Cysylltu â ni

cyffredinol

Pa ddatblygiadau technolegol y gellir eu disgwyl yn 2021?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae gwahanol dechnolegau yn chwarae rhan bwysig yn ein bywydau. Gwylio clyfar, ffonau clyfar a mwy - mae gan bron pawb fynediad at ddyfais smart sy'n eich galluogi i dreulio'ch arferion beunyddiol yn fwy cynhyrchiol.

Wrth gwrs, mae angen bod yn ymwybodol nad hwn yw'r pwynt technoleg uchaf eto. Bydd y datblygiad yn sicr yn parhau. Ar hyn o bryd mae llawer o gwmnïau'n gweithio i gynnig amrywiaeth o newyddion i bobl.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar ddatblygiad technolegau mewn technolegau symudol,  kazino ar-lein, rhith-realiti a llawer mwy na'r disgwyl eleni!

hysbyseb

Mwy o smartwatches arfer

Eisoes heddiw, mae gan bobl gyfle i brynu oriorau craff sy'n caniatáu iddynt ddeall faint o weithgaredd corfforol sydd wedi'i wneud yn ystod y dydd, faint o galorïau sydd wedi'u llosgi a'u cymryd. I lawer, mae'n gynorthwyydd gwych ym mywyd beunyddiol, oherwydd yn y modd hwn mae'n bosibl datblygu cynllun i wella eich ffitrwydd corfforol. Mae llawer o arbenigwyr yn nodi y bydd y technolegau hyn yn 2021 yn parhau i esblygu, gan roi ystod ehangach fyth o gyfleoedd i bobl. Mae eisoes yn bosibl mesur ansawdd cwsg gyda chloc craff, gyda rhai lefelau SPo2 yn y gwaed, a monitro lefelau straen. Disgwylir i glociau craff allu nodi nid yn unig y dangosyddion y soniwyd amdanynt eisoes, ond hefyd gwirio lefelau glwcos yn y gwaed, yn ogystal â nodi straenau penodol yn ein bywydau bob dydd. Yn y modd hwn, bydd hyd yn oed yn well cadw golwg ar eich trefn ddyddiol a gwella'ch iechyd.

Rhith alluoedd realiti

hysbyseb

Wrth i dechnoleg esblygu, mae disgwyl i dechnolegau rhith-realiti barhau i ddatblygu. Mae llawer wedi'i wneud eisoes i gynnig amrywiaeth o gemau rhith-realiti i bobl, ond amcangyfrifir y bydd gemau newydd yn dod i'r amlwg eleni, a fydd yn sicr yn tyfu gyda'u creadigrwydd. Bydd hefyd yn cael ei gyflymu gan dechnolegau 5G, a fydd yn caniatáu i'r Rhyngrwyd redeg hyd yn oed yn gyflymach na'r arfer. Yn y modd hwn, mae amryw o gasinos ar-lein hefyd yn gallu darparu amrywiaeth o nodweddion newydd i gwsmeriaid sy'n rhoi gwir ymdeimlad o casino heb adael eu cartrefi.

Robotiaid a rhai datblygiadau arloesol

Gall robotiaid helpu gyda thasgau amrywiol. Nid am ddim y mae llawer o gwmnïau â diddordeb mewn robotiaid yn cymryd drosodd gwahanol swyddogaethau. Cydnabod llais, amnewid llafur yn seiliedig ar robot a llawer mwy - mae'r holl arloesiadau hyn yn caniatáu i gwmnïau wneud gwahanol swyddi yn gynt o lawer.

Er enghraifft, mae robotiaid a geir eisoes yn y sector amaethyddol yn gallu ymdopi â thasgau sy'n amrywio o hau i chwynnu a chynaeafu. Yn y modd hwn, mae gan fusnesau gyfle i arbed arian. Ac, fel y gwyddom, nid oes angen gorffwys ar robotiaid, sy'n golygu y gallant weithredu 24/7 yn y cwmni heb stopio.

Datblygiad 5G

  Eisoes yn Latfia, mae tyrau 5G eisoes yn cael eu gweithio i gyflwyno tyrau 5G. Mewn sawl rhan o'r byd, mae'r tyrau hyn eisoes wedi'u cyflwyno, gan ddarparu amrywiaeth o fuddion. Un o fanteision mwyaf 5G yw cyflymder, wrth gwrs. Gyda 5G mae'n bosibl perfformio gweithredoedd cyflymach o lawer, lawrlwytho ffilmiau a llawer mwy. Mae llawer o gwmnïau'n falch y bydd technolegau 5G yn gallu gwneud proses yn y cwmni yn gynt o lawer ac yn fwy effeithlon. Enghraifft wych oedd y gystadleuaeth bobsleigh yng Ngemau Olympaidd PyeongChang, lle roedd camcorder ynghlwm wrth helmed yr athletwr, a ddarlledodd y daith yn fyw o safbwynt y peilot. Roedd yn un o ymdrechion Corea i ddefnyddio 5G. Yn y modd hwn roedd yn bosibl cael fideo byw o safon. Gyda thechnolegau 4G byddai canlyniad mor safonol yn anodd iawn. Amcangyfrifir y bydd datblygiad 5G eleni yn parhau a byddwn yn dal i glywed llawer o wahanol newyddion amdano ac o'i gwmpas!

Mae datblygu technolegol yn galluogi cwmnïau i ennill

Wrth i dechnoleg esblygu, mae llawer o gwmnïau'n gwneud mwy fyth o elw wrth iddynt gael eu cyflwyno. Un ffordd i wneud yr elw hwn yw, wrth gwrs, trwy leihau nifer y gweithwyr trwy roi robotiaid yn eu lle. Enghraifft wych yw siop ar-lein Amazon, y prynodd ei reolwr robotiaid sy'n gallu gwneud y swyddi a neilltuwyd yn llawer cyflymach ac yn fwy effeithlon. Yn y modd hwn, gellir pecynnu llwythi yn gynt o lawer, sy'n golygu bod elw hefyd yn tyfu. Mae technolegau yn galluogi cwmnïau i ddatblygu a cheisio atebion amrywiol i wella eu darpariaeth gwasanaeth. Yn y modd hwn, mae'n bosibl gwneud elw trwy gyflwyno amrywiaeth o ddatblygiadau newydd sy'n rhoi cymhelliant i gwsmeriaid ddewis ymchwil y busnes penodol.

Ni all rhywun ond meddwl sut y bydd technoleg yn datblygu yn y blynyddoedd i ddod. Mae un yn sicr: nid ydym eto wedi cyrraedd uchafbwynt cynnydd technolegol, a phrin y byddwn byth yn cyflawni hyn, oherwydd mae datblygiadau yn y maes hwn bob amser yn digwydd!

Parhau Darllen
hysbyseb

cyffredinol

Sut i gael gwerth ar dŷ heb werthwr tai

cyhoeddwyd

on

Felly, rydych chi wedi penderfynu gwerthu'ch cartref. Cyn i chi roi eich eiddo ar y farchnad, un o'r pethau pwysicaf i'w wneud yw penderfynu ar bris gofyn realistig. I wneud hyn, bydd angen pennu gwerth marchnad cyfredol eich cartref fel na fyddwch yn tanbrisio'ch cartref neu ei gael ar y farchnad am gyfnod hirach nag y mae angen iddo fod gyda thag pris afrealistig.

Efallai yr hoffech ddefnyddio asiant stryd fawr lleol i gwblhau pob agwedd ar werthu eich cartref, gan gynnwys y prisiad. Er y gall yn sicr fod yn galonogol trosglwyddo'r awenau i arbenigwr diwydiant, yn enwedig os mai hwn yw eich gwerthiant eiddo cyntaf, bydd cost sylweddol hefyd i wneud hynny. Yn wir, ffioedd gwerthwyr tai yn gyffredinol yw'r agwedd ddrutaf ar symud cartref a gallant gostio unrhyw le yn y rhanbarth o 0.75-3% o gyfanswm pris eich eiddo. 

Bydd angen i chi hefyd ystyried cost ffioedd cyfreithiwr, treth stamp, tystysgrif perfformiad ynni a symud, heb sôn am unrhyw ailaddurno, ailforgeisio a chostau ychwanegol fel y ffioedd ychwanegol am werthu eiddo prynu i osod neu ail gartref. Os na fyddwch yn ffactorio yn yr holl gostau y bydd eich gwerthiant yn eu hwynebu, bydd llawer yn gadael eich hun heb ddigon o arian i brynu'ch eiddo nesaf neu ryddhau'r cyfalaf angenrheidiol. Gan nad yw cost gwerthu eiddo yn y DU ar gyfartaledd yn 2% amhenodol o gyfanswm pris eiddo, mae'n bwysig gwneud y broses mor gost-effeithiol â phosibl.

hysbyseb

O ran prisio'ch eiddo, bydd rhai gwerthwyr tai lleol yn cynnig y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, gwiriwch y print mân bob amser oherwydd gallai trefnu prisiad gydag asiant stryd fawr olygu bod yn rhaid i chi farchnata'ch eiddo gyda nhw pe byddech chi'n dewis bwrw ymlaen â gwerthiant o fewn amserlen benodol i'r dyddiad prisio. Oni bai eich bod wedi llofnodi gwerthiant dim gwerthu, dim contract ffioedd, gall hefyd gostio arian i chi os yw asiant wedyn yn aflwyddiannus i werthu eich eiddo.

Fel arall, gallwch chi wneud y prisiad eich hun trwy ymchwilio i'r farchnad dai leol a phrisiau eiddo a werthwyd yn ddiweddar sydd o fath a lleoliad tebyg i'ch un chi. Lleol awdurdod cynllunio bydd gwefannau hefyd yn darparu gwybodaeth bellach am unrhyw waith adnewyddu ac estyn a wneir ar gyfer eiddo penodol. Fodd bynnag, mae'n debygol na fydd hyn ond yn rhoi amcangyfrif bras i chi o ran pris gofyn i'w roi ar eich eiddo eich hun gan nad oes unrhyw ddau eiddo (na darpar brynwyr a'u cyllidebau) yn hollol yr un fath.

I gael prisiad mwy cynhwysfawr o'ch eiddo, erbyn hyn mae nifer o rai yn rhad ac am ddim offer prisio ar-lein ar gael. Fodd bynnag, mae'n anodd iawn gwerthu'ch cartref yn hollol annibynnol oni bai bod gennych brynwr eisoes, oherwydd bydd eich gallu i gyrraedd darpar brynwyr yn gyfyngedig iawn ar gyfer gwerthiant preifat. Mae hyn oherwydd bod y prif byrth eiddo ar-lein yn hoffi Zoopla, Rightmove a Ar y Farchnad peidiwch â rhestru eiddo ar gyfer gwerthwyr unigol.

hysbyseb

Os ydych chi'n awyddus i wneud mwy o ymdrech am wobr ariannol uwch, opsiwn arall yw defnyddio asiant ar-lein neu hybrid. Mae asiant ar-lein yn unig yn cynnig ffioedd o gyn lleied â £ 99 am werthu eich eiddo (gyda rhai hyd yn oed yn ymgymryd â'r gwerthiant rhad ac am ddim ac adennill eu costau trwy bethau ychwanegol dewisol) ond bydd angen i chi wneud llawer o'r gwaith coesau eich hun o hyd a bydd eich prisiad eiddo yn seiliedig ar ddata ar-lein yn unig yn hytrach nag arfarniad corfforol.

Asiant hybrid yw'r tir canol rhwng gwerthwr tai ar-lein a'r stryd fawr. Maent yn cynnig ffi sefydlog am werthu eich eiddo oddeutu £ 999- £ 1999 fel eich bod yn gwybod yn union faint fydd y gwerthiant yn ei gostio ichi o'r cychwyn ac yn gallu cyllidebu yn unol â hynny. Mae yna dâl nawr neu dalu'n hwyrach hefyd a dim gwerthiant, dim opsiynau ffioedd ar gael a gwasanaethau fel ffotograffau eiddo, creu rhestrau, gwylio wedi'u cynnal a chefnogaeth gyda thrafodaethau prynwyr felly nid ydych chi'n gwneud yr holl waith traed ar gyfer y gwerthiant. Yn bwysicaf oll, byddant hefyd yn ymgymryd â phrisiadau personol trwy asiant lleol ymroddedig a gwybodus i sicrhau pris gofyn cywir am eich eiddo.

Parhau Darllen

cyffredinol

Sut mae bagiau arian wedi dod yn offeryn marchnata pwerus

cyhoeddwyd

on

O'r holl wahanol fathau o fonysau neu gymhellion cwsmeriaid sydd ar gael, arian yn ôl yw'r mwyaf deniadol o bosibl. Rydyn ni i gyd wrth ein bodd yn cael arian yn ôl pan rydyn ni'n gwario, a dyna pam mae'r dechneg hon wedi dod yn offeryn pwerus i gwmnïau sydd eisiau denu a chadw cwsmeriaid.

Bancio gydag Ad-daliad

Daeth un o'r cynlluniau arian-yn-ôl cynharaf gan Discover Financial Service, rhan o Morgan Stanley. Gan ddechrau ym 1986, fe wnaethant roi swm o arian i'w deiliaid cardiau ar ddiwedd y flwyddyn, yn seiliedig ar y taliadau cyffredinol a godwyd trwy gydol y flwyddyn.

hysbyseb

Erbyn hyn mae yna lawer o gardiau credyd, gan nifer o fanciau, sy'n darparu arian yn ôl i'w defnyddwyr. Mae gan American Express rai o y cyfraddau arian-yn-ôl uchaf, hyd at 5% os ydych chi'n gwario hyd at £ 10,000 mewn blwyddyn. Mae eraill fel Sainsbury's Bank a Tesco yn gadael ichi gasglu pwyntiau y gellir eu troi'n arian parod neu'n wobrau eraill.

Byddwch hefyd yn gweld cyfrifon banc arbennig ar ffurf gwobrau yn cael eu cynnig, gydag arian yn ôl yn fisol. Ymhlith y rhain mae Barclays Blue Rewards, Santander 123 Lite, a TSB Spend & Save Plus. Yn yr achosion hyn, mae'r arian yn ôl yn nodweddiadol yn seiliedig ar y biliau misol a delir neu weithgareddau eraill a wneir ar y cyfrif.

Cynigion manwerthu gyda bagiau arian

hysbyseb

Syniad gwych arall yw cael arian yn ôl wrth i chi siopa. Mae hyn yn rhywbeth y gellir ei wneud ar wefannau fel Quidco a TopCashback. Maent i gyd yn gweithio gyda miloedd o fanwerthwyr, gyda Quidco yn rhoi hyd at 160% o arian yn ôl a TopCashback gan roi cymaint â 165% i chi.

Mae'r gwefannau hyn yn gweithio trwy drosglwyddo rhan o'r comisiwn y mae manwerthwyr yn ei roi iddynt am eich anfon atynt, felly, mewn theori, mae pawb yn ennill. Gallwch hefyd gael bagiau arian yn uniongyrchol gan fanwerthwyr. Ymhlith y brandiau sydd wedi gwireddu potensial cynnig gwobrau mae H&M a New Look.  

Teithio, gemau a gweithgareddau hamdden eraill  

Ni waeth sut yr ydych yn hoffi treulio'ch amser rhydd, mae'n debyg bod ffyrdd o gael arian yn ôl wrth i chi ei wneud. Os ydych chi wrth eich bodd yn teithio, yna fe allech chi edrych ar y safleoedd arian-yn-ôl hynny yn y pwynt olaf. Fe welwch fod cynigion arian yn ôl ar gael gan rai fel Expedia, Travelodge, a British Airways.

Daw enghraifft arall gyda chasinos ar-lein, lle gallwch chi godi a bonws dim blaendal UK 2020 gydag £ 10 + arian parod am ddim a bonysau newydd ar gyfer slotiau ar rai safleoedd. Mae hyn yn caniatáu ichi roi cynnig ar y gemau yn Pink Casino, Monster Casino, neu wefannau eraill heb ddefnyddio unrhyw un o'ch cronfeydd eich hun i ddechrau.

Ymhlith y cwmnïau eraill a welwch ar wefannau arian yn ôl mae Ticketmaster, GameStop, a Netflix. Fel y gallwch weld, mae rhywbeth at ddant pob chwaeth a ffordd o fyw, felly dylech geisio manteisio ar y bargeinion sydd o'r diddordeb mwyaf i chi.

Mae ymchwydd y cynigion arian yn ôl yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn brawf o ba mor effeithiol yw'r bargeinion hyn, i'r busnesau sy'n eu cynnig yn ogystal ag i'r cleientiaid sy'n eu defnyddio. Cyn gwario unrhyw arian, dylech edrych i weld pwy allai roi'r arian yn ôl gorau i chi ar hyn o bryd.  

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae dilyniant 'Cruella' wrthi'n cael ei wneud yn Disney

cyhoeddwyd

on

Ar ôl cymryd byd-eang llwyddiannus o $ 48.5 miliwn mewn ychydig llai na phythefnos, mae Emma Stone wedi'i chadarnhau ar gyfer llinell y dilyniant.

Mae Emma Stone wedi cael ei chanmol am ei pherfformiad strategol a arddangosodd yn addasiad Disney Cruella. Mae cyfarwyddwr masnachfraint y ffilm Craig Gillespie wedi mynegi pa mor awyddus yw dychwelyd ochr yn ochr â'r ysgrifennwr sgrin Tony McNamara ar gyfer y dilyniant. Credir, ar ôl i'r dilyniannau ddychwelyd, y bydd Stone yn chwarae rhan ganolog o amgylch y cymeriad yr ydym wedi arfer ei weld o'r One Hundred and One Dalmatians. Bydd addasiadau Cruella de Vil yn dilyn un cartwnau Disney, sy'n golygu y gallwn ddisgwyl yn dda gweld stori'r cartŵn yn cael ei haddasu yn ffilm.

Cyhoeddiadau eraill ar gyfer y penwythnos hwn, yw'r gyfres newydd o cynigion betio heddiw sydd wedi bod ar gael i ddarllenwyr yr erthygl hon. Os ydych chi'n cael eich swyno, rydych chi'n gwybod beth i'w wneud.

Cruella darlledwyd y ffilm ar yr 28ain o Fai mewn theatrau ledled y byd. Gallai cefnogwyr Disney hefyd gael gafael ar y teitl gartref, o dan y Disney + gwasanaeth ffrydio sydd ar gael, fodd bynnag, roedd angen pryniant mynediad cynnar sy'n cyfateb i $ 30. Er bod y ffilm wedi cymryd ychydig yn drawiadol mewn ychydig llai na phythefnos, y llinell stori ac esthetig pync y 1970au sydd wedi creu argraff fawr ar bawb. 

hysbyseb

Jenny Beavan yw dylunydd gwisgoedd gwobrau’r academi sy’n cymryd y sylw am greadigaeth anhygoel a dod â genre ac oedran ffasiwn yma yn fyw. Cadarnhawyd gan Variety, bod y gwisgoedd a ddyluniwyd gan Jenny mewn gwirionedd wedi eu gwerthu ar ôl eu cynhyrchu ar gyfer cydweithrediad â Rag a Bone. Er ei bod yn arferol yn aml nad yw rhyddfreintiau enfawr yn rhoi clod i'r dylunwyr ar ôl i'r dillad gael eu gwerthu ar ôl ffilmio, nid yw eto i'w gadarnhau pe bai hyn yn effeithio ar ddyfodol enillydd gwobr yr academi gyda'r dilyniant. Cadarn, mae ffilmio ffilmiau enfawr fel y rhain yn darparu amlygiad enfawr i'r dalent, ond gall hefyd olygu 'llofnodi'ch bywyd a'ch hawliau i ffwrdd ar y llinell doredig honno', fel y dywedodd Beaven wrth sgwrsio â'r wasg.

Ar wahân i'r ddrama fewnol ar set, mae'r ffilm wedi'i derbyn yn dda iawn gan bob ongl o'r cyfryngau. Gyda sgôr cynulleidfa o 97% ar lwyfannau adolygu ffilmiau enfawr, mae'r sinema yn sgorio ar gyfer penwythnos agoriadol yn ei graddio fel y mwyaf poblogaidd o'r holl ail-wneud o gartwnau wedi'u seilio ar Disney. Bydd beirniaid a chynulleidfaoedd ffilm sydd eto i weld y ffilm hon wrth gwrs yn mynd i mewn â gogwydd o'r llwyddiant trawiadol y mae'r ffilm wedi'i gael hyd yn hyn. 

Bydd Cruella yn ymuno â'r rhestr hir o addasiadau ffilm sydd wedi gwneud llwyddiant ysgubol ac wedi crynhoi symiau mawr o arian yn eu penwythnos agoriadol. Mae enghreifftiau o ffilmiau o'r fath yn cynnwys Alice in Wonderland, Maleficent, Sinderela, Beauty and the Beast, Aladdin a Y Brenin Lion. Credir bod teitlau fel Peter Pan a Wendy, Pinocchio a The Little Mermaid yn y gweithiau nesaf. I gael y diweddariadau diweddaraf ar eu rhyddhau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf newyddion ffordd o fyw rhyddhau.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd