Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Rhaid i reoleiddio gwneuthurwyr polisi sigaréts electronig 'gefnogi penderfyniad a wneir gan ASEau a etholir yn ddemocrataidd'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

electronig-sigarétDdydd Mawrth 12 Tachwedd, bydd llunwyr polisi o Senedd, Cyngor a Chomisiwn Ewrop yn trafod rheoleiddio sigaréts electronig mewn trioleg. Dyma fydd y tro cyntaf i reoleiddio sigaréts electronig gael ei drafod yn ffurfiol ers i ASEau o bob rhan o'r sbectrwm gwleidyddol bleidleisio'n llethol i wrthod cynigion i reoleiddio sigaréts electronig fel cynnyrch meddyginiaethol.

Cyn y drafodaeth hon, hollol Wicked, gwneuthurwr sigaréts electronig sydd wedi'i leoli yn y DU a'r Almaen, wedi galw ar lunwyr polisi i gefnogi'r penderfyniad a wneir gan ASEau.

Ar 8 Hydref, Pleidleisiodd ASEau o blaid gwelliant 170 sy'n cynnig rheoleiddio sigaréts electronig yn fras ar yr un llinellau â chynhyrchion tybaco. O ganlyniad, mae ASEau wedi nodi’n glir eu bod am weld sigaréts electronig i barhau i fod ar gael mor rhwydd â sigaréts tybaco.

hysbyseb

Roedd hon yn bleidlais bwysig gan nad yw sigaréts electronig yn gynnyrch meddyginiaethol; maent yn gynnyrch defnyddiwr. Yn syml, maent yn ddewis arall yn lle sigaréts tybaco.

Er eu bod yn cydnabod buddion sigaréts electronig mae gan rai llunwyr polisi dri phrif bryder o hyd:

 · Egallai sigaréts lectronig fod yn borth i blant ysmygu sigaréts tybaco;

hysbyseb

· imae hysbysebu amhriodol yn cyfareddu ysmygu, a;

· smae ome sigaréts electronig yn cynhyrchu honiadau iechyd am eu cynhyrchion.

P'un a oes sail gadarn i'r pryderon hyn ai peidio, mae gwelliant 170 yn mynd i'r afael â'r rhain i gyd tra hefyd yn sefydlu trefn reoleiddio lem iawn ar gyfer gwerthu a gweithgynhyrchu sigaréts electronig.

Pe bai'r cynigion sydd wedi'u cynnwys yn gwelliant 170 yn dod yn gyfraith, byddai gwerthu sigaréts electronig i rai dan 18 oed a hysbysebu sigaréts electronig yn cael eu gwahardd. Byddai gwelliant 170 hefyd yn gorfodi gwneuthurwr sigaréts electronig sy'n gwneud honiad meddyginiaethol am ei gynnyrch i reoleiddio'r cynhyrchion hynny'n feddyginiaethol. Pe bai'n cael ei orfodi'n gywir, byddai'r set reoleiddio hon yn mandadu gofynion cydymffurfio mynnu ar weithgynhyrchwyr a dosbarthwyr cyfredol ac yn mynd i'r afael â'r holl brif bryderon sydd wedi'u hyrwyddo gan y rhai sy'n ceisio rheolaethau rheoleiddio meddyginiaethol.

Mae Totally Wicked wedi ysgrifennu at yr holl lunwyr polisi, p'un a oeddent yn cefnogi rheoleiddio meddyginiaethol sigaréts electronig ai peidio, gan alw arnynt i edrych eto ar welliant 170 a gofyn un cwestiwn syml i'w hunain: Beth mae gwelliant 170 yn methu â'i gyflawni sy'n gofyn am y llymach a'r niweidiol. cyfundrefn rheoleiddio meddyginiaethol?

Dywedodd y Prif Swyddog Gweithredol Hollol Wicked, Fraser Cropper: "Dylai sigaréts electronig gael eu rheoleiddio'n gadarn ac yn briodol a dyna pam roedd y bleidlais hon o blaid gwelliant 170 mor bwysig a pham y dylai pob lluniwr polisi p'un ai ym Mrwsel neu yn yr aelod-wladwriaethau gymryd yr amser i astudio. y gwelliant hwn yn fanwl. Pe bai'n cael ei orfodi'n gywir, byddai'r cynigion a nodir yn gwelliant 170 yn mandadu gofynion cydymffurfio mynnu ar weithgynhyrchwyr a dosbarthwyr cyfredol ac yn mynd i'r afael â'r holl brif bryderon sydd wedi cael eu hyrwyddo gan y rhai sy'n ceisio rheolaethau rheoleiddio meddyginiaethol.

"Roedd y gwelliant hwn yn gyfaddawd caled yr oedd y diwydiant sigaréts electronig yn fodlon ei dderbyn. Yr hyn na fyddem yn gallu ei dderbyn fyddai unrhyw ymdrechion i gryfhau'r gwelliant hwn. Gobeithio y bydd y llunwyr polisi hynny sy'n ymwneud â thrafodaethau dydd Mawrth yn cefnogi penderfyniad y ASEau a etholwyd yn ddemocrataidd. "

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Afghanistan

Dywed EU nad oes ganddo unrhyw ddewis ond siarad â Taliban

cyhoeddwyd

on

By

Nid oes gan yr Undeb Ewropeaidd unrhyw ddewis ond siarad â llywodraethwyr Taliban newydd Afghanistan a bydd Brwsel yn ceisio cydgysylltu ag aelod-lywodraethau i drefnu presenoldeb diplomyddol yn Kabul, meddai prif ddiplomydd yr UE ddydd Mawrth (14 Medi), yn ysgrifennu Robin Emmott, Reuters.

"Nid yw argyfwng Afghanistan ar ben," meddai pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell (llun) wrth Senedd Ewrop yn Strasbwrg. "Er mwyn cael unrhyw obaith o ddylanwadu ar ddigwyddiadau, nid oes gennym unrhyw opsiwn arall ond ymgysylltu â'r Taliban."

Mae gweinidogion tramor yr UE wedi gosod amodau ar gyfer ailsefydlu cymorth dyngarol a chysylltiadau diplomyddol gyda’r Taliban, a gymerodd reolaeth ar Afghanistan ar 15 Awst, gan gynnwys parch at hawliau dynol, yn enwedig hawliau menywod.

hysbyseb

"Efallai ei fod yn ocsymoron pur i siarad am hawliau dynol ond dyma beth sy'n rhaid i ni ofyn iddyn nhw," meddai.

Dywedodd Borrell wrth wneuthurwyr deddfau’r UE y dylai’r bloc fod yn barod i weld Affghaniaid yn ceisio cyrraedd Ewrop os yw’r Taliban yn caniatáu i bobl adael, er iddo ddweud nad oedd yn disgwyl i lifau ymfudo fod mor uchel ag yn 2015 a achoswyd gan ryfel cartref Syria.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu sicrhau cyllid gan lywodraethau'r UE a'r gyllideb gyffredin o € 300 miliwn ($ 355m) eleni a'r flwyddyn nesaf i baratoi'r ffordd ar gyfer ailsefydlu oddeutu 30,000 o Affghaniaid.

hysbyseb

($ 1 = € 0.85)

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Anerchiad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen: Cryfhau enaid Ewrop

cyhoeddwyd

on

Heddiw (15 Medi) traddododd yr Arlywydd Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb yn Senedd Ewrop.

Rhoddodd yr arlywydd ffocws ei haraith ar adferiad Ewrop o’r argyfwng coronafirws ac ar yr hyn y mae angen i’r Undeb Ewropeaidd ei wneud ar gyfer adferiad parhaol gan sicrhau buddion i bawb - o barodrwydd iechyd, i’r dimensiwn cymdeithasol, i arweinyddiaeth dechnolegol ac Undeb amddiffyn.

Llywydd von der Leyen disgrifiodd sut y gall Ewrop sicrhau adferiad parhaol trwy baratoi ei hun i ddelio ag argyfyngau iechyd yn y dyfodol, diolch i awdurdod HERA, trwy helpu'r byd i gael ei frechu a thrwy sicrhau bod yr adferiad economaidd yn cael ei gynnal ac o fudd i bawb.

hysbyseb

Tanlinellodd yr arlywydd hefyd bwysigrwydd aros yn driw i’n gwerthoedd a gwnaeth bwynt o ddyletswydd Ewrop i ofalu am y rhai mwyaf agored i niwed, sefyll dros ryddid y cyfryngau, atgyfnerthu Rheol y Gyfraith yn ein Hundeb a grymuso ein hieuenctid. Dyna pam y cynigiodd wneud 2022 yn Flwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Bydd Ewrop yn parhau i weithredu yn y byd gan ystyried y lles cyffredin. Dyna pam Llywydd von der Leyen wedi ymrwymo i barhau i weithio i annog partneriaid byd-eang i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Ar ben hynny, yn wyneb y datblygiadau diweddar yn Afghanistan, cyhoeddodd yr arlywydd fwy o gymorth dyngarol i Affghaniaid a nododd bwysigrwydd i Ewrop adeiladu ei galluoedd amddiffyn ei hun.

Mae'r araith ar gael ym mhob iaith yma.

hysbyseb

Cyhoeddiad ar brif lwyddiannau'r von der Leyen Mae'r Comisiwn yn y flwyddyn ddiwethaf ar gael yma

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am hyn pwrpasol wefan.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd