gyda'r gynulleidfa.

cyffredinol

A fydd gemau symudol yn parhau i ffynnu yn 2021?

cyhoeddwyd

on

(Delwedd trwy https://twitter.com/thefxtec)

Ni fu gemau ffôn symudol erioed cystal. Mae'r gemau sydd bellach yn cael eu cynnig yn fwy datblygedig nag erioed o'r blaen, felly hefyd y ffonau rydyn ni'n gallu chwarae arnyn nhw. O ganlyniad, mae rhan fawr o boblogaeth y byd yn rhoi mwy o egni i mewn i gemau ar eu dyfeisiau ffôn symudol nag erioed o'r blaen.

Nid oedd llawer o arbenigwyr a chefnogwyr gemau yn credu y byddai hapchwarae symudol yn sefyll prawf amser, yn enwedig gyda'r Playstation 5 sydd newydd ei ryddhau yn dod allan. Siawns nad yw'r gemau mwy soffistigedig a datblygedig yn graffigol y gall consol o'r math hwnnw eu cynnal yn apelio mwy na chwarae gêm ffôn clyfar gyda chyfyngiadau clir ac amlwg? Mae'n debyg nad yw. Mewn gwirionedd, mae hapchwarae symudol yn edrych fel ei fod yma i raddau helaeth i oroesi ond hefyd i ffynnu yn 2021 a thu hwnt.

Wrth gwrs, i rai, mae hapchwarae symudol yn anghymar i hapchwarae consol o unrhyw fath. Mewn cyferbyniad, i eraill, mae'r sylweddoliad bod hapchwarae ffôn symudol yma i aros yn dod yn un real iawn. Ond pam mae hyn? Pam mae disgwyl i hapchwarae symudol ddechrau ymhellach yn 2021? Dyma ychydig o resymau pam.

Hapchwarae wrth fynd

Mae gan bron pawb ar y blaned ffôn symudol y dyddiau hyn, ac felly'n agor amrywiaeth o bosibiliadau adloniant yn y broses. Mae hapchwarae ar ffôn yn un ohonynt gan fod gennych fynediad at ddetholiad cynhwysfawr o gemau o fewn ychydig eiliadau. Mae'r gemau sy'n cael eu cynnig yn amrywiol hefyd, o bethau tebyg i blackjack ar-lein yn Casino Mansion i greadigaethau ymlid yr ymennydd, ynghyd â gemau mwy datblygedig yn graff fel Fortnite PUBG Mobile. Yna mae datganiadau realiti estynedig fel Pokémon Go, hefyd. Dyma'r math o gemau y gellir eu codi a'u rhoi i lawr yn rhwydd. Mae hapchwarae consol, ar y llaw arall, yn gofyn am lawer mwy o ymrwymiad. Mae'r gemau ar y cyfan yn llawer anoddach, a allai, o ganlyniad, atal gamers achlysurol. Gellir mwynhau gemau symudol wrth fynd, tra ar y bws neu ar eich egwyl ginio. Mae yna gêm ffôn symudol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd hefyd, gan agor gemau ar ffôn hyd at y llu.

Teitlau o ansawdd consol

Diolch i'r datblygiadau parhaus wedi'i wneud gyda'n dyfeisiau ffôn symudol, mae'r gemau sydd gennym ni nawr ar gael yn well nag erioed. Arferai opsiynau hapchwarae fod gyda phobl fel Tetris a Snake; nawr rydym yn llawn dop o ddatganiadau yn wythnosol wrth i ddatblygwyr gemau geisio cracio'r hyn sy'n farchnad ddigrif. Yn gymaint felly, mewn gwirionedd, nes bod llawer o gwmnïau gemau yn sicrhau eu bod yn rhyddhau'r fersiwn symudol o gemau ar yr un pryd â'r fersiynau PC a chysura o gemau, gan dynnu sylw unwaith eto at y dylanwad y mae gemau ffôn symudol wedi'i gael ar y dirwedd hapchwarae gyffredinol. Ar ben hyn, mae'r profiad hapchwarae ar ddyfais symudol wedi gwella'n ddramatig hefyd, gyda ffyn rheoli a chlustffonau VR yn cael eu defnyddio i helpu i gael y gorau o greadigaethau symudol penodol.

(Delwedd trwy https://twitter.com/NinplayUK)

Gemau rhad ac am ddim

Nid yw hapchwarae consol yn rhad. Pan fyddwch chi'n ffactorio yng nghost consol cyn hyd yn oed adio cost prynu ychydig o gemau i gyd-fynd ag ef, gellir dadlau ei fod yn afresymol. Mewn gwirionedd, mae llawer o bobl wedi crwydro i ffwrdd o hapchwarae consol am yr union reswm hwn, yn enwedig pan fyddant yn sylweddoli y gallant gael eu trwsiad hapchwarae o'u ffôn clyfar. Y cyfan sydd ei angen yw mynediad i Appstore neu Google Play, ac mae'n dda ichi fynd, gyda'r opsiwn o roi cynnig ar lu o greadigaethau heb wario unrhyw arian o gwbl. Mae'r mwyafrif o gemau symudol naill ai'n rhad neu'n hollol rhad ac am ddim, ac felly'n eu gwneud yn hygyrch i bawb.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae busnesau Llundain yn galw am weithredu’n gyflym i ddiogelu dyfodol Eurostar

cyhoeddwyd

on

Mae arweinwyr busnes Llundain wedi ysgrifennu at y llywodraeth yn gofyn iddi sicrhau bod y porth gwyrdd i Ewrop yn cael ei ddiogelu. Cyhoeddir copi o'r llythyr isod.

 

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae'r gorau o 5G eto i ddod  

cyhoeddwyd

on

Mae swyddogion gweithredol gweithredwyr symudol blaenllaw wedi annog defnyddwyr i fod yn amyneddgar gyda 5G, gan egluro y bydd achosion mwy datblygedig ac achosion defnydd ar gael wrth i'r dechnoleg esblygu.

Wrth siarad yng nghynhadledd ddiweddar y diwydiant CES 2021, dywedodd Drew Blackard, VP rheoli cynnyrch yn Samsung Electronics America (AAS), wrth banel bod llawer o wasanaethau cyfredol gan gynnwys ffrydio fideo yn ddim ond “gwell ar 5G”.

Ond ychwanegodd y bydd “profiadau unig-ar-5G” mwy datblygedig yn dod yn brif ffrwd “fwy a mwy wrth i’r seilwaith ddatblygu” ac wrth i’r dechnoleg gael ei defnyddio’n ehangach.

Nododd Blackard fod AAS wedi “gwneud llawer o ddatblygiad gyda phartneriaid i adeiladu sut y gall y rhain edrych”, gan dynnu sylw at gydweithrediad ag AT&T i gynnig profiadau AR i gefnogwyr chwaraeon.

Ychwanegodd cadeirydd a chyd-sylfaenydd Ice Mobility, Denise Gibson, “mae yna elfen o amynedd” i wireddu potensial 5G.

Dywedodd fod 5G “yn blatfform a fydd yn esblygu”, gan egluro “nid yw’n ymwneud â chyrhaeddiad daearyddol yn unig, ond hefyd darparu galluoedd a gwasanaethau datblygedig ar rwydweithiau a dyfeisiau.

Ychwanegodd Blackard fod “partneriaethau yn amlwg yn hanfodol”, gan nodi bod 5G yn ei gwneud yn ofynnol i “grŵp, diwydiant ddod â hynny ymlaen. Nid chwaraewr sengl all wneud hynny ”.

Wrth sôn am y mater, dywedodd Abraham Lui, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE, "Yn Ewrop, mae’r gorau o 5G eto i ddod. Wrth i leoli 5G gasglu cyflymder ar draws y cyfandir, bydd defnyddwyr yn gwerthfawrogi buddion y dechnoleg hon sy’n newid gemau mewn y dyfodol agos ".

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd