Cysylltu gyda ni

cyffredinol

Pethau y mae angen i chi eu gwybod cyn teithio i Rwsia

cyhoeddwyd

on

Yn rhychwantu bron i ddau gyfandir, mae Rwsia yn genedl sy'n llawn syrpréis a rhyfeddodau. Sicrhewch eich bod yn dod o hyd i rywbeth sydd o ddiddordeb i chi, boed hynny; er enghraifft, Rwsia Ewropeaidd, y dwyrain pell, neu'r Urals. Mae yna fyd rhyfeddol ym Moscow, ond eto'n ddifrifol rydych chi ei eisiau mewn pentrefannau Siberia.

Mae symlrwydd y twr Sofietaidd yn tueddu i rwystro cyferbyniadau â mawredd mympwyol y Palas Gaeaf, tra bod y Mynyddoedd Eira yn ymddangos yn fydoedd i ffwrdd o'r môr turquoise sy'n cyfrwyu cyrchfan traeth hudolus Sochi. Rwsia yw'r genedl fwyaf yn fyd-eang; mae'n lle gwerth chweil i deithio; sicrhau eich bod chi'n dod yn ôl o'r wlad hon gyda chariad.

Gwiriwch a oes angen fisa arnoch.

Dinasyddion o'r mwyafrif o wledydd y tu allan i'r cyntaf Undeb Sofietaidd bydd yn ofynnol i gwnewch gais am fisa cyn cyrraedd. Mae'r broses ymgeisio yn gymharol syml, ond mae angen gwahoddiad gan ddinesydd Rwsiaidd neu weithredwr twristiaeth trwyddedig.

Mae Rwsia yn bwriadu lansio evisa Rwsiaidd 2021 newydd, a fydd ar gael i ddinasyddion o dros 50 o wledydd ledled y byd, gan wneud Rwsia yn sylweddol fwy hygyrch i dwristiaeth ryngwladol. Er nad yw’r holl fanylion wedi’u datgelu eto, mae disgwyl iddynt ganiatáu mynediad i amrywiol ddinasoedd Rwseg gan ganiatáu ar gyfer arhosiad mwy estynedig yn y wlad, ac mae’n hysbys y byddant yn golygu talu’r ffi ymgeisio.

Mynd o gwmpas Rwsia

Y ffordd hawsaf a gorau i fynd o gwmpas st. Petersburg a Moscow yw'r metro. Dyma'r system metro trefol fwyaf helaeth yn fyd-eang, ac mae'n hawdd ei llywio os ydych chi'n talu sylw. Mae'r mwyafrif o gyhoeddiadau ac arwyddion o orsafoedd yn Rwseg; felly, nid yw bob amser yn hawdd dweud ym mha orsaf rydych chi. Yn ffodus, cynlluniwr llwybr metro Moscow, ap sy'n hawdd ei ddefnyddio ac sy'n gallu eich olrhain wrth i chi symud, gan ddweud wrthych pa orsaf oeddech chi a phryd i ddod oddi arni.

Heblaw, yn ystod yr oriau brig, mae'r orsaf metro yn troi'n anhrefn pur o un brys enfawr yn Rwseg. Sicrhewch eich bod yn aros yr hawl ac allan o ffordd pobl wrth i chi fordwyo'r orsaf, a byddwch yn ei gwneud hi'n fyw.

Etiquette ac arferion lleol

Mae parch yn hollbwysig yma yn Rwsia. Nid yw'r rhan fwyaf o drigolion lleol yn deall y synnwyr digrifwch gwatwar ysgafn y gallech fod wedi arfer ag ef yn ôl yn eich cartref. Ar ben hynny, peidiwch â rhoi eich dwylo yn eich pocedi ym mausoleum ac eglwysi Lenin, a cheisiwch fabwysiadu tôn soberer i'ch llais; cadwch ef yn isel a pharchus bob amser.

Heblaw, mae'r bobl oedrannus yn cael eu parchu'n rhyfeddol yng nghymdeithas Rwseg; felly, disgwyliwch gael mam-gu ychydig â sgarff pen yn gwthio o'ch blaen mewn ciw neu fynnu'ch sedd ar y metro. I fod ar yr ochr ddiogel, ewch gydag ef oherwydd ni fydd unrhyw un yn cymryd eich ochr chi yn y ddadl honno.

Cyfnewid eich arian parod ymlaen llaw

Argymhellir peidio mynd i mewn i Rwsia heb arian parod mewn llaw. Mae'r wlad hon yn raddol yn trosglwyddo o arian parod i gardiau, a derbynnir credydau yn gyffredinol, ond nid ydych chi'n gwybod y gyfradd gyfnewid ac a fydd banciau Rwseg yn derbyn eich cardiau.

Ar ben hynny, telir am drafnidiaeth gyhoeddus gydag arian parod ac nid yw rhai tacsis yn derbyn cardiau. Mae tipio yn gyffredin yn y mwyafrif o fwytai, sy'n cael ei wneud yn gyffredin gydag arian parod ar ôl talu'r bil. Er mwyn osgoi anawsterau, sicrhewch eich bod yn cyfnewid eich arian lleol am rubles ymlaen llaw i gael cyfraddau gwell a'i gael yn barod cyn teithio.

Mae Rwsia yn ddiogel

Mae teithio i Rwsia yn ddiogel fel ymweld ag unrhyw wlad arall yn Ewrop. Disgwylir troseddau eithaf fel codi pocedi, nad yw'n wahanol i unrhyw wlad arall, ond nid oes unrhyw droseddau treisgar. Ymarferwch ofal dyladwy mewn ardaloedd gorlawn a byddwch yn ofalus i beidio â chael eich twyllo yn y trapiau twristiaeth yw'r pethau mwyaf arwyddocaol i beidio ag anghofio. Os bydd unrhyw beth yn digwydd i chi, gall gwestai helpu i gyrraedd yr heddlu neu'r llysgenadaethau rhag ofn ichi golli'ch pasbort.

Bwydydd yn Rwsia

Yn y dinasoedd mawr, fe welwch bob math o fwyd rydych chi'n ei ddisgwyl mewn rhannau eraill o'r byd. Ond nid yw'n niweidiol blasu prydau traddodiadol y lle hwnnw. Mae Yolki-palki, cadwyn bwytai hysbys a geir ledled Rwsia, yn gwasanaethu fforddiadwy, blasus a thraddodiadol Rwsieg byrbrydau. Yma, gallwch roi cynnig ar y saladau vinaigrette, cawl okroshka, a pulmeni. Os oes angen rhywbeth arnoch chi i'w yfed, gallwch ofyn am kvass a kissel.

 

Gwybodaeth awdur

Mae Abhirup Banerjee yn awdur cynnwys profiadol. Mae'n gysylltiedig â llawer o flogiau teithio enwog fel awdur gwadd lle mae'n rhannu ei gynghorion teithio gwerthfawr gyda'r gynulleidfa.

 

 

cyffredinol

A fydd gemau symudol yn parhau i ffynnu yn 2021?

cyhoeddwyd

on

(Delwedd trwy https://twitter.com/thefxtec)

Ni fu gemau ffôn symudol erioed cystal. Mae'r gemau sydd bellach yn cael eu cynnig yn fwy datblygedig nag erioed o'r blaen, felly hefyd y ffonau rydyn ni'n gallu chwarae arnyn nhw. O ganlyniad, mae rhan fawr o boblogaeth y byd yn rhoi mwy o egni i mewn i gemau ar eu dyfeisiau ffôn symudol nag erioed o'r blaen.

Nid oedd llawer o arbenigwyr a chefnogwyr gemau yn credu y byddai hapchwarae symudol yn sefyll prawf amser, yn enwedig gyda'r Playstation 5 sydd newydd ei ryddhau yn dod allan. Siawns nad yw'r gemau mwy soffistigedig a datblygedig yn graffigol y gall consol o'r math hwnnw eu cynnal yn apelio mwy na chwarae gêm ffôn clyfar gyda chyfyngiadau clir ac amlwg? Mae'n debyg nad yw. Mewn gwirionedd, mae hapchwarae symudol yn edrych fel ei fod yma i raddau helaeth i oroesi ond hefyd i ffynnu yn 2021 a thu hwnt.

Wrth gwrs, i rai, mae hapchwarae symudol yn anghymar i hapchwarae consol o unrhyw fath. Mewn cyferbyniad, i eraill, mae'r sylweddoliad bod hapchwarae ffôn symudol yma i aros yn dod yn un real iawn. Ond pam mae hyn? Pam mae disgwyl i hapchwarae symudol ddechrau ymhellach yn 2021? Dyma ychydig o resymau pam.

Hapchwarae wrth fynd

Mae gan bron pawb ar y blaned ffôn symudol y dyddiau hyn, ac felly'n agor amrywiaeth o bosibiliadau adloniant yn y broses. Mae hapchwarae ar ffôn yn un ohonynt gan fod gennych fynediad at ddetholiad cynhwysfawr o gemau o fewn ychydig eiliadau. Mae'r gemau sy'n cael eu cynnig yn amrywiol hefyd, o bethau tebyg i blackjack ar-lein yn Casino Mansion i greadigaethau ymlid yr ymennydd, ynghyd â gemau mwy datblygedig yn graff fel Fortnite PUBG Mobile. Yna mae datganiadau realiti estynedig fel Pokémon Go, hefyd. Dyma'r math o gemau y gellir eu codi a'u rhoi i lawr yn rhwydd. Mae hapchwarae consol, ar y llaw arall, yn gofyn am lawer mwy o ymrwymiad. Mae'r gemau ar y cyfan yn llawer anoddach, a allai, o ganlyniad, atal gamers achlysurol. Gellir mwynhau gemau symudol wrth fynd, tra ar y bws neu ar eich egwyl ginio. Mae yna gêm ffôn symudol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd hefyd, gan agor gemau ar ffôn hyd at y llu.

Teitlau o ansawdd consol

Diolch i'r datblygiadau parhaus wedi'i wneud gyda'n dyfeisiau ffôn symudol, mae'r gemau sydd gennym ni nawr ar gael yn well nag erioed. Arferai opsiynau hapchwarae fod gyda phobl fel Tetris a Snake; nawr rydym yn llawn dop o ddatganiadau yn wythnosol wrth i ddatblygwyr gemau geisio cracio'r hyn sy'n farchnad ddigrif. Yn gymaint felly, mewn gwirionedd, nes bod llawer o gwmnïau gemau yn sicrhau eu bod yn rhyddhau'r fersiwn symudol o gemau ar yr un pryd â'r fersiynau PC a chysura o gemau, gan dynnu sylw unwaith eto at y dylanwad y mae gemau ffôn symudol wedi'i gael ar y dirwedd hapchwarae gyffredinol. Ar ben hyn, mae'r profiad hapchwarae ar ddyfais symudol wedi gwella'n ddramatig hefyd, gyda ffyn rheoli a chlustffonau VR yn cael eu defnyddio i helpu i gael y gorau o greadigaethau symudol penodol.

(Delwedd trwy https://twitter.com/NinplayUK)

Gemau rhad ac am ddim

Nid yw hapchwarae consol yn rhad. Pan fyddwch chi'n ffactorio yng nghost consol cyn hyd yn oed adio cost prynu ychydig o gemau i gyd-fynd ag ef, gellir dadlau ei fod yn afresymol. Mewn gwirionedd, mae llawer o bobl wedi crwydro i ffwrdd o hapchwarae consol am yr union reswm hwn, yn enwedig pan fyddant yn sylweddoli y gallant gael eu trwsiad hapchwarae o'u ffôn clyfar. Y cyfan sydd ei angen yw mynediad i Appstore neu Google Play, ac mae'n dda ichi fynd, gyda'r opsiwn o roi cynnig ar lu o greadigaethau heb wario unrhyw arian o gwbl. Mae'r mwyafrif o gemau symudol naill ai'n rhad neu'n hollol rhad ac am ddim, ac felly'n eu gwneud yn hygyrch i bawb.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae busnesau Llundain yn galw am weithredu’n gyflym i ddiogelu dyfodol Eurostar

cyhoeddwyd

on

Mae arweinwyr busnes Llundain wedi ysgrifennu at y llywodraeth yn gofyn iddi sicrhau bod y porth gwyrdd i Ewrop yn cael ei ddiogelu. Cyhoeddir copi o'r llythyr isod.

 

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae'r gorau o 5G eto i ddod  

cyhoeddwyd

on

Mae swyddogion gweithredol gweithredwyr symudol blaenllaw wedi annog defnyddwyr i fod yn amyneddgar gyda 5G, gan egluro y bydd achosion mwy datblygedig ac achosion defnydd ar gael wrth i'r dechnoleg esblygu.

Wrth siarad yng nghynhadledd ddiweddar y diwydiant CES 2021, dywedodd Drew Blackard, VP rheoli cynnyrch yn Samsung Electronics America (AAS), wrth banel bod llawer o wasanaethau cyfredol gan gynnwys ffrydio fideo yn ddim ond “gwell ar 5G”.

Ond ychwanegodd y bydd “profiadau unig-ar-5G” mwy datblygedig yn dod yn brif ffrwd “fwy a mwy wrth i’r seilwaith ddatblygu” ac wrth i’r dechnoleg gael ei defnyddio’n ehangach.

Nododd Blackard fod AAS wedi “gwneud llawer o ddatblygiad gyda phartneriaid i adeiladu sut y gall y rhain edrych”, gan dynnu sylw at gydweithrediad ag AT&T i gynnig profiadau AR i gefnogwyr chwaraeon.

Ychwanegodd cadeirydd a chyd-sylfaenydd Ice Mobility, Denise Gibson, “mae yna elfen o amynedd” i wireddu potensial 5G.

Dywedodd fod 5G “yn blatfform a fydd yn esblygu”, gan egluro “nid yw’n ymwneud â chyrhaeddiad daearyddol yn unig, ond hefyd darparu galluoedd a gwasanaethau datblygedig ar rwydweithiau a dyfeisiau.

Ychwanegodd Blackard fod “partneriaethau yn amlwg yn hanfodol”, gan nodi bod 5G yn ei gwneud yn ofynnol i “grŵp, diwydiant ddod â hynny ymlaen. Nid chwaraewr sengl all wneud hynny ”.

Wrth sôn am y mater, dywedodd Abraham Lui, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE, "Yn Ewrop, mae’r gorau o 5G eto i ddod. Wrth i leoli 5G gasglu cyflymder ar draws y cyfandir, bydd defnyddwyr yn gwerthfawrogi buddion y dechnoleg hon sy’n newid gemau mewn y dyfodol agos ".

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd