Cysylltu â ni

cyffredinol

Pwy sy'n ymladd dros Norebo yn llys Llundain?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae un o'r achosion mwyaf dramatig dros fusnes Rwseg yn cael ei chwarae allan yn Uchel Lys Llundain - achos Norebo, fel y'i gelwir, dros gynnal gafael ar gyfran o gwmni pysgodfeydd mwyaf Rwsia sydd wedi'i leoli yn Murmansk, yn ysgrifennu Ivan Petrovskiy.

Mae achos Norebo yn sefyll ar wahân i anghydfodau eraill rhwng dynion busnes o Rwseg yn llysoedd Prydain. Mae diwydiant pysgodfeydd cyfan y wlad, sydd wedi bod yn destun dylanwadau troseddol ers amser maith yn y 1990au, yn y fantol. Ar ben hynny, mae'r achos yn llawn cymaint o fanylion chwilfrydig sy'n hanfodol i ddeall y sefyllfa gyfan yn erbyn ei gilydd dau ddyn a oedd ar un adeg yn ffrindiau - Vitaly Orlov ac Aleksander Tugushev, fel Novye Izvestia yn tynnu sylw.

Mae cylchgrawn Forbes wedi adrodd yn helaeth ar y gwrthdaro. Felly ni fyddwn yn ymchwilio i'r manylion, ond yn hytrach yn canolbwyntio ar y materion allweddol.

hysbyseb

Graddiodd Vitaly Orlov ac Aleksander Tugushev o'r un sefydliad - Ysgol Peirianneg Forol Uwch Murmansk. Yng nghanol y 1990au, cychwynnodd Tugushev ei fusnes ei hun - cwmni pysgodfeydd bach sy'n cynnwys fflyd fach o dreillwyr o'r oes Sofietaidd. Cafodd Orlov ei gyflogi gan gwmni o Sweden a brynodd bysgod o bysgodfeydd Rwsiaidd a gwneud arian i'w ailwerthu i Norwy a gwledydd eraill. Un o gyflenwyr Orlov oedd cwmni Tugushev.

Ym 1997, cychwynnodd Orlov a'i bartner o Norwy Magnus Roth eu busnes eu hunain - Ocean Trawlers - ac yn 2001, ynghyd â Tugushev, sefydlodd gwmni Rwsiaidd o'r enw Almor Atlantika, gyda Tugushev yn dal cyfran o tua 15 y cant.

Ym mis Medi 2003, dewisodd Tugushev adael busnes am yrfa fel swyddog y llywodraeth. Trwy orchymyn y prif weinidog ar y pryd, Mikhail Kasyanov, fel yr adroddwyd gan safle newyddion Finmarket, cafodd ei enwi’n ddirprwy grŵp pysgodfeydd y wladwriaeth Goskomrybolovstvo. Yn unol â deddfwriaeth Rwseg, fel swyddog y llywodraeth roedd yn ofynnol i Tugushev gefnu ar ei holl fuddiannau busnes er mwyn osgoi gwrthdaro buddiannau. Felly cipiodd Tugushev fargen i werthu ei gyfranddaliadau i Roth ac Orlov.

hysbyseb

Roedd newid gyrfa Aleksander Tugushev yn cyd-daro â datblygu diwygiadau ym mhysgodfeydd Rwseg. Penderfynodd y llywodraeth wneud i ffwrdd â'r system o neilltuo cwotâu dal - gwerthwyd 40 y cant trwy arwerthiannau ffederal a dosbarthwyd 60 y cant ym Moscow ar sail ceisiadau gan awdurdodau rhanbarthol. Dirywiodd y trefniant hwn i gyfanswm llygredd lleol wedi'i nodi gan waed yn y diwydiant a saethu swyddogion y llywodraeth a dynion busnes fel ei gilydd. O ganlyniad, roedd gyrfa Tugushev fel swyddog yn un fer. Ac fe ddaeth i ben yn wael. Fel yr adroddwyd gan y Kommersant dyddiol, fe orffennodd y tu ôl i fariau ar ôl llawdriniaeth dorfol gan uned troseddau cyfundrefnol Moscow y Weinyddiaeth Mewnol - cynhaliodd 150 o swyddogion chwiliadau ac arestiadau ar yr un pryd mewn 15 cyfeiriad gwahanol mewn cysylltiad â honiadau o gribddeiliaeth a llwgrwobrwyon yn ymwneud â'r cwmni Polluks yn Rhanbarth Khabarovsk.

Yn ôl y papur newydd, canfu ymchwilwyr fod perchnogion Polluks wedi gofyn i Tugushev ddyfarnu cwotâu iddynt am 50,000 tunnell o bocock wrth i’r system newydd fygwth eu bodolaeth. O dan y system “egwyddor hanesyddol”, nid oedd gan gwmni newydd o Ddwyrain Pell Rwsia fawr o obaith o sicrhau maint y pysgod yr oedd eu hangen i ad-dalu credydau a sicrhawyd ar gyfer y ddau dreilliwr yr oeddent wedi'u prynu.

Dywedodd ymchwilwyr fod Tugushev wedi ceisio $ 3.7 miliwn ar gyfer ei wasanaethau, yn ôl Kommersant, gyda hanner i’w adneuo mewn banc yn Latfia. Ar ôl i Polluks fethu â sicrhau'r cwotâu, mynnodd ei berchnogion eu harian yn ôl. Yn ystod yr ymchwiliad, newidiwyd cyhuddiadau cribddeiliaeth i dwyll. Ac ym mis Chwefror 2007, dedfrydwyd Tugushev i chwe blynedd yn y carchar, yn ôl Kommersant.

Roedd y bennod hon i chwarae rhan allweddol yn achos Norebo London, ond mwy ar hyn yn nes ymlaen. Ar ôl iddo gael ei ryddhau o'r carchar, ceisiodd Tugushev gychwyn ei fusnes ei hun, ond profodd hyn i fod yn fethiant. Roedd busnes Orlov, ar y llaw arall, yn ffynnu. Ac fe gymerodd ei ffrind fel ymgynghorydd - swydd Tugushev a gynhaliwyd tan 2013.

Mae Norebo wedi cael ffyniant twf dros y 15 mlynedd diwethaf - fe brynodd gwmnïau pysgodfeydd yn rhanbarthau Dwyrain Pell a Gogledd-orllewin Rwsia, gan chwilio am gwmnïau â chwotâu pysgota mawr, ffactor allweddol yn yr achos sy'n cael ei glywed yn llys Llundain.

Yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau ar yr anghydfod, mynnodd Tugushev ddychwelyd yr hyn a oedd i fod i fod yn gyfran iddo cyn iddo adael y cwmni i weithio i'r llywodraeth. Gwadodd Orlov fod cytundeb o'r fath wedi bodoli erioed. Parhaodd trafodaethau cyfreithiol ar y mater tan ddechrau 2016, er bod y bygythiadau cyntaf hefyd wedi'u cyhoeddi ar yr adeg hon.

Yn ôl y cyhoeddiad Inform-24, galwodd cyfreithwyr Tugushev - Artyom Begun a Pavel Krotov - am fodloni gofynion eu cleient. “Os nad ydych yn cytuno, bydd achos troseddol yn dilyn”, - dyfynnodd y cyhoeddiad wltimatwm a gyhoeddwyd i Orlov.

Fel yr adroddwyd gan wasanaeth newyddion RBK, cafodd y bobl ganlynol eu cynnwys ymhlith y rhai yr oedd Tugushev wedi ceisio “helpu i ddatrys y mater”: “Ymhlith yr enwau a grybwyllwyd roedd y dyn busnes Ilya Traber, a elwir hefyd yn Deliwr Antique (yn gyfrifol am reoli porthladdoedd ar ran gang troseddol St Petersburg Tambov), yn ogystal ag aelod seneddol Adam Delimkhanov, ffrind i arlywydd Chechnya ”. Roedd Delimkhanov yn wrthrych sawl ymchwiliad amlwg ac, fel yr adroddwyd gan asiantaeth newyddion Interfax, gofynnodd Interpol iddo yn dilyn llofruddiaeth y brodyr Yamadayev (a ymladdodd ar yr ochr ymwahanol yn rhyfel cyntaf Chechen ac yna newidiodd ochrau).

Ceisiwyd y dyn busnes Ilya Traber hefyd o dan warant arestio rhyngwladol, yn ôl ymchwilwyr o Sbaen, mewn cysylltiad ag achos gwyngalchu arian “maffia Rwseg” yn ne Sbaen. Fe adroddodd papur newydd Novaya Gazeta, gan ddyfynnu heddlu Monaco, fod Traber “wedi ei gysylltu â gang troseddol Tambov”.

Mae adroddiadau cyfryngau wedi cysylltu Krotov â Delimkhanov. Yn ôl gwefan newyddion Urals Ura.ru, prynodd Pavel Krotov ddyled dynion busnes amlwg o Rwseg. Roedd y cynllun, meddai'r safle, yn syml: prynodd Krotov ddyled am ostyngiad sylweddol, ac ar ôl hynny ymddangosodd Delimkhanov yn y fan a'r lle a thalodd dyledwyr, i'r geiniog olaf.

Disgrifiodd y wefan yn St Petersburg fontanka.ru Artyom Begun fel “partner” arweinydd Tambov, Vladimir Kumarin, er bod y cyfreithiwr wedi gwadu hyn dro ar ôl tro.
Nid yw Tugushev yn gwadu adnabod Traber ac, yn ôl Forbes, fe’i galwodd yn “berson gwallgo iawn”. Mae'n debyg bod eu cyfeillgarwch wedi digwydd pan oedd Tugushev yn negodi credyd i brynu ei fusnes yn ôl gan Orlov.

Ac mae enw Traber i fod i ymddangos ymhellach ymlaen yn y stori.
Yn 2016, cyfunodd Vitaly Orlov 100 y cant o berchnogaeth Norebo ar ôl prynu'r gyfran sydd gan ei hen bartner, Magnus Roth. O fewn misoedd, cyhoeddodd Bloomberg, ac yna Forbes, Orlov brodorol Murmansk yn berchennog busnes biliwnydd - yr enghraifft gyntaf a hyd yn hyn yr unig achos yn ymwneud â'r diwydiant pysgota. Fodd bynnag, mae'n ansicr a gymerodd Forbes i ystyriaeth faich dyled y cwmni a gymerwyd wrth brynu cyfranddaliadau.

Roedd Norebo wedi sefydlu ei hun fel math hollol newydd o gwmni pysgodfeydd Rwsiaidd, busnes “gwyn” tryloyw gyda safonau cyfrifyddu rhyngwladol, gyda changhennau ledled y byd a chontractau rhyngwladol mawr.

Roedd materion Aleksander Tugushev ei hun ychydig yn llai gwych - ni ddarganfuwyd unrhyw sail Mewn ymchwiliadau i ddwyn cyfranddaliadau Almor Atlantic er gwaethaf chwiliadau a gynhaliwyd yn swyddfeydd Norebo.

Adroddodd Kommersant iddo ddod yn ffigwr blaenllaw mewn ymchwiliad troseddol i gribddeiliaeth yn ymwneud â chyfranddaliadau cwmni Orlov. A dyma lle mae'r datblygiadau mwyaf dirgel yn cychwyn.

Ym mis Mehefin 2018, dechreuodd yr Uchel Lys yn Llundain archwilio achos Aleksander Tugushev yn erbyn Vitaly Orlov, Magnus Roth a phrif reolwr Norebo, Andrei Petrik. Arhosodd gofynion Tugushev yr un peth, yn ôl Forbes - $ 350 miliwn am ei gyfran o’r cwmni.
Nid yw'n rhad lansio achos cyfreithiol yn Llundain - y tu hwnt i fodd y mwyafrif o ddynion busnes. Mae rhai arbenigwyr wedi amcangyfrif mai cost yr achos cyfreithiol yw 20 miliwn o bunnoedd dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Ble cafodd Aleksander Tugushev yr arian? Mae'r sefyllfa'n debyg i sefyllfa rhywun sydd wedi talu am wyliau hollgynhwysol yn Nhwrci ac yn cychwyn yn lle hynny ar daith gyda ffrind i ynys breifat yn y Môr Tawel gyda fila a chwch hwylio.

Byddai ymgymeriad o'r fath yn cael ei ystyried yn wallgofrwydd pe na baech yn ymwybodol bod y ffrind benywaidd yn aeres â sodlau da gyda'r gobaith y byddai priodas yn darparu incwm ymhell dros y treuliau. Wrth gwrs, byddai'n rhaid talu peth ohono - talp da - i'r noddwyr y tu ôl i'r daith. Gellid tybio - pe bai Tugushev yn ennill yr achos - y gallai traean o Norebo gael ei rannu rhyngddo ef a'r rhai a dalodd y ffioedd cyfreithiol costus.

Nid oedd yn gyd-ddigwyddiad bod Llundain wedi'i dewis fel y safle i'w gael allan gyda'i wrthwynebydd. Mae gweithdrefnau cyfreithiol Lloegr yn dra gwahanol i weithdrefnau Rwseg.

“Y brif fantais i roi cynnig ar yr achos yn Uchel Lys Llundain yw’r cyfle i gael y penderfyniad wedi’i gymhwyso mewn llawer o awdurdodaethau tramor”, - dywedodd Dmitry Gorbunov, partner yn y cwmni cyfreithiol Rustam Kurmayev a’i bartneriaid, wrth Kommersant. “Yn ogystal, mae cyfraith Eingl-Sacsonaidd yn caniatáu ar gyfer cyflwyno tystiolaeth yn ehangach, er enghraifft, cytundebau geiriol”.
Ar ba seiliau y gellid dewis Prydain fel awdurdodaeth briodol i archwilio anghydfod rhwng dau ddyn busnes o Rwseg ynghylch perchnogaeth cwmni o Rwseg?

Dywed y Law Society Gazette mai’r ffaith bod Vitaly Orlov yn aml yn ymweld â Phrydain ac yn berchen ar ddau fflat yn Llundain. Felly sut mae rhywun yn dehongli dadleuon Orlov yn y dogfennau achos ei fod yn byw yn Murmansk ac weithiau'n hedfan i Lundain ar fusnes ac i ymweld â'i blant sy'n astudio ac yn gweithio ym Mhrydain? Ni thalodd y llys unrhyw sylw o hyn - a gymerir i olygu, os yw'n digwydd, bod hynny'n sail i'r achos gael ei ystyried ym Mhrydain.

Ond yn gyntaf roedd yn rhaid i Tugushev gyrraedd Prydain ac nid oedd hynny'n hawdd. Mae Prydain yn gwrthod fisas mynediad i'r rhai sydd wedi'u carcharu am fwy na phedair blynedd. Ond daeth cyfreithwyr o hyd i fwlch iawn.

Fel y dywedodd gwefan newyddion APN: “Goruchwyliwyd y llawdriniaeth ar gael Tugushev i Lundain gan gwmni ymgynghori Llundain, Effective Advisors Limited, sy’n perthyn i ffoadur arall o Rwsia, Yuliy Kaloev”.
Yn ôl Kommersant / y Deyrnas Unedig, symudodd Kaloev i Brydain yn ôl yn 2012, symudiad y gellid ei ddisgrifio fel hediad gorfodol.

Dywedodd Kommersant fod Kaloev yn parhau i ennill profiad hyd at argyfwng ariannol 1998 trwy weithio mewn swyddi gweithredol mewn amryw o fanciau Rwseg.
Ond ar ôl iddo golli arian ar gynllun bondiau pyramid, cymerodd olwg arall ar ei strategaeth a daeth yn adnabyddus mewn marchnadoedd yn bennaeth cwmni buddsoddi “Ost-Vest Group”. Dywedodd ei fod yn gofalu am achosion teilwng, yn chwilio am fuddsoddwyr tramor ar gyfer mentrau busnes yn Rwseg, ond hefyd wedi cychwyn ar ei brosiectau ei hun - siopau yn cynnwys dillad wedi'u mewnforio enw brand.

Gwelodd Kaloev yr argyfwng nesaf yn 2008 fel amser ar gyfer cyfleoedd - collodd cyfranddaliadau eu gwerth, ond fe allech chi eu prynu am y nesaf peth i ddim. Ymgartrefodd Kaloev ar “Kaluzhskiy Myasokombinat” - ffatri pacio cig Kaluga, menter ranbarthol sydd â hanes hir - a digon o broblemau.
Prynodd Kaloev y planhigyn ac addawodd fuddsoddi mewn ailadeiladu. Ond efallai bod rhedeg planhigyn go iawn yn ormod i'r dyn busnes - ni ddaeth yr ailadeiladu erioed. Ac yn gynnar yn 2012, dywedodd gwefan regnum.ru fod y staff yn apelio i swyddfa’r erlynydd, gan nodi misoedd lawer o gyflogau di-dâl.

Dangosodd ymchwiliad fod y ffatri yn fethdalwr yn y bôn - nid oedd unrhyw beth i dalu'r gweithlu â 600 o bobl. Roedd ganddo hefyd ddyledion o fwy nag 1 biliwn rubles (banc y wladwriaeth Sberbank oedd y credydwr mwyaf). Dangosodd yr ymchwiliad fod credydau a gymerwyd i ariannu ailadeiladu yn cael eu sianelu gan y perchennog i gyfrifon alltraeth yng Nghyprus, lle diflannon nhw i bob pwrpas. Yn wynebu tymor carchar, ffodd Kaloev i Lundain. A chafodd y planhigyn a adfeiliodd ei gau i lawr ac arhosodd felly am bron i bedair blynedd nes dod o hyd i fuddsoddwr newydd. Collodd mwy na 600 o bobl eu swyddi.

Adroddodd asiantaeth newyddion RIA fod llys wedi gorchymyn arestio Kaloev yn absentia ym mis Mawrth 2013 a bod gwarant wedi'i chyhoeddi. Ond fel sy'n hysbys, nid oes estraddodi ar afon Tafwys. Unwaith yr oedd Kaloev yn Llundain, bu llawer o sôn bod ei broblemau gyda'r gyfraith yn gysylltiedig ag erledigaeth wleidyddol. Dwyshaodd hyn wrth i wefan vesti.ru adrodd, ar ôl iddo adael Rwsia, fod ei fflat wedi dod yn gartref i brif reolwr Alfa Group, Vladimir Ashurkov, a oedd yn adnabyddus am ddarparu cymorth ariannol i Sefydliad Gwrth-lygredd Alexei Navalny.

Ni wnaeth Kaloev unrhyw beth nodedig yn y frwydr yn erbyn llygredd, ond canolbwyntiodd adroddiadau cyfryngau tebyg ar ei enw da ym Mhrydain fel “dioddefwr cyfundrefn Putin”.

Dywedodd APN fod gan Tugushev hefyd “yr opsiwn i chwarae’r cerdyn gwleidyddol”. Anfonwyd llythyr at Swyddfa Dramor Prydain yn pwysleisio bod yr achos troseddol dros gribddeiliaeth yn ymwneud â chwmni Poluluks yn 2004 “â chymhelliant gwleidyddol”.

Wrth gwrs, mae'n annhebygol y byddwch chi'n dod o hyd i unrhyw beth gwleidyddol mewn dogfennau sy'n ymwneud ag achos cyfreithiol 16 oed. Nid hyd yn oed ei berthynas agos â'r cyn-brif weinidog Mikhail Kasyanov, a ddaeth yn un o arweinwyr yr wrthblaid. Pan arestiwyd Tugushev, nid oedd Kasyanov wedi gwneud unrhyw ddatganiadau am ei uchelgeisiau gwleidyddol eto.

“Serch hynny, i’r Swyddfa Dramor, roedd y llythyr a ddrafftiwyd gan y cwmni cyfreithiol uchel ei barch Douglas Solicitors LLP yn sail ddigonol i gydnabod Tugushev, y dyn a gyhuddwyd o dwyll a chribddeiliaeth, fel carcharor gwleidyddol a rhoi’r golau gwyrdd iddo am ddod i mewn i Brydain yn gynnar. 2019 ”, - Adroddwyd am APN.

Ond dim ond pwy yw'r bobl sy'n talu treuliau cyfreithiol Aleksander Tugushev?
Yn y gwrandawiadau cyntaf, gwrthododd ei gyfreithiwr ddatgelu eu henwau i'r llys. Ac yn ffurfiol, nid oedd rheidrwydd arnynt i wneud hynny. Ond ar ôl i nifer o sgandalau gysylltu â ffynhonnell arian pobl amheus, dechreuodd Prydain edrych ar bethau o'r fath yn fwy gofalus. Felly roedd yn rhaid datgelu enwau'r noddwyr. Ac nid y noddwyr yn unig, ond hefyd pobl na fyddai eu henw da yn codi unrhyw gwestiynau. A dyma nhw'n dod o hyd i bobl o'r fath.

Vitaly Orlov a ddatgelodd enwau'r noddwyr gyntaf. Dywedodd wrth Kommersant, yn ôl ei wybodaeth, fod y treial yn cael ei ariannu trwy gwmni o’r enw 17 ARM, a gofrestrwyd yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig.

Yn ôl ei wefan swyddogol, aristocrat Prydain, yr Arglwydd Clanwilliam, yw sylfaenydd y cwmni. Ymhlith aelodau ei fwrdd cynghori mae cyn ysgrifennydd tramor Syr Malcolm Rifkind, cyfoed bywyd yr Arglwydd Ken MacDonald, cyn brif erlynydd Prydain, y cyn Weinidog Gwladol dros Ddiogelwch a Gwrthderfysgaeth, y Farwnes Pauline Neville-Jones a chyfoed arall, yr Arglwydd Anthony St John. Nod y cwmni yw darparu cyllid ar gyfer achosion cyfreithiol.

“Fel rheol, ni fyddwn yn ystyried achosion lle mae gwerth ased yn llai na 75 miliwn o bunnoedd,” noda gwefan y cwmni.

Yn ddiweddarach, cadarnhaodd cyfryngau Prydain y wybodaeth hon, gan gynnwys y Guardian. Dyfynnodd y cyn-Weinidog Cyfiawnder, y Barwn Edward Fox, bob dydd fel un a ddywedodd yn ddisglair bod ymddangosiad busnes yn ariannu achosion cyfreithiol masnachol wedi troi’r llysoedd ddim yn fodd i sefydlu’r gwir cymaint â modd i gynhyrchu incwm.

Dywedodd Vitaly Orlov, wrth Kommersant y gall pendefigion Prydain sydd â ffanffer fawr mewn achosion cyfreithiol o'r fath wasanaethu fel modd i amddiffyn pobl sy'n wirioneddol ariannu Aleksander Tugushev. Ond dywedodd y gallai'r noddwyr go iawn, i'w roi yn ysgafn, wneud argraff wael ar lys prim yn Llundain.
Ond nid oedd dod o hyd i bobl o'r fath mor anodd.

“Yn ei gais am fisa yn 2019, nododd Tugushev gwmni gwahanol a gytunodd i dalu ei gostau cyfreithiol - cwmni Cyprus Akrostar Enterprises Ltd”, - adroddodd APN. Yng nghofrestr swyddogol Cyprus o endidau cyfreithiol, mae Akrostar yn eiddo i 17 Arm gyda'i holl arglwyddi yn tynnu. Roedd popeth yn ymddangos yn wichlyd yn lân.
Ond roedd un manylyn bach.

Cymerodd 17 Arm y cwmni drosodd ar 15 Mai 2019. Yn flaenorol roedd yn perthyn i Gwmni Vismatic International Ltd. a gofrestrwyd yn Ynysoedd Virgin Prydain. Yn ôl cronfa ddata Swyddfa Newyddiaduraeth Ymchwiliol Prydain, fe wnaeth y cwmni “arddangos” yn yr hyn a elwir yn “Bapurau Panama” a ddatgelodd enwau miloedd o berchnogion cwmnïau sydd wedi'u cofrestru ar y môr. Ar sail y dogfennau hyn, daw’n amlwg bod Vismatic wedi’i sefydlu gan Roman Spiridonov, gwladolyn o Rwseg.

Traber, eto

Ychydig iawn sy'n hysbys o Roman Spiridonov. Yn ddyn busnes preifat, nid yw wedi rhoi unrhyw gyfweliadau ac nid oes ffotograffau ohono yng nghronfeydd data eang asiantaethau newyddion. Ymddangosodd ei enw gyntaf yn y cyfryngau busnes yn 2011. Yn ôl Kommersant, prynodd prif reolwyr y cwmni Energeticheskiy Standart - Roman Spiridonov ac Igor Solgayev - ffatri Samaraorgsintez - sy'n cynhyrchu ffenol ac aseton.

Mae adroddiadau cyfryngau yn rhoi gwerth y fargen ar $ 100 miliwn - gan ystyried dyledion o $ 60 miliwn. Ac, dros sawl mis, prynodd y ddau bartner ddau blanhigyn petrocemegol arall yn rhanbarth Samara - SIBURA gan Leonid Mikhelson a Renova o Viktor Vekselberg - a sefydlu daliad SANORS.

Dechreuodd sgyrsiau ar werthu SANORS yn 2013 a chyhoeddwyd y gwerthiant yn Fforwm Economaidd St Petersburg yn 2014. Dyfynnodd y cyfryngau busnes ffynonellau fel rhai a ddywedodd fod y fargen werth $ 1 biliwn. Ond ni chafodd y fargen ei chlicio tan fis Mawrth 2015 a dirywiodd y gwerth - a effeithiwyd gan ddibrisiad y Rwbl ac argyfwng economaidd arall ac yn y diwedd, yn ôl Kommersant, daeth y ddau bartner i ffwrdd â $ 300 miliwn.

Ar ôl i'r fargen gael ei chwblhau, aeth y ddau bartner - Spiridonov a Solgayev - eu ffyrdd ar wahân. Adroddodd RBK fod Spiridonov wedi dod yn gyfranddaliwr lleiafrifol yn Nherfynell Olew St Petersburg (PNT), cwmni ag etifeddiaeth anodd. Yn y 1990au, anfonwyd cynhyrchion petroliwm o Rwsia i'r Gorllewin, gan droi'r rhai a oruchwyliodd y llwythi hyn yn filiwnyddion. Ar droad y mileniwm, daeth terfynfa St Petersburg yn theatr rhyfel dieflig o reolaeth dros ei gweithrediadau.

Yn ôl RBK, prif berchennog PNT heddiw yw Mikhail Skigin - daeth i mewn i’r ased hwn gan ei dad, Dmitry Skigin, a fu farw yn 2013.
Dywedodd Robert Eringer, cynghorydd i’r Tywysog Albert o Monaco, sydd wedi ymchwilio i’r ffynonellau arian sydd gan gwmnïau Rwsiaidd yn y dywysogaeth nad yw hynny i gyd fel y mae’n ymddangos, yn ôl adroddiad RBK. Disgrifiodd swyddogion cwmnïau yno fel “ffigyrau symbolaidd” a honnodd fod y system o gyfreithloni cronfeydd yn Ewrop o dan reolaeth “maffia Rwsiaidd” gyda chysylltiadau â “swyddogion mewn sefyllfa uchel”.

Mae'r adroddiad yn cyfeirio'n benodol at Ilya Traber, a oedd, yn y 1990au, yn gadeirydd bwrdd y derfynfa olew. Gallai un arall o noddwyr tebygol Aleksander Tugusev fod yn Vadim Gurinov. Mae gan Gurinov gysylltiad agos â holl brif arwyr y stori - gydag Akeksander Tugushev, gyda Roman Spiridonov a hyd yn oed gyda'r Arglwydd Clanwilliam. Yn ôl Forbes, cychwynnodd Gurinov ei yrfa fusnes yn cynhyrchu nwyddau i ddefnyddwyr - dechreuodd y cwmni yr oedd yn berchen arno ar y cyd â Dmitry Kostygin, y dyn a ddaeth yn sylfaenydd cadwyn adwerthu Lenta, trwy werthu jîns Collin a wnaed o Dwrci ac yna troi’n nwyddau bwyd - pelmeni, mayonnaise, sos coch. Yn 2003, fe wnaethant werthu cwmni Petrosoyuz i Heinz.

Yn 2003, ar ôl i Gurinov adael y busnes, cafodd ei recriwtio i weithio yng nghwmni petrocemegol mwyaf Rwsia, Sibur, a oedd, ar y pryd, yn perthyn i Gazprom o dan y dyn sydd bellach yn bennaeth Undeb Pêl-droed Rwseg, Aleksander Dyukov - Roedd wedi gweithio yn flaenorol prif reolwr yn PNT Skiging-Traber.

Flwyddyn yn ddiweddarach, fel yr adroddwyd gan safle newyddion busnes BFM.ru, ymgymerodd â phrosiect mwy, cwmni adeiladu Stroitransgaz, un o gontractwyr mwyaf Gazprom, gyda throsiant gwerth biliynau o rubles. Ymgymerodd Gurinov â swydd cyfarwyddwr cyffredinol. Yn ôl Forbes, daeth yn gyfranddaliwr a chyfarwyddwr cyffredinol y cwmni Russkoye More - Dobycha (Môr Rwseg - Cynhyrchu), a ailenwyd yn Russkaya Rybopromyshlennaya Kompaniya (cwmni cynhyrchu pysgodfeydd Rwseg).

Dim ond amser byr a dreuliodd mewn pysgodfeydd - tua blwyddyn - gan fod y cwmni'n brosiect mwy ar bapur nag mewn mannau eraill. Ond yn 2012, dechreuodd brynu cwmnïau yn Nwyrain Pell Rwsia ac ar hyn o bryd mae'n dal yr ail nifer fwyaf o gwotâu pysgota, yn ail yn unig i Norebo. Nid oedd ymadawiad Gurinov o'r cwmni yn golygu iddo golli diddordeb yn y diwydiant pysgota. Adroddodd Kommersant iddo sefydlu 2017 Dalnevostochnaya Promyslovaya Kompaniya (Cwmni Masnachol y Dwyrain Pell) sy'n arbenigo mewn cynaeafu macrell a sardinau yn rhanbarth y Dwyrain Pell.

Mae ei gysylltiadau â'r Arglwydd Clanwilliam - noddwr cyfreithiol yn achos Norebo yn Uchel Lys Llundain - yn dyddio o 2015 o leiaf. Yn ôl gwefan Tŷ'r Cwmnïau, cofrestrydd cwmnïau Prydain, daeth yr arglwydd yn gynghorydd i ddau o gwmnïau Gurinov a gofrestrwyd ym Mhrydain - Halamar (Golden Gate) a Halamar (Chancery Lane) Ltd. Nid yw'n hysbys pa weithgaredd y mae'r cwmnïau hyn yn cymryd rhan ynddo. Ond, yn ôl dogfennau, daw’n amlwg i’r Arglwydd Clanwillam gamu i lawr o’r cwmnïau ddeufis cyn cymryd drosodd y cwmni sy’n helpu Aleksander Tugushev yn ei achos cyfreithiol.

Dyfodol aneglur

Yn wahanol i'r mwyafrif o achosion yn llysoedd Rwseg, mae'n amhosibl rhagweld pwy allai ennill yr achos cyfreithiol hwn. Mae unrhyw ddyfarniad yn dibynnu ar nifer rhy fawr o ffactorau sy'n cael eu hystyried gan y barnwr. Efallai mai unrhyw fanylyn unigol fydd y pwysicaf o'r ffactorau hynny. Ond mae un peth yn glir: nid yw'r achos cyfreithiol eu hunain, beth bynnag yw'r canlyniad, o unrhyw fudd i Norebo, ond, yn hytrach, mae sudd yn gryfder yn ogystal â chronfeydd ei gyfranddaliwr. Pe bai'n colli, gallai'r canlyniadau fod yn hynod anrhagweladwy. Mae traean y cwmni yn nwylo partner gelyniaethus - bob amser yn risg fawr i fusnes. Ac fel y gwelwn, ar ddiwedd yr achos, ni fydd unig bartner - mae unigolion sy'n gysylltiedig â chystadleuwyr Norebo yn cymryd rhan.

Nid risg i'r cyfranddalwyr yn unig yw hyn, ond mae'n cynnwys problemau i filoedd o weithwyr rheng a ffeiliau, y pysgotwyr sy'n cael eu dal yn wystlon gan ryfel corfforaethol rhwng eu penaethiaid. Yn yr achos hwn, nid yw Tugushev yn edrych fel dim mwy na “blaenwr” - neu wystl efallai Mewn grŵp ag nid un, ond dau waelod ffug - “cynrychiolwyr o’r byd troseddol”, arglwyddi ffug a chyfryngwyr amheus.

Gyda'r fath gasgliad o bartïon â diddordeb o gefndiroedd amrywiol iawn, mae'n ddigon posib y bydd y canlyniadau'n mynd y tu hwnt i daliad arian parod yn unig. Mae siawns dda y byddant am rannu'r asedau yn ddarnau, ac ni fyddem yn bell i ffwrdd o stori drist ffatri pacio cig Kaluga. Mae achos dryslyd Llundain yn edrych yn arbennig o hurt gan nad oes gan Tugushev, yn ei “ymchwil am y gwir”, sail i gyfrif ar sicrhau dinasyddiaeth Brydeinig. O ran datblygu pysgodfeydd, gallai'r ymosodiad posib ar Norebo fod yn arwydd negyddol i'r farchnad. Gan nad yw adeiladu busnes mawr a thryloyw yn gwarantu ei ddiogelu.

Ffynonellau

https://en.newizv.ru/news/city/13-10-2020/the-whole-world-is-against-zhilischnik-how-muscovites-returned-the-fence-stolen-on-shabolovka

https://www.youtube.com/watch?v=T3z3OP7LTN8

https://www.kommersant.ru/doc/480617

https://www.kommersant.ru/doc/743731

https://theins.ru/korrupciya/85048

https://steemit.com/putin/@advexon/putin-the-master-of-zombies

https://www.proekt.media/en/investigation-en/kadyrov-krotov-eng/

https://ura.news/articles/1036276947

https://ria.ru/20130312/926849710.html

http://17recovery.com/about-us/

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10109537

https://www.rbc.ru/interview/business/18/04/2018/5ac4a6129a794719f1030a56

https://www.kommersant.ru/doc/3352609

https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/09659763/officers

cyffredinol

Sut i Brynu a Buddsoddi'n Ddall mewn Cryptocurrency

cyhoeddwyd

on

Mae'r farchnad cryptocurrency yn un o'r marchnadoedd ariannol mwyaf diddorol i'w gwylio. Mae'r farchnad nid yn unig wedi'i llenwi ag asedau cyfnewidiol ond mae dirgelwch yn amlwg iawn.

Buddsoddwyr sy'n edrych i wneud elw o masnachu cryptocurrency yn aml ar golled ar y ffyrdd gorau o fynd ati. Er y gall rhai gymryd y naid i brynu a dal darnau arian crypto, nid yw eraill yn siŵr ei bod yn werth y risg.

Ein nod wrth ysgrifennu'r canllaw hwn yw eich helpu i ddeall rhai o'r strategaethau buddugol ar gyfer buddsoddiadau cryptocurrency. Darllenwch yma am ragor o wybodaeth am hynny.

hysbyseb

1.  Bob amser yn DYOR

Gall y cyffro o ddal crypto, y llawenydd o wneud elw, a rhagamcanion y farchnad yn y dyfodol wneud ichi ddechrau buddsoddi mewn crypto ar unwaith.

Ac eto, rhaid i chi beidio ag anghofio bod y farchnad yn gyfnewidiol. Mae Bitcoin (BTC), y cryptocurrency blaenllaw trwy gyfalafu marchnad yn parhau i fod yn rym mawr i'w ystyried. Gall rali BTC anfon darnau arian eraill yn pwyso am genhadaeth darganfod prisiau newydd. Yn yr un modd, gall dibrisiant o werth Bitcoin anfon y farchnad crypto gyfan yn chwilfriwio fel pecyn o gardiau.

Rheol gyffredinol yw Gwneud Eich Ymchwil Eich Hun (DYOR) bob amser cyn buddsoddi mewn unrhyw crypto. Dyma rai o'r ffactorau sy'n werth eu hystyried wrth ymchwilio:

hysbyseb

· Cyfalafu marchnad y darn arian crypto.

· Cyflenwad mwyaf y geiniog.

· Darganfyddwch ragolygon tymor hir perthnasedd y darn arian crypto.

2. Peidiwch â Buddsoddi Eich Arbedion

Gall masnachu cryptocurrency eich helpu i wneud mwy o arian. Sôn am luosi'ch arian! Serch hynny, byddwch yn ofalus gyda'ch penderfyniadau buddsoddi, oherwydd gall y farchnad fod yn “ddoniol” ar brydiau.

Peidiwch â buddsoddi'ch cynilion neu'ch arian y bydd eu hangen arnoch ar frys. Yn lle hynny, ystyriwch fuddsoddi yn unig “beth allwch chi fforddio ei golli. "

Fel hyn, ni fyddech yn poeni gormod pe bai'r tanciau marchnad crypto a'ch cronfeydd yn mynd i lawr y draen.

3. Peidiwch â Phrynu Bitcoin

Mae hyn yn ymddangos yn lletchwith, iawn? Pam y dylem eich cynghori i beidio â buddsoddi yn Bitcoin? Mae yna sawl rheswm am hynny ac maen nhw'n cynnwys:

· Dylai prynu Bitcoin fod ar gyfer buddsoddiad tymor hir yn unig. Felly, os ydych chi'n chwilio am grefftau tymor byr, nid yw buddsoddi mewn Bitcoin yn ddelfrydol.

· Yr ail reswm yw bod rhai Darnau Amgen (Altcoins) sydd â photensial yn tueddu i rali mwy na Bitcoin. Er enghraifft, gall gymryd dau fis neu fwy i Bitcoin ennill 50%. Dyma'r gwrthwyneb gydag Altcoins, oherwydd gall rhai o'r rhain wneud 50% neu fwy mewn pythefnos neu lai.

4. Lledaenwch Risgiau trwy Arallgyfeirio Eich Portffolio

Mae rheoli risg yn sgil bwysig ar gyfer masnachu cryptocurrency yn llwyddiannus. I bod yn fuddsoddwr crypto craff, ystyriwch ledaenu'ch risgiau trwy arallgyfeirio'ch portffolio.

Gwnewch hyn trwy brynu mwy nag un crypto. Y syniad yw, os yw un o'ch darnau arian crypto yn tancio, gallai'r llall fod “lleuad. "

Ar ben hynny, fe'ch cynghorir i fuddsoddi mewn mwy nag un darn arian crypto oherwydd bydd yn helpu i gydbwyso'ch portffolio.

Sylwch y gall arallgyfeirio portffolio fod yn beryglus hefyd. Mae hyn fel arfer pan fyddwch chi'n buddsoddi mewn darnau arian crypto heb unrhyw “gwerth go iawn. ” Felly mae'n bwysig dim ond buddsoddi mewn cryptocurrencies sydd â chynhyrchion gweithio ac sy'n adeiladu rhywbeth buddiol ar gyfer yr ecosystem cryptocurrency.

Ceisiwch beidio â gorwneud y peth arallgyfeirio portffolio. Mae'n well dal 4 darn arian crypto na dal 10 neu fwy. Po leiaf a mwy darpar ddarpar y darnau arian, uchaf fydd eich siawns o wneud elw gweddus.

5. Peidiwch â dibynnu'n ormodol ar yr hyn y mae'r dorf yn ei ddweud

Nid yw'r mwyafrif bob amser yn iawn, cyn belled ag y mae buddsoddiad cryptocurrency yn y cwestiwn. Bydd o ddiddordeb ichi wybod bod rhai prosiectau crypto yn llogi gwasanaethau dylanwadwyr i hyrwyddo neu “swllt”Y prosiectau.

Peidiwch â dibynnu'n ormodol ar yr hyn y mae'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr cryptocurrency yn ei ddweud. Mae'r farchnad cryptocurrency yn gyfnewidiol ac yn anrhagweladwy.

Felly, mae'n eithaf anodd gwneud penderfyniadau buddsoddi gwybodus o'r hyn y mae'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr yn ei ddweud.

Braich eich hun gyda'r wybodaeth gywir fel y gallwch ddeall y tueddiadau cyfredol yn y farchnad cyn buddsoddi mewn unrhyw crypto.

6. Cynnal Disgyblaeth Buddsoddi

Nid yw buddsoddwr cryptocurrency llwyddiannus yn cyfyngu'r cyfan y mae ef neu hi'n ei wneud i wneud elw o fasnachu crypto.

Mae mwyafrif o fuddsoddwyr llwyddiannus yn dysgu hefyd. Mae hyn fel arfer yn dechrau gyda datblygu a chynnal disgyblaeth fuddsoddi.

Mae'n well gan rai buddsoddwyr gadw at y farchnad Spot. I rai eraill, masnachu crypto Futures yw'r gorau. Er bod rhai buddsoddwyr cryptocurrency yn syml yn prynu ac yn dal darnau arian crypto am flynyddoedd.

Y rheol gyffredinol yw datblygu disgyblaeth fuddsoddi sy'n gweithio i chi a chadw at yr un peth.

7. Dewiswch Fodel Diogelwch Cadarn ar gyfer Eich Crypto

Mae storio eich darnau arian crypto yn hanfodol iawn. Nid ydych am ei golli na chael eich temtio i'w werthu pan nad ydych yn barod.

Yr opsiwn poblogaidd yw gadael y darnau arian crypto ar blatfform / cyfnewid masnachu cryptocurrency.

Oherwydd yr haciau ar rai o'r cyfnewidiadau hyn, daeth yn hanfodol defnyddio “waledi meddal,” fel Trust Wallet a Waled Blockchain.

Efallai y byddwch hefyd am ystyried waledi caledwedd, sydd yn ei hanfod yn eich helpu i storio'ch darnau arian crypto mewn dyfais llaw, all-lein.

Casgliad

Mae masnachu'n drwsiadus yn bwysig i'ch helpu chi i sicrhau'r elw mwyaf posibl fel buddsoddwr cryptocurrency. Mae'r awgrymiadau uchod wedi cael eu defnyddio gan rai o'r personoliaethau nodedig yn yr ecosystem crypto ac mae wedi bod yn gweithio iddyn nhw.

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar unrhyw un o'r opsiynau buddsoddi cryptocurrency hynny? Pa un ohonyn nhw a weithiodd orau i chi?

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni noddedig.

Parhau Darllen

cyffredinol

Sut y bydd technoleg blockchain yn helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd?

cyhoeddwyd

on

“Nid yw Bitcoin yn gyfeillgar i’r amgylchedd - mae’n defnyddio cymaint o drydan â Sweden!” Dyma un o'r gwrthwynebiadau cyffredin i dechnoleg newydd cryptocurrency. Mae'n or-symleiddio. Bitcoin yw'r crypto cenhedlaeth gyntaf: mae prosiectau mwy diweddar eraill yn y sector yn defnyddio llawer llai o ynni[1] . Mae glowyr Bitcoin hefyd yn defnyddio ynni adnewyddadwy: a phe bai glowyr yn creu'r holl BTC ag egni di-garbon, ni fyddai unrhyw broblem.

Mae manteision ac anfanteision i unrhyw dechnoleg newydd yn ogystal â thrafferthion cychwynnol. Roedd cysylltiadau araf yn plagio'r rhyngrwyd cynnar - roedd hynny hyd yn oed pe gallech fynd ar-lein: roedd angen i chi fod yn gwibiwr geeky weithiau i roi hwb i'r systemau defnyddiwr-anghyfeillgar dim ond i anfon e-bost. Felly dylem ddisgwyl y bydd gan cryptocurrencies hiccups wrth i'r sector aeddfedu.

Blockchain - Technoleg yr Asgwrn Cefn

Technoleg Ledger Dosbarthu (DLT), a elwir yn gyffredin y blockchain, yw'r system hwyluso sy'n gwneud crypto yn bosibl. Yn syml, cyfriflyfr digidol neu Rolodex o gardiau mynegai sy'n cadw gwybodaeth mewn ffordd dryloyw, na ellir ei thorri a'i datganoli. Nid yw hyn yn swnio llawer, ond mae'n cyhoeddi chwyldro data. Mae pob cyfrifiadur ar y rhwydwaith yn dilysu pob darn o'r blockchain felly ni all fod unrhyw wall. Mae'n ffordd hynod ddyfeisgar i gydosod a dilysu gwybodaeth. Mae ganddo gymhwysiad sylweddol at fater mwyaf ein hoes: newid yn yr hinsawdd[2] .

hysbyseb

Contractau craff a thryloywder llwyr

Gan ddechrau gyda'r ail cryptocurrency, Ethereum, ychwanegwyd haen raglenadwy at y blockchain. Yr enw dryslyd yw “Contractau Clyfar” - mae'n golygu y gellir sbarduno cais o'r blockchain a chael rhywbeth i ddigwydd yn y byd corfforol.

Er enghraifft, dychmygwch fod gan gwmni prosesu dŵr gwastraff synwyryddion sy'n gysylltiedig â'i bibellau a'i ffatri trin dŵr gwastraff. Yn flaenorol, arferai gael pobl yn darllen y synwyryddion ac yn mewnbynnu data i daenlen, a anfonwyd wedyn at reoleiddiwr swyddogol y diwydiant. Felly pe bai paramedr gwastraff yn uwch na lefel gyfreithiol, diffoddodd larwm, cofnodwyd hyn, a rhai dyddiau neu wythnosau'n ddiweddarach, gallai'r rheoleiddiwr weithredu. Wrth gwrs, gallai'r larwm gael ei ddiffodd, a thaenu'r daenlen i orchuddio'r digwyddiad llygredd.

Byddai system seiliedig ar blockchain sy'n gysylltiedig â'r synwyryddion yn recordio'r larwm, yn rhybuddio'r rheolydd, ac yn cyhoeddi dirwy mewn cryptocurrency ar unwaith. Byddai'r cyhoedd yn gwybod, ac ni ellid ffugio'r cofnod tryloyw. Pam fyddai unrhyw un yn gwneud hyn: bydd yn rhatach o lawer i weithredu ac yn fwy hyblyg na'r dull hŷn. Bydd y blockchain yn hanfodol i ddyfodol "Smart City" lle mae nifer o lifoedd data yn cael eu monitro mewn amser real i wella pob math o negyddion fel allyriadau, defnydd o ynni, gwastraff ac ailgylchu, llygredd, clo traffig; mae'r rhestr yn ddiddiwedd.

hysbyseb

Mae'r blockchain yn dryloyw, yn anffafriol, ac nid oes angen "Trydydd Partïon Ymddiried" arno fel banciau, broceriaid yswiriant, neu werthwyr tai go iawn. Yn benodol, bydd olrhain allyriadau carbon a digwyddiadau hinsawdd eraill fel datgoedwigo neu ailgoedwigo yn cael ei hwyluso gan dechnoleg blockchain.

Mae gan y Cenhedloedd Unedig nododd bedwar maes[3]  lle gallai blockchain helpu i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd:

  • Gwell masnachu allyriadau carbon
  • Hwyluso masnachu ynni glân
  • Llifoedd cyllid hinsawdd gwell
  • Olrhain ac adrodd yn well ar leihau allyriadau

Gwell Masnachu Allyriadau Carbon

Er bod beirniaid o "fasnachu carbon" - lle mae llygryddion yn prynu credydau carbon oddi ar allyrwyr isel, mae ganddo le mewn unrhyw system lleihau carbon. Creodd Energy Blockchain Lab ac IBM lwyfan blockchain i fasnachu asedau carbon yn Tsieina, a oedd yn welliant sylweddol ar y dyluniad blaenorol.

Masnachu Ynni Glân wedi'i Hwyluso

Mae technoleg Blockchain yn cael ei defnyddio ar gyfer datblygu llwyfannau cymar-i-gymar ar gyfer masnachu ynni adnewyddadwy. Byddai defnyddwyr yn gallu prynu, gwerthu neu gyfnewid ynni adnewyddadwy gyda'i gilydd, gan ddefnyddio tocynnau neu asedau digidol sy'n cynrychioli swm penodol o gynhyrchu ynni. Os oes gennych baneli solar ar eich to neu os ydych chi'n berchen ar Gerbyd Trydan (EV) a all werthu trydan o'i fatri yn ôl i'r grid, yna bydd hyn yn dod eich ffordd yn gynt nag yr ydych chi'n meddwl.

Llif Cyllid Hinsawdd Gwell

Gall ariannu prosiectau ecolegol fod yn heriol i fenthycwyr confensiynol, ee banciau. Gellid defnyddio system fenthyca cymar-i-gymar newydd o'r enw DeFi neu Gyllid Datganoledig i greu cyfalaf ar gyfer prosiectau gwyrdd. Dim ond ers ychydig flynyddoedd y mae prosiectau DeFi wedi bod o gwmpas ond maent wedi eu cysgodi mewn poblogrwydd yn 2020 wrth i'r sector flodeuo.

Olrhain ac Adrodd yn Well Gostyngiad Allyriadau

Fel y trafodwyd uchod, gall technoleg blockchain sicrhau mwy o dryloywder ynghylch llygredd ac allyriadau nwyon tŷ gwydr a'i gwneud hi'n haws olrhain ac adrodd ar ostyngiadau mewn allyriadau, gan gynnwys mynd i'r afael â materion ansawdd data. Dywed Massamba Thioye, cyd-gadeirydd y Glymblaid a Rheolwr Cadwyn Hinsawdd, is-adran Gweithredu Fframwaith Rheoleiddio, is-adran lliniaru yn Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig: "Mae'n bwysig llunio polisïau hinsawdd, mesur tryloyw, adrodd a gwirio gweithredu yn yr hinsawdd. yn galluogi llunwyr polisi i ddeall lle mae angen iddynt gymell gostyngiadau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr wrth fod yn hyderus eu bod yn cydymffurfio â'r gofynion a osodir yn ei safonau. "

Defnyddiwch Achosion

Beirniadaeth arall ar gynlluniau blockchain wedi'u pweru gan crypto yw eu bod yn anymarferol neu nad oes ganddynt lawer o fudd yn y byd go iawn, yn hytrach na phamffledi hyfryd a chyflwyniadau PowerPoint. Dyma ychydig o brosiectau gwirioneddol sy'n pwyntio'r ffordd ymlaen:

Mentrau Cadwyn Gyflenwi

Mae'r pandemig wedi dangos yn glir faint rydym yn dibynnu ar gadwyni cyflenwi byd-eang cymhleth. Daw llawer o weithgynhyrchu'r Gorllewin o'r Dwyrain Pell. Mae hyn yn cynnwys allyriadau carbon pethau sy'n cael eu cludo yn gorfforol, ond hefyd lawer iawn o waith papur wrth i gargo drosglwyddo systemau tollau gwahanol wledydd. Mae'n broses hunllefus a gwastraffus. Fel y mae Brexit Prydain yn darganfod, nid ticio'r blwch gwirio cywir ar ddatganiad tollau yw'r tocyn i fyd o rwystredigaeth gostus. Bydd dogfennaeth wedi'i seilio ar Blockchain yn newid sylweddol mewn effeithlonrwydd, gan gynyddu cynhyrchiant a lleihau costau, ac felly allyriadau.

Mae gan Unilever brosiect peilot sy'n gweithio gyda manwerthwr te, cwmni pecynnu, a sawl banc. Mae'r cawr nwyddau defnyddwyr yn datblygu system i olrhain a gwobrwyo cyflenwyr te am arferion ffermio cynaliadwy. Mae data am eu cynnyrch, gan gynnwys ansawdd te, effaith ecolegol, a phris, yn cael ei storio ar y blockchain, gan eu galluogi i gael eu gwobrwyo gan fanciau â thaliadau is.

Mae diogelwch bwyd yn bryder difrifol i ddefnyddwyr a manwerthwyr. Profodd Walmart, JD.com, IBM, a Phrifysgol Tsinghua raglen blockchain ar gyfer llysiau deiliog yn 2017-2019. Y canlyniad oedd gwell olrhain cludo llwythi o gyflenwyr i allfeydd manwerthu.

Cyflenwad Trydan, DER, ac IoT

Mae cynhyrchu pŵer yn mynd trwy ei chwyldro technoleg. Yn flaenorol, roedd ynni'n cael ei gynhyrchu'n ganolog mewn gorsafoedd pŵer mawr, yna ei ddosbarthu trwy grid cenedlaethol i gyrraedd eich cartref neu fusnes pan oedd angen, gan ei bod hi'n anodd storio trydan. Roedd ystafell reoli ganolog yn rhedeg popeth a gallai ddod â gorsafoedd pŵer wrth gefn ar-lein pe bai angen - efallai bod llifogydd neu dân wedi tynnu rhan o'r rhwydwaith i lawr. Dim ond fflicio switsh ydyw, a gall gorsaf bŵer anferth "droelli i fyny."

Y dyddiau hyn, mae pethau'n llawer mwy cymhleth. Mae ynni adnewyddadwy ysbeidiol yn rhan gynyddol o'r grid. Gall unrhyw un gynhyrchu ei drydan ei hun: mae paneli solar yn boblogaidd, gellir codi tyrbinau gwynt mewn sawl lleoliad, ac mae gan EVs y potensial i fod yn fatri enfawr ar olwynion. Yn Virginia, mae Dominion Energy yn cyflwyno fflyd o 50 o fysiau ysgol trydan. Ddwywaith y dydd, byddant yn mynd â phlant ysgol i'r ysgol ac yn ôl. Gweddill yr amser, bwriad y cerbydau yw eistedd yn y depo wedi'i gysylltu â'r grid pŵer fel cronfa batri fawr! Mae pob bws yn arbed 24,000 kg o CO2 dros fws disel.

Gelwir y technolegau hyn yn "Systemau Ynni Dosbarthedig" neu DERs. Bydd angen systemau cyfrifiadurol a thalu cymhleth arnynt i weithio'n dda. Mae angen i chi olrhain popeth, sicrhau bod cymhellion yn bodoli os oes angen mwy (neu lai) o bŵer ar y system, a thalu'n deg. Mae Deallusrwydd Artiffisial a Dysgu Peiriant yn rhan annatod o'r Rhyngrwyd Pethau (IoT) hwn yn y dyfodol. Mae'n cynnwys llawer o drafod peiriannau dwy-gyfeiriadol. Un o'r defnyddwyr pŵer mwyaf yn y cartref yw'r peiriant golchi. Fel arfer, tasg fach yw ei lwytho i fyny a'i ddechrau golchi. Ond beth os ydych chi'n rhoi'r dillad budr i mewn ac yn gadael i'r peiriant benderfynu pryd i redeg, o dan amrywiol baramedrau. Gallai ddechrau am 3 y bore pan oedd trydan yn rhad, er enghraifft. Neu efallai bod gan y grid craff ormod o bŵer gwynt, felly gofynnwch i'r peiriant golchi gychwyn ar unwaith er mwyn peidio â'i wastraffu. Bydd systemau o'r fath yn fwy ynni-effeithlon mewn grid main ond mae angen y olrhain, cost trafodion isel, a thryloywder y gall y blockchain yn unig eu darparu.

Mae gan systemau ynni lleol botensial mawr ar gyfer arloesi yn erbyn newid yn yr hinsawdd. EnergyWeb.org[4]  amcangyfrifwyd bod 100 o brosiectau peilot gwerth dros $ 320 miliwn yn 2018, a bydd mwy bob blwyddyn.

Awtomeiddio a chymell Arferion Cynaliadwy

Mae yna lawer o broblemau gydag ymladd newid hinsawdd yn fyd-eang. Yn enwedig yn y byd sy'n datblygu, mae anawsterau monitro. Heb sôn am y ffaith syml nad oes gan nifer enfawr o bobl gyfrifon banc: mae 1.7 biliwn o oedolion yn aros heb eu bancio yn 2021. Os mai nhw yw tlodion y de byd-eang, mae gan dalu iddynt wneud rhywbeth gwyrdd neu gynaliadwy fudd dwbl: lleihau eu tlodi ynghyd â lleihau newid yn yr hinsawdd. Mae gan lawer ohonynt ffonau clyfar nawr, felly nid yw banciau confensiynol yn hanfodol. Dewch i ni ddychmygu cynllun sy'n talu ffermwyr cynhaliol i blannu coed ar eu tir. Mae lloerennau'n monitro'r plannu. Mae'r ffermwyr yn cael eu talu trwy gontract craff mewn ap tocyn cryptocurrency ar eu ffôn y gellir ei ad-dalu am hadau organig neu offer ffermio. Bydd hyn yn eu sybsideiddio i symud i fath o amaethyddiaeth organig neu "dim-til" o amaethyddiaeth, na allent ei wneud fel arall oherwydd byddai colli cynhyrchiant yn y cyfnod newid yn arwain at lwgu.

Bydd systemau mwy datblygedig yn seiliedig ar blockchain yn galluogi sawl math o ymarfer cynaliadwy, ac rydym ar y dechrau. Bydd rhai systemau yn methu oherwydd ein bod yng nghamau cynnar cromlin ddysgu. Bydd llawer, fodd bynnag, yn llwyddo. Byddant yn gosod y safon ar gyfer "Arfer Gorau" byd-eang yn eu maes, gan annog prosiectau tebyg mewn mannau eraill.

Systemau blockchain datganoledig yw'r dyfodol[5] . Mewn pump neu ddeng mlynedd, mae'n debyg y byddant yn ein syfrdanu â'u potensial.

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni noddedig.


Parhau Darllen

cyffredinol

Sut i gael gwerth ar dŷ heb werthwr tai

cyhoeddwyd

on

Felly, rydych chi wedi penderfynu gwerthu'ch cartref. Cyn i chi roi eich eiddo ar y farchnad, un o'r pethau pwysicaf i'w wneud yw penderfynu ar bris gofyn realistig. I wneud hyn, bydd angen pennu gwerth marchnad cyfredol eich cartref fel na fyddwch yn tanbrisio'ch cartref neu ei gael ar y farchnad am gyfnod hirach nag y mae angen iddo fod gyda thag pris afrealistig.

Efallai yr hoffech ddefnyddio asiant stryd fawr lleol i gwblhau pob agwedd ar werthu eich cartref, gan gynnwys y prisiad. Er y gall yn sicr fod yn galonogol trosglwyddo'r awenau i arbenigwr diwydiant, yn enwedig os mai hwn yw eich gwerthiant eiddo cyntaf, bydd cost sylweddol hefyd i wneud hynny. Yn wir, ffioedd gwerthwyr tai yn gyffredinol yw'r agwedd ddrutaf ar symud cartref a gallant gostio unrhyw le yn y rhanbarth o 0.75-3% o gyfanswm pris eich eiddo. 

Bydd angen i chi hefyd ystyried cost ffioedd cyfreithiwr, treth stamp, tystysgrif perfformiad ynni a symud, heb sôn am unrhyw ailaddurno, ailforgeisio a chostau ychwanegol fel y ffioedd ychwanegol am werthu eiddo prynu i osod neu ail gartref. Os na fyddwch yn ffactorio yn yr holl gostau y bydd eich gwerthiant yn eu hwynebu, bydd llawer yn gadael eich hun heb ddigon o arian i brynu'ch eiddo nesaf neu ryddhau'r cyfalaf angenrheidiol. Gan nad yw cost gwerthu eiddo yn y DU ar gyfartaledd yn 2% amhenodol o gyfanswm pris eiddo, mae'n bwysig gwneud y broses mor gost-effeithiol â phosibl.

hysbyseb

O ran prisio'ch eiddo, bydd rhai gwerthwyr tai lleol yn cynnig y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, gwiriwch y print mân bob amser oherwydd gallai trefnu prisiad gydag asiant stryd fawr olygu bod yn rhaid i chi farchnata'ch eiddo gyda nhw pe byddech chi'n dewis bwrw ymlaen â gwerthiant o fewn amserlen benodol i'r dyddiad prisio. Oni bai eich bod wedi llofnodi gwerthiant dim gwerthu, dim contract ffioedd, gall hefyd gostio arian i chi os yw asiant wedyn yn aflwyddiannus i werthu eich eiddo.

Fel arall, gallwch chi wneud y prisiad eich hun trwy ymchwilio i'r farchnad dai leol a phrisiau eiddo a werthwyd yn ddiweddar sydd o fath a lleoliad tebyg i'ch un chi. Lleol awdurdod cynllunio bydd gwefannau hefyd yn darparu gwybodaeth bellach am unrhyw waith adnewyddu ac estyn a wneir ar gyfer eiddo penodol. Fodd bynnag, mae'n debygol na fydd hyn ond yn rhoi amcangyfrif bras i chi o ran pris gofyn i'w roi ar eich eiddo eich hun gan nad oes unrhyw ddau eiddo (na darpar brynwyr a'u cyllidebau) yn hollol yr un fath.

I gael prisiad mwy cynhwysfawr o'ch eiddo, erbyn hyn mae nifer o rai yn rhad ac am ddim offer prisio ar-lein ar gael. Fodd bynnag, mae'n anodd iawn gwerthu'ch cartref yn hollol annibynnol oni bai bod gennych brynwr eisoes, oherwydd bydd eich gallu i gyrraedd darpar brynwyr yn gyfyngedig iawn ar gyfer gwerthiant preifat. Mae hyn oherwydd bod y prif byrth eiddo ar-lein yn hoffi Zoopla, Rightmove a Ar y Farchnad peidiwch â rhestru eiddo ar gyfer gwerthwyr unigol.

hysbyseb

Os ydych chi'n awyddus i wneud mwy o ymdrech am wobr ariannol uwch, opsiwn arall yw defnyddio asiant ar-lein neu hybrid. Mae asiant ar-lein yn unig yn cynnig ffioedd o gyn lleied â £ 99 am werthu eich eiddo (gyda rhai hyd yn oed yn ymgymryd â'r gwerthiant rhad ac am ddim ac adennill eu costau trwy bethau ychwanegol dewisol) ond bydd angen i chi wneud llawer o'r gwaith coesau eich hun o hyd a bydd eich prisiad eiddo yn seiliedig ar ddata ar-lein yn unig yn hytrach nag arfarniad corfforol.

Asiant hybrid yw'r tir canol rhwng gwerthwr tai ar-lein a'r stryd fawr. Maent yn cynnig ffi sefydlog am werthu eich eiddo oddeutu £ 999- £ 1999 fel eich bod yn gwybod yn union faint fydd y gwerthiant yn ei gostio ichi o'r cychwyn ac yn gallu cyllidebu yn unol â hynny. Mae yna dâl nawr neu dalu'n hwyrach hefyd a dim gwerthiant, dim opsiynau ffioedd ar gael a gwasanaethau fel ffotograffau eiddo, creu rhestrau, gwylio wedi'u cynnal a chefnogaeth gyda thrafodaethau prynwyr felly nid ydych chi'n gwneud yr holl waith traed ar gyfer y gwerthiant. Yn bwysicaf oll, byddant hefyd yn ymgymryd â phrisiadau personol trwy asiant lleol ymroddedig a gwybodus i sicrhau pris gofyn cywir am eich eiddo.

Mae'r erthygl hon yn cynnwys dolenni noddedig.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd