Cysylltu â ni

Frontpage

arwyddion calonogol mewn ymchwil Unol Daleithiau brechlyn malaria

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

081208_malariaMae ymchwilwyr iechyd llywodraeth yr UD wedi adrodd am rai dangosyddion llwyddiannus mewn profion dynol cychwynnol o frechlyn malaria. Mewn treial a oedd yn cynnwys llai na 60 o gleifion, fe gliriodd y brechlyn dri rhwystr pwysig: mae'n ddiogel i fodau dynol, mae'n cynhyrchu ymateb imiwnedd ac roedd yn cynnig amddiffyniad malaria mewn oedolion.

Mae Sanaria Inc., cwmni biotechnoleg yn Maryland, wedi datblygu'r brechlyn. Gwerthusodd y Sefydliad Cenedlaethol Alergedd a Chlefydau Heintus (NIAID), gyda chydweithredwyr o Sefydliad Ymchwil Byddin Walter Reed a Chanolfan Ymchwil Feddygol y Llynges, gynnyrch Sanaria yn y Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol (NIH) ger Washington.

Cydsyniodd pum deg saith o oedolion iach i fod yn yr hyn a elwir yn dreial Cam 1. Ymhlith y gwirfoddolwyr, derbyniodd 40 o gyfranogwyr y brechlyn ac ni chafodd 17 ohonynt. Mae sicrhau bod brechlyn yn ddiogel yn un o'r amcanion allweddol mewn treial ar hyn o bryd, felly ar ôl i'r gwirfoddolwyr gael eu brechu'n fewnwythiennol, gadawodd yr ymchwilwyr wythnos i weld a ddaeth ymatebion niweidiol i'r amlwg, neu a achoswyd unrhyw arwyddion o falaria gan y brechlyn.

hysbyseb

Gelwir brechlyn y treial yn PfSPZ, ar ôl Plasmodium falciparum, y mwyaf marwol o'r parasitiaid sy'n achosi malaria. Gwneir PfSPZ o sporozoites byw ond gwan, epil sborau malaria heintus. Ni ddangosodd cleifion gwirfoddol NIAID unrhyw arwyddion o'r clefyd ei hun dros yr wythnos gyntaf honno, a datblygwyd lefelau amrywiol o wrthgyrff yn erbyn malaria, yn dibynnu ar lefel y dos PfSPZ a gawsant.

Dair wythnos ar ôl i wirfoddolwyr dderbyn eu brechiad terfynol, fe wnaeth yr ymchwilwyr ollwng y mosgitos oedd yn cario malaria yn rhydd, a chafodd y cyfranogwyr eu brathu gan y pryfed. Mae haint malaria dynol bwriadol o dan amodau rheoledig yn broses safonol mewn treialon brechlyn malaria, yn ôl datganiad i'r wasg NIAID Awst 8 am y prawf.

Ni chafodd deuddeg o'r cyfranogwyr a dderbyniodd ddosau uwch y brechlyn falaria. Daeth tri o'r gwirfoddolwyr dos uchel i lawr gyda'r afiechyd, ond mae hynny'n cymharu â haint ymhlith 16 o 17 o gyfranogwyr yn y grŵp dos isel.

hysbyseb

Ni dderbyniodd 12 cyfranogwr arall frechlyn o gwbl, a daeth 11 o'r gwirfoddolwyr hynny i lawr gyda malaria.

“Yn y treial hwn, gwnaethom ddangos mewn egwyddor y gellir datblygu sporozoites yn frechlyn malaria sy’n rhoi lefelau uchel o ddiogelwch ac yn cael ei wneud gan ddefnyddio’r arferion gweithgynhyrchu da sy’n ofynnol ar gyfer trwyddedu brechlyn,” meddai Dr. Robert A. Seder, y pennaeth ymchwilydd y treial yng Nghanolfan Ymchwil Brechlyn NIAID.

Roedd y gwirfoddolwyr i gyd yng Nghanolfan Glinigol NIH wrth i ymchwilwyr aros i'r symptomau ymddangos. Arhosodd y cyfranogwyr yno trwy ddiagnosis a thriniaeth gyda chyffuriau gwrth-falaria. Dangoswyd eu bod i gyd yn rhydd o haint ar ddiwedd yr achos.

Dywedodd Seder fod y treial yn “gam cyntaf addawol wrth gynhyrchu amddiffyniad lefel uchel yn erbyn malaria.” Ychwanegodd y bydd astudiaethau yn y dyfodol, yn ceisio dod o hyd i'r dos, yr amserlen a'r dull cyflwyno gorau ar gyfer PfSPZ. Yn y treial Cam 1, cafodd cleifion y brechlyn yn fewnwythiennol, nid llwybr cyffredin ar gyfer brechlyn. Mae brechlyn sy'n gofyn am bigiad mewn gwythïen yn fwy cymhleth i'w roi, yn enwedig o ystyried rhai o'r rhanbarthau gwledig a thanddatblygedig lle mae malaria yn achosi'r dioddefaint mwyaf.

“Mae baich byd-eang malaria yn rhyfeddol ac yn annerbyniol,” meddai Cyfarwyddwr NIAID, Dr. Anthony S. Fauci. “Mae gwyddonwyr a darparwyr gofal iechyd wedi gwneud enillion sylweddol o ran nodweddu, trin ac atal malaria; fodd bynnag, mae brechlyn wedi parhau i fod yn nod anodd ei dynnu. Rydym yn cael ein calonogi gan y cam pwysig hwn ymlaen. ”

Yn 2010, digwyddodd tua 219 miliwn o achosion o falaria ac amcangyfrif o 660,000 o farwolaethau cysylltiedig â malaria yn fyd-eang, yn ôl ystadegau Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) a gyhoeddwyd yn gynharach eleni. Mae mwyafrif y marwolaethau malaria yn digwydd ymhlith plant o Affrica, 5 oed ac iau.

Mae treial brechlyn NIAID yn ddim ond un o lawer o weithgareddau a gefnogir gan lywodraeth yr UD i leihau baich y clefyd hwn. Mae Menter Malaria’r Arlywydd (PMI) yn gweithio mewn 19 o wledydd ffocws yn Affrica Is-Sahara ac isranbarth Greater Mekong Asia. Am y saith mlynedd diwethaf, mae PMI wedi gweithio ar y cyd â llywodraethau cenedlaethol; Y Gronfa Fyd-eang i Ymladd AIDS, Twbercwlosis a Malaria; Banc y Byd a rhoddwyr eraill i leihau nifer yr achosion o'r clefyd, y mae ymchwil wedi dangos sy'n cyfrannu at gylch cenhedlaeth o dlodi. Roedd Adroddiad Malaria'r Byd 2012 WHO yn cynnig tystiolaeth o lwyddiant yn yr ymgyrch gwrth-falaria, gyda'r amcangyfrif o nifer y marwolaethau byd-eang yn gostwng mwy nag un rhan o dair er 2000.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd