Cysylltu â ni

cyffredinol

Ar ôl i gloeon glo ddifetha sector eiddo tiriog y DU, a allai cymalau Covid amddiffyn prynwyr tai a gwerthwyr?

cyhoeddwyd

on

Ar ôl misoedd o chwarae i lawr y gobaith o estyniad hyd at £ 500,000 i'r gwyliau treth stamp ar gyfer gwerthu eiddo, dewisodd Canghellor y DU Rishi Sunak yn y pen draw set newydd feiddgar o fesurau ysgogi ar gyfer sector tai Prydain yn y Cyllideb 2021 dadorchuddiwyd yn gynharach y mis hwn. Yn ogystal ag estyniad tri mis i'r gwyliau treth stamp, roedd i fod i ddod i ben yn wreiddiol ar 31 Mawrth ond nawr yn rhedeg tan ddiwedd mis Mehefin, ac yna tri mis ychwanegol o eithriadau ar rai gwerthiannau er mwyn sicrhau “trosglwyddiad esmwyth yn ôl i normal,” mae'r Canghellor bellach yn cyflwyno gwarant morgais ar gyfer benthyciadau cartref ar flaendal o 5%.

Mae canfyddiadau arolwg Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) yn awgrymu na ddaw'r mesurau eiliad yn rhy fuan. Er bod y sector tai wedi dangos niferoedd cryf ar ôl i fesurau cloi gael eu codi fis Mai diwethaf, gan wthio'r farchnad i chwe blynedd yn uchel, Benthycwyr y DU i gyd ond sicrhau na fyddai'r adferiad yn para trwy gyfyngu mynediad i forgeisiau. Gan ddod allan o'r broses gloi gyntaf, gostyngodd banciau Prydain fargeinion morgais cyfradd sefydlog dwy a phum mlynedd ar 95% Benthyciad i Werth (LTV) i lawr o 105 i ddim ond 15 - gyda cofnod ffioedd ad-dalu uchel ynghlwm.

Fel y cyfryw, ar ôl a rhuthr gweithgaredd eiddo tiriog dilynodd y ddau fis cyntaf o gloi i lawr ac ysgogi rhagfynegiadau o adferiad eiddo tiriog yn ail hanner y llynedd, a gollwng dros ddau fis cyntaf 2021 dangosodd yr angen am ddisgwyliadau realistig mewn economi oes pandemig. Daeth RICS o hyd i a Gostyngiad o 29% mewn ymholiadau prynwyr ym mis Ionawr a gostyngiad pellach (os yn fwy cymedrol) o 9% ym mis Chwefror, gyda syrfewyr yn gweld llai o eiddo yn mynd ar y farchnad. Mewn cyferbyniad llwyr ag optimistiaeth ôl-gloi y llynedd, rhagwelodd llawer o ddadansoddwyr marchnad dai a bearish 2021 cyn cyhoeddiadau diweddaraf Sunak - hyd yn oed wrth i werthwyr tai fel Savills ymateb i'r gyllideb newydd yn ffres rhagfynegiadau o brisiau ffyniannus i ddod.

Yn anad dim arall, mae effaith fawr ymyriadau Sunak ar sector tai ansefydlog yn tynnu sylw at y rôl bwysig y mae llywodraeth y DU wedi'i chwarae wrth liniaru effaith y pandemig ar brynwyr tai a gwerthwyr dros y flwyddyn ddiwethaf. Y realiti hwnnw yw bwydo galwadau am weithredu estynedig gan y llywodraeth, y tu hwnt i gynlluniau morgais a gwyliau treth, i sefydlogi'r sector eiddo tiriog a chefnogi'r unigolion sy'n ceisio cymryd rhan ynddo - yn enwedig yn Lloegr, lle mae strwythur trafodion unigryw 'cadwyn eiddo' wedi gadael. llawer o deuluoedd mewn culderau ariannol anodd.

Fel y dywedodd Beth Rudolf o Gymdeithas Trawsgludo'r DU EuReporter: “Dylai’r Llywodraeth fod â gwelliannau gorfodol i’r broses symud cartref fel na fyddai trafodion yn cymryd 22 wythnos ar gyfartaledd. Mae ganddyn nhw bopeth ar flaenau eu bysedd gyda [rheoleiddio] asiantau eiddo, adroddiadau Comisiwn y Gyfraith ar brydles, a'r atebion a ddatblygwyd gan y Grŵp Prynu a Gwerthu Cartrefi a sefydlwyd i gefnogi'r Weinyddiaeth, ond yn anffodus mae'n ymddangos bod cred mewn rhai rhannau. y Llywodraeth nad rheoleiddio gorfodol yw'r ateb. Credwn mai dyna’n union sy’n ofynnol, oherwydd ni fydd cyflwyno newid yn wirfoddol gan gyfreithwyr a gwerthwyr tai yn mynd i unman yn ddigon pell. ”

Gallai un o'r mesurau potensial mwyaf effeithiol ar gyfer bwtio'r farchnad dai yng nghanol argyfwng iechyd anrhagweladwy fod y 'Cymal cofleidiols ’a argymhellwyd gan weithwyr proffesiynol eiddo tiriog ar ôl i’r pandemig amharu ar filoedd o drafodion y llynedd. Gyda Covid-19 yn datgelu diffygion sylfaenol gyda’r system cadwyn eiddo, a allai cymalau o’r fath gynnig cam cyntaf i’r Llywodraeth ar y llwybr tuag at ddiwygio’r diwydiant yn fwy sylfaenol?

Mae siociau dro ar ôl tro i brynwyr a gwerthwyr yn lleihau'r galw

Wyneb y Canghellor ar y dyddiad cau gwreiddiol ar 31 Mawrth ar gyfer y hepgor treth stamp yn adlewyrchu newid ym marn y Llywodraeth ei hun o'i chyfrifoldebau. Er bod yr egwyl wreiddiol wedi arwain at gynnydd mewn pryniannau tai yn hanner olaf 2020, roedd teuluoedd a geisiodd brynu yn ystod wythnosau cyntaf eleni yn wynebu'r hyn Galwadau'r BBC “Ras i guro’r dyddiad cau treth,” wrth i’r ymchwydd yn y galw a ysgogwyd gan y llywodraeth arwain at oedi ymhlith syrfewyr, gwerthwyr tai, a gweithwyr proffesiynol eiddo tiriog eraill. Er gwaethaf y risg a berir i gannoedd o filoedd o drafodion yn y 'ymyl y clogwyn', ac an ymgyrch ddwys gan brynwyr tai a chymdeithasau eiddo tiriog i sicrhau estyniad, roedd y Canghellor wedi gwrthod gwthio'r dyddiad cau yn ôl cyn i'r estyniad ddod yn rhan o'r gyllideb newydd o'r diwedd.

Roedd profiad y gwyliau treth stamp, a'r prynwyr tai a safodd i golli degau o filoedd o bunnoedd pe baent yn methu â chwblhau eu pryniannau cyn iddo ddod i ben, yn adleisio profiadau trawmatig miloedd o ddarpar brynwyr tai a gwerthwyr a ddaliwyd i fyny yn y cyfnod cloi cyntaf yn unig dan flwyddyn yn ôl. O ganlyniad i gloi cychwynnol 2020, pan gaewyd y sector eiddo tiriog yn rymus ochr yn ochr â gweddill yr economi, canfu arolwg gan Butterfield tri o bob deg darpar brynwyr a oedd wedi sicrhau 'morgeisi-mewn-egwyddor'(MIP) pe bai'r ryg wedi'i dynnu allan o dan eu traed, gan golli eu blaendal cyfnewid o ganlyniad i'r cau yn dod i rym ar ôl cyfnewid contractau tai.

Mae natur unigryw'r farchnad eiddo tiriog yn Lloegr, wedi'i strwythuro ar sail 'cadwyni' yn cysylltu trafodion lluosog, yn gwneud prynwyr cartrefi a gwerthwyr o Loegr yn arbennig o agored i effaith siociau fel Covid. Nid oes gan brynwyr sy'n eu cael eu hunain yng nghanol cadwyn wedi torri, lle nad yw eu prynwr eu hunain bellach yn gallu cwblhau pryniant, hawl i adennill y blaendal sy'n ddyledus i'r gwerthwr yn eu trafodiad pellach. Fel un brocer morgais esbonio i'r Amseroedd: “Nid yw cytundebau [adneuo] mewn egwyddor yn rhwymol gyfreithiol. Byddech yn gobeithio yn y rhan fwyaf o achosion y byddai'r gwerthwyr yn cydymdeimlo ac yn rhyddhau'r parti arall o'r contract am ychydig neu ddim cost, ond yn gontractiol nid oes rheidrwydd arnynt i wneud hynny. "

Safoni cymal Covid i amddiffyn prynwyr a gwerthwyr

Hyd yn oed cyn dechrau'r pandemig, achos un o bob pump roedd methiannau prynu eiddo yn doriad yn y gadwyn. Yn 2017, costiodd y ffenomen perchnogion tai dros £ 500 miliwn y flwyddyn mewn costau trawsgludo, prisio, broceriaeth ac arolwg heb eu darganfod, tra hefyd yn gadael gwerthwyr ag eiddo a oedd yn anoddach eu gwerthu. Mae cloeon clo cysylltiedig â choffid wedi cynyddu'r risgiau hyn, gyda Butterfield yn canfod bod mwy na hanner y prynwyr a arolygwyd yn cael eu dal yn gaeth yng nghanol y gadwyn o ganlyniad i gloi i lawr. Gorfodwyd pedwar o bob deg prynwr yn ôl i brynu o'u pryniant ar ôl i'w cynnig gael ei dderbyn.

Tra bod gweinidogion yn wynebu galwadau i fynd i'r afael â'r system 'cadwyn eiddo', mae'n ddigon posibl mai mesur dros dro fydd i lywodraeth y DU ei safoni a'i fandadu 'Cymal Covid-19s 'a ddatblygwyd fel cydweithrediad rhwng y Weinyddiaeth Tai, Cymunedau, a Llywodraeth Leol a'r Grŵp Prynu a Gwerthu Cartrefi. Er bod cymhwysedd cymalau o'r fath wedi'i gyfyngu i rai amgylchiadau sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'r pandemig, mae profiad byw y flwyddyn ddiwethaf yn dangos ei effaith fuddiol bosibl ar les ariannol ac emosiynol miloedd o ddarpar brynwyr cartrefi. Mae’r sector ei hun hefyd wedi croesawu’r cymal, gyda Beth Rudolf yn ei alw’n “syniad gwych, wedi’i gyflawni’n gyflym iawn i gefnogi’r diwydiant a defnyddwyr.”

Mae'r cymal newydd hwn, a ddatblygwyd gyda mewnbwn gan y llywodraeth, yn dal i fod ymhell o fod yn orfodol neu'n gyffredinol mewn contractau eiddo tiriog, gan godi'r cwestiwn a ddylai'r Llywodraeth fod yn gwneud ymdrech i hyrwyddo neu hyd yn oed fandadu'r defnydd o gymalau o'r fath trwy ddiwedd yr argyfwng presennol. . Ymdrechion llawr gwlad fel yr Ymgyrch dros Ryddhad Covid ar gyfer Prynwyr Cartrefi a Gwerthwyr y DU (CCR-DU), er enghraifft, yn annog yr Ysgrifennydd Tai Robert Jenrick a’r Llywodraeth i ymestyn “amddiffyniad a chefnogaeth y cyhoedd”I brynwyr a gwerthwyr yr effeithiwyd arnynt trwy wneud y 'cymal Covid' yn gyfreithiol orfodol ac yn ddilys ar ddechrau'r cloi cyntaf fis Mawrth diwethaf.

Camau seneddol i ehangu'r cylch gwaith Gallai'r cymalau hyn, neu i ymestyn eu hamddiffyniadau yn ôl-weithredol i'r miloedd o unigolion sydd eisoes wedi cael eu heffeithio gan benderfyniadau poenus (ond angenrheidiol) iechyd y cyhoedd, hefyd gynnig llwybr tymor byr mwy realistig i'r llywodraeth i gyflawni gweithredu pendant mewn ymateb i'r argyfwng eiddo tiriog - wrth adfer hyder y cyhoedd yn sefydlogrwydd y sector tai a gosod y sylfaen ar gyfer diwygio ehangach dros y misoedd i ddod.

Yr un peth, mae arweinwyr diwydiant fel Rudolf yn rhybuddio y bydd y ffordd i ddiwygio tymor hir yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r pandemig. Ymhlith y llu o faterion sy'n mynnu newid rheoliadol: diffyg mandad ar gyfer “darparu gwybodaeth ymlaen llaw wrth restru gan gynnwys gwybodaeth brydlesol, rhent-dâl a awdurdod,” absenoldeb gofyniad i brynwyr “brofi y gallant fforddio'r eiddo trwy dystysgrif. cadarnhau penderfyniad eu benthyciwr mewn egwyddor neu ffynhonnell arian ”ac i werthwyr ddangos eu perthynas â’r eiddo“ er mwyn osgoi twyll dynwared gwerthwr, ”a’r angen am“ reoleiddio asiantau eiddo a digideiddio’r Gofrestrfa Tir, o ran ceisiadau a gweithredoedd darllenadwy â pheiriant. ”

Os a phan fydd y DU yn mynd i’r afael â’r diffygion rheoliadol hyn, mae cynrychiolwyr y diwydiant yn mynnu “unwaith y derbynnir cynnig, gall y partïon drafod trafodion cysylltiedig gan wybod y bydd popeth yn mynd drwyddo” - yn fyr, y bydd prynwyr a gwerthwyr yn mwynhau lefel o sicrwydd. mae hynny wedi bod yn brin iawn o'r farchnad ers dechrau'r pandemig.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae dilyniant 'Cruella' wrthi'n cael ei wneud yn Disney

cyhoeddwyd

on

Ar ôl cymryd byd-eang llwyddiannus o $ 48.5 miliwn mewn ychydig llai na phythefnos, mae Emma Stone wedi'i chadarnhau ar gyfer llinell y dilyniant.

Mae Emma Stone wedi cael ei chanmol am ei pherfformiad strategol a arddangosodd yn addasiad Disney Cruella. Mae cyfarwyddwr masnachfraint y ffilm Craig Gillespie wedi mynegi pa mor awyddus yw dychwelyd ochr yn ochr â'r ysgrifennwr sgrin Tony McNamara ar gyfer y dilyniant. Credir, ar ôl i'r dilyniannau ddychwelyd, y bydd Stone yn chwarae rhan ganolog o amgylch y cymeriad yr ydym wedi arfer ei weld o'r One Hundred and One Dalmatians. Bydd addasiadau Cruella de Vil yn dilyn un cartwnau Disney, sy'n golygu y gallwn ddisgwyl yn dda gweld stori'r cartŵn yn cael ei haddasu yn ffilm.

Cyhoeddiadau eraill ar gyfer y penwythnos hwn, yw'r gyfres newydd o cynigion betio heddiw sydd wedi bod ar gael i ddarllenwyr yr erthygl hon. Os ydych chi'n cael eich swyno, rydych chi'n gwybod beth i'w wneud.

Cruella darlledwyd y ffilm ar yr 28ain o Fai mewn theatrau ledled y byd. Gallai cefnogwyr Disney hefyd gael gafael ar y teitl gartref, o dan y Disney + gwasanaeth ffrydio sydd ar gael, fodd bynnag, roedd angen pryniant mynediad cynnar sy'n cyfateb i $ 30. Er bod y ffilm wedi cymryd ychydig yn drawiadol mewn ychydig llai na phythefnos, y llinell stori ac esthetig pync y 1970au sydd wedi creu argraff fawr ar bawb. 

Jenny Beavan yw dylunydd gwisgoedd gwobrau’r academi sy’n cymryd y sylw am greadigaeth anhygoel a dod â genre ac oedran ffasiwn yma yn fyw. Cadarnhawyd gan Variety, bod y gwisgoedd a ddyluniwyd gan Jenny mewn gwirionedd wedi eu gwerthu ar ôl eu cynhyrchu ar gyfer cydweithrediad â Rag a Bone. Er ei bod yn arferol yn aml nad yw rhyddfreintiau enfawr yn rhoi clod i'r dylunwyr ar ôl i'r dillad gael eu gwerthu ar ôl ffilmio, nid yw eto i'w gadarnhau pe bai hyn yn effeithio ar ddyfodol enillydd gwobr yr academi gyda'r dilyniant. Cadarn, mae ffilmio ffilmiau enfawr fel y rhain yn darparu amlygiad enfawr i'r dalent, ond gall hefyd olygu 'llofnodi'ch bywyd a'ch hawliau i ffwrdd ar y llinell doredig honno', fel y dywedodd Beaven wrth sgwrsio â'r wasg.

Ar wahân i'r ddrama fewnol ar set, mae'r ffilm wedi'i derbyn yn dda iawn gan bob ongl o'r cyfryngau. Gyda sgôr cynulleidfa o 97% ar lwyfannau adolygu ffilmiau enfawr, mae'r sinema yn sgorio ar gyfer penwythnos agoriadol yn ei graddio fel y mwyaf poblogaidd o'r holl ail-wneud o gartwnau wedi'u seilio ar Disney. Bydd beirniaid a chynulleidfaoedd ffilm sydd eto i weld y ffilm hon wrth gwrs yn mynd i mewn â gogwydd o'r llwyddiant trawiadol y mae'r ffilm wedi'i gael hyd yn hyn. 

Bydd Cruella yn ymuno â'r rhestr hir o addasiadau ffilm sydd wedi gwneud llwyddiant ysgubol ac wedi crynhoi symiau mawr o arian yn eu penwythnos agoriadol. Mae enghreifftiau o ffilmiau o'r fath yn cynnwys Alice in Wonderland, Maleficent, Sinderela, Beauty and the Beast, Aladdin ac Y Brenin Lion. Credir bod teitlau fel Peter Pan a Wendy, Pinocchio a The Little Mermaid yn y gweithiau nesaf. I gael y diweddariadau diweddaraf ar eu rhyddhau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf newyddion ffordd o fyw rhyddhau.

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

Bydd cwmnïau technoleg fawr yn cael newidiadau hanesyddol i'w cytundebau treth rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, mae rhai o dirnodau a gwledydd cyfoethocaf y byd, wedi dod i gytundeb ynghylch cau bylchau treth rhyngwladol sydd wedi'u cymeradwyo gan y corfforaethau rhyngwladol mwyaf. Mae gan rai o'r cwmnïau technoleg hyn y prisiau cyfranddaliadau mwyaf yn y farchnad stoc, fel Apple, Amazon, Google ac ati.

Er bod trethiant technoleg wedi bod yn fater y mae llywodraethau rhyngwladol wedi gorfod cytuno arno rhyngddynt ers amser maith, mae betio hefyd yn rhannu problemau tebyg, yn enwedig oherwydd ei gynnydd mewn poblogrwydd ac wedi caniatáu cyfreithloni yn fyd-eang. Yma rydym wedi darparu a cymhariaeth o safleoedd betio newydd sy'n dilyn ymlaen y deddfau trethiant cywir a'r cyfreithlondebau sy'n angenrheidiol ar gyfer defnydd rhyngwladol.

Yn ystod uwchgynhadledd G7 - y siaradodd ein hadroddiadau diwethaf am bwnc Brexit a bargeinion masnach, daeth cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau, Ffrainc, yr Almaen, y Deyrnas Unedig, Canada, yr Eidal a Japan, i gytundeb unedig i gefnogi cyfraddau treth gorfforaeth fyd-eang o 15% o leiaf. Cytunwyd y dylai hyn ddigwydd gan y dylai'r corfforaethau hyn dalu trethi lle mae eu busnesau ar waith, ac i'r tir y maent yn gweithredu ynddo. Mae osgoi talu treth wedi'i luosogi ers amser maith gan ddefnyddio mentrau a bylchau a ganfuwyd gan endidau corfforaeth, bydd y penderfyniad unfrydol hwn yn rhoi a stopio i ddal cwmnïau technoleg yn gyfrifol.

Credir bod y penderfyniad hwn yn flynyddoedd o gael ei wneud, ac mae uwchgynadleddau G7 wedi bod eisiau dod i gytundeb i lunio hanes a diwygio'r system drethiant fyd-eang ar gyfer yr arloesi a'r oes ddigidol sy'n cynyddu ar y gorwel. Gwneud cwmnïau fel AfalBydd Amazon a Google yn cymryd atebolrwydd, yn cadw trethiant i wirio am yr hyn yr amcangyfrifir ei fod yn ymchwydd yn eu datblygiadau a'u cyfranogiad dramor. Mae Rishi Sunak, Canghellor Trysorlys y Deyrnas Unedig, wedi sôn ein bod yn argyfwng economaidd y pandemig, mae angen i gwmnïau ddal eu pwysau a chyfrannu at ddiwygiad yr economi fyd-eang. Mae trethiant diwygiedig yn gam ymlaen i gyflawni hynny. Mae cwmnïau technoleg byd-eang fel Amazon ac Apple wedi cynyddu'n aruthrol ym mhrisiau cyfranddalwyr am bob chwarter ar ôl y cwymp mawr y llynedd, gan wneud technoleg yn un o'r sectorau mwyaf cynaliadwy i gael trethi ganddo. Wrth gwrs, ni fyddai pawb yn cytuno ar sylwadau o'r fath, sef bod bylchau trethiant wedi bod yn beth ac yn fater o'r gorffennol ers amser maith.

Bydd y fargen y cytunwyd arni yn rhoi pwysau enfawr ar wledydd eraill yn ystod cyfarfod yr G20 sydd i ddigwydd ym mis Gorffennaf. Mae cael sylfaen cytundeb gan bleidiau G7 yn ei gwneud hi'n debygol iawn y bydd gwledydd eraill yn dod i gytundeb, gyda chenhedloedd fel Awstralia, Brasil, China, Mecsico ac ati a fydd yn bresennol. Bydd gwledydd hafan treth is fel Iwerddon yn disgwyl cyfraddau is gydag isafswm o 12.5% ​​lle gallai eraill fod yn uwch yn dibynnu. Disgwylid y byddai'r gyfradd dreth o 15 y cant yn uwch ar y lefel o 21% o leiaf, ac mae gwledydd sy'n cytuno â hyn yn credu y dylid gosod lefel sylfaenol o 15% gyda phosibiliadau o gyfraddau mwy uchelgeisiol yn dibynnu ar gyrchfan a rhanbarth hynny mae cwmnïau rhyngwladol yn gweithredu ac yn talu trethi o.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae Flutter Entertainment yn ymuno â marchnad gamblo India

cyhoeddwyd

on

Mae marchnad gamblo India yn parhau i dyfu, ac mae wedi cael hwb mawr yn ddiweddar, gydag un o'r enwau mwyaf ym myd gamblo yn ymuno â'r farchnad. Mae Flutter Entertainment, sy'n gweithredu llawer o gasinos a llyfrau chwaraeon gan gynnwys Paddy Power a Betfair, wedi ymuno trwy brynu cyfran yng Ngemau Junglee.

Adroddir mai Junglee Games yw'r trydydd gweithredwr rummy mwyaf yn India, felly maen nhw wedi mynd i mewn a chymryd un o'r gweithredwyr lleol blaenllaw. Er bod hwn yn gwmni sydd wedi cael digon o lwyddiant, gallwch ddisgwyl buddsoddiad gan Flutter, mewn ymgais i gymryd hyd yn oed mwy o'r farchnad.

Mae'r fargen yn gweld Flutter bellach yn berchen ar 50.06% o Gemau Junglee, gyda'r gwerth wedi'i osod ar £ 48 miliwn.

Newyddion mawr ar gyfer hapchwarae Indiaidd

Gallai'r symudiad sydd wedi gweld Flutter fuddsoddi ym marchnad India fod yn un mawr i'r diwydiant cyfan. Mae rhai o'r chwaraewyr mwy eisoes yn ymwneud ag India, er bod Flutter yn enw newydd a mwy sydd bellach ar fwrdd y llong.

Dyma eu cam cyntaf i'r farchnad ond efallai nad hwn yw'r olaf. Byddai naill ai buddsoddiad pellach gan Flutter Entertainment, neu fuddsoddiad pellach o fannau eraill oherwydd bod Flutter wedi ymuno yn sylweddol ac yn parhau i wthio’r diwydiant yn ei flaen yn ei flaen.

Mae tirlun cyfnewidiol mewn gamblo Indiaidd, gyda llawer o weithredwyr newydd yn cymryd rhan i geisio cymryd eu darn o'r gyfran o'r farchnad. Hyn canllaw luckydice mae gamblo yn India yn dangos yn union beth sydd ar gael i'r rhai sydd eisiau cofrestru a chwarae, ac mae'r rhestr yn parhau i dyfu.

Dyfodol marchnad gamblo India

Gyda symudiad mor fawr â'r un hon, mae dyfodol marchnad gamblo India yn sicr yn edrych yn llawer mwy disglair. Mae twf gwirioneddol mewn hapchwarae Indiaidd a betio chwaraeon, a gallai hynny gael hwb pellach os yw Flutter Entertainment naill ai'n buddsoddi'n helaeth yng Ngemau Junglee neu os ydyn nhw'n dod â rhai o'u brandiau eraill i'r wlad.

Mae siawns hefyd y bydd enwau mawrion eraill yn edrych ar y farchnad, wrth iddyn nhw geisio dilyn ôl troed Flutter. Golwg ar y newyddion y byd yn dangos cwmnïau yn buddsoddi mewn llawer o wahanol rannau, ond yn aml nid nhw yw'r unig rai sy'n gwneud hynny. Mae cwmnïau eraill yn dilyn yr un peth ac yn buddsoddi yn yr un meysydd hefyd, oherwydd mae'n gyfnod lle maen nhw'n rhagweld twf.

Dros y misoedd nesaf, bydd yn ddiddorol iawn gweld a fydd unrhyw weithredwyr gamblo eraill yn troi at farchnad India, naill ai i sefydlu eu brandiau cyfredol yn yr ardal honno, neu i brynu brand sydd eisoes yn perfformio yn yr ardal a cheisio gwthio hynny ymlaen. .

Wrth i'r farchnad barhau i symud ymlaen, gallai'r symudiad hwn o Flutter Entertainment i gymryd rhan weithredu fel cyflymydd ar gyfer y sefyllfa, gan anfon pethau ymlaen yn gyflym oherwydd eu bod nhw eu hunain, ac eraill o bosibl, yn buddsoddi yn y wlad a'r farchnad gamblo sydd ganddi ar hyn o bryd. Gallai hyn fod yn foment fawr i olygfa gamblo India. 

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd