Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Diwrnod AIDS y Byd 2013 - 1 Rhagfyr: Y frwydr yn erbyn HIV / AIDS gan yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

byd-cymhorthion-dyddBeth yw'r ffigurau diweddaraf ar HIV / AIDS yn yr UE a gwledydd cyfagos?

Yn ôl y Gwyliadwriaeth HIV / AIDS yn Ewrop 2012 adrodd1, Yn 2012 gwelwyd cynnydd o 8% mewn heintiau HIV newydd ers y flwyddyn flaenorol yn Rhanbarth Ewropeaidd WHO. Yn Nwyrain Ewrop a chanolbarth Asia, roedd y cynnydd yn 9% ac yng ngwledydd yr UE ac Ardal Economaidd Ewrop (AEE), bron i 5%.

Yn 2012, adroddwyd bron i 30,000 o achosion newydd o HIV yn 30 gwlad yr UE a'r AEE. Cafodd 49% o'r rhai a brofodd yn bositif am HIV eu diagnosio'n hwyr yn ystod eu haint. Mae hyn yn peri pryder, gan ein bod yn gwybod, os yw person yn derbyn therapi gwrth-retrofirol yn gynnar, y bydd ganddo ganlyniad iechyd gwell ac yn llai tebygol o drosglwyddo HIV i eraill.

hysbyseb

Yn debyg i'r blynyddoedd diwethaf, yng ngwledydd yr UE a'r AEE, adroddwyd am y gyfran uchaf o ddiagnosisau HIV mewn dynion sy'n cael rhyw gyda dynion (MSM) (40.4%), ac yna trosglwyddiad heterorywiol (33.8%) gan gynnwys achosion a gafwyd yn heterosexually sy'n tarddu o is Gwledydd Affrica Affrica. Ar gyfer 18.7% o'r achosion, nid oedd y modd trosglwyddo yn hysbys.

Ar gyfer gwledydd yr UE a'r AEE, yn 2012, y gymhareb gwryw i fenyw oedd 3/2. Roedd pobl ifanc rhwng 15 a 24 oed yn cyfrif am 10.6% o'r holl ddiagnosis HIV a adroddwyd, ond roedd hyn yn amrywio'n fawr o 4.4% yn Slofenia i 32.5% yn Rwmania.

Beth yw'r sefyllfa o ran HIV / AIDS yn y byd?

hysbyseb

Ledled y byd, gostyngodd nifer y bobl sydd newydd eu heintio â HIV 33 y cant rhwng 2001 a 2012. Fodd bynnag, mae 2.3 miliwn o bobl yn dal i gael eu heintio gan HIV bob blwyddyn, gydag 1.6 miliwn ohonynt yn Affrica Is-Sahara sef y rhanbarth yr effeithir arno fwyaf y clefyd ac mae'n gartref i 69% o'r holl bobl sy'n byw gyda HIV ledled y byd a 91% o'r holl heintiau newydd ymhlith plant. AIDS yw prif achos marwolaeth yn Affrica Is-Sahara a'r 6ed prif achos marwolaeth ledled y byd.

Ers dechrau'r epidemig, mae mwy na 65 miliwn o bobl ledled y byd wedi'u heintio â HIV ac mae mwy na 30 miliwn o bobl wedi marw o AIDS. Heddiw, mae mwy na 35 miliwn o bobl yn byw gyda HIV / AIDS.

Ar hyn o bryd mae mwy na 10 miliwn o bobl ledled y byd, yn bennaf mewn gwledydd incwm isel a chanolig, yn derbyn triniaeth gwrth-retrofirol sy'n achub bywydau. Mae hyn bron i 20% yn fwy na blwyddyn yn ôl. Felly mae'r nod o sicrhau triniaeth i 15 miliwn o bobl - y targed a osodwyd yn natganiad gwleidyddol y Cenhedloedd Unedig ar HIV yn 2011, o fewn cyrraedd.

Sut mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhan o'r frwydr yn erbyn HIV / AIDS?

Mae nifer o bolisïau a chronfeydd yn cyfrannu at ymladd HIV / AID, er enghraifft:

- Polisi datblygu a chyllid

Mae hyrwyddo hawliau dynol a chryfhau cymdeithas sifil, yn egwyddorion sy'n sail i bolisi datblygu'r UE. Mae'r rhain yn ofynion sylfaenol ar gyfer dulliau llwyddiannus o atal a thrin HIV / AIDS, yn enwedig mewn poblogaethau allweddol.

Mae'r UE yn cefnogi gwledydd sy'n datblygu yn eu hymdrechion i wella iechyd eu dinasyddion - yn enwedig menywod a phlant - ac i wynebu afiechydon mawr, fel HIV / AIDS. Er mwyn cyflawni'r nodau hyn, mae polisi datblygu'r UE yn cryfhau systemau iechyd mewn gwledydd sy'n datblygu i ddarparu mynediad teg i wasanaethau iechyd cynhwysfawr ac i fuddsoddi mewn meysydd y tu allan i systemau iechyd sy'n cael effaith ar ganlyniadau iechyd (ee maeth, glanweithdra, dŵr glân). Mae'r UE yn gwario 500 miliwn ar gyfartaledd o EUR o'i gronfeydd datblygu ar iechyd bob blwyddyn.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn aelod sefydlol o'r Gronfa Fyd-eang i Ymladd AIDS, Twbercwlosis a Malaria (GFATM), sydd wedi helpu i sicrhau canlyniadau trawiadol wrth gyfyngu ar ymlediad y tri pandemig penodol hyn. Diolch i gefnogaeth y Gronfa Fyd-eang, mae 5.3 miliwn o bobl sy'n byw gyda HIV ar hyn o bryd yn derbyn triniaeth gwrth-retrofirol sy'n achub bywydau. Yr UE gyda'i gilydd yw'r cyfrannwr mwyaf i'r Gronfa Fyd-eang, gan ddarparu mwy na hanner yr holl adnoddau hyd yn hyn. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn unig wedi cyfrannu mwy na 1.1 biliwn EUR i'r Gronfa Fyd-eang.

Yr wythnos nesaf (2-3 Rhagfyr), bydd rhoddwyr y Gronfa Fyd-eang yn ymgynnull yn Washington, DC i gyhoeddi eu haddewidion ar gyfer y cyfnod 2014-2016, gan gynnwys yr un gan y Comisiwn Ewropeaidd. Disgwylir y bydd cyfraniadau yn cynyddu'n sylweddol.

- Polisi iechyd, asiantaethau a chyllid

Roedd Cyfathrebiad Comisiwn 2009 "ar frwydro yn erbyn HIV / AIDS yn yr UE a gwledydd cyfagos" a'i Gynllun Gweithredu yn nodi gweithredu gan yr UE i fynd i'r afael â'r her HIV gyda ffocws ar atal effeithiol, grwpiau blaenoriaeth a rhanbarthau â blaenoriaeth, yn enwedig Dwyrain Ewrop. Mae gweithgareddau'n cael eu gweithredu mewn cydweithrediad ag aelod-wladwriaethau, cymdeithas sifil, sefydliadau'r Cenhedloedd Unedig ac asiantaethau'r UE.

Mae'r Felin Drafod HIV / AIDS (awdurdodau cenedlaethol o aelod-wladwriaethau'r UE, gwledydd cyfagos a sefydliadau rhyngwladol) a Fforwm Cymdeithas Sifil HIV / AIDS (cyrff anllywodraethol a rhwydweithiau o bob rhan o Ewrop), yn dwyn ynghyd awdurdodau cenedlaethol, y byd academaidd, sefydliadau rhyngwladol a Chymdeithas Sifil i weithredu cynllun gweithredu HIV yr UE. Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn yn llunio, ynghyd ag aelod-wladwriaethau a chymdeithas sifil, Gynllun Gweithredu wedi'i ddiweddaru i ymladd yn erbyn HIV / AIDS.

Mae cyfres o gamau gweithredu a phrosiectau yn cael eu cyd-ariannu trwy'r Rhaglen Iechyd sy'n meithrin cydweithrediad ymhlith aelod-wladwriaethau ac yn gwella cyfnewid arfer da, ee a. Gweithredu ar y cyd ar gyfer gwella ansawdd wrth atal HIV.

Disgwylir i'r Rhaglen Iechyd newydd 2014-2020 gyda chyllideb arfaethedig o € 446 miliwn gael ei mabwysiadu yn gynnar y flwyddyn nesaf. Yn yr un modd â'r rhaglen flaenorol, bydd mynd i'r afael â HIV / AIDS, TB a hepatitis, yn flaenoriaeth, gyda ffocws ar ddefnyddio arferion da ar gyfer atal, diagnosis, triniaeth a gofal cost-effeithiol.

Mae asiantaethau arbenigol, ee y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) a'r Ganolfan Fonitro Ewropeaidd ar gyfer Caethiwed Cyffuriau a Chyffuriau (EMCDDA) yn cefnogi aelod-wladwriaethau mewn strategaethau gwyliadwriaeth effeithlon a gwell atal a pharodrwydd.

Cyhoeddwyd dau adroddiad yn 2013 i lywio polisïau atal yn Ewrop yn y dyfodol. Mae'r EMIS - Arolwg Rhyngrwyd ar European Men-Who-Have-Sex-With-Men cyhoeddwyd ym mis Mai 2013, a daeth y adrodd ar Argymhelliad y Cyngor 2003 ar atal a lleihau niwed sy'n gysylltiedig ag iechyd sy'n gysylltiedig â dibyniaeth ar gyffuriau, cyhoeddwyd ym mis Hydref 2013.

- Polisi a chyllid ymchwil ac arloesi

Er 1987, mae'r UE wedi bod yn cefnogi ymchwil ar HIV / AIDS trwy'r Rhaglen Fframwaith aml-flwyddyn ar gyfer Ymchwil a Datblygu Technolegol (FP). O dan y Seithfed FP (FP7 2007-2013), mae'r UE wedi buddsoddi bron i € 160 miliwn ar 28 prosiect cydweithredol ar gyfer ymchwil drawswladol HIV ar gyfer datblygu, profi neu optimeiddio triniaethau, offer ataliol a diagnosteg newydd. Trwy'r rhaglen hon, mae'r UE yn strwythuro ac yn integreiddio ymchwil Ewropeaidd ac yn creu partneriaethau agos rhwng gwyddonwyr Ewropeaidd a thimau ymchwil y tu allan i'r UE.

Un prosiect a ariennir gan yr UE - y Rhwydwaith Rhagoriaeth EuroCoord, wedi dwyn ynghyd garfannau a chydweithrediadau HIV ac arbenigedd unedig gan dros 100 o sefydliadau ledled Ewrop. Mae'r rhwydwaith hwn wedi creu'r gronfa ddata rithwir gyffredin fwyaf gyda data gan dros 280.000 o unigolion sydd wedi'u heintio â HIV. Mae gweithgareddau EuroCoord yn gwneud y gorau o reolaeth a chanlyniadau cleifion HIV ac yn gwella ansawdd bywyd cleifion yn y tymor hir. Mae allbynnau EuroCoord hefyd yn llywio canllawiau cenedlaethol a rhyngwladol ar gyfer trin ac atal HIV, cyfeiriad treialon clinigol yn ogystal â blaenoriaethau awdurdodau deddfwriaethol a rhanddeiliaid sydd â diddordeb.

Daeth Partneriaeth Treialon Clinigol Ewrop a'r Gwledydd sy'n Datblygu (EDCTP), ei sefydlu yn 2003 gan 16 o wledydd Ewropeaidd, yr UE a gwledydd Affrica Is-Sahara i frwydro yn erbyn y tri phrif afiechyd sy'n gysylltiedig â thlodi HIV / AIDS, twbercwlosis a malaria. Ei ddull gweithredu yw cefnogi meithrin gallu a threialon clinigol. Mae'r bartneriaeth wedi hwyluso cyflymiad datblygiad clinigol cynhyrchion newydd neu heb eu profi yn erbyn y clefydau hyn, a hyd yn hyn mae wedi neilltuo € 68m i ymchwil HIV gan ganiatáu lansio 30 o dreialon clinigol ar well triniaethau ac ymgeiswyr brechlyn newydd.

Un llwyddiant nodedig yw'r “Astudiaeth Kesho Bora o Therapi Gwrth-retrofirol Hynod Egnïol (HAART) yn ystod Beichiogrwydd a bwydo ar y fron” a arweiniodd at ostyngiad o 43% mewn heintiau HIV mewn babanod a mwy na thoriad o 50% mewn haint bwydo ar y fron. Dylanwadodd y canfyddiadau hyn ar y canllawiau ar atal trosglwyddiad HIV mam i blentyn a gyhoeddwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd yn 2010.

Ar hyn o bryd mae'r UE yn cwblhau'r rhaglen ymchwil nesaf, Horizon 2020 (2014-2020) lle bydd ymchwil HIV yn parhau i gael ei gefnogi. Bydd rhaglen waith 2014-2015 yn galw am greu platfform Ewropeaidd mawr ar ymchwil brechlyn HIV. Yn H2020, bydd EDCTP yn dechrau yn ei ail gam gyda chyfraniad arfaethedig gan yr UE hyd at € 683 miliwn.

- Polisi masnach

Mae'r UE yn cefnogi defnydd hyblyg o ddarpariaethau TRIPS (Cytundeb ar Agweddau Cysylltiedig â Masnach ar Hawliau Eiddo Deallusol, 1991, WTO), i ganiatáu i wledydd incwm isel gaffael meddyginiaethau generig achub bywyd (a gynhyrchir o dan drwyddedau gorfodol) o drydydd gwledydd. Mae'r UE wedi arwain ymdrechion yn gyson i ehangu mynediad at feddyginiaethau hanfodol mewn gwledydd sy'n datblygu ac i sicrhau cydbwysedd rhwng yr hawliau eiddo deallusol sy'n angenrheidiol i hyrwyddo ymchwil meddyginiaethau newydd a gwell a'r angen i sicrhau bod meddyginiaethau ar gael i wledydd tlawd sy'n wynebu iechyd y cyhoedd. argyfyngau.

Beth mae'r UE yn ei wneud i frwydro yn erbyn stigma sy'n gysylltiedig â HIV?

Mae pobl sy'n byw gyda HIV yn aml yn wynebu stigma a gwahaniaethu. Mae hyn yn berthnasol nid yn unig i leoliadau gofal iechyd, ond hefyd i'r gweithle a sefyllfaoedd bywyd bob dydd eraill fel mynediad at yswiriant, neu wasanaethau bancio. Mae stigma a gwahaniaethu sy'n gysylltiedig â HIV yn rhwystr difrifol yn y frwydr yn erbyn HIV-AIDS, oherwydd gall annog pobl i beidio â chael eu profi a cheisio triniaeth. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i weithredu i oresgyn stigma sy'n gysylltiedig â HIV ac i gyrraedd grwpiau poblogaeth allweddol yn effeithiol - i atal trosglwyddo HIV, ac ysgogi lefelau digonol o gefnogaeth gan ofal iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo'r Wythnos Profi HIV Ewrop eleni (22-29 Tachwedd). Nod y fenter hon yw lleihau stigma sy'n gysylltiedig â HIV, normaleiddio profion a chynyddu ymwybyddiaeth.

Yn 2013 trefnodd y Comisiwn ddau ddigwyddiad yn mynd i’r afael â gwahaniaethu a stigma mewn iechyd: cynhadledd ar y cyd ag UNAIDS ar HIV a Hawliau Dynol - “Hawl i iechyd, hawl i fywyd” ym mis Mai, ym Mrwsel, a gweithdy yn Gastein Fforwm Iechyd Ewrop, a gynhelir gan Gomisiynydd Iechyd yr UE Tonio Borg, o'r enw 'Gwella Mynediad a Brwydro yn erbyn Gwahaniaethu mewn Gofal Iechyd gyda ffocws ar grwpiau agored i niwed'. Bydd cynhadledd a gynhelir ym Mrwsel ar 18 Mawrth 2014 o'r enw 'Iechyd yn Ewrop - gan ei gwneud yn decach', yn adeiladu ar y rhain trafodaethau.

Strategaeth yr UE ar HIV / AIDs - beth nesaf?

Mae Cyfathrebu'r Comisiwn ar frwydro yn erbyn HIV / AIDS yn yr UE a gwledydd cyfagos 2009-2013, a'i Gynllun Gweithredu cysylltiedig, yn canolbwyntio ar fesurau ar gyfer atal effeithiol, gan fynd i'r afael â phoblogaethau allweddol a rhanbarthau â blaenoriaeth, yn enwedig Dwyrain Ewrop.

Mae gwerthusiad annibynnol o'r Cyfathrebu ar y gweill. Bydd y canlyniadau ar gael yng Ngwanwyn 2014, a byddant yn llywio trafodaethau ar ddatblygu opsiynau ar gyfer fframwaith polisi'r UE yn y dyfodol ar frwydro yn erbyn HIV / AIDS. Ochr yn ochr, mae'r Comisiwn ar hyn o bryd yn gweithio ar y cyd â Fforwm Cymdeithas Sifil HIV / AIDS, y Felin Drafod ar HIV / AIDS a gyda sefydliadau rhyngwladol fel UNAIDS a WHO i ddiweddaru'r Cynllun Gweithredu cyfredol. Bydd y Cynllun Gweithredu wedi'i ddiweddaru ar gael erbyn diwedd eleni a bydd yn sicrhau parhad gweithredu polisi'r UE nes bod fframwaith newydd wedi'i ddatblygu.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma, yma a ewch yma.

Adroddiad ar y cyd o'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) a Swyddfa Ranbarthol Ewrop Sefydliad Iechyd y Byd (WHO Euro), a gyhoeddwyd ar 27/11/2013.

DSW: Diwrnod AIDS y Byd 2013: Mae diwedd ar AIDS o fewn cyrraedd

 

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gorchmynnodd Gwlad Pwyl dalu hanner miliwn o gosb ddyddiol i'r Comisiwn Ewropeaidd dros fwynglawdd Turów

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Ewrop wedi gosod dirwy ddyddiol o € 500,000 ar Wlad Pwyl i'w thalu i'r Comisiwn Ewropeaidd am ei fethiant i barchu gorchymyn o 21 Mai i atal gweithgareddau echdynnu ym mhwll glo lignit agored Turów, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mae'r pwll wedi ei leoli yng Ngwlad Pwyl, ond mae'n agos at ffiniau Tsiec a'r Almaen. Rhoddwyd consesiwn iddo weithredu ym 1994. Ar 20 Mawrth 2020, rhoddodd gweinidog hinsawdd Gwlad Pwyl ganiatâd i estyn mwyngloddio lignit tan 2026. Cyfeiriodd y Weriniaeth Tsiec y mater at y Comisiwn Ewropeaidd ac ar 17 Rhagfyr 2020, cyhoeddodd y Comisiwn a barn resymol lle beirniadodd Wlad Pwyl am sawl achos o dorri cyfraith yr UE. Yn benodol, roedd y Comisiwn o'r farn, trwy fabwysiadu mesur sy'n caniatáu estyniad chwe blynedd heb gynnal asesiad o'r effaith amgylcheddol, fod Gwlad Pwyl wedi torri cyfraith yr UE. 

Gofynnodd y Weriniaeth Tsiec i'r llys wneud penderfyniad dros dro, hyd nes y byddai dyfarniad terfynol y Llys, a roddodd. Fodd bynnag, ers i awdurdodau Gwlad Pwyl fethu â chydymffurfio â’i rhwymedigaethau o dan y gorchymyn hwnnw, gwnaeth y Weriniaeth Tsiec, ar 7 Mehefin 2021, gais yn gofyn am orchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb dyddiol o € 5,000,000 i gyllideb yr UE am fethu â chyflawni ei rwymedigaethau. 

hysbyseb

Heddiw (20 Medi) gwrthododd y llys gais gan Wlad Pwyl i wyrdroi’r mesurau dros dro a gorchymyn i Wlad Pwyl dalu taliad cosb o € 500,000 y dydd i’r Comisiwn, un rhan o ddeg o’r hyn y gofynnodd y Weriniaeth Tsiec amdano. Dywedodd y Llys nad oeddent yn rhwym wrth y swm a gynigiwyd gan y Weriniaeth Tsiec ac roeddent o'r farn y byddai'r ffigur is yn ddigonol i annog Gwlad Pwyl “i roi diwedd ar ei methiant i gyflawni ei rhwymedigaethau o dan y gorchymyn dros dro”.

Honnodd Gwlad Pwyl y gallai rhoi’r gorau i weithgareddau mwyngloddio lignit ym mhwll glo Turów achosi ymyrraeth yn nosbarthiad dŵr gwresogi ac yfed yn nhiriogaethau Bogatynia (Gwlad Pwyl) a Zgorzelec (Gwlad Pwyl), sy’n bygwth iechyd trigolion y tiriogaethau hynny. Canfu'r llys nad oedd Gwlad Pwyl wedi profi'n ddigonol bod hyn yn cynrychioli risg wirioneddol.

O ystyried methiant Gwlad Pwyl i gydymffurfio â'r gorchymyn dros dro, canfu'r Llys nad oedd ganddi unrhyw ddewis ond gosod dirwy. Mae'r CJEU wedi tanlinellu ei bod yn anghyffredin iawn bod aelod-wladwriaeth yn dwyn achos am fethu â chyflawni rhwymedigaethau yn erbyn aelod-wladwriaeth arall, dyma'r nawfed achos o'r fath yn hanes y Llys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

€ 7 biliwn ar gyfer prosiectau seilwaith allweddol: Cysylltiadau ar goll a thrafnidiaeth werdd

cyhoeddwyd

on

Mae galwad am gynigion a lansiwyd o dan y rhaglen Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) ar gyfer Trafnidiaeth yn sicrhau bod € 7 biliwn ar gael ar gyfer prosiectau seilwaith trafnidiaeth Ewropeaidd. Bydd mwyafrif y prosiectau a ariennir o dan yr alwad hon yn helpu i gynyddu cynaliadwyedd ein rhwydwaith trafnidiaeth gyffredinol, gan roi'r UE ar y trywydd iawn i gyflawni amcan Bargen Werdd Ewrop o dorri allyriadau trafnidiaeth 90% erbyn 2050.

Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina Vălean: “Rydym yn cynyddu arian yn aruthrol ar gyfer defnyddio seilwaith tanwydd amgen, i € 1.5 biliwn. Am y tro cyntaf, rydym hefyd yn cefnogi prosiectau fel bod ein rhwydweithiau trafnidiaeth traws-Ewropeaidd yn addas ar gyfer defnydd deuol amddiffyn sifil ac yn gwella symudedd milwrol ledled yr UE. Bydd prosiectau a ariannwyd o dan yr alwad ddoe yn cyfrannu at greu system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau, a datblygu seilwaith i gefnogi dewisiadau symudedd mwy cynaliadwy. ”

Mae angen system drafnidiaeth amlfodd effeithlon a rhyng-gysylltiedig ar yr UE ar gyfer teithwyr a chludo nwyddau. Rhaid i hyn gynnwys rhwydwaith rheilffyrdd cyflym, fforddiadwy, seilwaith ail-wefru ac ail-lenwi toreithiog ar gyfer cerbydau allyriadau sero, a mwy o awtomeiddio er mwyn sicrhau mwy o effeithlonrwydd a diogelwch. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd