Cysylltu â ni

cyffredinol

Sut y bydd technoleg blockchain yn helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

“Nid yw Bitcoin yn gyfeillgar i’r amgylchedd - mae’n defnyddio cymaint o drydan â Sweden!” Dyma un o'r gwrthwynebiadau cyffredin i dechnoleg newydd cryptocurrency. Mae'n or-symleiddio. Bitcoin yw'r crypto cenhedlaeth gyntaf: mae prosiectau mwy diweddar eraill yn y sector yn defnyddio llawer llai o ynni[1] . Mae glowyr Bitcoin hefyd yn defnyddio ynni adnewyddadwy: a phe bai glowyr yn creu'r holl BTC ag egni di-garbon, ni fyddai unrhyw broblem.

Mae manteision ac anfanteision i unrhyw dechnoleg newydd yn ogystal â thrafferthion cychwynnol. Roedd cysylltiadau araf yn plagio'r rhyngrwyd cynnar - roedd hynny hyd yn oed pe gallech fynd ar-lein: roedd angen i chi fod yn gwibiwr geeky weithiau i roi hwb i'r systemau defnyddiwr-anghyfeillgar dim ond i anfon e-bost. Felly dylem ddisgwyl y bydd gan cryptocurrencies hiccups wrth i'r sector aeddfedu.

Blockchain - Technoleg yr Asgwrn Cefn

Technoleg Ledger Dosbarthu (DLT), a elwir yn gyffredin y blockchain, yw'r system hwyluso sy'n gwneud crypto yn bosibl. Yn syml, cyfriflyfr digidol neu Rolodex o gardiau mynegai sy'n cadw gwybodaeth mewn ffordd dryloyw, na ellir ei thorri a'i datganoli. Nid yw hyn yn swnio llawer, ond mae'n cyhoeddi chwyldro data. Mae pob cyfrifiadur ar y rhwydwaith yn dilysu pob darn o'r blockchain felly ni all fod unrhyw wall. Mae'n ffordd hynod ddyfeisgar i gydosod a dilysu gwybodaeth. Mae ganddo gymhwysiad sylweddol at fater mwyaf ein hoes: newid yn yr hinsawdd[2] .

hysbyseb

Contractau craff a thryloywder llwyr

Gan ddechrau gyda'r ail cryptocurrency, Ethereum, ychwanegwyd haen raglenadwy at y blockchain. Yr enw dryslyd yw “Contractau Clyfar” - mae'n golygu y gellir sbarduno cais o'r blockchain a chael rhywbeth i ddigwydd yn y byd corfforol.

Er enghraifft, dychmygwch fod gan gwmni prosesu dŵr gwastraff synwyryddion sy'n gysylltiedig â'i bibellau a'i ffatri trin dŵr gwastraff. Yn flaenorol, arferai gael pobl yn darllen y synwyryddion ac yn mewnbynnu data i daenlen, a anfonwyd wedyn at reoleiddiwr swyddogol y diwydiant. Felly pe bai paramedr gwastraff yn uwch na lefel gyfreithiol, diffoddodd larwm, cofnodwyd hyn, a rhai dyddiau neu wythnosau'n ddiweddarach, gallai'r rheoleiddiwr weithredu. Wrth gwrs, gallai'r larwm gael ei ddiffodd, a thaenu'r daenlen i orchuddio'r digwyddiad llygredd.

Byddai system seiliedig ar blockchain sy'n gysylltiedig â'r synwyryddion yn recordio'r larwm, yn rhybuddio'r rheolydd, ac yn cyhoeddi dirwy mewn cryptocurrency ar unwaith. Byddai'r cyhoedd yn gwybod, ac ni ellid ffugio'r cofnod tryloyw. Pam fyddai unrhyw un yn gwneud hyn: bydd yn rhatach o lawer i weithredu ac yn fwy hyblyg na'r dull hŷn. Bydd y blockchain yn hanfodol i ddyfodol "Smart City" lle mae nifer o lifoedd data yn cael eu monitro mewn amser real i wella pob math o negyddion fel allyriadau, defnydd o ynni, gwastraff ac ailgylchu, llygredd, clo traffig; mae'r rhestr yn ddiddiwedd.

hysbyseb

Mae'r blockchain yn dryloyw, yn anffafriol, ac nid oes angen "Trydydd Partïon Ymddiried" arno fel banciau, broceriaid yswiriant, neu werthwyr tai go iawn. Yn benodol, bydd olrhain allyriadau carbon a digwyddiadau hinsawdd eraill fel datgoedwigo neu ailgoedwigo yn cael ei hwyluso gan dechnoleg blockchain.

Mae gan y Cenhedloedd Unedig nododd bedwar maes[3]  lle gallai blockchain helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd:

  • Gwell masnachu allyriadau carbon
  • Hwyluso masnachu ynni glân
  • Llifoedd cyllid hinsawdd gwell
  • Olrhain ac adrodd yn well ar leihau allyriadau

Gwell Masnachu Allyriadau Carbon

Er bod beirniaid o "fasnachu carbon" - lle mae llygryddion yn prynu credydau carbon oddi ar allyrwyr isel, mae ganddo le mewn unrhyw system lleihau carbon. Creodd Energy Blockchain Lab ac IBM lwyfan blockchain i fasnachu asedau carbon yn Tsieina, a oedd yn welliant sylweddol ar y dyluniad blaenorol.

Masnachu Ynni Glân wedi'i Hwyluso

Mae technoleg Blockchain yn cael ei defnyddio ar gyfer datblygu llwyfannau cymar-i-gymar ar gyfer masnachu ynni adnewyddadwy. Byddai defnyddwyr yn gallu prynu, gwerthu neu gyfnewid ynni adnewyddadwy gyda'i gilydd, gan ddefnyddio tocynnau neu asedau digidol sy'n cynrychioli swm penodol o gynhyrchu ynni. Os oes gennych baneli solar ar eich to neu os ydych chi'n berchen ar Gerbyd Trydan (EV) a all werthu trydan o'i fatri yn ôl i'r grid, yna bydd hyn yn dod eich ffordd yn gynt nag yr ydych chi'n meddwl.

Llif Cyllid Hinsawdd Gwell

Gall ariannu prosiectau ecolegol fod yn heriol i fenthycwyr confensiynol, ee banciau. Gellid defnyddio system fenthyca cymar-i-gymar newydd o'r enw DeFi neu Gyllid Datganoledig i greu cyfalaf ar gyfer prosiectau gwyrdd. Dim ond ers ychydig flynyddoedd y mae prosiectau DeFi wedi bod o gwmpas ond maent wedi eu cysgodi mewn poblogrwydd yn 2020 wrth i'r sector flodeuo.

Olrhain ac Adrodd yn Well Gostyngiad Allyriadau

Fel y trafodwyd uchod, gall technoleg blockchain sicrhau mwy o dryloywder ynghylch llygredd ac allyriadau nwyon tŷ gwydr a'i gwneud hi'n haws olrhain ac adrodd ar ostyngiadau mewn allyriadau, gan gynnwys mynd i'r afael â materion ansawdd data. Dywed Massamba Thioye, cyd-gadeirydd y Glymblaid a Rheolwr Cadwyn Hinsawdd, is-adran Gweithredu Fframwaith Rheoleiddio, is-adran lliniaru yn Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig: "Mae'n bwysig llunio polisïau hinsawdd, mesur tryloyw, adrodd a gwirio gweithredu yn yr hinsawdd. yn galluogi llunwyr polisi i ddeall lle mae angen iddynt gymell gostyngiadau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr wrth fod yn hyderus eu bod yn cydymffurfio â'r gofynion a osodir yn ei safonau. "

Defnyddiwch Achosion

Beirniadaeth arall ar gynlluniau blockchain wedi'u pweru gan crypto yw eu bod yn anymarferol neu nad oes ganddynt lawer o fudd yn y byd go iawn, yn hytrach na phamffledi hyfryd a chyflwyniadau PowerPoint. Dyma ychydig o brosiectau gwirioneddol sy'n pwyntio'r ffordd ymlaen:

Mentrau Cadwyn Gyflenwi

Mae'r pandemig wedi dangos yn glir faint rydym yn dibynnu ar gadwyni cyflenwi byd-eang cymhleth. Daw llawer o weithgynhyrchu'r Gorllewin o'r Dwyrain Pell. Mae hyn yn cynnwys allyriadau carbon pethau sy'n cael eu cludo yn gorfforol, ond hefyd lawer iawn o waith papur wrth i gargo drosglwyddo systemau tollau gwahanol wledydd. Mae'n broses hunllefus a gwastraffus. Fel y mae Brexit Prydain yn darganfod, nid ticio'r blwch gwirio cywir ar ddatganiad tollau yw'r tocyn i fyd o rwystredigaeth gostus. Bydd dogfennaeth wedi'i seilio ar Blockchain yn newid sylweddol mewn effeithlonrwydd, gan gynyddu cynhyrchiant a lleihau costau, ac felly allyriadau.

Mae gan Unilever brosiect peilot sy'n gweithio gyda manwerthwr te, cwmni pecynnu, a sawl banc. Mae'r cawr nwyddau defnyddwyr yn datblygu system i olrhain a gwobrwyo cyflenwyr te am arferion ffermio cynaliadwy. Mae data am eu cynnyrch, gan gynnwys ansawdd te, effaith ecolegol, a phris, yn cael ei storio ar y blockchain, gan eu galluogi i gael eu gwobrwyo gan fanciau â thaliadau is.

Mae diogelwch bwyd yn bryder difrifol i ddefnyddwyr a manwerthwyr. Profodd Walmart, JD.com, IBM, a Phrifysgol Tsinghua raglen blockchain ar gyfer llysiau deiliog yn 2017-2019. Y canlyniad oedd gwell olrhain cludo llwythi o gyflenwyr i allfeydd manwerthu.

Cyflenwad Trydan, DER, ac IoT

Mae cynhyrchu pŵer yn mynd trwy ei chwyldro technoleg. Yn flaenorol, roedd ynni'n cael ei gynhyrchu'n ganolog mewn gorsafoedd pŵer mawr, yna ei ddosbarthu trwy grid cenedlaethol i gyrraedd eich cartref neu fusnes pan oedd angen, gan ei bod hi'n anodd storio trydan. Roedd ystafell reoli ganolog yn rhedeg popeth a gallai ddod â gorsafoedd pŵer wrth gefn ar-lein pe bai angen - efallai bod llifogydd neu dân wedi tynnu rhan o'r rhwydwaith i lawr. Dim ond fflicio switsh ydyw, a gall gorsaf bŵer anferth "droelli i fyny."

Y dyddiau hyn, mae pethau'n llawer mwy cymhleth. Mae ynni adnewyddadwy ysbeidiol yn rhan gynyddol o'r grid. Gall unrhyw un gynhyrchu ei drydan ei hun: mae paneli solar yn boblogaidd, gellir codi tyrbinau gwynt mewn sawl lleoliad, ac mae gan EVs y potensial i fod yn fatri enfawr ar olwynion. Yn Virginia, mae Dominion Energy yn cyflwyno fflyd o 50 o fysiau ysgol trydan. Ddwywaith y dydd, byddant yn mynd â phlant ysgol i'r ysgol ac yn ôl. Gweddill yr amser, bwriad y cerbydau yw eistedd yn y depo wedi'i gysylltu â'r grid pŵer fel cronfa batri fawr! Mae pob bws yn arbed 24,000 kg o CO2 dros fws disel.

Gelwir y technolegau hyn yn "Systemau Ynni Dosbarthedig" neu DERs. Bydd angen systemau cyfrifiadurol a thalu cymhleth arnynt i weithio'n dda. Mae angen i chi olrhain popeth, sicrhau bod cymhellion yn bodoli os oes angen mwy (neu lai) o bŵer ar y system, a thalu'n deg. Mae Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peiriant yn rhan annatod o'r Rhyngrwyd Pethau (IoT) hwn yn y dyfodol. Mae'n cynnwys llawer o drafod peiriannau dwy-gyfeiriadol. Un o'r defnyddwyr pŵer mwyaf yn y cartref yw'r peiriant golchi. Fel arfer, tasg fach yw ei lwytho i fyny a'i ddechrau golchi. Ond beth os ydych chi'n rhoi'r dillad budr i mewn ac yn gadael i'r peiriant benderfynu pryd i redeg, o dan amrywiol baramedrau. Gallai ddechrau am 3 y bore pan oedd trydan yn rhad, er enghraifft. Neu efallai bod gan y grid craff ormod o bŵer gwynt, felly gofynnwch i'r peiriant golchi gychwyn ar unwaith er mwyn peidio â'i wastraffu. Bydd systemau o'r fath yn fwy ynni-effeithlon mewn grid main ond mae angen y olrhain, cost trafodion isel, a thryloywder y gall y blockchain yn unig eu darparu.

Mae gan systemau ynni lleol botensial mawr ar gyfer arloesi yn erbyn newid yn yr hinsawdd. EnergyWeb.org[4]  amcangyfrifwyd bod 100 o brosiectau peilot gwerth dros $ 320 miliwn yn 2018, a bydd mwy bob blwyddyn.

Awtomeiddio a chymell Arferion Cynaliadwy

Mae yna lawer o broblemau gydag ymladd newid hinsawdd yn fyd-eang. Yn enwedig yn y byd sy'n datblygu, mae anawsterau monitro. Heb sôn am y ffaith syml nad oes gan nifer enfawr o bobl gyfrifon banc: mae 1.7 biliwn o oedolion yn aros heb eu bancio yn 2021. Os mai nhw yw tlodion y de byd-eang, mae gan dalu iddynt wneud rhywbeth gwyrdd neu gynaliadwy fudd dwbl: lleihau eu tlodi ynghyd â lleihau newid yn yr hinsawdd. Mae gan lawer ohonynt ffonau clyfar nawr, felly nid yw banciau confensiynol yn hanfodol. Dewch i ni ddychmygu cynllun sy'n talu ffermwyr cynhaliol i blannu coed ar eu tir. Mae lloerennau'n monitro'r plannu. Mae'r ffermwyr yn cael eu talu trwy gontract craff mewn ap tocyn cryptocurrency ar eu ffôn y gellir ei ad-dalu am hadau organig neu offer ffermio. Bydd hyn yn eu sybsideiddio i symud i fath o amaethyddiaeth organig neu "dim-til" o amaethyddiaeth, na allent ei wneud fel arall oherwydd byddai colli cynhyrchiant yn y cyfnod newid yn arwain at lwgu.

Bydd systemau mwy datblygedig yn seiliedig ar blockchain yn galluogi sawl math o ymarfer cynaliadwy, ac rydym ar y dechrau. Bydd rhai systemau yn methu oherwydd ein bod yng nghamau cynnar cromlin ddysgu. Bydd llawer, fodd bynnag, yn llwyddo. Byddant yn gosod y safon ar gyfer "Arfer Gorau" byd-eang yn eu maes, gan annog prosiectau tebyg mewn mannau eraill.

Systemau blockchain datganoledig yw'r dyfodol[5] . Mewn pump neu ddeng mlynedd, mae'n debyg y byddant yn ein syfrdanu â'u potensial.


cyffredinol

Sut i gael gwerth ar dŷ heb werthwr tai

cyhoeddwyd

on

Felly, rydych chi wedi penderfynu gwerthu'ch cartref. Cyn i chi roi eich eiddo ar y farchnad, un o'r pethau pwysicaf i'w wneud yw penderfynu ar bris gofyn realistig. I wneud hyn, bydd angen pennu gwerth marchnad cyfredol eich cartref fel na fyddwch yn tanbrisio'ch cartref neu ei gael ar y farchnad am gyfnod hirach nag y mae angen iddo fod gyda thag pris afrealistig.

Efallai yr hoffech ddefnyddio asiant stryd fawr lleol i gwblhau pob agwedd ar werthu eich cartref, gan gynnwys y prisiad. Er y gall yn sicr fod yn galonogol trosglwyddo'r awenau i arbenigwr diwydiant, yn enwedig os mai hwn yw eich gwerthiant eiddo cyntaf, bydd cost sylweddol hefyd i wneud hynny. Yn wir, ffioedd gwerthwyr tai yn gyffredinol yw'r agwedd ddrutaf ar symud cartref a gallant gostio unrhyw le yn y rhanbarth o 0.75-3% o gyfanswm pris eich eiddo. 

Bydd angen i chi hefyd ystyried cost ffioedd cyfreithiwr, treth stamp, tystysgrif perfformiad ynni a symud, heb sôn am unrhyw ailaddurno, ailforgeisio a chostau ychwanegol fel y ffioedd ychwanegol am werthu eiddo prynu i osod neu ail gartref. Os na fyddwch yn ffactorio yn yr holl gostau y bydd eich gwerthiant yn eu hwynebu, bydd llawer yn gadael eich hun heb ddigon o arian i brynu'ch eiddo nesaf neu ryddhau'r cyfalaf angenrheidiol. Gan nad yw cost gwerthu eiddo yn y DU ar gyfartaledd yn 2% amhenodol o gyfanswm pris eiddo, mae'n bwysig gwneud y broses mor gost-effeithiol â phosibl.

hysbyseb

O ran prisio'ch eiddo, bydd rhai gwerthwyr tai lleol yn cynnig y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, gwiriwch y print mân bob amser oherwydd gallai trefnu prisiad gydag asiant stryd fawr olygu bod yn rhaid i chi farchnata'ch eiddo gyda nhw pe byddech chi'n dewis bwrw ymlaen â gwerthiant o fewn amserlen benodol i'r dyddiad prisio. Oni bai eich bod wedi llofnodi gwerthiant dim gwerthu, dim contract ffioedd, gall hefyd gostio arian i chi os yw asiant wedyn yn aflwyddiannus i werthu eich eiddo.

Fel arall, gallwch chi wneud y prisiad eich hun trwy ymchwilio i'r farchnad dai leol a phrisiau eiddo a werthwyd yn ddiweddar sydd o fath a lleoliad tebyg i'ch un chi. Lleol awdurdod cynllunio bydd gwefannau hefyd yn darparu gwybodaeth bellach am unrhyw waith adnewyddu ac estyn a wneir ar gyfer eiddo penodol. Fodd bynnag, mae'n debygol na fydd hyn ond yn rhoi amcangyfrif bras i chi o ran pris gofyn i'w roi ar eich eiddo eich hun gan nad oes unrhyw ddau eiddo (na darpar brynwyr a'u cyllidebau) yn hollol yr un fath.

I gael prisiad mwy cynhwysfawr o'ch eiddo, erbyn hyn mae nifer o rai yn rhad ac am ddim offer prisio ar-lein ar gael. Fodd bynnag, mae'n anodd iawn gwerthu'ch cartref yn hollol annibynnol oni bai bod gennych brynwr eisoes, oherwydd bydd eich gallu i gyrraedd darpar brynwyr yn gyfyngedig iawn ar gyfer gwerthiant preifat. Mae hyn oherwydd bod y prif byrth eiddo ar-lein yn hoffi Zoopla, Rightmove a Ar y Farchnad peidiwch â rhestru eiddo ar gyfer gwerthwyr unigol.

hysbyseb

Os ydych chi'n awyddus i wneud mwy o ymdrech am wobr ariannol uwch, opsiwn arall yw defnyddio asiant ar-lein neu hybrid. Mae asiant ar-lein yn unig yn cynnig ffioedd o gyn lleied â £ 99 am werthu eich eiddo (gyda rhai hyd yn oed yn ymgymryd â'r gwerthiant rhad ac am ddim ac adennill eu costau trwy bethau ychwanegol dewisol) ond bydd angen i chi wneud llawer o'r gwaith coesau eich hun o hyd a bydd eich prisiad eiddo yn seiliedig ar ddata ar-lein yn unig yn hytrach nag arfarniad corfforol.

Asiant hybrid yw'r tir canol rhwng gwerthwr tai ar-lein a'r stryd fawr. Maent yn cynnig ffi sefydlog am werthu eich eiddo oddeutu £ 999- £ 1999 fel eich bod yn gwybod yn union faint fydd y gwerthiant yn ei gostio ichi o'r cychwyn ac yn gallu cyllidebu yn unol â hynny. Mae yna dâl nawr neu dalu'n hwyrach hefyd a dim gwerthiant, dim opsiynau ffioedd ar gael a gwasanaethau fel ffotograffau eiddo, creu rhestrau, gwylio wedi'u cynnal a chefnogaeth gyda thrafodaethau prynwyr felly nid ydych chi'n gwneud yr holl waith traed ar gyfer y gwerthiant. Yn bwysicaf oll, byddant hefyd yn ymgymryd â phrisiadau personol trwy asiant lleol ymroddedig a gwybodus i sicrhau pris gofyn cywir am eich eiddo.

Parhau Darllen

cyffredinol

Sut mae bagiau arian wedi dod yn offeryn marchnata pwerus

cyhoeddwyd

on

O'r holl wahanol fathau o fonysau neu gymhellion cwsmeriaid sydd ar gael, arian yn ôl yw'r mwyaf deniadol o bosibl. Rydyn ni i gyd wrth ein bodd yn cael arian yn ôl pan rydyn ni'n gwario, a dyna pam mae'r dechneg hon wedi dod yn offeryn pwerus i gwmnïau sydd eisiau denu a chadw cwsmeriaid.

Bancio gydag Ad-daliad

Daeth un o'r cynlluniau arian-yn-ôl cynharaf gan Discover Financial Service, rhan o Morgan Stanley. Gan ddechrau ym 1986, fe wnaethant roi swm o arian i'w deiliaid cardiau ar ddiwedd y flwyddyn, yn seiliedig ar y taliadau cyffredinol a godwyd trwy gydol y flwyddyn.

hysbyseb

Erbyn hyn mae yna lawer o gardiau credyd, gan nifer o fanciau, sy'n darparu arian yn ôl i'w defnyddwyr. Mae gan American Express rai o y cyfraddau arian-yn-ôl uchaf, hyd at 5% os ydych chi'n gwario hyd at £ 10,000 mewn blwyddyn. Mae eraill fel Sainsbury's Bank a Tesco yn gadael ichi gasglu pwyntiau y gellir eu troi'n arian parod neu'n wobrau eraill.

Byddwch hefyd yn gweld cyfrifon banc arbennig ar ffurf gwobrau yn cael eu cynnig, gydag arian yn ôl yn fisol. Ymhlith y rhain mae Barclays Blue Rewards, Santander 123 Lite, a TSB Spend & Save Plus. Yn yr achosion hyn, mae'r arian yn ôl yn nodweddiadol yn seiliedig ar y biliau misol a delir neu weithgareddau eraill a wneir ar y cyfrif.

Cynigion manwerthu gyda bagiau arian

hysbyseb

Syniad gwych arall yw cael arian yn ôl wrth i chi siopa. Mae hyn yn rhywbeth y gellir ei wneud ar wefannau fel Quidco a TopCashback. Maent i gyd yn gweithio gyda miloedd o fanwerthwyr, gyda Quidco yn rhoi hyd at 160% o arian yn ôl a TopCashback gan roi cymaint â 165% i chi.

Mae'r gwefannau hyn yn gweithio trwy drosglwyddo rhan o'r comisiwn y mae manwerthwyr yn ei roi iddynt am eich anfon atynt, felly, mewn theori, mae pawb yn ennill. Gallwch hefyd gael bagiau arian yn uniongyrchol gan fanwerthwyr. Ymhlith y brandiau sydd wedi gwireddu potensial cynnig gwobrau mae H&M a New Look.  

Teithio, gemau a gweithgareddau hamdden eraill  

Ni waeth sut yr ydych yn hoffi treulio'ch amser rhydd, mae'n debyg bod ffyrdd o gael arian yn ôl wrth i chi ei wneud. Os ydych chi wrth eich bodd yn teithio, yna fe allech chi edrych ar y safleoedd arian-yn-ôl hynny yn y pwynt olaf. Fe welwch fod cynigion arian yn ôl ar gael gan rai fel Expedia, Travelodge, a British Airways.

Daw enghraifft arall gyda chasinos ar-lein, lle gallwch chi godi a bonws dim blaendal UK 2020 gydag £ 10 + arian parod am ddim a bonysau newydd ar gyfer slotiau ar rai safleoedd. Mae hyn yn caniatáu ichi roi cynnig ar y gemau yn Pink Casino, Monster Casino, neu wefannau eraill heb ddefnyddio unrhyw un o'ch cronfeydd eich hun i ddechrau.

Ymhlith y cwmnïau eraill a welwch ar wefannau arian yn ôl mae Ticketmaster, GameStop, a Netflix. Fel y gallwch weld, mae rhywbeth at ddant pob chwaeth a ffordd o fyw, felly dylech geisio manteisio ar y bargeinion sydd o'r diddordeb mwyaf i chi.

Mae ymchwydd y cynigion arian yn ôl yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn brawf o ba mor effeithiol yw'r bargeinion hyn, i'r busnesau sy'n eu cynnig yn ogystal ag i'r cleientiaid sy'n eu defnyddio. Cyn gwario unrhyw arian, dylech edrych i weld pwy allai roi'r arian yn ôl gorau i chi ar hyn o bryd.  

Parhau Darllen

cyffredinol

Mae dilyniant 'Cruella' wrthi'n cael ei wneud yn Disney

cyhoeddwyd

on

Ar ôl cymryd byd-eang llwyddiannus o $ 48.5 miliwn mewn ychydig llai na phythefnos, mae Emma Stone wedi'i chadarnhau ar gyfer llinell y dilyniant.

Mae Emma Stone wedi cael ei chanmol am ei pherfformiad strategol a arddangosodd yn addasiad Disney Cruella. Mae cyfarwyddwr masnachfraint y ffilm Craig Gillespie wedi mynegi pa mor awyddus yw dychwelyd ochr yn ochr â'r ysgrifennwr sgrin Tony McNamara ar gyfer y dilyniant. Credir, ar ôl i'r dilyniannau ddychwelyd, y bydd Stone yn chwarae rhan ganolog o amgylch y cymeriad yr ydym wedi arfer ei weld o'r One Hundred and One Dalmatians. Bydd addasiadau Cruella de Vil yn dilyn un cartwnau Disney, sy'n golygu y gallwn ddisgwyl yn dda gweld stori'r cartŵn yn cael ei haddasu yn ffilm.

Cyhoeddiadau eraill ar gyfer y penwythnos hwn, yw'r gyfres newydd o cynigion betio heddiw sydd wedi bod ar gael i ddarllenwyr yr erthygl hon. Os ydych chi'n cael eich swyno, rydych chi'n gwybod beth i'w wneud.

Cruella darlledwyd y ffilm ar yr 28ain o Fai mewn theatrau ledled y byd. Gallai cefnogwyr Disney hefyd gael gafael ar y teitl gartref, o dan y Disney + gwasanaeth ffrydio sydd ar gael, fodd bynnag, roedd angen pryniant mynediad cynnar sy'n cyfateb i $ 30. Er bod y ffilm wedi cymryd ychydig yn drawiadol mewn ychydig llai na phythefnos, y llinell stori ac esthetig pync y 1970au sydd wedi creu argraff fawr ar bawb. 

hysbyseb

Jenny Beavan yw dylunydd gwisgoedd gwobrau’r academi sy’n cymryd y sylw am greadigaeth anhygoel a dod â genre ac oedran ffasiwn yma yn fyw. Cadarnhawyd gan Variety, bod y gwisgoedd a ddyluniwyd gan Jenny mewn gwirionedd wedi eu gwerthu ar ôl eu cynhyrchu ar gyfer cydweithrediad â Rag a Bone. Er ei bod yn arferol yn aml nad yw rhyddfreintiau enfawr yn rhoi clod i'r dylunwyr ar ôl i'r dillad gael eu gwerthu ar ôl ffilmio, nid yw eto i'w gadarnhau pe bai hyn yn effeithio ar ddyfodol enillydd gwobr yr academi gyda'r dilyniant. Cadarn, mae ffilmio ffilmiau enfawr fel y rhain yn darparu amlygiad enfawr i'r dalent, ond gall hefyd olygu 'llofnodi'ch bywyd a'ch hawliau i ffwrdd ar y llinell doredig honno', fel y dywedodd Beaven wrth sgwrsio â'r wasg.

Ar wahân i'r ddrama fewnol ar set, mae'r ffilm wedi'i derbyn yn dda iawn gan bob ongl o'r cyfryngau. Gyda sgôr cynulleidfa o 97% ar lwyfannau adolygu ffilmiau enfawr, mae'r sinema yn sgorio ar gyfer penwythnos agoriadol yn ei graddio fel y mwyaf poblogaidd o'r holl ail-wneud o gartwnau wedi'u seilio ar Disney. Bydd beirniaid a chynulleidfaoedd ffilm sydd eto i weld y ffilm hon wrth gwrs yn mynd i mewn â gogwydd o'r llwyddiant trawiadol y mae'r ffilm wedi'i gael hyd yn hyn. 

Bydd Cruella yn ymuno â'r rhestr hir o addasiadau ffilm sydd wedi gwneud llwyddiant ysgubol ac wedi crynhoi symiau mawr o arian yn eu penwythnos agoriadol. Mae enghreifftiau o ffilmiau o'r fath yn cynnwys Alice in Wonderland, Maleficent, Sinderela, Beauty and the Beast, Aladdin a Y Brenin Lion. Credir bod teitlau fel Peter Pan a Wendy, Pinocchio a The Little Mermaid yn y gweithiau nesaf. I gael y diweddariadau diweddaraf ar eu rhyddhau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf newyddion ffordd o fyw rhyddhau.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd