Cysylltu gyda ni

cyffredinol

Yn annhebygol o bethau sydd wedi digwydd yn 2020

cyhoeddwyd

on

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn heriol. Mae sawl peth wedi digwydd, ac mae'n ymddangos fel breuddwyd ddi-ddiwedd. Dechreuodd y flwyddyn ar nodyn da, ond ychydig wythnosau i mewn iddi, newidiodd popeth. Fe wnaeth pandemig fel un na welwyd mewn degawdau daro'r byd. Mae'r ods o ennill loteri yn uwch na diwedd digwyddiadau rhyfedd eleni.

Mae eleni wedi bod yn llawn amseroedd digynsail. Mae'r arferol newydd, fel mae pawb yn hoffi ei alw, yn llawn o bethau annhebygol. Mae'r byd wedi symud i gartref, ac mae'n flwyddyn llawn heriau a dewrder digymar.

Dyma rai pethau annhebygol sydd wedi newid cwrs y byd am byth eleni.

Mae ods ennill loteri yn uwch na diweddglo pandemig

Cymerodd pandemig coronafirws newydd y byd yn ei gydiwr. Ymledodd ar draws cyfandiroedd fel tan gwyllt, ac mae sawl gwlad wedi cwympo oherwydd yr anhrefn a grëwyd gan y firws hwn.

Fe gollon ni ran sylweddol o'u poblogaeth yn y pandemig hwn, ac aeth sawl gwlad i mewn i gloi llwyr lle mae pobl yn gweithio gartref. Roedd cyfyngiad difrifol ar symud, a dim ond gweithgareddau hanfodol a ganiateir. Mae'r byd i gyd ar hyn o bryd yn ymladd â'r firws marwol hwn ac yn galaru am golli eu hanwyliaid.

Dechreuodd haint coronafirws yn Wuhan yn Tsieina a chyrhaeddodd bob man ledled y byd trwy fodau dynol. Mae wedi achosi a her i weithwyr meddygol, gan fod sawl achos yn cael eu riportio bob dydd.

Mae'r firws hwn yn achosi-

  • Twymyn
  • Problemau anadlu
  • Niwmonia
  • Colli arogl
  • Peswch sych a sawl symptom arall.

Mae pobl â chyflyrau comorbid wedi colli eu bywyd yn ymladd â'r firws hwn. A dweud y gwir, mae'r ods o ennill loteri yn uwch eleni na'r siawns y bydd y pandemig hwn yn dod i ben.

Tanau gwyllt Awstralia

Ar ddechrau'r flwyddyn hon, bu brigiad o danau gwyllt yn is-gyfandir Awstralia. Dyma un o'r tymhorau tân gwaethaf a welodd Awstralia erioed. Dinistriodd y fflamau 47 miliwn erw o dir. Cafodd tai pobl eu dadleoli, ac mae sawl adroddiad wedi dangos bod o leiaf 35 o bobl wedi colli eu bywydau yn y tanau gwyllt marwol hyn.

Marw chwedlau

Roedd y byd yn galaru marwolaeth sawl chwedl sydd wedi cael effaith ryfeddol mewn sawl maes.

  • Fe gollon ni Kobe Bryant mewn damwain hofrennydd yng Nghaliffornia. Roedd yn cael ei ystyried yn un o'r chwaraewyr pêl-fasged mwyaf erioed.
  • Eleni rydym hefyd yn ffarwelio ag Alex Trebek. Roedd hi'n cael ei hystyried fel gwesteiwr y sioe gêm orau erioed. Bu farw Alex o ganser y pancreas.
  • Roedd yr actor bond rhyfeddol James Sean hefyd yn chwedl arall a gollwyd gennym eleni.
  • Collodd y panther du, Hero Chad Boseman, ei frwydr â chanser y colon. Roedd yn golled enfawr i fydysawd Marvel ac i'r gymuned yr oedd bob amser yn ei hysbrydoli.
  • Fe gollon ni sawl enwogion Bollywood sy'n cynnwys Irrfan Khan, Rishi Kapoor, a Sushant Singh Rajput. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd i Bollywood.

Cyrhaeddodd prisiau olew negyddol

Am y tro cyntaf ers sawl blwyddyn, cyrhaeddodd prisiau olew negyddol. Dyma fu'r cwymp uchaf mewn prisiau olew crai a ragwelwyd. Newidiodd y pandemig coronafirws sawl economi yn y byd, ac roedd y galw isel yn cael effaith ddifrifol ar y sector olew, a oedd galw mawr amdano bob amser.

Damwain y farchnad stoc yn 2020

Cwympodd y farchnad stoc fel erioed o'r blaen. Achosodd y pandemig ddirwasgiad byd-eang ym mhob economi ledled y byd. Y cwymp un pwynt oedd y gwaethaf a welodd y byd erioed, ac mae sawl busnes ac economi fawr yn cau oherwydd y pandemig diddiwedd.

Mae bywydau pobl ddu enfawr yn bwysig

Daeth marwolaeth George Floyd a sbardunodd Breonna Taylor yn yr Unol Daleithiau gyfres o brotestiadau. Nod y protestiadau oedd ymladd yn erbyn anghyfiawnder hiliol a hyrwyddo diwedd creulondeb yr heddlu.

Ffrwydrad Central Beirut

Bu farw cannoedd o bobl mewn ffrwydrad yn Libanus. Gwelodd Beirut chwyth torcalonnus a adawodd y ddinas gyfan mewn rwbel. Clywyd y chwyth filltiroedd i ffwrdd o'r ochr, a dinistriodd y dref gyfan yn ei sgil.

Canslo Gemau Olympaidd 2020

Cafodd gemau Olympaidd 2020 eu canslo ar gyfer y pandemig coronafirws. Roedd Tokyo i gyd i fod i gynnal y Gemau Olympaidd eleni, ond achosodd y nifer cynyddol o achosion symudiad y gemau Olympaidd i haf 2021.

Ymosodiadau locust

Gwelwyd goresgyniad o locustiaid dinistrio cnydau yn is-gyfandir De Asia, yn India a Phacistan yn bennaf. Ymosododd heidiau enfawr, ymosodol o bryfed ar diroedd fferm helaeth a dinistrio cnydau.

Casgliad

Mae'r byd wedi gweld sawl digwyddiad rhyfedd yn 2020. Mae'n flwyddyn sydd wedi profi ein gwytnwch ac wedi rhoi amser hir i ni ddioddef. Gobeithiwn y bydd y byd yn gweld heddwch ar y cyd ac yn gwella o 2020.

Parhau Darllen

cyffredinol

A fydd gemau symudol yn parhau i ffynnu yn 2021?

cyhoeddwyd

on

(Delwedd trwy https://twitter.com/thefxtec)

Ni fu gemau ffôn symudol erioed cystal. Mae'r gemau sydd bellach yn cael eu cynnig yn fwy datblygedig nag erioed o'r blaen, felly hefyd y ffonau rydyn ni'n gallu chwarae arnyn nhw. O ganlyniad, mae rhan fawr o boblogaeth y byd yn rhoi mwy o egni i mewn i gemau ar eu dyfeisiau ffôn symudol nag erioed o'r blaen.

Nid oedd llawer o arbenigwyr a chefnogwyr gemau yn credu y byddai hapchwarae symudol yn sefyll prawf amser, yn enwedig gyda'r Playstation 5 sydd newydd ei ryddhau yn dod allan. Siawns nad yw'r gemau mwy soffistigedig a datblygedig yn graffigol y gall consol o'r math hwnnw eu cynnal yn apelio mwy na chwarae gêm ffôn clyfar gyda chyfyngiadau clir ac amlwg? Mae'n debyg nad yw. Mewn gwirionedd, mae hapchwarae symudol yn edrych fel ei fod yma i raddau helaeth i oroesi ond hefyd i ffynnu yn 2021 a thu hwnt.

Wrth gwrs, i rai, mae hapchwarae symudol yn anghymar i hapchwarae consol o unrhyw fath. Mewn cyferbyniad, i eraill, mae'r sylweddoliad bod hapchwarae ffôn symudol yma i aros yn dod yn un real iawn. Ond pam mae hyn? Pam mae disgwyl i hapchwarae symudol ddechrau ymhellach yn 2021? Dyma ychydig o resymau pam.

Hapchwarae wrth fynd

Mae gan bron pawb ar y blaned ffôn symudol y dyddiau hyn, ac felly'n agor amrywiaeth o bosibiliadau adloniant yn y broses. Mae hapchwarae ar ffôn yn un ohonynt gan fod gennych fynediad at ddetholiad cynhwysfawr o gemau o fewn ychydig eiliadau. Mae'r gemau sy'n cael eu cynnig yn amrywiol hefyd, o bethau tebyg i blackjack ar-lein yn Casino Mansion i greadigaethau ymlid yr ymennydd, ynghyd â gemau mwy datblygedig yn graff fel Fortnite PUBG Mobile. Yna mae datganiadau realiti estynedig fel Pokémon Go, hefyd. Dyma'r math o gemau y gellir eu codi a'u rhoi i lawr yn rhwydd. Mae hapchwarae consol, ar y llaw arall, yn gofyn am lawer mwy o ymrwymiad. Mae'r gemau ar y cyfan yn llawer anoddach, a allai, o ganlyniad, atal gamers achlysurol. Gellir mwynhau gemau symudol wrth fynd, tra ar y bws neu ar eich egwyl ginio. Mae yna gêm ffôn symudol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd hefyd, gan agor gemau ar ffôn hyd at y llu.

Teitlau o ansawdd consol

Diolch i'r datblygiadau parhaus wedi'i wneud gyda'n dyfeisiau ffôn symudol, mae'r gemau sydd gennym ni nawr ar gael yn well nag erioed. Arferai opsiynau hapchwarae fod gyda phobl fel Tetris a Snake; nawr rydym yn llawn dop o ddatganiadau yn wythnosol wrth i ddatblygwyr gemau geisio cracio'r hyn sy'n farchnad ddigrif. Yn gymaint felly, mewn gwirionedd, nes bod llawer o gwmnïau gemau yn sicrhau eu bod yn rhyddhau'r fersiwn symudol o gemau ar yr un pryd â'r fersiynau PC a chysura o gemau, gan dynnu sylw unwaith eto at y dylanwad y mae gemau ffôn symudol wedi'i gael ar y dirwedd hapchwarae gyffredinol. Ar ben hyn, mae'r profiad hapchwarae ar ddyfais symudol wedi gwella'n ddramatig hefyd, gyda ffyn rheoli a chlustffonau VR yn cael eu defnyddio i helpu i gael y gorau o greadigaethau symudol penodol.

(Delwedd trwy https://twitter.com/NinplayUK)

Gemau rhad ac am ddim

Nid yw hapchwarae consol yn rhad. Pan fyddwch chi'n ffactorio yng nghost consol cyn hyd yn oed adio cost prynu ychydig o gemau i gyd-fynd ag ef, gellir dadlau ei fod yn afresymol. Mewn gwirionedd, mae llawer o bobl wedi crwydro i ffwrdd o hapchwarae consol am yr union reswm hwn, yn enwedig pan fyddant yn sylweddoli y gallant gael eu trwsiad hapchwarae o'u ffôn clyfar. Y cyfan sydd ei angen yw mynediad i Appstore neu Google Play, ac mae'n dda ichi fynd, gyda'r opsiwn o roi cynnig ar lu o greadigaethau heb wario unrhyw arian o gwbl. Mae'r mwyafrif o gemau symudol naill ai'n rhad neu'n hollol rhad ac am ddim, ac felly'n eu gwneud yn hygyrch i bawb.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae busnesau Llundain yn galw am weithredu’n gyflym i ddiogelu dyfodol Eurostar

cyhoeddwyd

on

Mae arweinwyr busnes Llundain wedi ysgrifennu at y llywodraeth yn gofyn iddi sicrhau bod y porth gwyrdd i Ewrop yn cael ei ddiogelu. Cyhoeddir copi o'r llythyr isod.

 

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae'r gorau o 5G eto i ddod  

cyhoeddwyd

on

Mae swyddogion gweithredol gweithredwyr symudol blaenllaw wedi annog defnyddwyr i fod yn amyneddgar gyda 5G, gan egluro y bydd achosion mwy datblygedig ac achosion defnydd ar gael wrth i'r dechnoleg esblygu.

Wrth siarad yng nghynhadledd ddiweddar y diwydiant CES 2021, dywedodd Drew Blackard, VP rheoli cynnyrch yn Samsung Electronics America (AAS), wrth banel bod llawer o wasanaethau cyfredol gan gynnwys ffrydio fideo yn ddim ond “gwell ar 5G”.

Ond ychwanegodd y bydd “profiadau unig-ar-5G” mwy datblygedig yn dod yn brif ffrwd “fwy a mwy wrth i’r seilwaith ddatblygu” ac wrth i’r dechnoleg gael ei defnyddio’n ehangach.

Nododd Blackard fod AAS wedi “gwneud llawer o ddatblygiad gyda phartneriaid i adeiladu sut y gall y rhain edrych”, gan dynnu sylw at gydweithrediad ag AT&T i gynnig profiadau AR i gefnogwyr chwaraeon.

Ychwanegodd cadeirydd a chyd-sylfaenydd Ice Mobility, Denise Gibson, “mae yna elfen o amynedd” i wireddu potensial 5G.

Dywedodd fod 5G “yn blatfform a fydd yn esblygu”, gan egluro “nid yw’n ymwneud â chyrhaeddiad daearyddol yn unig, ond hefyd darparu galluoedd a gwasanaethau datblygedig ar rwydweithiau a dyfeisiau.

Ychwanegodd Blackard fod “partneriaethau yn amlwg yn hanfodol”, gan nodi bod 5G yn ei gwneud yn ofynnol i “grŵp, diwydiant ddod â hynny ymlaen. Nid chwaraewr sengl all wneud hynny ”.

Wrth sôn am y mater, dywedodd Abraham Lui, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE, "Yn Ewrop, mae’r gorau o 5G eto i ddod. Wrth i leoli 5G gasglu cyflymder ar draws y cyfandir, bydd defnyddwyr yn gwerthfawrogi buddion y dechnoleg hon sy’n newid gemau mewn y dyfodol agos ".

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd