Cysylltu gyda ni

cyffredinol

'Rwy'n poeni am Rwsiaid yn prynu eu ffordd i mewn i Brydain'

cyhoeddwyd

on

Rhybuddiodd y cyfoed Llafur, yr Arglwydd Judd, system fewnfudo’r DU o driniaethau wrth “brynu dinasyddiaeth”. Lleisiodd yr Arglwydd Judd, cyn-weinidog y llywodraeth, ei bryder am enw da Prydain Fawr gan fod “sylfaen o degwch” dan fygythiad os yw unigolion tramor i bob pwrpas yn cael preswyliad awtomatig oherwydd eu cyfoeth eithafol. Yn gynharach roedd wedi ffeilio cais i Dŷ’r Arglwyddi ynglŷn â chais dinasyddiaeth y banciwr dadleuol o Rwseg, Georgy Bedzhamov (yn y llun), yn ysgrifennu Louis Auge.

Yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau, mae Bedzhamov bellach yn cuddio yn Llundain ac wedi ffeilio cais am ddinasyddiaeth Brydeinig i warantu ei ddiogelwch rhag cyfiawnder Rwseg. Yn ôl ffynonellau sy'n agos at Swyddfa Gartref y DU mae'n annhebygol o lwyddo.

“Mae gennym ni wybodaeth ei fod ar hyn o bryd yn gwneud cais am ddinasyddiaeth Antigua a Barbuda”, meddai gohebydd yr UE. Nid yw Uchel Gomisiynydd Antigua a Barbuda yn Llundain wedi ymateb Gohebydd UEceisiadau.

Mae awdurdodau Rwseg yn erlid Bedzhamov ers 2016 dros gwymp Vneshprombank gan ei feio mewn twyll oedd oddeutu £ 2.5 biliwn. Dedfrydwyd ei chwaer Larisa Markus i naw mlynedd yn y carchar yn 2017 ar ôl cyfaddef iddi ddwyn £ 1.4bn.

Gofynnodd yr Arglwydd Judd (yn y llun) i Lywodraeth Prydain “pa asesiad maen nhw wedi’i wneud o’r cyhuddiadau twyll a llygredd yn erbyn Georgy Bedzhamov yng nghyd-destun ei gais am ddinasyddiaeth Brydeinig”.

“Y pwynt yw, ydw, rwy’n poeni am Rwsiaid yn prynu eu ffordd i mewn i Brydain ac mae hynny’n ymddangos i mi yn anffodus iawn ar yr union adeg yr ydym mor elyniaethus ac anodd ynglŷn â chymaint o bobl â chymaint o faterion.”

“Fel rhywun sydd wedi ymrwymo’n ddwfn i gyfiawnder a pholisi mewnfudo goleuedig a theg, credaf nad yw dod yn ddinesydd Prydeinig yn rhywbeth rydych yn ei brynu. Mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i chi fod yn deilwng ohono. Mae angen mwy o dryloywder. ”, Meddai.

Ym Mhrydain mae Bedzhamov hefyd yn gyfyngedig yn ei hawliau ariannol. Mae amryw lysoedd wedi cyfyngu ei symudiad rhwng Llundain a Chymru. Mae wedi’i wahardd rhag gwario mwy na £ 10,000 yr wythnos, tra ei fod yn rhentu penthouse yn ardal foethus Mayfair yn Llundain am £ 35,000.

“Rwy’n poeni am weithrediad cyfan mewnfudo a lloches yn y wlad hon. Mae'n ymddangos i mi bod yn rhaid iddo fod yn agored ac yn dryloyw, yn deg ac yn onest a rhaid iddo fod yn rhydd o unrhyw ragfarn ariannol ysgubol.

“Rwy’n credu ei fod (unigolion cyfoethog yn cael dinasyddiaeth heb wiriadau dyladwy) yn cwestiynu gwrthrychedd, tegwch a thryloywder cyfan yr hyn rydym yn ei wneud gyda phobl eraill. Rydyn ni mewn cyfnod gwael iawn yn ein hanes.

“Ond nawr rydyn ni wir yn dod, er mwyn ei rhoi’n onest, yn gymdeithas ynysig iawn, amddiffynnol ac arian-ganolog o’r math anghywir.

Fis Rhagfyr y llynedd gyrrodd hysbysfwrdd symudol gyda llun o'r pâr y tu allan i Harrods yn Knightsbridge, Llundain. Roedd hefyd yn cynnig "gwobr am wybodaeth".

Yn ôl pob sôn, rhoddodd yr Uchel Lys yn Llundain orchymyn rhewi gwerth £ 1.34bn ar ei asedau fis Ebrill diwethaf.

Dywedir bod y dyfarniad wedi rhoi’r gallu i hawlwyr chwilio tŷ tref yr oedd Bedzhamov wedi’i ddefnyddio fel swyddfa.

Dywedir bod Bedzhamov wedi gwadu'r cyhuddiadau troseddol yn ei erbyn yn Rwsia.

Mae'n debyg ei fod yn dal i fyw mewn cartrefi yn Llundain a Monaco.

cyffredinol

A fydd gemau symudol yn parhau i ffynnu yn 2021?

cyhoeddwyd

on

(Delwedd trwy https://twitter.com/thefxtec)

Ni fu gemau ffôn symudol erioed cystal. Mae'r gemau sydd bellach yn cael eu cynnig yn fwy datblygedig nag erioed o'r blaen, felly hefyd y ffonau rydyn ni'n gallu chwarae arnyn nhw. O ganlyniad, mae rhan fawr o boblogaeth y byd yn rhoi mwy o egni i mewn i gemau ar eu dyfeisiau ffôn symudol nag erioed o'r blaen.

Nid oedd llawer o arbenigwyr a chefnogwyr gemau yn credu y byddai hapchwarae symudol yn sefyll prawf amser, yn enwedig gyda'r Playstation 5 sydd newydd ei ryddhau yn dod allan. Siawns nad yw'r gemau mwy soffistigedig a datblygedig yn graffigol y gall consol o'r math hwnnw eu cynnal yn apelio mwy na chwarae gêm ffôn clyfar gyda chyfyngiadau clir ac amlwg? Mae'n debyg nad yw. Mewn gwirionedd, mae hapchwarae symudol yn edrych fel ei fod yma i raddau helaeth i oroesi ond hefyd i ffynnu yn 2021 a thu hwnt.

Wrth gwrs, i rai, mae hapchwarae symudol yn anghymar i hapchwarae consol o unrhyw fath. Mewn cyferbyniad, i eraill, mae'r sylweddoliad bod hapchwarae ffôn symudol yma i aros yn dod yn un real iawn. Ond pam mae hyn? Pam mae disgwyl i hapchwarae symudol ddechrau ymhellach yn 2021? Dyma ychydig o resymau pam.

Hapchwarae wrth fynd

Mae gan bron pawb ar y blaned ffôn symudol y dyddiau hyn, ac felly'n agor amrywiaeth o bosibiliadau adloniant yn y broses. Mae hapchwarae ar ffôn yn un ohonynt gan fod gennych fynediad at ddetholiad cynhwysfawr o gemau o fewn ychydig eiliadau. Mae'r gemau sy'n cael eu cynnig yn amrywiol hefyd, o bethau tebyg i blackjack ar-lein yn Casino Mansion i greadigaethau ymlid yr ymennydd, ynghyd â gemau mwy datblygedig yn graff fel Fortnite PUBG Mobile. Yna mae datganiadau realiti estynedig fel Pokémon Go, hefyd. Dyma'r math o gemau y gellir eu codi a'u rhoi i lawr yn rhwydd. Mae hapchwarae consol, ar y llaw arall, yn gofyn am lawer mwy o ymrwymiad. Mae'r gemau ar y cyfan yn llawer anoddach, a allai, o ganlyniad, atal gamers achlysurol. Gellir mwynhau gemau symudol wrth fynd, tra ar y bws neu ar eich egwyl ginio. Mae yna gêm ffôn symudol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd hefyd, gan agor gemau ar ffôn hyd at y llu.

Teitlau o ansawdd consol

Diolch i'r datblygiadau parhaus wedi'i wneud gyda'n dyfeisiau ffôn symudol, mae'r gemau sydd gennym ni nawr ar gael yn well nag erioed. Arferai opsiynau hapchwarae fod gyda phobl fel Tetris a Snake; nawr rydym yn llawn dop o ddatganiadau yn wythnosol wrth i ddatblygwyr gemau geisio cracio'r hyn sy'n farchnad ddigrif. Yn gymaint felly, mewn gwirionedd, nes bod llawer o gwmnïau gemau yn sicrhau eu bod yn rhyddhau'r fersiwn symudol o gemau ar yr un pryd â'r fersiynau PC a chysura o gemau, gan dynnu sylw unwaith eto at y dylanwad y mae gemau ffôn symudol wedi'i gael ar y dirwedd hapchwarae gyffredinol. Ar ben hyn, mae'r profiad hapchwarae ar ddyfais symudol wedi gwella'n ddramatig hefyd, gyda ffyn rheoli a chlustffonau VR yn cael eu defnyddio i helpu i gael y gorau o greadigaethau symudol penodol.

(Delwedd trwy https://twitter.com/NinplayUK)

Gemau rhad ac am ddim

Nid yw hapchwarae consol yn rhad. Pan fyddwch chi'n ffactorio yng nghost consol cyn hyd yn oed adio cost prynu ychydig o gemau i gyd-fynd ag ef, gellir dadlau ei fod yn afresymol. Mewn gwirionedd, mae llawer o bobl wedi crwydro i ffwrdd o hapchwarae consol am yr union reswm hwn, yn enwedig pan fyddant yn sylweddoli y gallant gael eu trwsiad hapchwarae o'u ffôn clyfar. Y cyfan sydd ei angen yw mynediad i Appstore neu Google Play, ac mae'n dda ichi fynd, gyda'r opsiwn o roi cynnig ar lu o greadigaethau heb wario unrhyw arian o gwbl. Mae'r mwyafrif o gemau symudol naill ai'n rhad neu'n hollol rhad ac am ddim, ac felly'n eu gwneud yn hygyrch i bawb.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae busnesau Llundain yn galw am weithredu’n gyflym i ddiogelu dyfodol Eurostar

cyhoeddwyd

on

Mae arweinwyr busnes Llundain wedi ysgrifennu at y llywodraeth yn gofyn iddi sicrhau bod y porth gwyrdd i Ewrop yn cael ei ddiogelu. Cyhoeddir copi o'r llythyr isod.

 

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae'r gorau o 5G eto i ddod  

cyhoeddwyd

on

Mae swyddogion gweithredol gweithredwyr symudol blaenllaw wedi annog defnyddwyr i fod yn amyneddgar gyda 5G, gan egluro y bydd achosion mwy datblygedig ac achosion defnydd ar gael wrth i'r dechnoleg esblygu.

Wrth siarad yng nghynhadledd ddiweddar y diwydiant CES 2021, dywedodd Drew Blackard, VP rheoli cynnyrch yn Samsung Electronics America (AAS), wrth banel bod llawer o wasanaethau cyfredol gan gynnwys ffrydio fideo yn ddim ond “gwell ar 5G”.

Ond ychwanegodd y bydd “profiadau unig-ar-5G” mwy datblygedig yn dod yn brif ffrwd “fwy a mwy wrth i’r seilwaith ddatblygu” ac wrth i’r dechnoleg gael ei defnyddio’n ehangach.

Nododd Blackard fod AAS wedi “gwneud llawer o ddatblygiad gyda phartneriaid i adeiladu sut y gall y rhain edrych”, gan dynnu sylw at gydweithrediad ag AT&T i gynnig profiadau AR i gefnogwyr chwaraeon.

Ychwanegodd cadeirydd a chyd-sylfaenydd Ice Mobility, Denise Gibson, “mae yna elfen o amynedd” i wireddu potensial 5G.

Dywedodd fod 5G “yn blatfform a fydd yn esblygu”, gan egluro “nid yw’n ymwneud â chyrhaeddiad daearyddol yn unig, ond hefyd darparu galluoedd a gwasanaethau datblygedig ar rwydweithiau a dyfeisiau.

Ychwanegodd Blackard fod “partneriaethau yn amlwg yn hanfodol”, gan nodi bod 5G yn ei gwneud yn ofynnol i “grŵp, diwydiant ddod â hynny ymlaen. Nid chwaraewr sengl all wneud hynny ”.

Wrth sôn am y mater, dywedodd Abraham Lui, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE, "Yn Ewrop, mae’r gorau o 5G eto i ddod. Wrth i leoli 5G gasglu cyflymder ar draws y cyfandir, bydd defnyddwyr yn gwerthfawrogi buddion y dechnoleg hon sy’n newid gemau mewn y dyfodol agos ".

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd