Cysylltu â ni

cyffredinol

Y Gogledd Orllewin a'r Gogledd Ddwyrain Arwain y Ffordd yn Nhwf Prisiau Tai y DU

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae ymchwil diweddar i farchnad dai’r DU wedi darganfod bod ardaloedd yng ngogledd y wlad ar hyn o bryd yn arwain y ffordd yn y cyfnod hwn o dwf cyson yn y diwydiant. Mae amryw resymau am hyn, ond nid oes amheuaeth fod y Gogledd Orllewin a’r Gogledd Ddwyrain wedi elwa o’u heconomïau lleol cryf.

Er gwaethaf twf ychydig yn arafach mewn ardaloedd eraill yn y wlad, mae yna resymau pam mae perchnogion tai yn dymuno gwerthu i fod yn siriol. Mae hynny oherwydd bod digon o opsiynau modern ar gyfer gwerthwyr yn y farchnad heddiw sy'n eu helpu i lywio'r farchnad sy'n aml yn gymhleth.

Tueddiadau Prisiau Tai yn y Gogledd Ddwyrain a'r Gogledd Orllewin

Bu llawer o fuddsoddiad dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn ardaloedd gogleddol y DU, gyda Manceinion a Newcastle wedi gweld llawer o dwf mewn amrywiaeth o ddiwydiannau. Yn wir, mae'r sectorau technoleg, cyllid ac addysg i gyd yn ffynnu yn y dinasoedd hyn, ac mae hyn yn denu talent domestig a rhyngwladol i chwilio am yrfaoedd.

Yn amlwg, mae hyn wedi arwain at fwy o alw am dai, ac mae digon o brosiectau datblygu parhaus yn y rhanbarthau hyn. in yr adroddiadau diweddaraf, bu twf o 2.3 y cant mewn prisiau tai yn y Gogledd Ddwyrain yn chwarter cyntaf 2024. Gwelodd y Gogledd Orllewin gynnydd o 1.6 y cant yn yr un cyfnod.

Mae cwpl o ffactorau eraill wedi arwain at y meysydd hyn yn cymryd yr awenau ym marchnad dai’r DU. Er enghraifft, mae cymhellion y llywodraeth sydd â'r nod o hybu seilwaith wedi'u gwneud yn fwy deniadol i drigolion newydd. Mae'r cynnydd mewn cyfraddau rhent hefyd wedi perswadio mwy o bobl i brynu yn hytrach na rhentu.

hysbyseb

Opsiynau Ar Gyfer Gwerthwyr Pan fydd Gwerthiannau'n Digwydd Drwyddo

Mae'r farchnad dai yn dod yn haws i werthwyr ei llywio yn yr oes fodern, diolch i'r llu o opsiynau sydd ar gael iddynt ar-lein. Mae'r ffaith bod gwerthu bellach yn broses syml yn helpu'r diwydiant i dyfu ar gyfradd gyson. Yn y gorffennol, roedd gostyngiad mewn gwerthiant tai a phroblemau tebyg eraill yn rhwystr i'r sector. Nawr, mae'n symlach delio â'r materion hyn.

Mewn gwirionedd, mae yna safleoedd arbenigol sy'n cynorthwyo pobl i werthu eu cartrefi ar ôl a gwerthiant tai wedi disgyn drwodd. Gall hyn fod yn rhwystredig i werthwyr, ond mae bellach yn hawdd cael cynnig arian parod am ddim ar eich eiddo o fewn ychydig funudau. Oherwydd y cyfleustra hwn, gall mwy o bobl werthu eu heiddo a cheisio symud i'w cartrefi delfrydol yn rhywle arall.

Wrth edrych i'r dyfodol, mae'n ymddangos bod y Gogledd-ddwyrain a'r Gogledd Orllewin yn barod i barhau â'u llwybrau twf. Gyda chwyddiant yn gostwng a toriadau posibl mewn cyfraddau llog yn ail hanner 2024, mae hyder y farchnad a fforddiadwyedd yn debygol o gynyddu.

Mae’r farchnad dai wedi bod yn heriol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ond mae rhanbarthau Gogledd-ddwyrain a Gogledd-orllewin Lloegr yn rhoi rhesymau i fod yn gadarnhaol. Mae'r meysydd hyn bellach yn arwain y ffordd ar gyfer twf ac yn gosod esiampl i eraill ei dilyn.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd