Cysylltu â ni

Frontpage

Mae Papur Gwyn Arbenigol Newydd yn argymell fframwaith ar gyfer gweithredu i fynd i'r afael ag effaith ADHD ar unigolion, teuluoedd a chymdeithas

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gan ohebydd Gohebydd yr UE

HEAADHD

Roedd Papur Gwyn Arbenigol newydd, ADHD: Gwneud yr Anweledig yn Weladwy
heddiw wedi'i gyflwyno i lunwyr polisi a rhanddeiliaid allweddol gan grŵp amlddisgyblaethol o arbenigwyr.
Cychwynnwyd, hwyluswyd ac ariannwyd y prosiect Papur Gwyn Arbenigol hwn gan Shire AG a'i gefnogi gan y
Cyngor Ymennydd Ewropeaidd (EBC) a GAMIAN-Europe (Cynghrair Byd-eang Eiriolaeth Salwch Meddwl
Rhwydweithiau). Darparwyd cefnogaeth ysgrifennu meddygol gan APCO Worldwide a Complete Medical
Cyfathrebu, ac wedi'i ariannu gan Shire AG.
Mae'r Papur Gwyn Arbenigol, yn seiliedig ar ymchwil cleifion a barn arbenigol annibynnol, yn dangos y
effaith sylweddol y gall Diffyg Sylw / Anhwylder Gorfywiogrwydd (ADHD) ei chael ar unigolyn o
plentyndod i fod yn oedolyn, yn ychwanegol at yr effaith ehangach ar deuluoedd, systemau lles a chenedlaethol
cyllidebau. Lansiwyd ADHD: Making the Invisible Visible gan y cyd-awduron Dr Susan Young, Dr Michael
Fitzgerald, a Dr Maarten J Postma.
Cefnogir canfyddiadau'r Papur Gwyn Arbenigol gan ASE, Nessa Childers, cyd-gadeirydd y
Grŵp Buddiant Senedd Ewrop ar Iechyd Meddwl: “Mae problemau iechyd meddwl fel ADHD
yn anffodus yn dod yn llawer llai o flaenoriaeth ar yr agenda wleidyddol, yn enwedig oherwydd y presennol
argyfwng economaidd gan arwain at doriadau eang mewn adnoddau. ADHD yw un o'r rhai mwyaf esgeulus
a chyflyrau seiciatryddol camddeall yn Ewrop. Ychydig iawn o bobl y mae ADHD yn effeithio arnynt sy'n derbyn
diagnosis a chefnogaeth briodol, sy'n arwain at effaith sylweddol ar ansawdd bywyd a chymdeithas. I.
Rwy'n falch bod y Papur Gwyn Arbenigol hwn yn nodi argymhellion synhwyrol ac ymarferol i helpu
sicrhau gwell cydnabyddiaeth a rheolaeth o ADHD gan yr holl randdeiliaid perthnasol sy'n gweithio yn
gofal iechyd, ysgolion, y system cyfiawnder troseddol a'r gweithle. ”
Mae ADHD yn effeithio ar 1 o bob 20 o blant a phobl ifanc yn Ewrop1 ac, mewn llawer o achosion, yn parhau i mewn
oedolaeth.2 Mae'r Papur yn tynnu sylw at y glasoed sydd â hanes o ADHD plentyndod
profi mwy o wrthod gan gymheiriaid a chael llai o gyfeillgarwch agos3 a bod plant ag ADHD
yn fwy tebygol o gael eu bwlio na'u cyfoedion.4
Amlygir canlyniadau academaidd hefyd fel effaith allweddol
ardal i bobl ag ADHD os na chânt eu rheoli'n effeithiol, a gall problemau yn yr ysgol esblygu
anawsterau dod o hyd i gyflogaeth sefydlog a'i chynnal.5-7
“Mae'r Papur Gwyn Arbenigol hwn yn darparu tystiolaeth glir y gall ADHD gael effaith amlwg ar hunan-barch,
gweithrediad cymdeithasol a chanlyniadau academaidd, ”meddai Dr Mary Baker, Llywydd y
Cyngor Ymennydd Ewropeaidd. “Mae hefyd yn dangos y gall rheolaeth amserol ac effeithiol wella ansawdd
bywyd a, gyda chefnogaeth briodol, mae potensial i bobl ag ADHD arwain yn gyflawn a
bywydau llwyddiannus. Rydyn ni am roi'r cyfle hwn i bawb ag ADHD. ”
Mae'r Papur hefyd yn tynnu sylw at effaith seicolegol ehangach ADHD, yn enwedig ar rieni a all wneud hynny
hefyd yn cael eu heffeithio a gallant brofi iselder, pryder a straen.8,9 Gall ADHD hefyd gael negyddol
ac effaith dreiddiol, gyda chostau cysylltiedig eang o ran gofal iechyd neu wasanaethau eraill a
canlyniadau tymor hir ar gyfer sawl agwedd ar fywyd.10
Mae'r Papur Gwyn Arbenigol yn nodi pum argymhelliad clir, ymarferol (gan gynnwys nodau penodol ac a
rhestr o gamau gweithredu a awgrymir) i helpu i fynd i'r afael ag effaith ADHD ar unigolion, teuluoedd a chymdeithas:
1. Cynyddu ymwybyddiaeth wybodus o ADHD
2. Gwella mynediad at ddiagnosis cynnar a chywir o ADHD, yn enwedig trwy gyflwyno
rhaglenni adnabod ac ymyrraeth gynnar mewn gwahanol feysydd polisi.
3. Gwella mynediad at driniaeth ADHD a datblygu dull amlddisgyblaethol sy'n canolbwyntio ar y claf
i ofal a chefnogaeth ADHD
4. Cynnwys a chefnogi sefydliadau cleifion
5. Annog agenda ymchwil sy'n canolbwyntio ar y claf ar ADHD, trwy ddulliau mwy meintiol a
ymchwil ansoddol a thrwy gyfranogiad mwy gan randdeiliaid cysylltiedig wrth ddatblygu
blaenoriaethau ar gyfer ymchwil yn y dyfodol.
“Mae'r Papur Gwyn Arbenigol hwn nid yn unig yn cadarnhau effaith ADHD, ond yn bwysicaf oll mae'n cyflwyno
atebion i fynd i’r afael ag effaith gymdeithasol, costau a chanlyniadau tymor hir yr unigolion yr effeithir arnynt, ”meddai
Pedro Montellano, Llywydd GAMIAN-Europe. “Mae'r rhain yn bendant, yn hyddysg
mae argymhellion yn rhoi cyfle i lunwyr polisi wella bywydau'r rhai y mae
ADHD a lleihau'r gost ar systemau lles cenedlaethol ledled Ewrop. Trwy weithio gyda'n gilydd gallwn
gwneud gwahaniaeth go iawn. ”

hysbyseb

 

hysbyseb

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd