Cysylltu gyda ni

cyffredinol

Mae Prif Swyddog Gweithredol LeoGaming, Alona Shevtsova, yn trafod tueddiadau a rhagolygon sector FinTech Wcrain

Newyddion Cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Dechreuodd cronfeydd menter America ymddiddori yn sector fintech Wcrain ar ôl llwyddiant disglair ac anghredadwy Monobank. Yn ogystal, mae ganddyn nhw ddiddordeb hefyd ym marchnad ariannol Wcrain a chychwyniadau fintech, felly gallwn ni ddisgwyl cyhoeddiadau a bargeinion newydd yn y diwydiant hwn yn 2021. Gwnaethpwyd yr holl ddatganiadau hyn yn ystod cyfweliad yn Voice of America gan Brif Swyddog Gweithredol LeoGaming, Alona Shevtsova (yn y llun) . Ynghyd â rheolaeth Cymdeithas Banciau Wcrain (AUB) mae hi wedi cynnal nifer o gyfarfodydd gwaith yn yr Unol Daleithiau gyda chwmnïau lleol, arianwyr, a sefydliadau. O ganlyniad i'r cyfarfodydd hyn, cyhoeddodd AUB a LeoGaming lansiad swyddogol y rhaglen interniaeth ar gyfer arbenigwyr Wcrain a ddarperir gan Ganolfan Arweinyddiaeth y Byd Agored (Cyngres yr UD), yn ogystal â lansiad rhaglen LeoGaming ar wahân ynghyd â'u cydweithwyr yn America. Cyhoeddir mwy o fanylion am yr ail raglen yn nes ymlaen.

"Dechreuodd cronfeydd menter Americanaidd ymddiddori yn sector fintech Wcrain ar ôl llwyddiant Monobank. Erbyn diwedd 2020, llwyddodd y cynnyrch a gynigiwyd gan y banc heb ganghennau a swyddfeydd clasurol i gyrraedd 3.2 miliwn o gwsmeriaid, tra bod ganddo 66% o gardiau gweithredol. Felly, mae'r banc yn bwriadu cyrraedd y lefel o 5 miliwn o gwsmeriaid yn 2021, sy'n edrych yn fwy na real. Defnyddiodd Monobank brifddinas leol yr Wcrain yn unig, sy'n rhywbeth i ymfalchïo ynddo. " meddai Alona Shevtsova.

"Yn ogystal, mae yna lawer o straeon llwyddiant eraill mewn gwahanol gilfachau o'r farchnad ariannol yn yr Wcrain. Er enghraifft, rhwydweithiau iBox, EasySoft, yn ogystal â Sistema, a City24 yw arweinwyr y farchnad terfynellau talu. Maent nid yn unig yn caniatáu i bobl wneud hynny talu am wahanol wasanaethau ond cymryd rhan yn y trawsnewidiad di-arian, trwy greu ffynhonnell unigryw o ailgyflenwi cardiau banc mewn arian parod Peth pwysig arall yw datblygiad gweithredol arian symudol gan y tri chludwr symudol mwyaf, oherwydd eu bod yn darparu arian heblaw arian parod a heb fod yn arian parod. -Panc amgen i gwsmeriaid, "meddai Alona Shevtsova wrth Voice of America.

Dywedodd yr arbenigwr hefyd wrth y gynulleidfa am y duedd fodern. Yn ôl iddi, mae Ukrainians yn newid yn aruthrol i daliadau ar y Rhyngrwyd, tra bod y taliad trwy ddefnyddio arian o'r balans symudol hefyd yn tyfu'n gyson. Cadarnheir ei meddyliau gan ystadegau systemau talu rhyngwladol: cyrhaeddodd twf taliadau ar-lein 45% yn 2020. Ar ben hynny, mae cyfran y taliadau cardiau mewn siopau all-lein hefyd yn tyfu. Mae'n werth nodi bod 46% o'r holl daliadau digyswllt mewn siopau all-lein yn cael eu gwneud gan ddefnyddio ffôn clyfar neu ddyfais dalu arall.

"Heblaw, mae Mastercard a Visa yn cefnogi'r tueddiadau hyn, a gafodd eu cyflymu gan y pandemig coronafirws. Maent yn mynd ati i weithio gyda chyfranogwyr y farchnad i ddatblygu taliadau heblaw arian parod. Dyma'r prif reswm pam mae systemau talu rhyngwladol wedi dod yn brif ysgogydd datblygiad y economi heb arian yn ystod y blynyddoedd diwethaf, "meddai Alona Shevtsova.

Ym mis Tachwedd 2020, enwebwyd Prif Swyddog Gweithredol LeoGaming Alona Shevtsova am deitl arbenigwr fintech y flwyddyn gan PaySpace Magazine Awards 2020.

 

cyffredinol

Y cwmni sy'n newid y ffordd y gall Rhufeiniaid siopa am nwyddau a gwasanaethau

Newyddion Cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Mae cwmni o Rwmania wedi lansio Bob Concierge, y system glyfar cwbl awtomatig gyntaf o orsafoedd dosbarthu sy'n sicrhau bod nwyddau a gwasanaethau yn iawn i'r lobi.

Bwriad y system yw gweithio fel drwsiwr electronig sy'n darparu cwsmeriaid, trwy'r platfform ar-lein a'r cymhwysiad symudol, bwyd a lluniaeth, gwasanaethau glanhau ac atgyweirio a llawer o wasanaethau eraill. Mae'n troi o amgylch y weledigaeth Super Convenience lle mae popeth sydd ei angen arnoch chi yn eich llaw o fewn 60 eiliad.

Lansiwyd y system a adeiladwyd fel hybrid rhwng locer craff a chabinet oergell ar gyfer bwydydd amrywiol yn 2019 yn Bucharest ac mae'n bresennol bellach mewn dros 70 o adeiladau preswyl a swyddfa ledled y ddinas.

“Ychydig flynyddoedd yn ôl, gwnaethom sylweddoli bod angen system sy’n dod yn agosach nag erioed at stepen drws y cwsmer heb i’r cwsmer erioed orfod bod yn bresennol pan fydd y cludo yn digwydd. Dyna sut y daeth y syniad o valet personol atom, dyfais a fydd yn diwallu holl anghenion defnyddwyr, popeth o wasanaethau bwyd, glanhau a gofal personol ”meddai Mihai Girnet, Prif Swyddog Gweithredol Bob Concierge wrth Gohebydd yr UE.

Bob Concierge wedi'i adeiladu i weithio fel siop fach, gan ymgorffori oergell sy'n cynnal tymheredd oer ar gyfer cynhyrchion fel prydau parod, pwdinau, dŵr, llaeth, sudd, cwrw, gwin, adrannau dosbarthu byrbrydau, lle gall negeswyr adael neu godi pecyn , a compartmentau golchi dillad, lle gall defnyddwyr gwasanaeth adael golchdy ar gyfer gwasanaethau glanhau.

Bob Concierge wedi gweithredu technoleg "Grab and Go" sy'n caniatáu i ddefnyddwyr agor yr oergell valet digidol trwy sganio'r cod QR a chymryd yr hyn sydd ei angen arnynt. Mae'r cynnyrch yn cael ei nodi gan lu o synwyryddion, ac mae'r swm a godir yn cael ei dynnu'n ôl o gyfrif y defnyddiwr.                             

Bob Concierge mae ap hefyd yn cynnwys mynediad at wasanaethau cynnal a chadw tai sy'n barod i chi, fel plymwyr, trydanwyr, peintwyr ac amryw handymen eraill. Gallwch hyd yn oed ofyn am amrywiol wasanaethau harddwch a gofal corff gan ddefnyddio'r ap.

Daw'r enw “concierge” o'r union beth y gwasanaeth hwn bwriedir iddo wneud i chi - gŵr drws electronig sy'n sefyll wrth fynedfa adeiladau preswyl a swyddfa yn barod i ddarparu beth bynnag sydd ei angen arnoch chi.

“Ein nod yn Bob Concierge fu integreiddio cymaint o wasanaethau â phosibl mewn un ddyfais. Dyna pam y gwnaethom osod adrannau ar y peiriant lle gall negeswyr adael neu godi parseli yn ogystal â rhan golchi dillad lle gall defnyddwyr adael dillad i'r cwmni glanhau gael eu danfon yn ôl eu golchi a'u smwddio ”meddai Mr Girnet wrth Gohebydd yr UE.

Wrth edrych ymlaen, y cynllun yw gosod dros 5000 o loceri craff ledled y wlad, ym mhrif ddinasoedd Rwmania, ac yna ehangu ar lefel ranbarthol a rhyngwladol.

Cafodd Bob Concierge effaith ar y farchnad eiddo tiriog leol hefyd gan fod y valets digidol hyn yn ychwanegu gwerth a chysur cynyddol i adeiladau swyddfa a phreswyl sydd newydd eu datblygu.

“Mae'n werth dweud bod y galw am Bob Concierge yn dod yn organig ac yn gyson gan ddatblygwyr eiddo tiriog, mae llawer ohonynt yn credu bod presenoldeb ein gorsaf ddosbarthu yn darparu mantais gystadleuol amlwg i'r adeilad fflatiau ac y gall helpu'r broses werthu. Mae degau o ddyfeisiau i'w gosod mewn sawl cyfadeilad preswyl mawr sy'n cael eu hadeiladu yn y dyfodol agos. " Dywedodd Mr Girnet wrth Gohebydd yr UE.

Mae'r angen cyffredinol am nwyddau a gwasanaethau a ddarperir ar garreg eich drws heb hyd yn oed ei gwneud yn ofynnol i chi fod yn gartref yn anghenraid a all ehangu yn unig. Nid yw'r dull clasurol o ddosbarthu nwyddau, sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi fod yn bresennol a neilltuo amser i ryngweithio â'r sawl sy'n gwneud y cludo yn ymarferol o safbwynt logistaidd a bydd yn sicr o ddod yn ddarfodedig.

Bob Concierge ydy'r dyfodol mae pobl yn barod i gofleidio!

Parhau Darllen

cyffredinol

Sut y bydd deddfau Ewropeaidd newydd yn newid y byd gamblo ar-lein

Newyddion Cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Yn ôl Cymdeithas Hapchwarae a Betio Ewrop, mae gamblo ar-lein wedi cael twf cyson dros y blynyddoedd diwethaf. O gyfran o'r farchnad o € 22.2 biliwn yn 2018, mae disgwyl iddo gyrraedd € 29 biliwn yn 2022.

Ni fydd yn syndod os bydd y twf hwnnw'n fwy fyth. Achosodd y pandemig i bobl dreulio mwy o amser gartref, a throdd gamblo ar-lein yn weithgaredd hamdden hwyliog. Er i'r diwydiant gynyddu ei refeniw, nid oedd hynny'n wir gyda rhai gwledydd Ewropeaidd. Dyma pam y gwnaethant gyhoeddi y byddent yn newid deddfau sy'n berthnasol i chwarae dros y we.

Mae'r Almaen yn Colli Arian Er gwaethaf y Diwydiant yn Cynhyrchu Mwy o Refeniw

Os edrychwch ar y opsiynau gamblo ar-lein yn Ne Affrica, fe welwch y gall chwaraewyr ddewis o restr hir o'r casinos sydd ar gael. Nid yw'n llawer gwahanol yn yr Almaen. Caniateir i chwaraewyr gamblo ar-lein yn y wlad honno. Fodd bynnag, mae'r mwyafrif o lwyfannau sy'n hygyrch yn caffael trwydded gyffredinol ar gyfer gwneud busnes yn yr Undeb Ewropeaidd. O ganlyniad, mae'r holl arian y mae ymwelwyr casino yn ei fuddsoddi yn gadael yr Almaen ac yn mynd i Gibraltar a Malta.

Sylweddolodd deddfwyr yr Almaen hyn a phenderfynu ymateb. Eu syniad yw gweithredu trwydded genedlaethol gyffredinol ar gyfer darparu gamblo ar-lein yn y wlad hon. Mae'n rhywbeth y bydd yr Almaen yn ei weithredu ym mis Gorffennaf 2021 gan fod popeth yn barod i fynd.

Cyflwyno Cytundeb Interstate yr Almaen ar Gamblo

Schleswig-Holstein yw'r unig wladwriaeth y gall darparwyr weithredu ohoni yn yr Almaen gyfan. Fodd bynnag, llwyddodd y llywodraeth genedlaethol i gael pob gwladwriaeth i ymuno â llofnodi Cytundeb Interstate yr Almaen ar Gamblo - ISTG 2021.

Yn ôl manylion, Bydd ISTG yn cynnig trefn drwyddedu y gall gweithredwyr ei chaffael ar gyfer darparu pocer ar-lein, peiriannau slot, a betio chwaraeon. Bydd hyn yn codi'r holl waharddiadau ar chwarae gemau pocer a slot ar y we yn y wlad hon.

Dyma drosolwg o'r hyn y bydd ISTG yn ei newid:

  • Hysbysebu - gall llwyfannau hapchwarae rhyngrwyd hysbysebu rhwng 9 PM a 6 AM. Mae amodau eraill yn cynnwys na all unrhyw hysbysebion dargedu plant dan oed na honni eu bod yn datrys problemau ariannol rhywun.
  • Slotiau - bydd yn rhaid i bob troelli bara o leiaf bum eiliad. Y mentr uchaf fesul troelli yw € 1, a allai arwain at gyfyngiadau jacpot.
  • cyfrifon - dylai gweithredwyr gadarnhau hunaniaeth pob chwaraewr. Mae hynny'n golygu sicrhau eu bod o oedran cyfreithiol ac yn cael chwarae gemau casino ar-lein.
  • Betio chwaraeon - gallwch fentro ar ddigwyddiadau mewn sesiwn, ond hefyd cyn i ornest ddechrau.

O ran y darparwyr cyfredol nad ydyn nhw'n gweithredu o'r Almaen, bydd yn rhaid iddyn nhw addasu eu platfformau i reoliadau newydd. Mae'r arbenigwyr yn credu y gallant barhau i weithredu cyhyd â'u bod yn cynnwys rheolau newydd.

Yn ôl deddfwyr, bydd ISTG yn cymell agor casinos ar-lein yn yr Almaen, a fydd o fudd i'w heconomi. Nid yw'r effeithiau y bydd hyn yn eu cael ar arian yr Ewro ar lefelau domestig a rhyngwladol yn hysbys o hyd. Fodd bynnag, mae'r newyddion diweddaraf yn nodi bod yr Undeb Ewropeaidd yn gobeithio y cyhoeddi bondiau gwyrdd yn helpu i gryfhau rôl ryngwladol Ewro.

Mae Norwy yn Cymryd Llwybr Gwahanol

Tra bod yr Almaen yn ceisio cynyddu ei budd cenedlaethol o'r twf hwn mewn gamblo ar-lein, mae'n ymddangos bod Norwy yn mynd i lawr ffordd wahanol. Mae rhai adroddiadau'n nodi cynnydd mewn gamblo ar-lein o 62% yn y wlad hon. Nid yw eu llywodraeth yn gweld hynny'n beth da.

Mae deddfau gamblo Norwyaidd eisoes yn llym, ac maen nhw'n bwriadu parhau i'w tynhau. Er gwaethaf hynny, mae mwy na 50% o gyfanswm yr incwm yn gadael y wlad hon. Mae Norwy yn bwriadu gweithredu trwy roi'r diwydiant gemau dan reolaeth. Yn ôl adroddiadau, fe fyddan nhw'n mabwysiadu model trwyddedu i gynyddu'r gyfran refeniw sy'n aros yn y wlad hon. Bydd y llywodraeth genedlaethol hefyd yn parhau i redeg ymgyrchoedd sy'n cymell gamblo.

Mae UKGC hefyd yn gwneud rhai newidiadau

Er bod Prydain Fawr wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae'n dal yn ddiddorol gweld sut maen nhw'n newid rheoliadau hapchwarae.

Comisiwn Gamblo'r DU cyhoeddodd byddent yn gwneud yr addasiadau hyn o Hydref 31, 2021:

  • Gwahardd yr holl nodweddion “stopio ar unwaith” neu “chwarae turbo” sy'n cyflymu chwarae ar beiriannau slot neu'n darparu rhith o reolaeth i chwaraewr.
  • Rhoi cyfyngiad ar gyfer troelli sengl i leiafswm o 2.5 eiliad.
  • Gwahardd opsiwn chwarae awtomatig - mae'n rhaid i chwaraewyr wasgu'r botwm "Start" i gychwyn pob troelli.
  • Nid oes unrhyw ddelweddau na synau sy'n bresennol fel ennill yn ennill y swm sy'n is neu'n hafal i'r swm cyflogedig.
  • Gwahardd opsiwn i chwarae peiriannau slot lluosog ar yr un pryd.

Mae gan y rhain rai tebygrwydd â syniadau'r UE i amddiffyn chwaraewyr wrth gymryd rheolaeth dros y farchnad a hyrwyddo gamblo cyfrifol.

Thoughts Terfynol

Mae'n ymddangos na all chwaraewyr ond edrych ymlaen at weld y deddfau newydd yn newid y byd gamblo ar-lein. Er y bydd yn dod â chyfyngiadau penodol, mae hyn hefyd yn golygu ychwanegu opsiynau chwarae newydd. Mae gweithredu trwyddedau cenedlaethol a thynhau'r drefn drwyddedu gyfan yn newyddion da i gefnogwyr gemau ar-lein. Mae'n nodi y bydd llwyfannau o dan fwy o reolaeth i gyflawni'r holl reoliadau gofynnol. Bydd hynny'n cyfrannu at y diogelwch a'r tryloywder cyffredinol a ddarperir gan lwyfannau gamblo rhyngrwyd. 

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae Danny Batth o Stoke a Neil Taylor o Aston Villa yn eirioli Cynllun Cynrychiolaeth Asiaidd 5 Mlynedd gan PFA

Newyddion Cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun pum mlynedd PFA i gynyddu cyfranogiad pêl-droedwyr Asiaidd ym mhêl-droed y Deyrnas Unedig yn cael ei ategu gan enwau fel Danny Batth Stoke City ac amddiffynnwr Aston Villa, Neil Taylor. Mae'r ddau bêl-droediwr hyn yn awyddus i ysbrydoli pobl ifanc wrth addysgu teuluoedd.  

Mae cynllun nofel cynllun monitro ffres Cymdeithas Pêl-droed Proffesiynol (PFA) yn cael ei gymryd gan rai pêl-droedwyr nodedig, gan gynnwys Danny Batth o Stoke City a Neil Taylor o Aston Villa.

Mae nifer anheddau De Asiaid yn y DU yn agos at wyth y cant o boblogaeth y wlad. Er gwaethaf y ffaith, dim ond 0.3 y cant ohonynt sy'n ymwneud â phêl-droed dosbarth elitaidd.

Yn ddeg ar hugain oed, dechreuodd Danny Batth chwarae pêl-droed i Wolves. Yn ôl iddo, y meddwl am chwarae yn Premier Leagues sydd bob amser wedi ei ysbrydoli, ac yn awr mae am drosglwyddo'r cymhelliant hwnnw i'r genhedlaeth iau.

Yn ystod cyfweliad, honnodd amddiffynwr Stoke City y gallai pêl-droedwyr y DU o gefndiroedd Asiaidd gyda'i gilydd helpu cenedlaethau ifanc i greu gwell siawns o ddechrau gyrfa bêl-droed.

Soniodd hefyd mai prif arwyddair y rhaglen hon yw rhoi pêl-droedwyr ifanc mewn sgwadiau datblygu ac academaidd fel y gallant gaffael y cyfleoedd gorau i godi'n llwyddiannus. Dywedodd ei fod yn beth bach iawn y gallant ei roi iddynt.

Wrth dynnu sylw at yr angen i addysgu teuluoedd am bêl-droed, cerddodd Batth i lawr i'w lôn atgofion, gan ddweud wrtho fod pêl-droed hefyd yn anhysbys i'w deulu pan dreuliodd ei ddyddiau academi. O ganlyniad, bu’n rhaid iddo wynebu anawsterau hefyd. Yn achosi heb unrhyw brofiad mewn pêl-droed, nid ei rieni oedd y bobl iawn i gymryd arweiniad ganddynt. Felly, mae'n credu y byddai teuluoedd cymwys am bêl-droed yn gam hanfodol arall tuag at lwyddiant pêl-droedwyr ifanc.

Mae'n credu bod edrych i fyny at berson llwyddiannus ar y peth mae pobl ifanc eisiau ei gyflawni yn eu bywyd yn rhoi ffydd ynddynt. Mae'n dod ag addewid mwy sylweddol pan fydd model rôl chwaraewyr yn rhannu'r un cefndir. Yn hyn o beth, soniodd am enwau John Terry a Rio Ferdinand fel ei fodelau rôl. Fodd bynnag, roedd hefyd ychydig yn drist oherwydd nad oedd unrhyw chwaraewyr Asiaidd y gallai edrych i fyny atynt a dilyn ei lwybr llwyddiant.

Gan fod gan bêl-droed Lloegr rai chwaraewyr Asiaidd sydd wedi cyrraedd llwyddiant yn eu modd, mae gan gynnau ifanc rai wynebau y gallant eu cadw fel eu cymhelliant. Felly, po fwyaf o chwaraewyr Asiaidd sy'n cymryd rhan mewn pêl-droed ar lefel elitaidd, y mwyaf mae'n dda i bêl-droedwyr cenhedlaeth ifanc ddod i fyny.

Tybiwch fod y cynllun cynrychiolaeth pum mlynedd hwn o'r Gymdeithas Bêl-droed Proffesiynol yn dod yn llwyddiannus. Yn yr achos hwnnw, yn ôl y disgwyl, bydd mwy o wynebau Asiaidd newydd yn ymuno â gwahanol glybiau pêl-droed yn y DU, gan eu cryfhau â'u galluoedd pêl-droed selog. Felly, ni all fynd heb fod yn newyddion deniadol i bettors chwaraeon brwd hefyd. Fodd bynnag, mae'r gweithredu y mae pêl-droed y DU yn ei gwmpasu ar hyn o bryd yr holl ffordd yn ddigonol ar gyfer dileu anghenion selogion betio. Bettors wagering trwy lyfrau chwaraeon parchus rheoledig UKGC fel Chwaraeon NetBet yn gallu ei gydnabod wrth fwynhau cyfleoedd betio ar nifer o ddigwyddiadau chwaraeon yn agos at bob camp boblogaidd sy'n rhychwantu'r byd.

Yn y tymor hwn, mae cefnogwyr pêl-droed Lloegr yn dyst i'r gynrychiolaeth uchaf o chwaraewyr Asiaidd mewn pêl-droed dosbarth elitaidd gan fod naw ysgolhaig a phymtheg chwaraewr yn weithgar yn y system. Eto i gyd, mae prinder chwaraewyr Asiaidd ym mhêl-droed Lloegr yn cael ei ystyried fel yr anghydwedd sengl uchaf ym mhêl-droed y DU.

Mae'r mentrau a lansiwyd gan PFA hefyd yn cwmpasu ymgysylltiad hyfforddwyr Asiaidd ac yn cynnwys chwaraewyr benywaidd ar gyfer y gemau Woman's Super League sydd ar ddod. Ar ben hynny, mae'n canolbwyntio gormod ar nodi a chefnogi'r sefydliadau sy'n buddsoddi ymdrechion i gynyddu cyfranogiad Asiaidd yn y gêm.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd