Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd: 17 2014 Chwefror

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

consilium_16351_41719_30597_67.40559387207031_thumb_169_1371816920_1371816926_480_270_80_c1Bydd cyfarfod y Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd ym mis Chwefror 2014 yn cael ei gynnal ym Mrwsel ar 17 Chwefror. Cynrychiolir y Comisiwn gan y Comisiynydd Iechyd Tonio Borg a'r Comisiynydd Datblygu Gwledig Dacian Cioloş. Gellir dilyn y dadleuon cyhoeddus a'r gynhadledd i'r wasg ffrydio fideo. 

Amaethyddiaeth

Mewn dadl gyhoeddus, bydd y Comisiwn yn cyflwyno ei gynnig diweddar ar gyfer cynllun bwyd ysgol sengl (gweler IP / 14 / 94 a MEMO / 14 / 69), ac yna ymatebion cychwynnol yr Aelod-wladwriaethau. Mae'r Comisiwn yn cynnig cyfuno ac atgyfnerthu dau gynllun ysgol sydd ar wahân ar hyn o bryd - y Cynllun Ffrwythau Ysgolion a'r Cynllun Llaeth Ysgol - o dan fframwaith ar y cyd. Mewn cyd-destun o leihad yn y defnydd o blant am ffrwythau a llaeth, y nod yw mynd i'r afael â maeth gwael yn fwy effeithiol, atgyfnerthu elfennau addysgol y rhaglenni a chyfrannu at ymladd yn erbyn gordewdra.

hysbyseb

Mae cynnig y Comisiwn yn rhoi mwy o ffocws ar fesurau addysgol i wella ymwybyddiaeth plant o arferion bwyta'n iach, yr ystod o gynnyrch fferm sydd ar gael, yn ogystal â materion cynaliadwyedd, amgylcheddol a gwastraff bwyd. Mae'r Comisiwn yn cynnig dod â'r ddau gynllun o dan fframwaith cyfreithiol ac ariannol ar y cyd, gan wella a symleiddio'r gofynion gweinyddol i leihau baich rheoli a sefydliadol awdurdodau cenedlaethol, ysgolion a chyflenwyr a gwneud y cynllun yn fwy effeithlon.

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn cyflwyno ei gynnig diweddar ar hyrwyddo cynhyrchion amaethyddol (gweler IP / 13 / 1139 a MEMO / 13 / 1032), ac yna ymatebion aelod-wladwriaethau mewn sesiwn gyhoeddus. Nod y diwygiad arfaethedig o'r polisi gwybodaeth a hyrwyddo ar gyfer cynhyrchion amaethyddol a bwyd Ewropeaidd yw helpu gweithwyr proffesiynol y sector i dorri i mewn i farchnadoedd rhyngwladol a gwneud defnyddwyr yn fwy ymwybodol o'r ymdrechion a wneir gan ffermwyr Ewropeaidd i ddarparu cynhyrchion o safon, yn seiliedig ar strategaeth wirioneddol a sefydlwyd yn Ewrop. lefel.

Mae'r Comisiwn yn cynnig cynyddu'r cymorth a ddyrennir i fentrau gwybodaeth a hyrwyddo yn sylweddol, i gryfhau cystadleurwydd amaethyddiaeth Ewropeaidd, o € 61 miliwn yng nghyllideb 2013 i € 200m yn 2020. Nodwedd bwysig arall o'r cynnig yw sefydlu Ewropeaidd. asiantaeth weithredol yn cefnogi agor marchnadoedd newydd.

hysbyseb

Ar ôl cyflwyno ei rhaglen waith Llywyddiaeth am chwe mis cyntaf 2014, bydd Llywyddiaeth Gwlad Groeg yn cadeirio dadl bolisi ar y sector llaeth, yn dilyn i fyny ar y gynhadledd ar 'Sector llaeth yr UE: Datblygu y tu hwnt i 2015' a gynhaliwyd ym Mrwsel ar 24 Medi 2013. Bydd trafodaethau'n cyfleu tua thri chwestiwn Llywyddiaeth ar (1) yr heriau y mae'r sector llaeth yn debygol o'u hwynebu yn y tymor byr / canolig a hir, ( 2) a yw'r darpariaethau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) newydd yn ddigonol i atal argyfyngau difrifol yn y farchnad neu'r risg o argyfyngau difrifol yn y farchnad yn y dyfodol ac a ydynt yn amddiffyn yn ddigonol yr holl chwaraewyr a segmentau yn y farchnad laeth a (3) yr offer newydd sy'n efallai y bydd angen cyflwyno os ystyrir nad yw hynny'n wir.

Amaethyddiaeth

  • Yn dilyn ceisiadau gan sawl aelod-wladwriaeth, bydd y Comisiynydd Cioloș yn diweddaru Gweinidogion ar gyflwr chwarae'r Deddfau Dirprwyedig sy'n gysylltiedig â gweithredu diwygio'r PAC.
  • Bydd y Comisiwn yn briffio cyfranogwyr ar y Bartneriaeth Gweithredu Arloesi ar gyfer Cynhyrchedd a Chynaliadwyedd Amaethyddiaeth.
  • Bydd Llywyddiaeth Lithwania sy’n gadael yn cyflwyno casgliadau 34ain Cynhadledd Cyfarwyddwyr Asiantaethau Talu’r UE a gynhaliwyd yn Vilnius ar 23-25 ​​Hydref 2013.
  • Bydd dirprwyaeth yr Iseldiroedd yn briffio dirprwyaethau ar ganlyniad y Drydedd Gynhadledd Fyd-eang ar Amaethyddiaeth, Diogelwch Bwyd a Newid Hinsawdd a gynhaliwyd yn Johannesburg, ar 3-5 Rhagfyr 2013.
  • Bydd dirprwyaeth Slofenia yn rhoi gwybod i'r Cyngor am ganlyniadau storm iâ ac eirlaw trwm a darodd Slofenia yn ddiweddar.

Iechyd

Cyfyngiadau mewnforio cig moch Rwseg

Mae dirprwyaethau Lithwania a Gwlad Pwyl wedi codi mater gwaharddiad Rwseg ar fewnforion cig moch o’r UE gyfan yn dilyn 2 achos o Dwymyn Moch Affrica yn Lithwania. Bydd y Comisiynydd Borg yn diweddaru Gweinidogion ar y cysylltiadau parhaus ag awdurdodau Rwseg a bydd y Comisiynydd Cioloș yn mynd i’r afael â materion yn ymwneud â’r effaith ar farchnad yr UE.

Mae'r Comisiynydd Borg wedi amlinellu o'r blaen sut y cymerodd Lithwania fesurau i gyfyngu ar ledaeniad y clefyd ar unwaith, yn unol â safonau'r UE a rhyngwladol, ac mae wedi tanlinellu bod gwaharddiad de facto Rwsiaidd ar foch a chig moch o'r UE gyfan yn anghyfiawn ac anghymesur.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd