Cysylltu â ni

cyffredinol

Lliniaru niwed cemegol posibl gyda rheoliadau helaeth

cyhoeddwyd

on

Efallai y bydd perchennog busnes y mae ei gwmni'n defnyddio amrywiaeth o gemegau yn ei gael ei hun yn rhwystredig oherwydd rheoliad helaeth y llywodraeth sy'n llywodraethu popeth am ddefnyddio, storio a gwaredu cemegolion dywededig. Gall rheoliadau fod yn rhwystredig. Cymaint rydyn ni'n ei wybod. Ond mae'r rheoliadau ar waith i liniaru'r niwed a achosir gan beryglon cemegol.

Mae rheoliadau o'r fath yn amrywio o un awdurdodaeth i'r llall. Felly hefyd asiantaethau'r llywodraeth sy'n goruchwylio cynlluniau rheoleiddio. Yma yn y DU, mae cemegolion yn y gweithle yn cael eu llywodraethu i raddau helaeth gan y Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch (HSE). Yn yr UD, mae yna nifer o gyrff rheoleiddio ag awdurdod, gan gynnwys OSHA a'r EPA.

Mater i berchnogion busnes yn y pen draw yw gwybod a deall y rheoliadau sy'n berthnasol iddynt. Nid yw hyn bob amser mor hawdd ag y mae'n swnio. Serch hynny, nid oes lle i ddiofalwch nac anwybodaeth. Gall gollyngiadau cemegol niweidio eiddo, niweidio bywyd gwyllt, a pheryglu gweithwyr a gwesteion fel ei gilydd.

Rheoliadau Cemegol y DU

Y darn olaf o ddeddfwriaeth a basiwyd yn y DU, sy'n delio â chemegau yn y gwaith yw'r Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) 2002. Mae'r canllawiau yn y ddeddfwriaeth honno'n ymwneud ag amrywiaeth o ddiwydiannau gan gynnwys amaethyddiaeth, atgyweirio cerbydau modur, glanhau, argraffu a mwy.

Yn y termau symlaf posibl, mae COSHH yn ddeddfwriaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i berchnogion busnes reoli unrhyw a phob sylwedd a allai fod yn beryglus i iechyd pobl. Mae'n ofynnol i gyflogwyr wneud y canlynol, o leiaf:

 • Dysgwch beryglon iechyd y priod gemegau.
 • Penderfynu ar y ffordd orau i atal niwed i weithwyr.
 • Darparu mesurau rheoli digonol.
 • Sicrhewch fod mesurau rheoli'n gweithio'n iawn.
 • Addysgu, hysbysu a hyfforddi gweithwyr mewn defnydd cemegol diogel.
 • Sicrhewch fod gweithwyr yn defnyddio cemegolion yn gywir.
 • Monitro iechyd gweithwyr, lle bo hynny'n briodol.
 • Datblygu cynllun ar gyfer ymateb i argyfyngau.

Rhan fawr o ddiogelwch cemegol yn y gweithle yw cynnal asesiad risg a orchmynnir gan y llywodraeth. Byddai atebion a ddatblygwyd o asesiad risg cynhwysfawr mewn amgylchedd cemegol-drwm yn cynnwys caffael citiau arllwys cemegol ac ail-lenwi, ynghyd ag ymdrechion lliniaru eraill i frwydro yn erbyn colledion gwirioneddol.

Amlygiad Arweiniol y DU

Er nad yw plwm yn sylwedd cemegol yn dechnegol, mae wedi'i gynnwys yng nghanllaw cemegol yr HSE. Mae gweithio gyda phlwm yn ddiogel yn dod o dan y Rheoliadau Rheoli Arweinwyr yn y Gwaith (CLAW) 2002. Fel COSHH, mae CLAW yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr atal niwed i weithwyr ac ymwelwyr a achosir gan amlygiad plwm.

Lle bynnag y bo modd, dylid cadw gweithwyr a gwesteion rhag dod i gysylltiad â phlwm yn llwyr. Lle nad yw hyn yn bosibl, dylid rheoli amlygiad fel ei fod yn cael ei gadw o leiaf. Mae'n ofynnol i gyflogwyr:

 • Adolygu prosesau gwaith priodol.
 • Defnyddio rheolyddion mynediad cywir.
 • Cynnal yr holl reolaethau o'r fath mewn cyflwr da.
 • Cadw cofnodion cywir sy'n ymwneud ag amlygiad plwm.
 • Ymgynghori â gweithwyr meddygol proffesiynol ynghylch gwyliadwriaeth feddygol.

Mae plwm yn beryglus i fodau dynol mewn sawl ffurf. Mewn amgylchedd gwaith, mae pobl yn aml yn agored iddo trwy lwch, anwedd neu fygdarth. Gall amlygiad plwm achosi ymateb ar unwaith mewn rhai pobl, ond effeithiau tymor hir amsugno plwm sy'n achosi'r problemau gwaethaf.

Taflenni Data Diogelwch Cemegol

Yn y DU, mae'r holl gemegau sydd wedi'u dosbarthu fel 'peryglus i'w cyflenwi' yn cael eu gwerthu i gwsmeriaid sydd â Thaflenni Data Diogelwch Cemegol (SDS) ynghlwm. Fel perchennog busnes yn prynu cemegolion o'r fath, eich cyfrifoldeb chi fyddai darllen a deall y taflenni data yn llawn fel y gallwch asesu unrhyw risg i'ch gweithwyr a'ch ymwelwyr yn iawn.

Mae SDS yn darparu llawer o wybodaeth werthfawr. Er enghraifft:

 • Peryglon - Bydd taflen ddata yn egluro, yn fanwl, y peryglon penodol sy'n gysylltiedig â'r cemegyn hwnnw.
 • Storio a Thrin - Bydd taflen ddata yn egluro sut i storio a thrafod y cemegyn yn ddiogel.
 • Mesurau Brys - Bydd taflen ddata yn egluro pa fesurau brys sy'n angenrheidiol pe bai'r cemegyn yn gollwng neu'n gollwng.

Fel y gallwch weld, mae rheoleiddwyr y DU wedi rhoi’r cynllun SDS ar waith i helpu perchnogion busnes i wir ddeall peryglon y cemegau y maent yn eu defnyddio. Mae'n cymryd peth ymdrech ychwanegol ar ran gweithgynhyrchwyr a dosbarthwyr i greu a dosbarthu'r taflenni data. Mae hefyd yn gofyn am ymdrech ar ran perchennog y busnes a'i weithwyr i ddarllen a deall y wybodaeth. Ond yn y diwedd, gwybodaeth yw pŵer. Gall gwybod yr holl fanylion manylach ynghylch cemegyn peryglus olygu'r gwahaniaeth rhwng atal niwed a gadael iddo ddigwydd.

Tanau Cemegol a Ffrwydron

Mae rhai cemegolion yn beryglus oherwydd gall dod i gysylltiad â nhw arwain at broblemau iechyd tymor hir. Mae eraill yn beryglus oherwydd y potensial i losgi neu ffrwydro. Mae cemegau fflamadwy o'r fath yn berygl nid yn unig i berchnogion busnes a'u gweithwyr, ond hefyd i berchnogion a gweithwyr busnesau cyfagos.

Mae cemegolion sydd mewn perygl o dân a ffrwydrad yn dod o dan sawl cynllun rheoleiddio gwahanol, ac yn eu plith mae'r Rheoliadau Sylweddau Peryglus ac Atmosfferau Ffrwydron 2002. Mae'r rheoliadau'n rhoi'r baich ar gyflogwyr a pherchnogion busnes hunangyflogedig i amddiffyn pawb y maen nhw'n dod i gysylltiad â nhw rhag perygl.

Mae'r darn penodol hwn o ddeddfwriaeth ychydig yn anodd o ran sut mae'n diffinio sylweddau peryglus. Sylwedd beryglus yw unrhyw sylwedd a allai losgi neu ffrwydro os na chaiff ei reoli'n iawn. Pe gallai sylwedd losgi neu ffrwydro o ganlyniad i fetel cyrydu, fe'i hystyrir yn beryglus hefyd. Mae'n ofynnol i berchnogion busnes:

 • Dysgwch am y sylweddau peryglus maen nhw'n eu defnyddio a risgiau sylweddau o'r fath.
 • Rhoi mesurau rheoli ar waith i liniaru risg.
 • Datblygu cynlluniau a gweithdrefnau i ddelio ag argyfyngau.
 • Rhoi gwybod a hyfforddi gweithwyr mewn gweithdrefnau cywir ar gyfer rheoli sylweddau o'r fath.
 • Nodi a dosbarthu unrhyw feysydd gweithle lle mae'r risg o danio yn bodoli.

Gallai sylweddau peryglus fod y cemegau gweithle mwyaf trafferthus oll oherwydd eu cyfnewidioldeb. Rhaid dweud na all perchnogion busnes gymryd unrhyw risg gyda nhw.

Dylai fod yn amlwg o'r wybodaeth yn y swydd hon bod y DU yn cymryd cemegolion yn y gweithle o ddifrif. Felly hefyd y mwyafrif o awdurdodaethau eraill. Prif bwynt hyn oll yw ein hatgoffa bod rheoliadau'r llywodraeth yn bodoli er mwyn lliniaru risg cymaint â phosibl. Mae rhai cemegolion yn y gweithle ychydig yn rhy beryglus i'w storio, eu trin a'u defnyddio'n ddiofal. Mae rheoliadau wedi'u cynllunio i sicrhau nad yw hyn yn digwydd.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae dilyniant 'Cruella' wrthi'n cael ei wneud yn Disney

cyhoeddwyd

on

Ar ôl cymryd byd-eang llwyddiannus o $ 48.5 miliwn mewn ychydig llai na phythefnos, mae Emma Stone wedi'i chadarnhau ar gyfer llinell y dilyniant.

Mae Emma Stone wedi cael ei chanmol am ei pherfformiad strategol a arddangosodd yn addasiad Disney Cruella. Mae cyfarwyddwr masnachfraint y ffilm Craig Gillespie wedi mynegi pa mor awyddus yw dychwelyd ochr yn ochr â'r ysgrifennwr sgrin Tony McNamara ar gyfer y dilyniant. Credir, ar ôl i'r dilyniannau ddychwelyd, y bydd Stone yn chwarae rhan ganolog o amgylch y cymeriad yr ydym wedi arfer ei weld o'r One Hundred and One Dalmatians. Bydd addasiadau Cruella de Vil yn dilyn un cartwnau Disney, sy'n golygu y gallwn ddisgwyl yn dda gweld stori'r cartŵn yn cael ei haddasu yn ffilm.

Cyhoeddiadau eraill ar gyfer y penwythnos hwn, yw'r gyfres newydd o cynigion betio heddiw sydd wedi bod ar gael i ddarllenwyr yr erthygl hon. Os ydych chi'n cael eich swyno, rydych chi'n gwybod beth i'w wneud.

Cruella darlledwyd y ffilm ar yr 28ain o Fai mewn theatrau ledled y byd. Gallai cefnogwyr Disney hefyd gael gafael ar y teitl gartref, o dan y Disney + gwasanaeth ffrydio sydd ar gael, fodd bynnag, roedd angen pryniant mynediad cynnar sy'n cyfateb i $ 30. Er bod y ffilm wedi cymryd ychydig yn drawiadol mewn ychydig llai na phythefnos, y llinell stori ac esthetig pync y 1970au sydd wedi creu argraff fawr ar bawb. 

Jenny Beavan yw dylunydd gwisgoedd gwobrau’r academi sy’n cymryd y sylw am greadigaeth anhygoel a dod â genre ac oedran ffasiwn yma yn fyw. Cadarnhawyd gan Variety, bod y gwisgoedd a ddyluniwyd gan Jenny mewn gwirionedd wedi eu gwerthu ar ôl eu cynhyrchu ar gyfer cydweithrediad â Rag a Bone. Er ei bod yn arferol yn aml nad yw rhyddfreintiau enfawr yn rhoi clod i'r dylunwyr ar ôl i'r dillad gael eu gwerthu ar ôl ffilmio, nid yw eto i'w gadarnhau pe bai hyn yn effeithio ar ddyfodol enillydd gwobr yr academi gyda'r dilyniant. Cadarn, mae ffilmio ffilmiau enfawr fel y rhain yn darparu amlygiad enfawr i'r dalent, ond gall hefyd olygu 'llofnodi'ch bywyd a'ch hawliau i ffwrdd ar y llinell doredig honno', fel y dywedodd Beaven wrth sgwrsio â'r wasg.

Ar wahân i'r ddrama fewnol ar set, mae'r ffilm wedi'i derbyn yn dda iawn gan bob ongl o'r cyfryngau. Gyda sgôr cynulleidfa o 97% ar lwyfannau adolygu ffilmiau enfawr, mae'r sinema yn sgorio ar gyfer penwythnos agoriadol yn ei graddio fel y mwyaf poblogaidd o'r holl ail-wneud o gartwnau wedi'u seilio ar Disney. Bydd beirniaid a chynulleidfaoedd ffilm sydd eto i weld y ffilm hon wrth gwrs yn mynd i mewn â gogwydd o'r llwyddiant trawiadol y mae'r ffilm wedi'i gael hyd yn hyn. 

Bydd Cruella yn ymuno â'r rhestr hir o addasiadau ffilm sydd wedi gwneud llwyddiant ysgubol ac wedi crynhoi symiau mawr o arian yn eu penwythnos agoriadol. Mae enghreifftiau o ffilmiau o'r fath yn cynnwys Alice in Wonderland, Maleficent, Sinderela, Beauty and the Beast, Aladdin ac Y Brenin Lion. Credir bod teitlau fel Peter Pan a Wendy, Pinocchio a The Little Mermaid yn y gweithiau nesaf. I gael y diweddariadau diweddaraf ar eu rhyddhau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf newyddion ffordd o fyw rhyddhau.

Parhau Darllen

rheolau treth gorfforaethol

Bydd cwmnïau technoleg fawr yn cael newidiadau hanesyddol i'w cytundebau treth rhyngwladol

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, mae rhai o dirnodau a gwledydd cyfoethocaf y byd, wedi dod i gytundeb ynghylch cau bylchau treth rhyngwladol sydd wedi'u cymeradwyo gan y corfforaethau rhyngwladol mwyaf. Mae gan rai o'r cwmnïau technoleg hyn y prisiau cyfranddaliadau mwyaf yn y farchnad stoc, fel Apple, Amazon, Google ac ati.

Er bod trethiant technoleg wedi bod yn fater y mae llywodraethau rhyngwladol wedi gorfod cytuno arno rhyngddynt ers amser maith, mae betio hefyd yn rhannu problemau tebyg, yn enwedig oherwydd ei gynnydd mewn poblogrwydd ac wedi caniatáu cyfreithloni yn fyd-eang. Yma rydym wedi darparu a cymhariaeth o safleoedd betio newydd sy'n dilyn ymlaen y deddfau trethiant cywir a'r cyfreithlondebau sy'n angenrheidiol ar gyfer defnydd rhyngwladol.

Yn ystod uwchgynhadledd G7 - y siaradodd ein hadroddiadau diwethaf am bwnc Brexit a bargeinion masnach, daeth cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau, Ffrainc, yr Almaen, y Deyrnas Unedig, Canada, yr Eidal a Japan, i gytundeb unedig i gefnogi cyfraddau treth gorfforaeth fyd-eang o 15% o leiaf. Cytunwyd y dylai hyn ddigwydd gan y dylai'r corfforaethau hyn dalu trethi lle mae eu busnesau ar waith, ac i'r tir y maent yn gweithredu ynddo. Mae osgoi talu treth wedi'i luosogi ers amser maith gan ddefnyddio mentrau a bylchau a ganfuwyd gan endidau corfforaeth, bydd y penderfyniad unfrydol hwn yn rhoi a stopio i ddal cwmnïau technoleg yn gyfrifol.

Credir bod y penderfyniad hwn yn flynyddoedd o gael ei wneud, ac mae uwchgynadleddau G7 wedi bod eisiau dod i gytundeb i lunio hanes a diwygio'r system drethiant fyd-eang ar gyfer yr arloesi a'r oes ddigidol sy'n cynyddu ar y gorwel. Gwneud cwmnïau fel AfalBydd Amazon a Google yn cymryd atebolrwydd, yn cadw trethiant i wirio am yr hyn yr amcangyfrifir ei fod yn ymchwydd yn eu datblygiadau a'u cyfranogiad dramor. Mae Rishi Sunak, Canghellor Trysorlys y Deyrnas Unedig, wedi sôn ein bod yn argyfwng economaidd y pandemig, mae angen i gwmnïau ddal eu pwysau a chyfrannu at ddiwygiad yr economi fyd-eang. Mae trethiant diwygiedig yn gam ymlaen i gyflawni hynny. Mae cwmnïau technoleg byd-eang fel Amazon ac Apple wedi cynyddu'n aruthrol ym mhrisiau cyfranddalwyr am bob chwarter ar ôl y cwymp mawr y llynedd, gan wneud technoleg yn un o'r sectorau mwyaf cynaliadwy i gael trethi ganddo. Wrth gwrs, ni fyddai pawb yn cytuno ar sylwadau o'r fath, sef bod bylchau trethiant wedi bod yn beth ac yn fater o'r gorffennol ers amser maith.

Bydd y fargen y cytunwyd arni yn rhoi pwysau enfawr ar wledydd eraill yn ystod cyfarfod yr G20 sydd i ddigwydd ym mis Gorffennaf. Mae cael sylfaen cytundeb gan bleidiau G7 yn ei gwneud hi'n debygol iawn y bydd gwledydd eraill yn dod i gytundeb, gyda chenhedloedd fel Awstralia, Brasil, China, Mecsico ac ati a fydd yn bresennol. Bydd gwledydd hafan treth is fel Iwerddon yn disgwyl cyfraddau is gydag isafswm o 12.5% ​​lle gallai eraill fod yn uwch yn dibynnu. Disgwylid y byddai'r gyfradd dreth o 15 y cant yn uwch ar y lefel o 21% o leiaf, ac mae gwledydd sy'n cytuno â hyn yn credu y dylid gosod lefel sylfaenol o 15% gyda phosibiliadau o gyfraddau mwy uchelgeisiol yn dibynnu ar gyrchfan a rhanbarth hynny mae cwmnïau rhyngwladol yn gweithredu ac yn talu trethi o.

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae Flutter Entertainment yn ymuno â marchnad gamblo India

cyhoeddwyd

on

Mae marchnad gamblo India yn parhau i dyfu, ac mae wedi cael hwb mawr yn ddiweddar, gydag un o'r enwau mwyaf ym myd gamblo yn ymuno â'r farchnad. Mae Flutter Entertainment, sy'n gweithredu llawer o gasinos a llyfrau chwaraeon gan gynnwys Paddy Power a Betfair, wedi ymuno trwy brynu cyfran yng Ngemau Junglee.

Adroddir mai Junglee Games yw'r trydydd gweithredwr rummy mwyaf yn India, felly maen nhw wedi mynd i mewn a chymryd un o'r gweithredwyr lleol blaenllaw. Er bod hwn yn gwmni sydd wedi cael digon o lwyddiant, gallwch ddisgwyl buddsoddiad gan Flutter, mewn ymgais i gymryd hyd yn oed mwy o'r farchnad.

Mae'r fargen yn gweld Flutter bellach yn berchen ar 50.06% o Gemau Junglee, gyda'r gwerth wedi'i osod ar £ 48 miliwn.

Newyddion mawr ar gyfer hapchwarae Indiaidd

Gallai'r symudiad sydd wedi gweld Flutter fuddsoddi ym marchnad India fod yn un mawr i'r diwydiant cyfan. Mae rhai o'r chwaraewyr mwy eisoes yn ymwneud ag India, er bod Flutter yn enw newydd a mwy sydd bellach ar fwrdd y llong.

Dyma eu cam cyntaf i'r farchnad ond efallai nad hwn yw'r olaf. Byddai naill ai buddsoddiad pellach gan Flutter Entertainment, neu fuddsoddiad pellach o fannau eraill oherwydd bod Flutter wedi ymuno yn sylweddol ac yn parhau i wthio’r diwydiant yn ei flaen yn ei flaen.

Mae tirlun cyfnewidiol mewn gamblo Indiaidd, gyda llawer o weithredwyr newydd yn cymryd rhan i geisio cymryd eu darn o'r gyfran o'r farchnad. Hyn canllaw luckydice mae gamblo yn India yn dangos yn union beth sydd ar gael i'r rhai sydd eisiau cofrestru a chwarae, ac mae'r rhestr yn parhau i dyfu.

Dyfodol marchnad gamblo India

Gyda symudiad mor fawr â'r un hon, mae dyfodol marchnad gamblo India yn sicr yn edrych yn llawer mwy disglair. Mae twf gwirioneddol mewn hapchwarae Indiaidd a betio chwaraeon, a gallai hynny gael hwb pellach os yw Flutter Entertainment naill ai'n buddsoddi'n helaeth yng Ngemau Junglee neu os ydyn nhw'n dod â rhai o'u brandiau eraill i'r wlad.

Mae siawns hefyd y bydd enwau mawrion eraill yn edrych ar y farchnad, wrth iddyn nhw geisio dilyn ôl troed Flutter. Golwg ar y newyddion y byd yn dangos cwmnïau yn buddsoddi mewn llawer o wahanol rannau, ond yn aml nid nhw yw'r unig rai sy'n gwneud hynny. Mae cwmnïau eraill yn dilyn yr un peth ac yn buddsoddi yn yr un meysydd hefyd, oherwydd mae'n gyfnod lle maen nhw'n rhagweld twf.

Dros y misoedd nesaf, bydd yn ddiddorol iawn gweld a fydd unrhyw weithredwyr gamblo eraill yn troi at farchnad India, naill ai i sefydlu eu brandiau cyfredol yn yr ardal honno, neu i brynu brand sydd eisoes yn perfformio yn yr ardal a cheisio gwthio hynny ymlaen. .

Wrth i'r farchnad barhau i symud ymlaen, gallai'r symudiad hwn o Flutter Entertainment i gymryd rhan weithredu fel cyflymydd ar gyfer y sefyllfa, gan anfon pethau ymlaen yn gyflym oherwydd eu bod nhw eu hunain, ac eraill o bosibl, yn buddsoddi yn y wlad a'r farchnad gamblo sydd ganddi ar hyn o bryd. Gallai hyn fod yn foment fawr i olygfa gamblo India. 

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd