Cysylltu â ni

Cynllunio teuluol

Bwlch cyllido $ 54 biliwn ar gyfer cynllunio teulu, iechyd atgenhedlu a HIV ac AIDS cyn dyddiad cau MDGs

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2011_Haiti_pregnantwomanEuromapping 2013 - Y Canllaw Diffiniol i Gymorth Poblogaeth Fyd-eang yn cael ei lansio heddiw (26 Tachwedd) gan DSW (Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung) ac EPF (Fforwm Seneddol Ewropeaidd ar Boblogaeth a Datblygiad) yn y Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd, ac mae ganddo neges amlwg: bum mlynedd yn ddiweddarach o ddechrau'r argyfwng ariannol, datblygu byd-eang mae cymorth yn parhau i ddioddef. Canlyniad hyn yw bod y gymuned ryngwladol mewn perygl gwirioneddol o beidio â chyrraedd targedau cyllido 2015 a osodwyd gan Nodau Datblygu'r Mileniwm. T.gellir lawrlwytho Adroddiad llawn Euromapping 2013 yma.

ODA yn gostwng

Gostyngodd Cyfanswm y Cymorth Datblygu Cyffredinol (ODA) o wledydd yr OECD 4% i $ 125.9bn yn 2012, gan gyrraedd y lefelau a welwyd ddiwethaf yn 2007. Mae mwyafrif y rhoddwyr rhyngwladol ac Ewropeaidd yn parhau i ymchwyddo ar eu hymrwymiad i gynyddu ODA i 0.7% GNI erbyn 2015; dim ond Denmarc, Lwcsembwrg, yr Iseldiroedd, Norwy a Sweden a gyrhaeddodd neu ragorodd ar y targed hwn yn 2012.

hysbyseb

Cafodd cyllidebau datblygu eu torri mewn 15 gwlad yn 2012, gyda’r rheini a gafodd eu taro galetaf gan yr argyfwng ymhlith y rhai a weithredodd y toriadau llymaf: yr Eidal (i lawr 24.7%), Gwlad Groeg (17%) a Phortiwgal (13.1%), ac, yn fwyaf serth, Sbaen ( 49.7%). Er gwaethaf hyn, fodd bynnag, y Comisiwn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau'r UE gyda'i gilydd yw'r rhoddwyr mwyaf o hyd, gan ddarparu 50% o'r holl ODA byd-eang yn 2012.

Cyllid ar gyfer stondin sssistance poblogaeth

Mae toriadau i gyllidebau datblygu wedi effeithio'n ddifrifol ar gyllid ar gyfer cynllunio teulu, iechyd atgenhedlu a HIV ac AIDS, a elwir gyda'i gilydd yn gymorth poblogaeth, ac mae'r cyllid wedi stopio er 2007. Mae mwyafrif y rhoddwyr rhyngwladol, gan gynnwys holl aelod-wladwriaethau'r UE, yn methu anrhydeddu eu hymrwymiad i neilltuo 10% o'r holl ODA ar gyfer cymorth poblogaeth. Mae'r UE yn parhau i ddisgyn y tu ôl i'r UDA - sy'n cyfrannu 20% o'i ODA - o ran cyfraniadau absoliwt a chymharol at gymorth poblogaeth, o'i holl gyllid ar gymorth poblogaeth.

hysbyseb

Bwlch cyllido $ 54bn

“Trwy fethu â chyflawni eu hymrwymiadau cymorth rhyngwladol, mae gwledydd yn methu pobl fwyaf bregus y byd,” meddai Ysgrifennydd yr EPF, Neil Datta. “Mae gan arian annigonol ganlyniadau byd go iawn i bobl yng ngwledydd tlotaf y byd. Rydyn ni nawr yn gweld, er enghraifft, tystiolaeth bod defnydd condom ar y dirywiad yn Affrica Is-Sahara. ”

Daw Euromapping i'r casgliad, os yw rhoddwyr am anrhydeddu eu hymrwymiadau i gymorth poblogaeth erbyn y dyddiad cau ar gyfer 2015, mae angen $ 54bn ychwanegol i wneud iawn am y diffygion cyfredol - yn enwedig ar gyfer gwasanaethau atgenhedlu iechyd a chynllunio teulu.

“Mae’r system ryngwladol yn dibynnu ar wladwriaethau yn gwneud yr hyn maen nhw'n dweud y byddan nhw'n ei wneud,” meddai Cyfarwyddwr Gweithredol DSW, Renate Baehr. “Mae cyllid cymorth poblogaeth yn arbed bywydau: mae’n ffurfio rheng flaen yn y frwydr yn erbyn AIDS, mae’n lleihau marwolaethau mamau a babanod, ac mae’n brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod. Cyn 2015, mae amser o hyd i wledydd gadw eu haddewidion ar ymrwymiadau ODA. ”

Anableddau

Mae barn pobl ag anableddau yn berthnasol: Rhoi diwedd ar ymgynghoriadau symbolaidd

cyhoeddwyd

on

a4ba8b49984f3ff8553f7157ce0aa1f4Barn gan Inclusion Europe: Cymdeithas Ewropeaidd Cymdeithasau Pobl ag Anableddau Deallusol a'u Teuluoedd  

Mae bron yn eironig. Er bod y Comisiwn Ewropeaidd yn brysur yn datblygu ac yn paratoi ar gyfer rhyddhau'r Ddeddf Hygyrchedd Ewropeaidd drafft a'r Gyfarwyddeb Di-wahaniaethu, mae'r sefydliad yn torri'r union reolau y mae'n gweithio mor galed i'w gweld yn cael eu mabwysiadu a'u gweithredu.

Ar lefel yr Undeb Ewropeaidd, ni roddwyd gwybodaeth i bobl anabl na'u sefydliadau cynrychioliadol am gynnwys y ddau ddarn drafft o ddeddfwriaeth, ac, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, nid ydynt wedi ymwneud o gwbl â datblygu eu darpariaethau, na mynediad at y penderfyniad gwneud prosesau eu hunain. Mae cyfranogiad grwpiau sydd wedi'u gwahardd fel pobl ag anableddau deallusol neu seicogymdeithasol, neu bobl mewn gofal sefydliadol, yn natblygiad deddfwriaeth yr UE ar goll i raddau helaeth, neu pan fydd yn digwydd, mae'n ad hoc ac yn symbolaidd. Pan wahoddir pobl ag anableddau deallusol i gymryd rhan mewn digwyddiadau neu ymgynghoriadau, yn aml ni ddarperir llety rhesymol iddynt wneud hynny. Mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth sy'n ofynnol i gymryd rhan yn ystyrlon yn anhygyrch iddynt, ac, yn hanfodol, mae'r prosesau a'r amgylcheddau yn parhau i fod yn anhyblyg o ffurfiol.

hysbyseb

Mae'n hen bryd i hyn newid. Ar ôl llofnodi a chadarnhau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (CRPD y Cenhedloedd Unedig), rhaid i'r Undeb Ewropeaidd lynu wrth ddarpariaethau Erthygl 4, sy'n nodi'n glir y bydd yn “ymgynghori'n agos â phobl ag anableddau, gan gynnwys plant, a'u cynnwys yn weithredol. ag anableddau, trwy eu sefydliadau cynrychioliadol. ” Dyma bwynt y bydd dirprwyaeth Cynhwysiant Ewrop yn ei wneud yr wythnos hon yng Ngenefa, lle bydd Pwyllgor Hawliau Pobl ag Anableddau y Cenhedloedd Unedig (Pwyllgor CRPD) yn cynnal Deialog Adeiladol, yn seiliedig i raddau helaeth ar y Rhestr Faterion a gyhoeddodd yn gynharach eleni.

Mae'r Deialog Adeiladol yn rhan o'r broses o archwilio'r mesurau a gymerwyd gan yr Undeb Ewropeaidd i sicrhau bod hawliau pobl ag anableddau yn cael eu hystyried ym mhob cynnig deddfwriaethol perthnasol, yn ogystal ag wrth ddatblygu holl bolisïau'r UE, a thrwy hynny gydymffurfio â'r darpariaethau CRPD y Cenhedloedd Unedig. Bydd Inclusion Europe yn galw am ddatblygu cod ymddygiad ar gyfer ymgynghori a chynnwys pawb ag anableddau a'u sefydliadau cynrychioliadol ym mhrosesau gwneud penderfyniadau sefydliadau'r UE. Bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r UE fuddsoddi mewn cryfhau gallu pobl ag anableddau yn Ewrop ac mewn mesurau pendant i ddatblygu ystod fwy o ddulliau ac offer.

Disgwylir i hyn gynnwys hyfforddi Swyddogion yr UE i gynnal ymgynghoriadau hygyrch, cefnogi cyfranogiad hunan-eiriolwyr mewn gweithgorau, ynghyd â chynhyrchu gwybodaeth hygyrch. Yn ei Sylwadau Terfynol, a fydd yn cael eu mabwysiadu o ganlyniad i'r sesiwn sydd i ddod ac a fydd yn cynrychioli map ffordd i'r UE wrth weithredu'r CRPD yn y dyfodol, rhaid i'r Pwyllgor CRPD ofyn i'r UE addasu ei brosesau ymgynghori i fodloni gofynion Erthygl 4. Fel arall, bydd pobl ag anableddau yn dal i gael eu heithrio'n baradocsaidd rhag datblygu'r ddeddfwriaeth sydd i fod i amddiffyn eu hanghenion.

hysbyseb

Rhaid i'r Sefydliadau Ewropeaidd, unwaith ac am byth, ddeall, o ran deddfau a pholisïau sy'n effeithio ar eu bywydau, fod barn pobl ag anableddau bob amser yn berthnasol ac mae angen ymgynghori â nhw'n ddieithriad.

Parhau Darllen

Tsieina

'Dim addasiadau pellach i'r polisi cynllunio teulu'

cyhoeddwyd

on

CHINA-GWLEIDYDDIAETHNi fydd Tsieina yn gwneud addasiadau pellach i'w pholisi cynllunio teulu i ganiatáu i bob pâr gael ail blentyn yn 2015, dywedodd swyddog iechyd ddydd Mawrth (3 Mawrth).

Dywedodd Ma Xu, pennaeth Sefydliad Ymchwil Gwyddoniaeth a Thechnoleg y Comisiwn Iechyd a Chynllunio Teulu Cenedlaethol a dirprwy i’r 12fed Gyngres Genedlaethol y Bobl, na fydd y wlad yn sefydlu parthau peilot eleni i annog ail blentyn i bob teulu .

Roedd Ma yn ymateb i gwestiwn am effeithiau'r polisi hamddenol presennol, adroddodd The Beijing News.

hysbyseb

Mewn cynadleddau blaenorol yn y wasg, fe wnaeth nifer o swyddogion y llywodraeth osgoi'r mater.

Cafodd cyfanswm o fabanod 470,000 fel yr ail blentyn eu geni yn 2014 ar ôl i barau gael ail blentyn os mai un plentyn yn unig yw rhiant, meddai Ma.

Ond nid yw'r ystadegau cyfredol yn adlewyrchu effeithiau'r polisi newydd, a bydd y llywodraeth yn parhau i fonitro'r sefyllfa am nifer o flynyddoedd, meddai.

hysbyseb

Dywedodd Mao Qun'an, llefarydd ar ran y comisiwn, ym mis Ionawr y bydd China yn gweld mwy o gyplau yn ceisio am ail blentyn eleni na 2014.

Gwelodd cynigion eleni hefyd gynigion yn ceisio addasiad i'r polisi cynllunio teulu cyfredol.

Cyflwynodd Wang Ming, athro gweinyddiaeth gyhoeddus ym Mhrifysgol Tsinghua ac aelod o 12fed Cynhadledd Ymgynghorol Wleidyddol Gwleidyddol Pobl Tsieineaidd, ddau gynnig, gydag un yn awgrymu bod y wlad yn annog pob cwpl i gael ail blentyn, ac i'r llywodraeth wneud hynny sybsideiddio'r teuluoedd hynny sydd eisoes ag ail blentyn.

"A barnu o duedd poblogaeth Tsieina, bydd nifer y babanod newydd-anedig yn gostwng fel eirlithriad hyd yn oed os yw'r wlad yn dileu'r holl gyfyngiadau ar gael ail blentyn," meddai Wang wrth y Global Times.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd