Cysylltu â ni

EU

Galwad am weithredu: Datganiad Vilnius

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae cynhadledd Llywyddiaeth Lithwania’r UE yn cyhoeddi galwad frys am weithredu ar unwaith i amddiffyn systemau gofal iechyd Ewrop.

Mae toriadau cyni wedi rhoi systemau gofal iechyd Ewrop dan bwysau difrifol, gan gynyddu anghydraddoldebau iechyd a bygwth cynaliadwyedd yn y dyfodol.

Nawr, mae angen i lywodraethau Ewropeaidd a'r Undeb Ewropeaidd weithredu ar unwaith i atal difrod pellach. Mae Datganiad Vilnius, y cytunwyd arno mewn digwyddiad iechyd lefel uchel yn Arlywyddiaeth Lithwania, yn nodi tri phwynt gweithredu eang i'w cyflwyno i Gyngor Gweinidogion Iechyd i lywio eu dadl pan fyddant yn cyfarfod ym mis Rhagfyr.

hysbyseb

Y nod yw sicrhau bod systemau iechyd Ewropeaidd yn canolbwyntio ar bobl, yn gynaliadwy ac yn gynhwysol - a'u bod yn darparu iechyd da i bawb. Er mwyn cyflawni hyn mae angen:

1. Cynyddu buddsoddiad mewn hybu iechyd ac atal afiechydon;

2. sicrhau mynediad cyffredinol i wasanaethau iechyd o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar bobl, a;

hysbyseb

3. sicrhau bod diwygiadau i'r system iechyd - gan gynnwys cynllunio'r gweithlu - yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn canolbwyntio ar gost-effeithiolrwydd, cynaliadwyedd a llywodraethu da.

Mae Datganiad Vilnius yn “ddogfen goroni” o’r holl waith a wneir gan Arlywyddiaeth Lithwania i sicrhau bod systemau gofal iechyd yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol, meddai Tonio Borg, Comisiynydd yr UE dros Bolisi Iechyd a Defnyddwyr, wrth ymateb wrth i’r Datganiad gael ei ryddhau.

“Mae iechyd yn cael ei ystyried yn albatros ariannol o amgylch gyddfau. Ni ddylai fod, ”dywedodd y Comisiynydd Borg wrth gynrychiolwyr yn y gynhadledd 'Systemau Iechyd Cynaliadwy ar gyfer Twf Cynhwysol yn Ewrop'.

“Mae iechyd yn werth ynddo’i hun, hyd yn oed os nad oedd ganddo ganlyniadau economaidd cadarnhaol. Ond os oes canlyniadau economaidd cadarnhaol mae hyd yn oed yn well, ”meddai’r Comisiynydd Borg.

“A yw ein systemau iechyd yn gynaliadwy? Yr ateb ydy ydy - os ydyn nhw'n cyflwyno diwygio, ”meddai'r Comisiynydd Borg. Mae'r offer a'r fframwaith polisi ar waith ar lefel Ewropeaidd i helpu Aelod-wladwriaethau gyda hyn. “Gadewch inni orffen y swydd yn unig: mae’r Comisiwn wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ei allu i feithrin gofal iechyd o ansawdd uwch, sydd ar gael i bawb, ar sail hirdymor, gynaliadwy,” aeth Mr Borg ymlaen i ddweud.

Cwblhawyd y Datganiad Vilnius - y distylliad o nifer o ddigwyddiadau a thrafodaethau ar sut i wneud systemau gofal iechyd yn gydnerth ar gyfer y dyfodol yn ystod Llywyddiaeth Lithwania - yn ystod dau ddiwrnod o ddadlau a thrafodaeth yn y gynhadledd yn Vilnius, a gefnogwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO), Cynghrair Iechyd Cyhoeddus Ewrop (EPHA), Fforwm Cleifion Ewrop (EPF) a Ffederasiwn Diwydiannau a Chymdeithasau Fferyllol Ewrop (EFPIA).

“Mae Datganiad Vilnius yn darparu’r ymateb a fydd yn cynorthwyo’r Comisiynydd Borg i gyflawni’r weledigaeth o ofal iechyd cynaliadwy - a throi’r albatros yn golomen,” meddai Peggy Maguire, Llywydd EPHA, wrth y sesiwn lawn olaf i gloi. “Nid oes dyfodol economaidd heb iechyd yn ganolog iddo,” meddai.

Adleisiodd Dr Hans Kluge, Cyfarwyddwr yr Is-adran Systemau Iechyd ac Iechyd y Cyhoedd yn Swyddfa Ranbarthol Ewrop WHO, hyn. “Mae’r negeseuon ar gynaliadwyedd wedi bod yn cydgyfeirio ac mae’r rhain wedi’u synergeddu i Ddatganiad pwerus, yn unol â’r gwerthoedd sydd wedi’u hymgorffori yn Iechyd 2020 ac adnewyddiadau Siarter Tallinn a Datganiad Alma Ata ar Ofal Iechyd Sylfaenol,” meddai Dr Kluge.

Ar ei ochr ef, dywedodd Anders Olauson, Llywydd EPF, “mae’r anghydraddoldebau iechyd enfawr y mae cleifion ledled yr UE yn eu hwynebu yn amlwg byth, gyda chanlyniadau annerbyniol. Mae Datganiad Vilnius yn cynrychioli ymrwymiad ar y cyd i ailfeddwl sut mae systemau iechyd yn gweithredu, lle mae cleifion yn chwarae rôl, trwy rymuso cleifion, wrth ddarparu gofal iechyd cynaliadwy, teg o ansawdd uchel. ”

Wrth siarad mewn sesiwn gynharach, dywedodd Richard Bergström, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Ffederasiwn Diwydiannau a Chymdeithasau Fferyllol Ewrop (EFPIA), “mae’r argyfwng economaidd wedi gweld mesurau cyni digynsail ledled Ewrop. Credwn ein bod wedi cyrraedd terfyn. Mae angen i ni weithredu nawr i adeiladu systemau cynaliadwy gyda'r mynediad cywir, y polisïau cywir a ffocws ar les ac atal yn hytrach na salwch. Os na wnawn ni, rydyn ni mewn perygl o golli'r gwelliannau mewn iechyd rydyn ni wedi'u hennill yn ystod y 30 mlynedd diwethaf. "

Wrth gloi’r gynhadledd, rhoddodd Gweinidog Iechyd Gweriniaeth Lithwania, Vytenis Povilas Andruikaitis, ei gefnogaeth i’r Datganiad: “Mae’n arbennig o bwysig wrth ddelio â heriau gofal iechyd heddiw mewn afiechydon trosglwyddadwy a chronig, ac wrth bwysleisio pwysigrwydd cydweithredu rhyng-sectoraidd a rhyngwladol,” dwedodd ef.


- Datganiad Vilnius

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd