Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Awdurdodiadau GMO: 'Comisiwn yn tarfu trwy indrawn a addaswyd yn enetig er gwaethaf pryderon'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Logo_greens-efaGan The Greens / European Free Alliance

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw (6 Tachwedd) yn cynnig awdurdodi tyfu amrywiaeth newydd o indiawn a addaswyd yn enetig (1507, wedi'i farchnata fel Herculex y tu allan i'r UE) yn yr UE, a fyddai'n gymhorthdod GM cyntaf i'w gymeradwyo mewn blynyddoedd 15. Mae'r Greens wedi codi pryderon mawr gydag awdurdodi'r cnwd hwn, a addaswyd yn enetig i gynhyrchu tocsin plaladdwyr yn targedu gwyfynod a glöynnod byw ac i wrthsefyll chwynladdwr.

Wrth sôn am y penderfyniad, ASE Green ac is-gadeirydd pwyllgor amaeth yr EP José Bove Meddai: "Mae'n warthus bod y Comisiwn yn ceisio tarw trwy awdurdodi'r cnwd indrawn GM hwn er gwaethaf gwrthwynebiad enfawr dinasyddion yr UE, yn ogystal â llywodraethau aelod-wladwriaethau, i GMOs. Nid yw risgiau'r indrawn hwn wedi bod yn iawn. wedi'i asesu, gyda bylchau mawr mewn profion diogelwch. Mae'r Comisiwn yn anwybyddu pryderon real iawn am effeithiau niweidiol indrawn GM 1507 ar ieir bach yr haf, sy'n beillwyr hanfodol, yn ogystal â'r risgiau o groeshalogi cnydau confensiynol ac organig. bod yn gwrando ar bryderon defnyddwyr yr UE, ffermwyr a chymdeithas sifil yn lle gwthio agenda corfforaethau biotechnoleg yn ymosodol i arddel GMOs ar farchnad yr UE ac i'n meysydd. Dylai gweinidogion amgylchedd yr UE wrthod y cynnig hwn yn naturiol pan fyddant yn ei ystyried. " (1)

hysbyseb

Wrth sôn am y goblygiadau ehangach i awdurdodiadau GMO yn Ewrop, dywedodd llefarydd ar ran diogelwch bwyd a’r amgylchedd Gwyrdd, Bart Staes: “Dylai cynigion heddiw i orfodi drwy’r indrawn GM hon adnewyddu pryderon ynghylch agenda pro-GMO y Comisiwn, sydd wedi’i gyrru gan ideoleg, yn y cyd-destun o'r ddadl barhaus ar broses awdurdodi GMO yr UE Bum mlynedd yn ôl, galwodd gweinidogion yr amgylchedd ar y Comisiwn i ddiwygio proses awdurdodi GMO yr UE i ystyried y penderfyniadau negyddol cyson yng Nghyngor Gweinidogion yr UE ar gymeradwyo GMO. rhaid i ail-drefoli cymwyseddau ar drin GM, a gynigiwyd wedi hynny gan y Comisiwn ond a stopiwyd yn y broses ddeddfwriaethol, beidio â bod yn gamp i ganiatáu i'r Comisiwn orfodi trwy awdurdodiadau cyflymach a haws ar lefel yr UE. Byddai hyn yn gwbl groes i ewyllys y cyhoedd. Unrhyw newydd ni ddylai'r weithdrefn gymeradwyo fod yn offeryn i'r Comisiwn fwlio aelod-wladwriaethau'r UE i dderbyn awdurdodiadau ar gyfer cnydau GM f neu pa bryderon dilys sy'n amlwg yn bodoli. "

(1) Cynigiodd y Comisiwn heddiw (6 Tachwedd) gymeradwyaeth indrawn GM 1507. Bydd hyn yn cael ei anfon ymlaen at y Cyngor i aelod-wladwriaethau'r UE i benderfynu. Os na chyrhaeddir unrhyw benderfyniad yn y Cyngor, mae rheolau cyfredol yr Undeb Ewropeaidd yn galluogi'r Comisiwn i fwrw ymlaen â'r gymeradwyaeth. Hefyd, lansiodd y Comisiwn weithdrefnau cychwynnol ar dri chynhyrchion arall sy'n cynnwys indiawn a addaswyd yn enetig.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd