Cysylltu â ni

sigaréts electronig

Comisiynydd Borg yn croesawu cytundeb ar ddiwygio Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2008-5-15-trunkhpim9608"Rwy'n croesawu'r cytundeb y daethpwyd iddo ar lefel COREPER heddiw ar adolygu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco. Mae'n ganlyniad uniongyrchol i'r drioleg ddiwethaf rhwng Senedd Ewrop a'r aelod-wladwriaethau ar y testun pwysig hwn i ddinasyddion yr UE.

“Mae'r cytundeb hwn - hyd nes y bydd y bleidlais yn y cyfarfod llawn a ffurfiol gan Senedd Ewrop gan y Cyngor - yn golygu y bydd Cyfarwyddeb newydd yn sicrhau bod cynhyrchion tybaco yn edrych ac yn blasu fel cynhyrchion tybaco ac yn helpu i annog pobl ifanc i beidio â dechrau ysmygu.

"Rwy'n arbennig o falch bod y Senedd a'r Cyngor wedi cymeradwyo dau fesur allweddol cynnig y Comisiwn: rhybuddion ffotograffig a thestun gorfodol mawr ar ddwy ochr y pecyn o sigaréts a thybaco rholio eich hun, ac ni chaniateir unrhyw flasau nodweddiadol ynddynt y cynhyrchion hyn.

hysbyseb

"Credaf yn gryf y bydd rhybuddion gweledol amlwg yn atgoffa pobl o ganlyniadau iechyd difrifol ysmygu ac yn helpu pobl i wneud dewisiadau hyddysg. A bydd y gwaharddiad o nodweddu blasau fel ffrwythau neu fenthol, sy'n apelio at bobl ifanc, yn ysmygu. cychwyn yn llai apelgar. Ynghyd â'r ffaith na chaniateir pecynnau deniadol minlliw, bydd y mesurau hyn yn helpu i leihau nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n dechrau ysmygu.

"Yn ogystal, cafodd cynnig y Comisiwn ar gyfer system olrhain ac olrhain ledled yr UE i frwydro yn erbyn masnach anghyfreithlon cynhyrchion tybaco - y cyntaf o'i fath yn yr UE - ei gymeradwyo gan y cyd-ddeddfwyr.

"Yn olaf, llongyfarchaf Senedd Ewrop a'r aelod-wladwriaethau ar ddod i gytundeb ar sigaréts electronig, gan osod safonau diogelwch ac ansawdd clir ar waith ar gyfer y sector cynyddol hwn o'r farchnad. Bydd y Comisiwn yn monitro datblygiadau a thueddiadau yn y farchnad hon sy'n dod i'r amlwg yn agos.

hysbyseb

"Rwy'n llongyfarch Senedd Ewrop, yn enwedig y Rapporteur Linda McAvan, ei rapporteurs cysgodol, y Cyngor a Llywyddiaethau'r UE (Iwerddon a Lithwania) am y cyflawniad mawr hwn."

Cefndir

Mae elfennau allweddol y cynnig

1. Pecynnu a labelu

Bydd pob cynnyrch tybaco sigarét a rôl eich hun (RYO) yn arddangos rhybuddion iechyd cyfun (llun a thestun) yn cwmpasu 65% o flaen a chefn pecynnau. Yn ogystal, rhoddir rhybuddion testun ar ochr y pecynnau. Bydd isafswm dimensiynau'r rhybuddion iechyd yn sicrhau mwy o welededd ac na fydd rhai mathau o becynnau, fel y math 'minlliw', yn cael eu caniatáu mwyach. Bydd rhai agweddau ar becynnau sigaréts yn cael eu safoni a gwaharddir yr holl elfennau hyrwyddo ar becynnau tybaco ynghyd â chyfeiriad er enghraifft at flas neu gyflasynnau. Gall aelod-wladwriaethau sydd am gyflwyno pecynnu plaen ei wneud o dan y cyfiawnhad a'r amodau y darperir ar eu cyfer yn y Gyfarwyddeb.

2. cynhwysion

Gwaherddir 'nodweddu blasau' (ee menthol; ffrwythau; candy) mewn sigaréts a thybaco rholio eich hun. Bydd cynhyrchion â blasau nodweddu sydd â chyfaint gwerthiant o 3% neu fwy yn yr UE (ee menthol) yn elwa o gyfnod trosiannol hir o bedair blynedd. Yn ogystal, bydd adrodd ar gynhwysion yn cael ei atgyfnerthu'n sylweddol, yn enwedig ar gyfer ychwanegion mewn sigaréts a rholio'ch tybaco eich hun. Bydd hefyd yn bosibl gwahardd cynhyrchion ag ychwanegion y dangoswyd eu bod yn cynyddu'r effaith wenwynig neu gaethiwus yn sylweddol ac yn fesuradwy.

3. Olrhain ac olrhain

Bydd olrhain ar draws yr UE a system olrhain gyda nodweddion diogelwch (ee hologramau) ar gyfer cynnyrch tybaco i frwydro yn erbyn fasnach anghyfreithlon yn cael eu rhoi ar waith. Bydd Sigaréts a chynhyrchion tybaco rholio-eich-hun fydd y cyntaf i gael ei gyflwyno'n raddol i'r system hon, gyda chynhyrchion tybaco eraill canlynol ar ôl.

4. E-sigaréts

Ar gyfer e-sigaréts nad ydynt yn dod o dan y diffiniad o gynhyrchion meddyginiaethol o Gyfarwyddeb 2001 / 83 / EC, y Gyfarwyddeb yn gosod gofynion diogelwch ac ansawdd gorfodol ee ar y cynnwys nicotin, cynhwysion a dyfeisiau, yn ogystal â mecanweithiau ail-lenwi. Mae'r rheolau newydd yn gwneud rhybuddion iechyd a taflenni gwybodaeth orfodol ac yn cyflwyno gofynion hysbysu ar gyfer cynhyrchwyr a mewnforwyr o e-sigaréts, rheolau llymach ar hysbysebu a monitro ar ddatblygiadau yn y farchnad. Bydd aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn mewn sefyllfa well i ymateb yn achos pryderon iechyd sy'n gysylltiedig â cynhyrchion hyn a bydd y Comisiwn yn adrodd ar y risgiau iechyd posibl sy'n gysylltiedig ag e-sigaréts hail-lenwi.

5. pellter (rhyngrwyd) gwerthiannau Trawsffiniol

Bydd gan aelod-wladwriaethau hawl i wahardd gwerthu cynhyrchion tybaco pellter trawsffiniol (rhyngrwyd) os dewisant ac ni chaniateir i fanwerthwyr gyflenwi defnyddwyr sydd wedi'u lleoli yn yr Aelod-wladwriaethau hynny. Mewn Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn gwahardd gwerthiannau o'r fath, rhaid i fanwerthwyr ddilyn rheolau hysbysu llymach a defnyddio system gwirio oedran.

6. cynhyrchion llysieuol ar gyfer ysmygu

Bydd labelu llymach a chynhwysion gofynion ar gyfer cynhyrchion llysieuol ar gyfer ysmygu adrodd.

7. Mae'r cytundeb gwleidyddol gyrraedd yn amodol ar gwblhau technegol a chymeradwyaeth ffurfiol gan y cyd-ddeddfwyr.

Sigaréts

Mae gwaharddiadau blas anweddu yn profi eu nod eu hunain ar gyfer eiriolwyr iechyd cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

Llywodraeth ffederal Canada yn ddiweddar gyhoeddi rheoliadau drafft i wahardd bron pob blas e-sigarét ledled y wlad, gyda dim ond blasau tybaco a mintys / menthol ar ôl heb eu cyffwrdd. Byddai'r cynnig hefyd yn gweld y rhan fwyaf o gynhwysion cyflasyn, gan gynnwys yr holl siwgrau a melysyddion, yn cael eu gwahardd rhag cael eu defnyddio mewn cynhyrchion anweddu, yn ysgrifennu Louis Auge.

Bwriad y bil pwrpas yw amddiffyn iechyd y cyhoedd trwy wneud anwedd yn llai apelgar i bobl ifanc. Mae'r dystiolaeth sydd ar gael, fodd bynnag, yn awgrymu nid yn unig y gallai'r mesur syrthio yn is na'r marc, y gallai mewn gwirionedd achosi mwy o broblemau nag y mae'n eu datrys, gan annog pobl ifanc ac oedolion fel ei gilydd i ddechrau ysmygu sigaréts confensiynol, arfer llawer mwy niweidiol nag anweddu. Yn wir, diweddar astudio gan Ysgol Iechyd Cyhoeddus Iâl (YSPH), ar ôl i fesur pleidleisio yn San Francisco wahardd hylifau vape â blas yn 2018, cynyddodd cyfraddau ysmygu yn ardal ysgol y ddinas ar ôl blynyddoedd o ddirywiad cyson.

Hyd yn oed ar ôl addasu ar gyfer polisïau tybaco eraill, canfu'r astudiaeth fod ods myfyrwyr ysgol uwchradd San Francisco o ysmygu sigaréts confensiynol yn dyblu yn sgil y gwaharddiad ar anweddau â blas. Yn y cyfamser, mae astudiaethau eraill wedi dangos sut mae blasau'n allweddol wrth annog defnyddwyr sy'n oedolion i gefnu ar sigaréts confensiynol - un 2020 astudio canfu fod oedolion a ddefnyddiodd e-sigaréts â blas yn fwy tebygol o roi'r gorau i ysmygu na'r rhai a ddefnyddiodd e-sigaréts heb flas (neu flas tybaco).

hysbyseb

Hyd yn oed yn fwy syfrdanol yw'r ffaith bod Canada eu hunain mae asesiad o'r gwaharddiad arfaethedig ar flasau e-sigaréts yn cyfaddef y byddai'r mesur yn debygol o achosi i rai oedolion ysmygu mwy. Rhai defnyddwyr 20 oed a hŷn sy'n defnyddio cynhyrchion anweddu â blas ar hyn o bryd, Health Canada cydnabod, ni fyddent yn disodli'r blasau sydd orau ganddynt ag e-sigaréts â blas tybaco neu fintys, ac yn lle hynny byddent yn dewis prynu sigaréts mwy confensiynol.

Mae'r cyfaddefiad syfrdanol gan awdurdodau Canada yn dod â'r ffaith y bydd gwaharddiadau blas bron yn sicr yn arwain at gyfran o ddefnyddwyr yn cefnu ar eu dyfeisiau anweddu i gymryd sigaréts confensiynol yn lle hynny - gyda chanlyniadau iechyd cyhoeddus a allai fod yn adfail. Dylai fod yn rhybudd amlwg i wledydd ledled Môr yr Iwerydd, o gofio bod sawl llywodraeth Ewropeaidd, gan gynnwys Y Ffindir ac Estonia, eisoes gwahardd blasau anwedd - neu'n gweithio'n gandryll i wthio deddfwriaeth debyg drwodd.

Mae'r Iseldiroedd yn un enghraifft o'r fath, lle mae'r ysgrifennydd iechyd Paul Blokhuis cyhoeddodd yr haf diwethaf ei fod yn bwriadu gwahardd pob blas vape heblaw tybaco yn y wlad. Ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater tynnu mewn nifer uchaf erioed o ymatebion a chafwyd consensws bron yn unfrydol: roedd 98% o'r ymatebwyr yn gwrthwynebu'r gwaharddiad. Serch hynny, gallai mesurau Blokhuis ddod i rym mor gynnar â blwyddyn nesaf.

hysbyseb

Mae'r symudiad yn baradocs wrth wneud y wlad sydd fel arall yn rhyddfrydol, gyda'r Iseldiroedd ar yr un pryd yn gwthio ymgyrchoedd stopio ysmygu mawr fel STOPtober i gael defnyddwyr tybaco i roi eu sigaréts allan am byth. Trwy wahardd e-sigaréts â blas, mae'r Iseldiroedd yn peryglu

peryglu'r cynnydd hwn ac anfon ysmygwyr i ffwrdd o anweddu - arfer sydd, yn ôl ymchwil a gomisiynwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr, yn fras 95% yn llai niweidiol nag ysmygu tybaco llosgadwy.

Gallai'r gwaharddiadau blas hyn fygwth gwthio ysmygwyr yn ôl i gynhyrchion tybaco llosgadwy beri trychineb i ymdrechion yr UE i gael a cynhyrchu di-dybaco erbyn 2040. Er gwaethaf ymdrech sylweddol gan awdurdodau iechyd cyhoeddus, bu'r cynnydd tuag at y nod hwn llai nag addawol: 23% o'r boblogaeth gyfan o hyd defnyddio sigaréts confensiynol, ac mae bron i draean o bobl ifanc Ewrop yn ysmygu. Bellach mae gan Ewrop lai nag 20 mlynedd, felly, i helpu bron i 90 miliwn o ysmygwyr i roi'r gorau i'r arfer.

Gallai methu â chyflawni'r amcan hwn arwain at ganlyniadau iechyd cyhoeddus difrifol. Ar draws Ewrop, mwy na 700,000 marwolaethau yn flynyddol, a chwarter yr holl ganserau, yn cael eu priodoli i ysmygu; nid yw'n syndod bod y bloc yn awyddus i ddileu “y risg iechyd sengl y gellir ei hosgoi fwyaf” trwy bob dull posibl. Fel y cyfryw, mae'r Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco wedi bod yn weithredol ers hanner degawd, ac yn defnyddio ystod o offer i gymell ysmygwyr gan gynnwys rhybuddion iechyd, system trac ac olrhain, ac ymgyrchoedd addysgol.

Fodd bynnag, nid yw'r holl fesurau hyn wedi gostwng cyfraddau ysmygu i lawr yn ddigonol, ac mae swyddogion Ewropeaidd gorau wedi gwneud hynny cydnabod y bydd angen mesurau ychwanegol sylweddol i gyflawni'r freuddwyd o genhedlaeth ddi-fwg. Fel y mae astudiaethau wedi dangos ac mae Health Canada bellach wedi cyfaddef, gan wahardd yr union flasau sydd gwneud byddai e-sigaréts yn opsiwn deniadol i ysmygwyr sy'n ceisio lleihau eu peryglon iechyd ond sy'n anfodlon neu'n methu â rhoi'r gorau i nicotin yn gyfan gwbl yn debygol o wthio llawer o ddefnyddwyr i brynu mwy o sigaréts. Pe bai hyn yn atal— neu hyd yn oed yn gwrthdroi - y dirywiad mewn cyfraddau ysmygu ledled Ewrop, gallai’r gwaharddiadau blas fod yn nod dramatig ei hun ar gyfer iechyd y cyhoedd, gan osod ymdrechion yr UE i ffrwyno ysmygu yn ôl flynyddoedd.

Parhau Darllen

Sigaréts

Pam na ddylai fod unrhyw ddyletswyddau tollau wedi'u cysoni ar e-sigaréts di-nicotin yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Er 2016, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn gweithio ar adolygiad i'r Gyfarwyddeb Tollau Tybaco, y 'TED', y fframwaith cyfreithiol sy'n sicrhau bod dyletswyddau tollau yn cael eu gweithredu yn yr un modd, ac i'r un cynhyrchion, trwy'r Farchnad Sengl, yn ysgrifennu Donato Raponi, athro anrhydeddus Cyfraith Trethi Ewropeaidd, cyn bennaeth yr uned tollau tollau, ymgynghorydd mewn cyfraith treth.

Yn ddiweddar, gofynnodd aelod-wladwriaethau, trwy Gyngor yr UE, i ystod o gynhyrchion newydd gael eu cynnwys yn y TED. Mae'n cynnwys e-sigaréts nad ydyn nhw'n cynnwys unrhyw dybaco ond sy'n cynnwys nicotin. Fodd bynnag, mae yna e-sigaréts heb unrhyw nicotin ynddynt ac mae eu tynged yn aneglur.

Ond pam y dylai cyfarwyddeb sydd, hyd yma, fod wedi bod ar ei chyfer yn unig tybaco gael ei ymestyn i gynnwys cynhyrchion sy'n cynnwys nid ychwaith tybaco nac nicotin? Onid yw hwn yn gam yn rhy bell?

hysbyseb

Mae cyfansoddiad yr UE, sydd wedi'i ymgorffori yng Nghytuniadau'r Undeb Ewropeaidd, yn glir iawn cyn cynnig unrhyw menter ddeddfwriaethol, rhaid rhoi sylw i rai cwestiynau allweddol.

Rheolau'r UE1 esbonio'n glir iawn y dylid cynnwys cynhyrchion yn y TED yn unig er mwyn sicrhau bod y farchnad fewnol yn gweithredu'n iawn ac er mwyn osgoi ystumio cystadleuaeth.

Nid yw'n glir o bell ffordd y bydd triniaeth tollau wedi'i chysoni o gynhyrchion heb nicotin, fel e-hylifau heb nicotin, ledled Ewrop yn helpu i leddfu unrhyw ystumiadau o'r fath.

hysbyseb

Prin iawn yw'r dystiolaeth ar y graddau y mae defnyddwyr yn ystyried e-hylifau heb nicotin yn lle hyfyw yn lle e-hylifau â nicotin ynddynt. Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd yn ddiweddar Ewrofaromedr nid oes gan astudiaeth ar agweddau Ewropeaid tuag at dybaco a sigaréts electronig unrhyw beth i'w ddweud ar y cwestiwn hwn. Ac mae'r dystiolaeth gan yr arbenigwyr ymchwil marchnad sydd ar gael yn gyfyngedig ar y gorau.

O ganlyniad, mae bron yn amhosibl gwybod faint o ddefnyddwyr - os o gwbl, o gwbl - a fyddai'n newid i e-hylifau heb nicotin pe bai dim ond nicotin sy'n cynnwys e-hylifau yn ddarostyngedig i ddyletswydd tollau ar lefel yr UE.

Yr hyn yr ydym yn ei wybod, fodd bynnag, yw nad yw bron pawb sy'n bwyta cynhyrchion tybaco sydd eisoes wedi'u cynnwys yn y TED yn ystyried e-sigaréts di-nicotin yn amnewidion hyfyw yn eu lle. A dyna pam mae'r mwyafrif o ysmygwyr sigaréts sy'n newid i gynhyrchion amgen yn chwilio am gynhyrchion eraill cynnwys nicotin.

Efallai bod tebygrwydd rhwng hyn a thriniaeth tollau cwrw di-alcohol, nad yw'r olaf yn dod o dan Gyfarwyddeb Alcohol yr UE. Er ei fod wedi'i gynllunio i fod yn gynnyrch amgen, nid yw hyn yn golygu bod cwrw di-alcohol yn cael ei ystyried yn gryf rhodder gan y mwyafrif o'r bobl sy'n yfed cwrw alcoholig. Nid yw aelod-wladwriaethau wedi defnyddio tollau wedi'u cysoni ar gwrw heb alcohol a hyd yn hyn, nid yw gweithrediad effeithiol y Farchnad Sengl wedi'i niweidio.

Hyd yn oed pe bai absenoldeb tollau wedi'i gysoni ar e-sigaréts di-nicotin yn ystumio cystadleuaeth, rhaid iddo fod yn ddigon perthnasol i gyfiawnhau unrhyw ymyrraeth ar lefel yr UE. Mae cyfraith achos o'r CJEU yn cadarnhau sut y mae'n rhaid i ystumiadau cystadleuaeth fod yn 'werthfawrogol' i gyfiawnhau unrhyw newidiadau i ddeddfwriaeth yr UE.

Yn syml, os mai effaith gyfyngedig yn unig sydd, nid oes rhesymeg dros ymyrraeth yr UE.

Mae'r farchnad ar gyfer e-sigaréts heb nicotin yn fach iawn ar hyn o bryd. Mae data Euromonitor yn dangos bod e-hylifau di-nicotin ar gyfer systemau agored yn cynrychioli 0.15% yn unig o holl werthiannau cynnyrch tybaco a nicotin yr UE yn 2019. Mae Eurobarometer yn datgelu, er bod bron i hanner defnyddwyr e-sigaréts Ewrop yn defnyddio e-sigaréts gyda nicotin bob dydd, yn unig Mae 10% ohonyn nhw'n defnyddio e-sigaréts heb nicotin bob dydd.

Heb unrhyw dystiolaeth glir o unrhyw gystadleuaeth faterol rhwng e-sigaréts di-nicotin a'r cynhyrchion sydd eisoes wedi'u cynnwys yn y TED, ynghyd â gwerthiant isel cynhyrchion heb nicotin, nid yw'r prawf o ystumio cystadleuaeth 'sylweddol' - o leiaf ar hyn o bryd - yn amlwg yn cael ei fodloni.

Hyd yn oed os nad oes achos dros fesurau deddfwriaethol newydd ar lefel yr UE ar gyfer e-sigaréts di-nicotin, nid yw hyn yn atal aelod-wladwriaethau unigol rhag codi tollau cenedlaethol ar gynhyrchion o'r fath. Dyma eisoes oedd yr arfer ar draws aelod-wladwriaethau hyd yn hyn.

Er enghraifft, nid oes angen Cyfarwyddeb yr UE ar yr Almaen i godi ei thollau domestig ar goffi, tra bod Ffrainc, Hwngari, Iwerddon a Phortiwgal yn codi treth ar ddiodydd llawn siwgr heb unrhyw Gyfarwyddeb Tollau Soda yr UE ar waith.

Nid yw achos e-hylifau nad ydynt yn nicotin yn ddim gwahanol.

Nid oes unrhyw beth i atal unrhyw aelod-wladwriaeth rhag trethu e-hylifau nad ydynt yn nicotin ar ei gyflymder ei hun heb ymyrraeth ddiangen yr UE.

1 Erthygl 113 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd

Parhau Darllen

Sigaréts

Ymgynghoriad y Gyfarwyddeb Tollau Tramor: 83% o gyflwyniadau yn rhybuddio am drethi uwch ar anweddu

cyhoeddwyd

on

Mae Cynghrair World Vapers yn annog llunwyr polisi yn gryf i gadw draw rhag cyfateb tybaco ac anweddu, yn enwedig o ran trethiant. Daw hyn oddi ar sodlau ymgynghoriad a ddaeth i ben yn ddiweddar ar ddiweddaru’r Gyfarwyddeb Tollau Tybaco, a nododd fwriad y Comisiwn Ewropeaidd i drethu cynhyrchion anwedd yn yr un modd â sut mae sigaréts yn cael eu trethu. 

Wrth sôn am yr ymgynghoriad, dywedodd Cyfarwyddwr WVA, Michael Landl: “Bydd gwneud anwedd yn llai apelgar i ysmygwyr gan brisiau uwch yn annog ysmygwyr cyfredol rhag newid i ddewisiadau amgen llai niweidiol. Yn sicr, ni fydd hyn o unrhyw fudd i iechyd y cyhoedd. Yn ogystal, mae trethi uchel ar gynhyrchion anweddu yn arbennig o niweidiol i fracedi incwm is y boblogaeth, sy'n ffurfio'r gyfran fwyaf o ysmygwyr cyfredol. "

Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 5 Ionawr ac allan o 134 o ymatebion gan ddinasyddion, cymdeithasau a diwydiant, cyfeiriodd 113, neu 84% at effeithiau cadarnhaol anweddu a’r effaith negyddol ddifrifol y byddai ei threthu yr un fath â sigaréts yn ei chael.

hysbyseb

Ychwanegodd Michael Landl: “Rwyf wrth fy modd gyda’r nifer llethol o ymatebion o blaid anweddu i’r ymgynghoriad hwn. Mae'n dangos bod llawer o bobl yn gwybod y potensial i leihau anwedd. . Yr hyn y mae angen i lunwyr polisi ei ddeall nawr yw y bydd codiadau treth ar anweddu yn arwain at bobl yn newid yn ôl i ysmygu, canlyniad nad oes neb yn dymuno amdano. ”

Felly, ar gyfer yr WVA mae'n bwysig nad yw cynhyrchion nad ydynt yn llosgadwy yn cael eu rheoleiddio a'u trethu yr un ffordd ag y mae tybaco llosgadwy. Mae angen i wneuthurwyr deddfau ddilyn y dystiolaeth wyddonol ac ymatal rhag rheoleiddio tynnach a threthi uwch ar gynhyrchion anweddu.

“Os ydym am leihau beichiau a achosir gan ysmygu ar iechyd y cyhoedd, mae angen gwarantu mynediad a fforddiadwyedd i gynhyrchion anweddu,” daeth Landl i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd