Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

UE yn lansio prosiectau ymchwil newydd i fynd i'r afael ymwrthedd gwrth-ficrobaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Pam mae ymchwil ar ymwrthedd gwrth-microb yn bwysig?

Mae asiantau gwrth-fiobaidd - megis gwrthfiotigau - wedi lleihau'n sylweddol nifer y marwolaethau o glefydau heintus yn ystod y blynyddoedd 70 ers eu cyflwyniad. Fodd bynnag, trwy or-gamddefnyddio a chamddefnyddio, mae llawer o ficro-organebau wedi gwrthsefyll iddyn nhw. Amcangyfrifir bod y gwrthiant gwrth-microbyddol cynyddol (AMR) yn achosi marwolaethau 25,000 bob blwyddyn a mwy na € 1.5 biliwn mewn costau gofal iechyd a cholledion cynhyrchiant yn Ewrop yn unig.

Mae'r sefyllfa'n ddifrifol oherwydd mae gwrth-ficrobau wedi dod yn offeryn hanfodol ar gyfer meddygaeth fodern. Ni ellid perfformio llawer o weithrediadau llawfeddygol hebddynt. Eto i gyd, mae buddsoddiad diwydiannol wrth ddatblygu gwrthfiotigau newydd wedi gostwng yn ddramatig, a dim ond ychydig o gynhyrchion y gellid eu defnyddio i fynd i'r afael â heintiau gwrthsefyll sydd ar ddiwedd y cyfnod datblygu.

hysbyseb

Felly mae angen ymdrech ymchwil Ewropeaidd a chydlynedig ar raddfa fawr i ddod â gwrthfiotigau effeithiol newydd neu driniaethau amgen i gleifion, ac ail-ymgysylltu â'r diwydiant i gynnal ymchwil a datblygu cynhyrchion newydd yn yr ardal hon. Mae angen ymchwil gwyddonol ac arloesi hefyd i lywio polisïau ar AMR ac i ddatblygu offer diagnostig newydd, megis profion cyflym i nodi achosion heintiau a'r angen am driniaeth gwrth-microb. Yn olaf, mae ymchwil ar frechlynnau a mesurau ataliol eraill yn cynnig y posibilrwydd o atal lledaeniad heintiau a thrwy hynny leihau'r angen am wrth-ficrobrobau.

Beth yw prosiectau ymchwil newydd yr UE ar 15 ar wrthwynebiad gwrth-microbiaidd?

Nod saith o'r prosiectau newydd yw datblygu gwrthfiotigau nofel, brechlynnau neu driniaethau amgen ar gyfer heintiau microb sy'n gwrthsefyll cyffuriau. Mae prosiectau eraill wedi'u nodi i ddynodi dulliau gwell i ddefnyddio gwrthfiotigau sydd ar gael ar hyn o bryd, astudio ymwrthedd gwrthfiotig yn y gadwyn fwyd, neu ddefnyddio technoleg nano nofel ar gyfer cyflenwi cyffuriau gwrth-fiobabaidd. Yn ogystal â gwneud yr ymchwil sydd ei angen yn y maes hwn, bydd y prosiectau hefyd yn hybu economi Ewrop trwy gefnogi gwaith mentrau bach bach a chanolig arloesol 44 yn uniongyrchol. Mae rhestr lawn o'r prosiectau mewn tabl ar ddiwedd yr MEMO hwn.

hysbyseb

Faint y mae'r UE wedi'i neilltuo i ymchwilio yn y maes hwn?

Yn ystod y blynyddoedd 16 diwethaf, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi buddsoddi rhyw € 800 miliwn mewn ymchwil ac arloesedd i ymladd AMR, gan gynnwys y prosiectau ymchwil newydd 15 a gyhoeddwyd heddiw y mae'r UE yn eu cefnogi gyda mwy na € 90 miliwn.

Adlewyrchir yr ymwybyddiaeth gynyddol o fygythiad yr AMB mewn cynnydd chwe gwaith yn y swm sy'n cael ei fuddsoddi, o ryw € 84 miliwn yn ystod rhaglen ymchwil 1998-2002 yr UE i tua € 522 miliwn ar gyfer y cyfnod 2007-13.

Defnyddir y rhan fwyaf o fuddsoddiad yr UE i gefnogi prosiectau cydweithredol hy timau ymchwil ac arloesi rhyngwladol sy'n cynnwys y chwaraewyr mwyaf galluog o bob rhan o Ewrop a thramor.

Yn ogystal, mae rhywfaint o € 100 miliwn o arian yr UE wedi'i fuddsoddi ochr yn ochr â chyfraniadau gan y diwydiant fferyllol o fewn y Menter Meddyginiaethau Arloesol (IMI) partneriaeth gyhoeddus-preifat, yn arbennig trwy'r rhaglen 'Cyffuriau newydd 4 chwilod drwg', lle lansiwyd pum prosiect sy'n gysylltiedig ag AMR ers mis Mehefin 2012.

A oes gan yr ymchwil sy'n gysylltiedig ag AC UE unrhyw lwyddiannau?

Mae ymchwil a ariennir gan yr UE wedi helpu i nodi cyfansoddion cemegol addawol ar gyfer gwrthfiotigau yn y dyfodol; i ddatblygu profion diagnostig newydd; i ddeall yn well sut mae microbau a phobl yn rhyngweithio; i asesu arferion presgripsiwn gwrthfiotig ar draws Ewrop; ac i gynnal treialon clinigol i wneud y gorau o'r defnydd o wrthfiotigau cyfredol.

Er enghraifft, cyhoeddodd grŵp fferyllol y Swistir Roche gynlluniau y mis hwn i ailddechrau datblygu cyffuriau gwrth-fiobabaidd tra'n cymryd drosodd gyffur arbrofol a ddatblygwyd drwy'r prosiect a ariennir gan yr UE NABATIVI gan Polyphor AG, SME Ewropeaidd. Mewn geiriau eraill, roedd buddsoddiad ymchwil yr UE yn sbarduno datblygiad dosbarth newydd o gyffuriau gwrth-ficrobiaidd ac wedi helpu i ddenu cwmni fferyllol mawr i ddechrau eto wrth ddatblygu gwrthfiotigau.

Ymchwilwyr a ariennir gan yr UE yn y Cysgu mae prosiect hefyd wedi dod o hyd i ffordd o ddefnyddio tonnau sain i gymhwyso cotiau antibacteriaidd ar ddillad a thaflenni ysbyty. Mae'r cysyniad eisoes wedi'i brofi (ac wedi ei patentio) ar raddfa labordy. Ar ôl ei fasnachu, dylai'r dechnoleg ostwng yn sylweddol nifer yr heintiau a allai gael eu peryglu gan yr ysbyty a allai fod yn fywyd.

ERC grantî Craig MacLean ym Mhrifysgol Rhydychen yn y Deyrnas Unedig, mae'n astudio ffyrdd i arafu cyfradd esblygiad bacteriol trwy ailgylchu cyffuriau yn hytrach na rhagnodi rhai newydd yn unig. Yn ei ymchwil, mae'n cyfuno bioleg moleciwlaidd, geneteg a biocemeg i archwilio achosion ecolegol a genetig gwrthsefyll gwrthfiotig.

O dan raglen IMI's Drugs Newydd, 4 Bad Bugs, y COMBACTE Mae'r prosiect wedi sefydlu rhwydwaith o safleoedd clinigol 293 ar draws Ewrop gyda labordai cysylltiedig mewn gwledydd 34. Mae'r prosiect yn gweithio i wella dyluniad treialon clinigol, ac yn 2014 bydd yn dechrau cynnal treialon clinigol gydag asiantau gwrth-heintus arloesol a ddatblygir gan y cwmnïau fferyllol yn y prosiect.

RHESTR O BROSIECTAU YMCHWIL NEWYDD AR FFURNIAD ANTI-MICROBIOL

Acronym y prosiect, enw llawn a dolen i grynodeb llawn y prosiect gan gynnwys unigolion cyswllt yr holl bartneriaid Gwledydd y cyfranogwyr Cydlynydd y prosiect a'r prif gyswllt cyfeiriad e-bost Cyfraniad yr UE ar gyfer y prosiect
BELLEROPHONYmatebion imiwnedd cefnwlaidd a humoral comBinig fel strategaeth brechlyn yn erbyn pathoge staPHhylOcoccus aureus DU (cydlynydd), FR, CH, DE David Wyllie, Prifysgol Rhydychen [e-bost wedi'i warchod] € 5.498.829
CD-VAXBrechu Llafar yn erbyn Heintiad Clostridium difficile DU (cydlynydd), FR, BE, DE Simon Cutting, Royal Holloway a Choleg Newydd Bedford [e-bost wedi'i warchod] € 5.808.756,8
MATERION CFTreialu Therapi Antibiotig a benderfynir ar Fibrosis Systig mewn Microbiome mewn Gwaethygu: Canlyniadau wedi'u Haenu IE (cydlynydd), DU, FR, UDA, DE, BE Barry Plant, Coleg Prifysgol Cork [e-bost wedi'i warchod] € 5.999.748
EFFORTECology o Fferm i Fwrc o Gyffuriau Microb Resistance a Throsglwyddo NL (Cydlynydd), DE, ES, FR, IT, BE, DK, PL, CH, BG, Jaap Wagenaar, Prifysgol Utrecht, Yr Iseldiroedd [e-bost wedi'i warchod] € 8.999.809
FUNGITECTDiagnosteg Optimized ar gyfer Lliniaru Trin Gwell mewn Clefydau Ffwngig Ymledol AT (cydlynydd), DE, BA, CH Thomas Lion, Labdia Labordiagnostik GmbH [e-bost wedi'i warchod] € 5.844.418
FORMAMPNanoformulation Arloesol o Peptidau Gwrth-Fiobaidd i Drin Afiechydon Heintus Bacteriol SE (cydlynydd), DE, NL, FR (2), DK Dr Helena Bysell, SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Sweden [e-bost wedi'i warchod] € 7.945.494
NABARSIAntiBacterials Newydd gyda gweithgaredd Gwahardd ar Synthetasau Aminoacyl-tRNA NL (cydlynydd), UK, LV, ES John Hays, prifysgol Erasmus medisch centrum Rotterdam [e-bost wedi'i warchod] € 4.102.157,5
NAREBNanotherapiwtig ar gyfer pathogenau bacteria sy'n gwrthsefyll gwrthfiotigau FR (cydlynydd), NL, UK, ES, PL, DE, BE, NA, TG Yr Athro Brigitte Gicquel, INSTITUT Pasteur, Ffrainc [e-bost wedi'i warchod] € 9.674.158
NeoStrepDatblygu brechlyn Streptococol Grwp B i leddfu ymwrthedd gwrthfiotig sy'n ymddangos trwy ddileu strategaethau gwrthfiotigau proffylactig cyfredol ym maes atal GBS SE (cydlynydd), DK, IE Thomas Areschoug, Lunds Universitet [e-bost wedi'i warchod] € 5.999.172
NOFUNYmosodiadau nofel i drin organebau gwrthsefyll DU (cydlynydd), DE, ES, SE Michael Bromley, Prifysgol Manceinion [e-bost wedi'i warchod] € 4.550.286
MON4STRAT Therapiwtig Monitro Beta-Lactam ar gyfer Triniaeth Haenog Niwmonia a gafodd ei ysbytai, effeithlonrwydd gwell sy'n ddibynnol ar ddosau, gostwng hyd y driniaeth, ac atal datrysiad gwrthsefyll BE (cydlynydd), FR, ES, US, EE Bernard Joris, Université de Liege [e-bost wedi'i warchod] € 5.988.941
PHAGOBURNGwerthusiad o'r therapi phage ar gyfer trin Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa yn llosgi heintiau clwyf (treial clinigol Cam I / II) FR (cydlynydd), BE, CH Patrick Jault, Ministère de la Défence [e-bost wedi'i warchod] € 3.838.422
PneumoNPMae nanotherapiwteg i drin bacteria Gram-negyddol gwrthsefyll gwrthfiotig yn achosi heintiau niwmonia ES (cydlynydd), DK, NL, DE, IT, FR Ms. Aiertza Mentxu,
FUNDACION CIDETEC, Sbaen
[e-bost wedi'i warchod] € 5.682.351
Triniaeth GWYBODAETH Datblygu regimensau triniaeth gwrth-ficrobiaidd wedi'u teilwra ac mewnwelediadau pathogau gwesteiwr newydd ar gyfer heintiau llwybr anadlol a sepsis NL (cydlynydd), IL, SE, ES John Hays, prifysgol Erasmus medisch centrum Rotterdam [e-bost wedi'i warchod] € 5.975.383
THINPADTargedu'r Protein Niwcleocapsid HIV-1 i ymladd Gwrthdrawiad Cyffuriau Antiretroviral TG (cydlynydd), ES, FR Maurizio Botta, Universita 'degli Studi di Siena [e-bost wedi'i warchod] € 5.691.950

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gorchmynnodd Gwlad Pwyl dalu hanner miliwn o gosb ddyddiol i'r Comisiwn Ewropeaidd dros fwynglawdd Turów

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Ewrop wedi gosod dirwy ddyddiol o € 500,000 ar Wlad Pwyl i'w thalu i'r Comisiwn Ewropeaidd am ei fethiant i barchu gorchymyn o 21 Mai i atal gweithgareddau echdynnu ym mhwll glo lignit agored Turów, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae'r pwll wedi ei leoli yng Ngwlad Pwyl, ond mae'n agos at ffiniau Tsiec a'r Almaen. Rhoddwyd consesiwn iddo weithredu ym 1994. Ar 20 Mawrth 2020, rhoddodd gweinidog hinsawdd Gwlad Pwyl ganiatâd i estyn mwyngloddio lignit tan 2026. Cyfeiriodd y Weriniaeth Tsiec y mater at y Comisiwn Ewropeaidd ac ar 17 Rhagfyr 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a barn resymol lle beirniadodd Wlad Pwyl am sawl achos o dorri cyfraith yr UE. Yn benodol, roedd y Comisiwn o'r farn, trwy fabwysiadu mesur sy'n caniatáu estyniad chwe blynedd heb gynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol, fod Gwlad Pwyl wedi torri cyfraith yr UE. 

Gofynnodd y Weriniaeth Tsiec i'r llys wneud penderfyniad dros dro, hyd nes y byddai dyfarniad terfynol y Llys, a roddodd. Fodd bynnag, ers i awdurdodau Gwlad Pwyl fethu â chydymffurfio â’i rhwymedigaethau o dan y gorchymyn hwnnw, gwnaeth y Weriniaeth Tsiec, ar 7 Mehefin 2021, gais yn gofyn am orchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb dyddiol o € 5,000,000 i gyllideb yr UE am fethu â chyflawni ei rwymedigaethau. 

hysbyseb

Heddiw (20 Medi) gwrthododd y llys gais gan Wlad Pwyl i wyrdroi’r mesurau dros dro a gorchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb o € 500,000 y dydd i’r Comisiwn, un rhan o ddeg o’r hyn y gofynnodd y Weriniaeth Tsiec amdano. Dywedodd y Llys nad oeddent yn rhwym wrth y swm a gynigiwyd gan y Weriniaeth Tsiec ac roeddent o'r farn y byddai'r ffigur is yn ddigonol i annog Gwlad Pwyl “i roi diwedd ar ei methiant i gyflawni ei rhwymedigaethau o dan y gorchymyn dros dro”.

Honnodd Gwlad Pwyl y gallai rhoi’r gorau i weithgareddau mwyngloddio lignit ym mhwll glo Turów achosi ymyrraeth yn nosbarthiad dŵr gwresogi ac yfed yn nhiriogaethau Bogatynia (Gwlad Pwyl) a Zgorzelec (Gwlad Pwyl), sy’n bygwth iechyd trigolion y tiriogaethau hynny. Canfu'r llys nad oedd Gwlad Pwyl wedi profi'n ddigonol bod hyn yn cynrychioli risg wirioneddol.

O ystyried methiant Gwlad Pwyl i gydymffurfio â'r gorchymyn dros dro, canfu'r Llys nad oedd ganddi unrhyw ddewis ond gosod dirwy. Mae'r CJEU wedi tanlinellu ei bod yn anghyffredin iawn bod aelod-wladwriaeth yn dwyn achos am fethu â chyflawni rhwymedigaethau yn erbyn aelod-wladwriaeth arall, dyma'r nawfed achos o'r fath yn hanes y Llys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

€ 7 biliwn ar gyfer prosiectau seilwaith allweddol: Cysylltiadau ar goll a thrafnidiaeth werdd

cyhoeddwyd

on

Mae galwad am gynigion a lansiwyd o dan y rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) ar gyfer Trafnidiaeth yn sicrhau bod € 7 biliwn ar gael ar gyfer prosiectau seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd. Bydd mwyafrif y prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon yn helpu i gynyddu cynaliadwyedd ein rhwydwaith trafnidiaeth gyffredinol, gan roi'r UE ar y trywydd iawn i gyflawni amcan Bargen Werdd Ewrop o dorri allyriadau trafnidiaeth 90% erbyn 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Rydym yn cynyddu arian yn aruthrol ar gyfer defnyddio seilwaith tanwydd amgen, i € 1.5 biliwn. Am y tro cyntaf, rydym hefyd yn cefnogi prosiectau fel bod ein rhwydweithiau trafnidiaeth traws-Ewropeaidd yn addas ar gyfer defnydd deuol amddiffyn sifil ac yn gwella symudedd milwrol ledled yr UE. Bydd prosiectau a ariannwyd o dan yr alwad ddoe yn cyfrannu at greu system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau, a datblygu seilwaith i gefnogi dewisiadau symudedd mwy cynaliadwy. ”

Mae angen system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar yr UE ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau. Rhaid i hyn gynnwys rhwydwaith rheilffyrdd cyflym, fforddiadwy, seilwaith ail-wefru ac ail-lenwi toreithiog ar gyfer cerbydau allyriadau sero, a mwy o awtomeiddio er mwyn sicrhau mwy o effeithlonrwydd a diogelwch. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd