Cysylltu â ni

Frontpage

Ewrop, gwrandewch ar gleifion ifanc!

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cleifion ifanc

hysbyseb

Mwy na 25 ymgasglodd cleifion ifanc o sawl gwlad yn yr UE ar 8-11 Gorffennaf ar gyfer y Seminar 'EMPATHY', 'Mae Ewrop yn cwrdd â chleifion ifanc'. Siaradodd yr oedolion ifanc, 15-25 oed, am eu gwahanol anghenion yn ogystal â'u disgwyliadau.

Mae cleifion ifanc yn galw am y cydnabod 'clefyd cronig' fel sail gwahaniaethu. Dywedodd Marek: “Es i gyfweliad swydd ac nid oedd y cyflogwr eisiau fy llogi gan ei fod yn rhagdybio na fyddwn yn gallu cyflawni fy nhasgau oherwydd fy nghyflwr. O'r diwedd, fe wnaeth ei ailystyried ond gwrthodais gymryd y swydd oherwydd roeddwn i'n teimlo fy mod eisoes wedi cael fy ngwrthod gyda'i ymateb cyntaf."Gwahaniaethir yn erbyn cleifion ifanc ar sail clefyd cronig ond hefyd o broblemau sy'n gysylltiedig â'u hoedran; rhaid i hyn ddod o fewn cwmpas rheoliad penodol sy'n eu hamddiffyn ac yn hyrwyddo eu siawns gyfartal.

Nododd y cyfranogwyr y diffyg gwybodaeth fel y prif rwystr gan ei fod yn arwain at gamargraff. Dangosodd un o ddramâu rôl y seminar hyn gydag enghraifft sesiwn arholiad: ni allai myfyriwr â diabetes ddod â’i mesurydd siwgr gwaed gyda hi ac nid oedd gan fyfyriwr arall â syndrom Crohn ddigon o amser i orffen ei harholiad oherwydd mynd yn ôl ac ymlaen i’r ystafell ymolchi . “Digwyddodd hyn dim ond oherwydd nad oedd yr arholwr allanol yn ymwybodol o'u cyflwr a gallai fod wedi cael ei osgoi”, Daeth y mynychwr ifanc i ben.

hysbyseb

Mae cleifion ifanc yn galw am codi ymwybyddiaeth am eu gwahanol anghenion. Fel ateb, maent yn awgrymu lansio ymgyrchoedd gwybodaeth i addysgu pobl a'u helpu i ddeall nad yw eu cyflwr yn eu hatal rhag gweithio nac astudio nac i fyw'n normal; mae angen addasiad yn unig.

Ar y llaw arall mae angen i gleifion fod hefyd yn wybodus am eu hawliau eu hunain gallu cymryd cyfrifoldebau wrth eu trin. Maent yn arbenigwyr yn eu cyflwr, gallant chwilio gwybodaeth ac eirioli dros eu hanghenion eu hunain. Fodd bynnag, mae angen cefnogaeth arnynt gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol a'u rhieni i gael eu grymuso i wneud hynny. Ymhlith yr heriau penodol y maent yn dod ar eu traws mae trosglwyddo ar ei ben ei hun yn 18 oed o ofal pediatreg i system oedolion, ac anawsterau i gael mynediad at ofal iechyd wrth deithio neu fynd ar raglen Erasmus.

Yn olaf mae angen a perthynas yn seiliedig ar empathi gyda'u gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. “Pan fydd y meddyg yn siarad â fy rhieni am fy nghyflwr, rwy'n teimlo fy mod yn cael fy anwybyddu ac mae hyn yn anghwrtais”Meddai Aneela. “Rydym ni, fel cleifion ifanc, yn bryderus ac mae gennym ddigon o gwestiynau i'w gofyn. Byddem yn disgwyl i'r meddyg feddu ar y set sgiliau angenrheidiol i addasu a rhyngweithio â ni gyda theimlad”, Parhaodd.

Yn ogystal â dull mwy dynol o ofal iechyd a chymorth wedi'i addasu, mae sefydliadau cleifion hefyd yn chwarae rhan hanfodol. Gallant helpu cleifion ifanc trwy weithredu fel pont rhyngddynt, eu rhieni a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a thrwy ddarparu cefnogaeth cymheiriaid.

Parhau Darllen
hysbyseb

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd