Cysylltu â ni

cyffredinol

Sut mae rheoleiddio casino yn Iwerddon yn cymharu â Sbaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae gan bob gwlad yn y byd ei hymagwedd ei hun at gyfreithiau gamblo a chasino. Mae llawer o ffactorau’n dylanwadu ar reoliadau, ac o ran betio, un o’r rhai mwyaf mewn llawer o wledydd yw ataliadau hanesyddol, crefyddol yn aml, yn erbyn unrhyw fath o hapchwarae. Mae Sbaen ac Iwerddon yn ddwy astudiaeth achos ddiddorol iawn, gyda chyfreithiau sydd mewn sawl ffordd yn debyg ond ar yr un gwerth mwy na gwerth o gymharu cyferbyniol.

Heddiw, rydym yn mynd i edrych ar y prif ffyrdd y mae rheoliadau ar gyfer casinos yn gweithio yn y ddwy wlad hyn—sut y maent yn debyg, sut y maent yn wahanol, a pham y gallai hyn fod.

Gadewch i ni fynd yn sownd i mewn.

Casinos ar y tir

Y gwahaniaeth cyntaf i fynd allan o'r ffordd yw bod Iwerddon wedi'i rhannu'n ddau ranbarth, Gogledd Iwerddon yn cael ei llywodraethu gan y DU a'r Weriniaeth yn wlad ymreolaethol. Mae'r rheoliadau, wrth gwrs, yn wahanol yn y ddau, ac mae hynny bob amser yn cael ei archwilio'n fanwl wrth gymharu casinos Gwyddelig â chenhedloedd eraill.

Yng Ngogledd Iwerddon, nid yw casinos i gyd yn bodoli o gwbl. Ac eithrio arcedau bach, tenau o beiriannau slot a gemau rhithwir eraill, yn y bôn nid yw casinos yn bodoli yng Ngogledd Iwerddon. Mae hyn oherwydd deddfwriaeth hanesyddol sydd eto i'w diwygio, sydd hefyd wedi'i thrwytho mewn rhai synwyriadau Protestannaidd. Mae safbwyntiau gamblo yn amrywio ymhlith Protestaniaid, ond mae llawer yn digalonni neu hyd yn oed yn gwahardd yr arfer yn llwyr.

Mae Sbaen ar y llaw arall, yn gartref i gymaint â 50 o gasinos ar draws y wlad gyfan, o'r tai gêm mwyaf a mwyaf godidog ym Madrid a Barcelona i'r busnesau teuluol llai yn y dinasoedd llai. Er eu bod, wrth gwrs, yn cael eu rheoleiddio, mae poblogaeth Sbaen yn Gatholig fwyafrifol ac wedi bod yn hanesyddol. Caniateir i Gatholigion gamblo cyn belled nad yw’n ymyrryd â “dyletswydd” reolaidd. Mae Gweriniaeth Iwerddon, hefyd, yn Gatholig mwyafrifol.

hysbyseb

Wrth gwrs, mae llawer mwy o ffactorau ar waith na’r grefydd fwyafrifol, ond mae’n rhoi’r wybodaeth hon yn ei chyd-destun mewn ffordd bwysig. Mae Iwerddon gyfan wedi cael problemau gyda chasinos am lawer o resymau, nid lleiaf y rhaniad Catholig/Protestannaidd.

Mae rheoliadau rhanbarthol yn bresennol yn Sbaen hefyd, gan fod yr holl faterion gamblo yn cael eu rheoleiddio ar lefelau cenedlaethol ac is-genedlaethol. Gyda 17 o ranbarthau ymreolaethol, mae rheoliadau yn amrywio o le i le.

Ond er mai casinos ar y tir unwaith oedd yr unig gêm yn y dref, heddiw, maen nhw'n cael eu herio'n gyflym ac yn gadarn gan ddyfodiad casinos ar-lein.

Casinos o bell ac ar-lein

Y peth cyntaf yr wyf am ei ddweud yw na all casinos ar-lein yn Sbaen ac Iwerddon gynnig cynhyrchion gamblo a betio ar sail trwyddedau tramor. Rhaid iddynt gael eu trwyddedu a'u rheoleiddio gan y comisiwn lleol, hyd yn oed os ydynt yn gweithredu'n rhyngwladol.

Ond wedi dweud hynny, dros y deng mlynedd diwethaf, mae niferoedd enfawr o gasinos ar-lein hynod boblogaidd wedi cynyddu, ac mae hyn wedi newid wyneb chwarae casino yn y ddwy wlad. Hyd yn oed yng Ngogledd Iwerddon, wedi'i gyfyngu fel y bu o gasinos corfforol, mae ganddo nifer enfawr o chwaraewyr casino ar-lein dyddiol.

Yn Sbaen, erbyn 2018, roedd tua 1.47 miliwn o bobl yn gamblo ar-lein mewn rhyw fodd—sef tua 3% o’r boblogaeth. Roedd hyn yn cynnwys twf o tua 300,000 o ddefnyddwyr newydd, a dim ond y nifer hwnnw sy'n parhau i dyfu.

Mae Iwerddon wedi gweld twf tebyg ers dyfodiad casinos ar-lein. Heddiw, mae Iwerddon gyfan yn cyfrif am tua 2.6% o gyfanswm y boblogaeth hapchwarae yn Ewrop gyfan.

Unwaith eto, cyn belled â bod casinos hyn yn cael eu trwyddedu, yna maent yn berffaith o fewn eu hawliau i gynnig gemau casino neu slotiau casino Gwyddelig i'r cyhoedd Gwyddelig. Yn ddi-os, rhan o'r rheswm y mae'r symudiad hwn wedi bod mor boblogaidd yw'r rheoleiddio trwm ar gasinos. O gymharu â Sbaen, er y gallwn weld bod casinos ar-lein yn dal i fod yn boblogaidd iawn yno, mae mwy o raniad rhwng casinos anghysbell a chorfforol.

Mae rheoleiddio ar gyfer y diwydiant betio yn y ddwy wlad hyn yn canolbwyntio'n bennaf ar atal troseddau ariannol, felly gadewch i ni edrych ar sut mae'r rheoliadau hyn yn gweithredu.

Atal troseddau ariannol

Yn Sbaen, yr AML yw'r drefn leol sy'n rheoli atal gwyngalchu arian ar raddfa fawr ac ariannu gweithgareddau terfysgol. Mae’r corff hwn yn sefydlu’r hyn a elwir yn ‘bwnc dan rwymedigaeth’, sy’n golygu bod yr holl reolau a rheoliadau cyfatebol a nodir mewn darn o ddeddfwriaeth 2010 yn berthnasol i weithredwyr gamblo.

Mewn sawl ffordd, mae union ofynion y rheoliadau hyn yn debyg iawn i’r hyn a geir yn Iwerddon. Mae'r rheolau hyn yn cymhwyso rhwymedigaethau penodol i weithredwyr casino, ac yn golygu ychydig o bethau. Ar gyfer un, mae'n golygu bod disgwyl i gasinos ddefnyddio eu disgresiwn eu hunain wrth nodi cwsmeriaid sydd mewn perygl.

Mae hefyd yn golygu bod disgwyl i gasinos yn Sbaen ac Iwerddon adrodd am weithgarwch anghyson a allai o bosibl awgrymu gwyngalchu arian.

Mae gofynion sylfaenol eraill yn ymwneud â chadw cyfrifon, rheolaeth fewnol ac asesu risg hefyd yn cael eu cadw gan y ddwy wlad, p'un a ydym yn sôn am gasinos anghysbell neu fyw, ar y tir.

Hysbysebu a marchnata

Mewn unrhyw wlad, lle mae'r rheoliadau ar weithredwyr casino yn mynd i fod y rhai llymaf yw hysbysebu. Yn Sbaen, mae yna lawer o reoliadau ar waith sy'n pennu sut y dylai marchnata weithredu - mae Archddyfarniad Brenhinol 958, o 2020, yn cyfyngu ar gwmpas yr hysbysebu y gall y gweithredwyr hyn ei wneud.

Mae'r rheolau hyn yn debyg iawn i rai Iwerddon, lle mae gan y ddau gyfreithiau penodol, er enghraifft, am eu marchnata sy'n apelio at blant a phobl ifanc. Mae cyrff rheoleiddio'r ddwy wlad yn ceisio cyfyngu ar ddylanwad casinos ar bobl ifanc.

Yn Sbaen, serch hynny, mae'r rheolau'n llawer llymach - dim ond rhwng 1 a 5am y mae gweithredwyr yn gallu darlledu marchnata clyweledol. Gall gweithredwyr Gwyddelig redeg eu hysbysebion unrhyw bryd.

O ran rheoleiddio casino yn benodol, felly, mae Iwerddon yn dal i fod braidd yn allanol. Ychydig iawn o gasinos seiliedig ar y tir sydd yn y wlad, ac er y gallwn ddisgwyl diwygiadau pellach i’r ddeddfwriaeth hon yn y dyfodol, am y tro, mae casinos yn Iwerddon yn cael eu rheoleiddio’n drwm. Mae casinos Sbaen, wrth gwrs, yn cael eu rheoleiddio, ond y ffaith yw bod casinos yn cael eu caniatáu yn gyffredinol fwy neu lai, ar gyfer mangreoedd trwyddedig, ledled y wlad. Mae Iwerddon, neu o leiaf Gogledd Iwerddon, yn dal i fod yn brin o gasinos ar y tir ac eithrio yn Nulyn.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd