Cysylltu â ni

Frontpage

Adroddiad ar gostau llawn mewn prifysgolion

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan ohebydd Gohebydd yr UE

EDUUNIVERSITIES

Heddiw mae Cymdeithas Prifysgolion Ewrop (EUA) wedi cyhoeddi adroddiad newydd sy'n archwilio datblygiad 'costio llawn' ym mhrifysgolion Ewrop. Yn dwyn y teitl “Prifysgolion sy'n Gynaliadwy yn Ariannol. Costio Llawn: Cynnydd ac Ymarfer ”, nod y cyhoeddiad hefyd yw cynorthwyo ymarferwyr prifysgol i weithredu costio llawn, gydag enghreifftiau o arfer da, ac ar yr un pryd ddarparu gwybodaeth bwysig i lunwyr polisi a chyllidwyr, yn enwedig ar gyfer y ddadl gyfredol ar Horizon 2020 .

hysbyseb

Mae costio llawn - y gallu i nodi a chyfrifo holl gostau uniongyrchol ac anuniongyrchol gweithgaredd - wedi'i nodi fel elfen hanfodol ar gyfer cynaliadwyedd ariannol prifysgolion. Mae wedi dod yn gynyddol bwysig o ganlyniad i'r heriau ariannol y mae llawer o brifysgolion yn eu hwynebu ar hyn o bryd: llai o arian cyhoeddus (mewn llawer o wledydd Ewropeaidd); newidiadau i'r ffordd y mae cyllid yn cael ei ddyrannu (ee elfennau ar sail perfformiad); defnydd cynyddol o ofynion 'cyd-ariannu'; a rheoli ffynonellau incwm amrywiol.
Mae'r cyhoeddiad yn rhoi diweddariad ar statws gweithredu costau llawn mewn 14 o systemau addysg uwch Ewropeaidd ac yn archwilio ei effaith ar y berthynas rhwng prifysgolion a gwahanol arianwyr. Mae'n dangos bod rheolau cyllido yn sbardun pwysig ar gyfer datblygu costau llawn. Mewn 10 allan o'r 14 system a ddadansoddwyd, mae'r posibilrwydd o adfer costau yn seiliedig ar fethodoleg gostio lawn o dan FP7 wedi bod yn sbardun pwysig ar gyfer datblygu.
Mae methodolegau costio llawn yn helpu prifysgolion i nodi costau llawn eu gweithgareddau a darparu gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau ar sail tystiolaeth ar lefel strategol y brifysgol. Mae hefyd yn eu galluogi i ddangos, mewn ffordd dryloyw, sut maen nhw'n gwario arian a beth yw gwir gostau eu gweithgareddau. Mae'n cefnogi, felly, atebolrwydd mewn perthynas â chyllidwyr ac yn darparu gwybodaeth i wella dealltwriaeth o'r lefel ddigonol o gyllid sydd ei hangen mewn system.

Mae'r adroddiad, sy'n dwyn ynghyd dystiolaeth a gasglwyd yn ystod prosiect mawr EUA a gefnogwyd gan FP7 (Prifysgolion Ewropeaidd yn Gweithredu eu Agenda Foderneiddio - EUIMA) ac o waith EUA arall ar gyllid yn dod i'r casgliad, yn gyffredinol, bod cynnydd sylweddol wedi'i wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf wrth weithredu costio llawn. Mae gwaith EUA wedi dangos, serch hynny, bod nifer o rwystrau i weithredu costau llawn yn dal i fodoli.

Y rhwystrau allanol mwyaf cyffredin yw diffyg ymreolaeth, rhwystrau cyfreithiol a'r ffaith bod prifysgolion yn aml yn wynebu diffyg cefnogaeth ariannol, allanol ar gyfer gweithredu costau llawn, sy'n broses sy'n gofyn am ymrwymiad cadarn o adnoddau ariannol, technegol a dynol.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn darparu enghreifftiau o arfer da gan brifysgolion, sy'n amlinellu egwyddorion i'w hystyried wrth gynllunio a gweithredu costio llawn.
Yn fwy cyffredinol, mae'r adroddiad yn tanlinellu nifer o faterion sy'n hanfodol i sicrhau cynnydd parhaus datblygiad costau llawn gyda sefydliadau addysg uwch:
• Ymrwymiad arweinyddiaeth prifysgol.
• Yr angen am ddull cydgysylltiedig rhwng prifysgolion, awdurdodau cyhoeddus a chyllidwyr.
• Yr angen am egwyddorion cyffredin ond hefyd hyblygrwydd gwahanol fodelau gweithredu.
Mae costio llawn wedi bod yn un o bileri pwysig gwaith EUA ar gynaliadwyedd ariannol, a bydd EUA yn parhau i symud y gwaith hwn yn ei flaen trwy ddau brosiect newydd a lansiwyd ar ddiwedd 2012, DIFFIN ac ATHENA.

Ariannwyd prosiect EUIMA gan y Seithfed Rhaglen Fframwaith (FP7) trwy Weithred Gymorth yn Rhaglen Galluoedd - Gwyddoniaeth mewn Cymdeithas 2009.

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd