Cysylltu gyda ni

cyffredinol

Mae busnesau Llundain yn galw am weithredu’n gyflym i ddiogelu dyfodol Eurostar

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae arweinwyr busnes Llundain wedi ysgrifennu at y llywodraeth yn gofyn iddi sicrhau bod y porth gwyrdd i Ewrop yn cael ei ddiogelu. Cyhoeddir copi o'r llythyr isod.

 

cyffredinol

Sut y bydd deddfau Ewropeaidd newydd yn newid y byd gamblo ar-lein

Newyddion Cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Yn ôl Cymdeithas Hapchwarae a Betio Ewrop, mae gamblo ar-lein wedi cael twf cyson dros y blynyddoedd diwethaf. O gyfran o'r farchnad o € 22.2 biliwn yn 2018, mae disgwyl iddo gyrraedd € 29 biliwn yn 2022.

Ni fydd yn syndod os bydd y twf hwnnw'n fwy fyth. Achosodd y pandemig i bobl dreulio mwy o amser gartref, a throdd gamblo ar-lein yn weithgaredd hamdden hwyliog. Er i'r diwydiant gynyddu ei refeniw, nid oedd hynny'n wir gyda rhai gwledydd Ewropeaidd. Dyma pam y gwnaethant gyhoeddi y byddent yn newid deddfau sy'n berthnasol i chwarae dros y we.

Mae'r Almaen yn Colli Arian Er gwaethaf y Diwydiant yn Cynhyrchu Mwy o Refeniw

Os edrychwch ar y opsiynau gamblo ar-lein yn Ne Affrica, fe welwch y gall chwaraewyr ddewis o restr hir o'r casinos sydd ar gael. Nid yw'n llawer gwahanol yn yr Almaen. Caniateir i chwaraewyr gamblo ar-lein yn y wlad honno. Fodd bynnag, mae'r mwyafrif o lwyfannau sy'n hygyrch yn caffael trwydded gyffredinol ar gyfer gwneud busnes yn yr Undeb Ewropeaidd. O ganlyniad, mae'r holl arian y mae ymwelwyr casino yn ei fuddsoddi yn gadael yr Almaen ac yn mynd i Gibraltar a Malta.

Sylweddolodd deddfwyr yr Almaen hyn a phenderfynu ymateb. Eu syniad yw gweithredu trwydded genedlaethol gyffredinol ar gyfer darparu gamblo ar-lein yn y wlad hon. Mae'n rhywbeth y bydd yr Almaen yn ei weithredu ym mis Gorffennaf 2021 gan fod popeth yn barod i fynd.

Cyflwyno Cytundeb Interstate yr Almaen ar Gamblo

Schleswig-Holstein yw'r unig wladwriaeth y gall darparwyr weithredu ohoni yn yr Almaen gyfan. Fodd bynnag, llwyddodd y llywodraeth genedlaethol i gael pob gwladwriaeth i ymuno â llofnodi Cytundeb Interstate yr Almaen ar Gamblo - ISTG 2021.

Yn ôl manylion, Bydd ISTG yn cynnig trefn drwyddedu y gall gweithredwyr ei chaffael ar gyfer darparu pocer ar-lein, peiriannau slot, a betio chwaraeon. Bydd hyn yn codi'r holl waharddiadau ar chwarae gemau pocer a slot ar y we yn y wlad hon.

Dyma drosolwg o'r hyn y bydd ISTG yn ei newid:

  • Hysbysebu - gall llwyfannau hapchwarae rhyngrwyd hysbysebu rhwng 9 PM a 6 AM. Mae amodau eraill yn cynnwys na all unrhyw hysbysebion dargedu plant dan oed na honni eu bod yn datrys problemau ariannol rhywun.
  • Slotiau - bydd yn rhaid i bob troelli bara o leiaf bum eiliad. Y mentr uchaf fesul troelli yw € 1, a allai arwain at gyfyngiadau jacpot.
  • cyfrifon - dylai gweithredwyr gadarnhau hunaniaeth pob chwaraewr. Mae hynny'n golygu sicrhau eu bod o oedran cyfreithiol ac yn cael chwarae gemau casino ar-lein.
  • Betio chwaraeon - gallwch fentro ar ddigwyddiadau mewn sesiwn, ond hefyd cyn i ornest ddechrau.

O ran y darparwyr cyfredol nad ydyn nhw'n gweithredu o'r Almaen, bydd yn rhaid iddyn nhw addasu eu platfformau i reoliadau newydd. Mae'r arbenigwyr yn credu y gallant barhau i weithredu cyhyd â'u bod yn cynnwys rheolau newydd.

Yn ôl deddfwyr, bydd ISTG yn cymell agor casinos ar-lein yn yr Almaen, a fydd o fudd i'w heconomi. Nid yw'r effeithiau y bydd hyn yn eu cael ar arian yr Ewro ar lefelau domestig a rhyngwladol yn hysbys o hyd. Fodd bynnag, mae'r newyddion diweddaraf yn nodi bod yr Undeb Ewropeaidd yn gobeithio y cyhoeddi bondiau gwyrdd yn helpu i gryfhau rôl ryngwladol Ewro.

Mae Norwy yn Cymryd Llwybr Gwahanol

Tra bod yr Almaen yn ceisio cynyddu ei budd cenedlaethol o'r twf hwn mewn gamblo ar-lein, mae'n ymddangos bod Norwy yn mynd i lawr ffordd wahanol. Mae rhai adroddiadau'n nodi cynnydd mewn gamblo ar-lein o 62% yn y wlad hon. Nid yw eu llywodraeth yn gweld hynny'n beth da.

Mae deddfau gamblo Norwyaidd eisoes yn llym, ac maen nhw'n bwriadu parhau i'w tynhau. Er gwaethaf hynny, mae mwy na 50% o gyfanswm yr incwm yn gadael y wlad hon. Mae Norwy yn bwriadu gweithredu trwy roi'r diwydiant gemau dan reolaeth. Yn ôl adroddiadau, fe fyddan nhw'n mabwysiadu model trwyddedu i gynyddu'r gyfran refeniw sy'n aros yn y wlad hon. Bydd y llywodraeth genedlaethol hefyd yn parhau i redeg ymgyrchoedd sy'n cymell gamblo.

Mae UKGC hefyd yn gwneud rhai newidiadau

Er bod Prydain Fawr wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae'n dal yn ddiddorol gweld sut maen nhw'n newid rheoliadau hapchwarae.

Comisiwn Gamblo'r DU cyhoeddodd byddent yn gwneud yr addasiadau hyn o Hydref 31, 2021:

  • Gwahardd yr holl nodweddion “stopio ar unwaith” neu “chwarae turbo” sy'n cyflymu chwarae ar beiriannau slot neu'n darparu rhith o reolaeth i chwaraewr.
  • Rhoi cyfyngiad ar gyfer troelli sengl i leiafswm o 2.5 eiliad.
  • Gwahardd opsiwn chwarae awtomatig - mae'n rhaid i chwaraewyr wasgu'r botwm "Start" i gychwyn pob troelli.
  • Nid oes unrhyw ddelweddau na synau sy'n bresennol fel ennill yn ennill y swm sy'n is neu'n hafal i'r swm cyflogedig.
  • Gwahardd opsiwn i chwarae peiriannau slot lluosog ar yr un pryd.

Mae gan y rhain rai tebygrwydd â syniadau'r UE i amddiffyn chwaraewyr wrth gymryd rheolaeth dros y farchnad a hyrwyddo gamblo cyfrifol.

Thoughts Terfynol

Mae'n ymddangos na all chwaraewyr ond edrych ymlaen at weld y deddfau newydd yn newid y byd gamblo ar-lein. Er y bydd yn dod â chyfyngiadau penodol, mae hyn hefyd yn golygu ychwanegu opsiynau chwarae newydd. Mae gweithredu trwyddedau cenedlaethol a thynhau'r drefn drwyddedu gyfan yn newyddion da i gefnogwyr gemau ar-lein. Mae'n nodi y bydd llwyfannau o dan fwy o reolaeth i gyflawni'r holl reoliadau gofynnol. Bydd hynny'n cyfrannu at y diogelwch a'r tryloywder cyffredinol a ddarperir gan lwyfannau gamblo rhyngrwyd. 

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae Danny Batth o Stoke a Neil Taylor o Aston Villa yn eirioli Cynllun Cynrychiolaeth Asiaidd 5 Mlynedd gan PFA

Newyddion Cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun pum mlynedd PFA i gynyddu cyfranogiad pêl-droedwyr Asiaidd ym mhêl-droed y Deyrnas Unedig yn cael ei ategu gan enwau fel Danny Batth Stoke City ac amddiffynnwr Aston Villa, Neil Taylor. Mae'r ddau bêl-droediwr hyn yn awyddus i ysbrydoli pobl ifanc wrth addysgu teuluoedd.  

Mae cynllun nofel cynllun monitro ffres Cymdeithas Pêl-droed Proffesiynol (PFA) yn cael ei gymryd gan rai pêl-droedwyr nodedig, gan gynnwys Danny Batth o Stoke City a Neil Taylor o Aston Villa.

Mae nifer anheddau De Asiaid yn y DU yn agos at wyth y cant o boblogaeth y wlad. Er gwaethaf y ffaith, dim ond 0.3 y cant ohonynt sy'n ymwneud â phêl-droed dosbarth elitaidd.

Yn ddeg ar hugain oed, dechreuodd Danny Batth chwarae pêl-droed i Wolves. Yn ôl iddo, y meddwl am chwarae yn Premier Leagues sydd bob amser wedi ei ysbrydoli, ac yn awr mae am drosglwyddo'r cymhelliant hwnnw i'r genhedlaeth iau.

Yn ystod cyfweliad, honnodd amddiffynwr Stoke City y gallai pêl-droedwyr y DU o gefndiroedd Asiaidd gyda'i gilydd helpu cenedlaethau ifanc i greu gwell siawns o ddechrau gyrfa bêl-droed.

Soniodd hefyd mai prif arwyddair y rhaglen hon yw rhoi pêl-droedwyr ifanc mewn sgwadiau datblygu ac academaidd fel y gallant gaffael y cyfleoedd gorau i godi'n llwyddiannus. Dywedodd ei fod yn beth bach iawn y gallant ei roi iddynt.

Wrth dynnu sylw at yr angen i addysgu teuluoedd am bêl-droed, cerddodd Batth i lawr i'w lôn atgofion, gan ddweud wrtho fod pêl-droed hefyd yn anhysbys i'w deulu pan dreuliodd ei ddyddiau academi. O ganlyniad, bu’n rhaid iddo wynebu anawsterau hefyd. Yn achosi heb unrhyw brofiad mewn pêl-droed, nid ei rieni oedd y bobl iawn i gymryd arweiniad ganddynt. Felly, mae'n credu y byddai teuluoedd cymwys am bêl-droed yn gam hanfodol arall tuag at lwyddiant pêl-droedwyr ifanc.

Mae'n credu bod edrych i fyny at berson llwyddiannus ar y peth mae pobl ifanc eisiau ei gyflawni yn eu bywyd yn rhoi ffydd ynddynt. Mae'n dod ag addewid mwy sylweddol pan fydd model rôl chwaraewyr yn rhannu'r un cefndir. Yn hyn o beth, soniodd am enwau John Terry a Rio Ferdinand fel ei fodelau rôl. Fodd bynnag, roedd hefyd ychydig yn drist oherwydd nad oedd unrhyw chwaraewyr Asiaidd y gallai edrych i fyny atynt a dilyn ei lwybr llwyddiant.

Gan fod gan bêl-droed Lloegr rai chwaraewyr Asiaidd sydd wedi cyrraedd llwyddiant yn eu modd, mae gan gynnau ifanc rai wynebau y gallant eu cadw fel eu cymhelliant. Felly, po fwyaf o chwaraewyr Asiaidd sy'n cymryd rhan mewn pêl-droed ar lefel elitaidd, y mwyaf mae'n dda i bêl-droedwyr cenhedlaeth ifanc ddod i fyny.

Tybiwch fod y cynllun cynrychiolaeth pum mlynedd hwn o'r Gymdeithas Bêl-droed Proffesiynol yn dod yn llwyddiannus. Yn yr achos hwnnw, yn ôl y disgwyl, bydd mwy o wynebau Asiaidd newydd yn ymuno â gwahanol glybiau pêl-droed yn y DU, gan eu cryfhau â'u galluoedd pêl-droed selog. Felly, ni all fynd heb fod yn newyddion deniadol i bettors chwaraeon brwd hefyd. Fodd bynnag, mae'r gweithredu y mae pêl-droed y DU yn ei gwmpasu ar hyn o bryd yr holl ffordd yn ddigonol ar gyfer dileu anghenion selogion betio. Bettors wagering trwy lyfrau chwaraeon parchus rheoledig UKGC fel Chwaraeon NetBet yn gallu ei gydnabod wrth fwynhau cyfleoedd betio ar nifer o ddigwyddiadau chwaraeon yn agos at bob camp boblogaidd sy'n rhychwantu'r byd.

Yn y tymor hwn, mae cefnogwyr pêl-droed Lloegr yn dyst i'r gynrychiolaeth uchaf o chwaraewyr Asiaidd mewn pêl-droed dosbarth elitaidd gan fod naw ysgolhaig a phymtheg chwaraewr yn weithgar yn y system. Eto i gyd, mae prinder chwaraewyr Asiaidd ym mhêl-droed Lloegr yn cael ei ystyried fel yr anghydwedd sengl uchaf ym mhêl-droed y DU.

Mae'r mentrau a lansiwyd gan PFA hefyd yn cwmpasu ymgysylltiad hyfforddwyr Asiaidd ac yn cynnwys chwaraewyr benywaidd ar gyfer y gemau Woman's Super League sydd ar ddod. Ar ben hynny, mae'n canolbwyntio gormod ar nodi a chefnogi'r sefydliadau sy'n buddsoddi ymdrechion i gynyddu cyfranogiad Asiaidd yn y gêm.

Parhau Darllen

cyffredinol

Fe wnaeth Manchester City Thrashed Lerpwl 4-2 ddydd Sul, gan ddod â’r gobeithion o ddod yn bencampwyr amddiffyn i ben

Newyddion Cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Yn Anfield, mae Tlws yr Uwch Gynghrair yn dal i gael ei arddangos yn amgueddfa clwb pêl-droed Lerpwl. Mae ffyrdd ei ddychweliad i'r perchennog blaenorol wedi cael eu difetha gan y fuddugoliaeth ogoneddus a gafodd Manchester City mewn sgôr derfynol o 4-1 y dydd Sul hwn. Mae'r fuddugoliaeth hon wedi gorffen yn ffurfiol freuddwyd cyn-bencampwyr i labelu'r tlws wrth eu henw. 

Mae'r fuddugoliaeth hon yn dangos yn gadarnhaol bod y newid yn y gard yn gyfrifol am bethau sy'n gor-chwarae rhywfaint. Mae hefyd yn cwmpasu bod y tîm, a hyfforddwyd gan Pep Guardiola, wedi bod yn cipio buddugoliaethau dros gemau canlyniadol, hyd yn oed cyn buddugoliaeth gyntaf Lerpwl ar ôl deng mlynedd ar hugain y tymor diwethaf.

Mae Manchester City yn llawenhau gan eu buddugoliaeth wrth iddynt ennill ddiwethaf yn Anfield yn 2003. Fodd bynnag, mae'r fuddugoliaeth 20201 hon dros Lerpwl yn golygu llawer mwy na'r un blaenorol oherwydd yn isymwybod, mae pob tîm arall sy'n cymryd rhan yn EPL wedi cael gwybod am oruchafiaeth City.

Yng ngeiriau Guardiola, roedd dod yma a sicrhau'r fuddugoliaeth yn bwysig. Ni all neb dybio i ba dîm y byddai teitl y bencampwriaeth yn mynd. Fodd bynnag, gall ragweld sut fyddai strwythur gwaith y tîm. Dywedodd hefyd na ellir gwadu lefel y bodlonrwydd sydd gan y tîm bellach gan eu bod wedi gwneud yn wych yn yr ornest.

Mae Guardiola wedi canu'r geiriau hyn mewn ffordd bragmatig iawn. Fodd bynnag, ni ddylid tanamcangyfrif y ffordd y mae ei dîm wedi sicrhau buddugoliaeth enfawr trwy dorri Lerpwl ar wahân.

Mae rhai aficionados pêl-droed eraill hefyd yn llawenhau ynghyd â chefnogwyr Manchester City oherwydd eu buddugoliaeth ddydd Sul. Nhw yw'r betwyr chwaraeon, wedi talu arian ar yr ochr fuddugol. Mae betwyr profiadol bellach yn dewis dewis yr UKGC enwocaf a gymeradwywyd betio ar-lein safleoedd gan mai dim ond y llyfrau chwaraeon ar-lein gorau sy'n cefnogi chwaraewyr o'r Deyrnas Unedig sydd â'r potensial mwyaf i gynnig symiau uwch ar ennill polion.

Fodd bynnag, cadwodd City eu dominiad ar hyd a lled y gêm. Llwyddodd eu rheng flaen i ddatgelu anfanteision cefnwyr Lerpwl Trent Alexander ac Andy Robertson wrth fychanu’r golwr Alisson Becker trwy ei ddifetha ddwywaith am y camgymeriadau a wnaeth yn yr ail hanner.

Ar yr ochr arall, roedd Phil Foden o City wedi curo’n wych trwy daro’r ail a’r drydedd gôl i’r tîm, gan dynnu sylw at y rhesymau pam mae academi ieuenctid y clwb yn coleddu’r pêl-droediwr 20 oed hwn fel em. Roedd canol cae Manchester City hefyd yn cael ei reoli'n goeth gan Bernardo Silva, Raheem Sterling, ac Ilkay Gundogan trwy gydol 90 munud.

 

Fodd bynnag, gamblo casino ar-lein trwy wefannau poblogaidd fel Casino NetBet yn dod i chwaraewyr fel ffynhonnell wagering hefyd. Daw'r datganiad hwn yn realiti bob tro y bydd offrymau cynlluniedig ar-lein enwog ar-lein yn dod yn weladwy.

Mae Lerpwl eisoes wedi colli eu dwy gêm flaenorol gyda Brighton a Burnley. Felly, roedd morâl y tîm wedi'i ddadchwyddo'n eithaf. Fodd bynnag, yn y gêm ddydd Sul, mae'r tîm wedi gorffen gyda cholled ac wedi cael ei bortreadu fel rhywbeth cyffredin.

Mae Lerpwl yn brwydro y tu ôl i Leaders City, gyda 10 pwynt yn llai na nhw er bod y tîm wedi chwarae un gêm yn fwy na charfan Guardiola. Felly, mae'r teitl EPL bellach yn freuddwyd anodd i Lerpwl. Ar hyn o bryd mae'r tîm wedi'i anelu at sicrhau'r pedwerydd safle yn siart olaf y gynghrair, gan gadw Everton, Chelsea, a West Ham yn y bae. Fodd bynnag, nid oes gan yr uned syniadau nac egni gan na fydd eu hoff amddiffynwr Virgil van Dijk ar gael tan y tymor nesaf.

Yn ôl Klopp, mae'n anodd esbonio'r golled o 4-1. Fe allai’r gêm fynd y naill ffordd neu’r llall ar ôl i Lerpwl sgorio eu cyflym. Ond, gorfododd camgymeriadau Alisson y tîm i dderbyn dwy gôl, ac wedi hynny, fe gyrhaeddodd y sefyllfa broblemus gan Phil Foden.

Soniodd hefyd, "Ond mae'n rhaid i ni barhau, nid dyma foment orau ein bywydau, a byddwn yn rhoi cynnig ar bopeth [ar gyfer y pedair uchaf]. Mae yna ddigon o gemau i sicrhau hynny, ond mae'n rhaid i ni eu hennill."

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd