Cysylltu â ni

cyffredinol

Edrych i mewn i Newidiadau Trwyddedau Hapchwarae Yn ystod y Pandemig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Newidiodd y pandemig dirwedd trwyddedu gamblo am lawer o resymau. Mae rhai gwledydd yn parhau i fod heb eu heffeithio i raddau helaeth. Fodd bynnag, mae eraill yn gwneud newidiadau sylweddol i'w polisïau trwyddedu. Mae hyn er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â chyfraith leol a rhyngwladol.

Bydd yr erthygl hon yn edrych ar rai o’r newidiadau y mae gwahanol wledydd wedi’u gwneud i gydymffurfio â’r rheoliadau newydd a sut y bydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi fel gamblwr.

Gofynion trwyddedu

Y peth cyntaf y dylech ei wybod yw nad oes dau ofyniad trwyddedu yn union fel ei gilydd. Mae gan bob gwlad ei rheolau a'i rheoliadau ei hun. At hynny, mae'r rhain yn amrywio o un awdurdodaeth i'r llall. Er enghraifft, mae rhai gwledydd angen trwydded ar gyfer pob casinos ar-lein. Ar y llaw arall, dim ond ar gyfer rhai gemau ar-lein penodol (fel slotiau) y mae eraill ei angen.

Mae gan rai gwledydd waharddiad ar bob math o gamblo ar-lein yn gyfan gwbl. Mae hyn yn cynnwys betio chwaraeon a gemau casino fel roulette a blackjack. Mae eraill yn caniatáu mathau cyfyngedig o hapchwarae, fel pocer neu gemau casino sy'n cael eu chwarae ar ddyfeisiau symudol (fel tabledi a ffonau smart). Ar y llaw arall, roedd eraill yn cyfreithloni sut y gall casinos weithredu heb Gamstop.

Mathau o Drwyddedau

Yn dilyn y pandemig, mae'r gwahanol fathau o drwyddedau gamblo yn newid. Mae’r Llywodraeth yn ceisio lleihau nifer y lleoliadau gamblo ar-lein er mwyn osgoi rhagor o niwed economaidd.

Mae tri math o drwydded gamblo:

Trwydded casino: Mae trwydded casino yn caniatáu i'r gweithredwr ddarparu gemau casino, gemau poker, a gwasanaethau betio chwaraeon i'w gwsmeriaid o fewn lleoliad sefydlog.

hysbyseb

Trwydded Llyfr Chwaraeon: Mae trwydded llyfr chwaraeon yn caniatáu i weithredwr ddarparu gwasanaethau betio chwaraeon i'w gwsmeriaid o fewn lleoliad sefydlog.

Trwydded Ystafell Poker: Mae trwydded ystafell pocer yn caniatáu i weithredwr ddarparu gemau pocer yn unig (dim gemau casino na betio chwaraeon) i'w gwsmeriaid o fewn lleoliad sefydlog.

Betio ar Chwaraeon - Mae'n Gysylltiedig â Thrwyddedu

Mae trwyddedu gamblo ar chwaraeon yn newid yn ystod y pandemig. Felly, efallai na fydd llawer o'ch trwyddedau presennol yn ddilys mwyach. Bydd angen i chi wneud cais am drwydded newydd i barhau i weithredu'n gyfreithlon.

I gael trwydded gamblo newydd, rhaid i chi gydymffurfio â’r gofynion canlynol:

1- Mae'n rhaid eich bod wedi bod yn gweithredu cyn Ionawr 1af, 2021. Ni allech gael trwydded os nad oedd gennych unrhyw refeniw cyn 1 Ionawr, 2021. Os oeddech yn gweithredu ond nad oedd gennych unrhyw refeniw cyn Ionawr 1, 2021, gallwch barhau i gael trwydded cyn belled â'ch bod yn bodloni'r holl ofynion eraill.

2- Rhaid bod eich awdurdodaeth cyn Ionawr 1af wedi eich trwyddedu 2021 (ee, os Comisiwn Hapchwarae Nevada trwyddedig chi). Tybiwch eich bod wedi gweithredu heb unrhyw drwyddedu na rheoliad cyn Ionawr 1af, 2021, neu wedi gweithredu gydag asiantaeth heb ei chydnabod fel Comisiwn Goruchwylio Hapchwarae Gibraltar (GGSC). Yn yr achos hwnnw, ni allwch gael trwydded newydd. Ar ben hynny, bydd angen i chi roi'r gorau i weithrediadau ar unwaith. Hefyd, ad-dalwch yr holl chwaraewyr sydd wedi adneuo arian yn eich cyfrif ers Ionawr 1, 2021 (neu ynghynt).

Gofynion ar gyfer gweithredwyr Betio Chwaraeon

Bydd y ffurflen gais trwydded gamblo ddiwygiedig (GLA1) yn cynnwys adran newydd ar gyfer gweithredwyr betio chwaraeon. Mae'r adran hon yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddatgelu a ydynt yn bwriadu actifadu unrhyw drwyddedau presennol yn y DU ar gyfer betio chwaraeon.

Rhaid i ymgeiswyr hefyd amcangyfrif eu trosiant betio chwaraeon blynyddol ac egluro sut y maent yn bwriadu rheoli eu risg o wyngalchu arian. Hefyd, rhwymedigaethau cydymffurfio ariannu terfysgol ynghylch eu gweithrediadau betio chwaraeon.

Mae’n bosibl y bydd angen i ymgeiswyr nad oes ganddynt drwydded gamblo’r DU o’r blaen gyflwyno rhagor o wybodaeth. Mae'r wybodaeth yn ymwneud â'u strwythur busnes, perchnogaeth, trefniadau rheoli, a dogfennau corfforaethol perthnasol. Mae'r rhain yn cynnwys eu Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu neu Erthyglau Cymdeithasu (neu ddogfennaeth gyfatebol).

Trwyddedau Gweithredwr Betio Rhithwir

Mae VBOs yn weithredwyr gamblo ar-lein sy'n darparu gwasanaethau drwy'r rhyngrwyd. Mae'r busnesau hyn yn bodoli'n bennaf mewn dau gategori. Y rhai sy'n gwerthu cynhyrchion fel gemau casino, betio chwaraeon, neu bocer, a'r rhai sy'n gwerthu cynhyrchion fel tocynnau loteri neu gemau ennill ar unwaith. Mae'r Comisiwn Hapchwarae yn ei gwneud yn ofynnol i bob VBO sy'n cynnig eu gwasanaethau ym Mhrydain Fawr gael trwydded.

I gael y drwydded hon, rhaid i ymgeisydd fodloni meini prawf penodol a osodwyd gan y comisiwn. Mae un o'r meini prawf hyn yn cynnwys dal trwydded hapchwarae briodol gan awdurdodaeth arall. Maen nhw wedi bod yn cynnig eu gwasanaethau ers o leiaf dri mis cyn gwneud cais am drwydded Prydain Fawr.

Siop Cludfwyd Terfynol

Mae’n dda gweld deddfwriaeth bellach yn cael ei rhoi ar waith i well gamblo ar-lein a’r diwydiant. Er nad yw'n amlwg yma, rydyn ni'n meddwl bod tryloywder a gonestrwydd yn hwb i chwaraewyr. Mae'n dal i gael ei weld sut y bydd pethau'n chwarae allan pan ddaw'r newidiadau newydd i rym. Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod pob parti dan sylw wedi ymrwymo i hwyluso profiad gwell fyth i bawb dan sylw.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd