Cysylltu â ni

Cymdeithas digidol

Kroes yn croesawu cymeradwyaeth Senedd Ewrop o Gynllun Gweithredu e-Iechyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

eIechydHeddiw, (14 Ionawr), croesawodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Neelie Kroes, gefnogaeth Senedd Ewrop i’r Cynllun Gweithredu e-Iechyd sy’n mynd i’r afael â rhwystrau rhag defnyddio atebion digidol yn llawn yn systemau gofal iechyd Ewrop. Pleidleisiodd ASEau heddiw ar benderfyniad i gefnogi’r cynllun i wella gofal iechyd er budd cleifion, rhoi mwy o reolaeth i gleifion ar eu gofal a gostwng costau. (gw IP / 12 / 133 a MEMO / 12 / 959).

Wrth groesawu’r bleidlais, dywedodd Neelie Kroes: "Rwyf am ddiolch i Pilar Auyso am ei hagwedd gadarnhaol at y Cynllun Gweithredu e-Iechyd ar gyfer 2012-2020. Mae ei hadroddiad a chefnogaeth y Senedd yn tanlinellu ac yn cryfhau gweledigaeth gyffredin yr UE ar e-Iechyd. Yn benodol, rwy’n croesawu’r Mynnu’r Senedd ar bwysigrwydd rhyngweithredu systemau e-Iechyd a’r angen i’r Comisiwn chwarae rhan flaenllaw wrth sefydlu safonau rhyngwladol a Fframwaith Rhyngweithredu e-Iechyd yr UE. Bydd y Comisiwn yn gweithio ar y rhain am weddill y mandad.

"Yn amlwg, dim ond yn Ewrop y bydd gan e-Iechyd ddyfodol os gall ein cartrefi, ysbytai, canolfannau gofal iechyd a gwasanaethau cyhoeddus gysylltu â chysylltiadau rhyngrwyd cyflym, fforddiadwy. Mae angen band eang cyflym iawn ar e-Iechyd. Ar gyfer hyn mae angen cyfandir cysylltiedig arnom ac mae arnom angen marchnad sengl telathrebu gryfach. Edrychaf ymlaen at gefnogaeth ASEau ar hyn yn ystod yr wythnosau nesaf. "

hysbyseb

Cefndir

Cyflwynodd y Comisiwn Gynllun Gweithredu e-Iechyd 2014-2020 mewn ymateb i'r Cais 2009 gan aelod-wladwriaethau. I baratoi'r cynllun newydd, cynhaliodd y Comisiwn a ymgynghoriad cyhoeddus yn 2011. Mae'r Agenda Ddigidol i Ewrop yn cynnwys tri cham penodol ar e-Iechyd gyda'r nod o ddefnyddio telefeddygaeth yn eang, mynediad cleifion at eu data iechyd a rhyngweithredu.

Er gwaethaf yr argyfwng economaidd, tyfodd y farchnad telefeddygaeth fyd-eang o $ 9.8 biliwn yn 2010 i $ 11.6bn yn 2011, tra bod y farchnad Iechyd Byd-eang ar fin tyfu i € 17.5bn y flwyddyn erbyn 2017. Mae rhai o lywodraethau’r UE yn gwario hyd at 15% o’u cyllidebau ar ofal iechyd.

hysbyseb

Ym mis Medi 2013, cyflwynodd y comisiwn becyn deddfwriaethol ar gyfer "Cyfandir Cysylltiedig: Adeiladu Marchnad Sengl Telathrebu" i adeiladu cyfandir cysylltiedig, cystadleuol a galluogi swyddi a diwydiannau digidol cynaliadwy (IP / 13 / 828 a MEMO / 13 / 779). Yn benodol, nod y pecyn yw cryfhau'r sector telathrebu a meithrin buddsoddiad gan y sector cyhoeddus a phreifat mewn rhyngrwyd band eang cyflym "

Mwy o wybodaeth

Cynllun Gweithredu e-Iechyd a dogfen Gweithio Staff, Papur Gwaith Staff ar delefeddygaeth:

Polisi'r UE ar e-Iechyd

@EU_eHealth, #eIechyd

IP / 13 / 828 MEMO ar y Cyfandir Cysylltiedig

gynnig y Comisiwn ar reoliad Cyfandir Cysylltiedig

Gwefan ar Gyfandir Cysylltiedig: marchnad telathrebu sengl ar gyfer twf a swyddi

Hashtag: #ConnectedContinent

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Addysg: Y Comisiwn yn lansio grŵp arbenigol i ddatblygu canllawiau moesegol ar ddeallusrwydd artiffisial a data ar gyfer addysgwyr

cyhoeddwyd

on

Ar 8 Gorffennaf, cynhaliodd y Comisiwn gyfarfod cyntaf y grŵp arbenigol ar Ddeallusrwydd Artiffisial (AI) a data mewn addysg a hyfforddiant. Mae'r grŵp arbenigol yn rhan o'r Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol (2021-2027), a fydd yn hyrwyddo dealltwriaeth ymhellach o'r defnydd o dechnolegau sy'n dod i'r amlwg ac yn codi ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a'r risgiau o ddefnyddio AI a data mewn addysg a hyfforddiant. Bydd y 25 arbenigwr, a ddewisir trwy alwad agored, i baratoi canllawiau moesegol ar AI a data sy'n targedu'r sector addysg a hyfforddiant yn benodol. Gan gydnabod potensial a risgiau technolegau a data AI, bydd y grŵp yn mynd i'r afael â heriau sy'n ymwneud â pheidio â gwahaniaethu yn ogystal â phryderon moesegol, diogelwch a phreifatrwydd.

Bydd hefyd yn mynd i'r afael â'r angen dybryd i addysgwyr a myfyrwyr feddu ar ddealltwriaeth sylfaenol o AI a defnyddio data i ymgysylltu'n gadarnhaol, yn feirniadol ac yn foesegol â'r dechnoleg hon. Dywedodd Mariya Gabriel, Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid: “Mae deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg dysgu yn dechnolegau sy’n newid gemau. Maent yn chwyldroi'r ffordd y mae myfyrwyr yn dysgu. Ar yr un pryd, mae llawer o addysgwyr, rhieni a myfyrwyr yn poeni'n ddealladwy pwy sy'n casglu, rheoli, a dehongli'r data a gynhyrchir amdanynt. Dyma lle mae ein grŵp arbenigol newydd yn dod i mewn: bydd eu gwaith yn allweddol i baratoi canllawiau moesegol ymarferol ar gyfer addysgwyr, gan fynd i'r afael â thueddiadau wrth wneud penderfyniadau, er enghraifft.

"Roedd y cyfarfod yn gam pwysig tuag at weithredu ein Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol - gyda'n gilydd byddwn yn sicrhau bod AI yn diwallu anghenion addysgol go iawn ac yn cael ei ddefnyddio'n ddiogel ac yn foesegol gan ddysgwyr ac addysgwyr ledled Ewrop."

hysbyseb

Y cyfarfod oedd y cyntaf o bedwar i gael ei gynnal dros y 12 mis nesaf. Ynghyd â'r canllawiau, a gyflwynir ym mis Medi 2022, bydd rhaglen hyfforddi ar gyfer ymchwilwyr a myfyrwyr ar agweddau moesegol AI, ac maent yn cynnwys targed o 45% o gyfranogiad menywod mewn gweithgareddau. Bydd y grŵp hefyd yn sicrhau bod y canllawiau'n ystyried Ebrill 2021 y Comisiwn cynnig ar gyfer fframwaith cyfreithiol AI a Chynllun Cydlynol newydd gydag aelod-wladwriaethau. Mae gwybodaeth am lansiad a rhaglen waith y grŵp arbenigol ar gael ar-lein, mae mwy o wybodaeth am AI ac addysg ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd