Cysylltu â ni

E-Iechyd

Cymryd camau tuag at driniaeth claf-ganolog

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

eapm_logo_final_FullColourGan Tony Mallett

Mae meddygaeth wedi'i bersonoli (PM) yn dechrau gyda chi a fi. Mae'n ymwneud â grymuso'r claf a rhoi'r driniaeth gywir i'r un iawn ar yr amser iawn. Yn swnio'n syml? Wel, nid yw, am amryw resymau, ond mae'r cysyniad eisoes yn dechrau chwyldroi meddygaeth a'r ffordd y mae triniaeth yn cael ei darparu.


Ychydig o gefndir: Yn ymarferol, yn hytrach na chael triniaeth unigryw i bob unigolyn, caiff cleifion eu rhannu'n grwpiau yn seiliedig ar eu cyfansoddiad moleciwlaidd, trwy ddefnyddio biofarcwyr. Mae'r rhain yn nodweddion y gellir eu defnyddio fel dangosyddion i fesur, er enghraifft, ymatebion ffarmacolegol i driniaeth benodol.

hysbyseb

Felly, er y gallech chi a minnau gael yr un clefyd per se, gall ein colur moleciwlaidd olygu bod un ohonom yn ymateb i driniaeth benodol, tra na fydd yr un driniaeth yn gweithio i'r llall.

Trwy haeniad o'r fath daw'n bosibl creu model meddygol gan ddefnyddio proffilio moleciwlaidd i deilwra'r strategaeth therapiwtig iawn ar gyfer y person iawn ar yr adeg iawn. Gall hefyd amlygu rhagdueddiad i glefyd yn ogystal â chaniatáu ataliad amserol. Holl bethau da.

Hyrwyddo'r chwyldro hwn yw'r Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM), sy'n dwyn ynghyd arbenigwyr gofal iechyd, deddfwyr ac eiriolwyr cleifion sy'n ymwneud â chlefydau cronig mawr. Y nod yw gwella gofal cleifion trwy gyflymu'r broses o ddatblygu, darparu a derbyn PM a diagnosteg.

hysbyseb

Er mai dim ond ers dwy flynedd, mae EAPM eisoes wedi casglu cefnogaeth gan ASEau trawsbleidiol a nifer o ffigurau allweddol yn yr arena iechyd, gan gynnwys y cyn Gomisiynydd Iechyd Ewropeaidd, David Byrne.

Mae cymysgedd ei aelodau yn darparu arbenigedd gwyddonol, clinigol, gofalu a hyfforddi helaeth mewn PM a diagnosteg, ar draws grwpiau cleifion, academia, gweithwyr iechyd proffesiynol a diwydiant. Mae gan adrannau perthnasol y Comisiwn statws sylwedydd, fel y mae gan yr Asiantaeth Meddyginiaethau Ewropeaidd, felly mae mewn gwirionedd ar flaen y gad yn y dull hwn o ddatblygu gofal iechyd sy'n datblygu'n gyflym.

Mae'n amlwg bod gan PM fuddion uchel iawn i gleifion, clinigwyr a systemau gofal iechyd fel ei gilydd. Ac mae hyn eisoes wedi'i gydnabod gan y Comisiwn, a nododd: "Gydag ymddangosiad technolegau newydd ... mae meddygaeth wedi'i phersonoli bellach ar y gorwel. Yn y tymor hir, efallai y bydd meddygon yn gallu defnyddio gwybodaeth enetig i bennu'r meddyginiaethau cywir, yn y dos ac amser cywir. Mae'r maes hwn eisoes yn effeithio ar strategaethau busnes cwmnïau, dyluniad treialon clinigol a'r ffordd y mae meddyginiaethau'n cael eu rhagnodi. "

Ac nid geiriau yn unig yw'r rhain, gan fod PM yn cael ei ystyried mewn mentrau deddfwriaethol yr UE, gan gynnwys y rheolau ar ddyfeisiau meddygol a threialon clinigol, a'r gyfundrefn ffarmacofal-ofal newydd.

Er mwyn helpu i wthio'r agenda ymhellach, mae EAPM yr wythnos hon (19 Chwefror) yn lansio ei ymgyrch STEP yn sedd Brwsel Senedd Ewrop. Mae STEP yn sefyll am Driniaeth Arbenigol ar gyfer Cleifion Ewrop ac mae'n anelu at amlygu, i ASEau cyfredol a phosibl, y posibiliadau sy'n gysylltiedig â PM a'r manteision i'w hetholwyr (dyna chi a fi), yn y cyfnod cyn etholiadau Ewrop eleni. Gallwch ddarllen amdano yma.

Yn y bôn, mae'n amlinellu pum CAM tuag at Ewrop iachach drwy anelu at sicrhau ansawdd bywyd cleifion drwy PM. Y nodau yw sicrhau amgylchedd rheoleiddio sy'n caniatáu mynediad cynnar i gleifion at PM newydd ac effeithlon; cynyddu ymchwil a datblygu ar gyfer PM, tra'n cydnabod ei werth; gwella addysg a hyfforddiant gweithwyr proffesiynol gofal iechyd; cefnogi dulliau newydd o ad-dalu ac asesu HTA, sy'n ofynnol ar gyfer mynediad cleifion i PM, a; cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o PM.

Mae'r rhai sy'n ymwneud â'r maes yn argyhoeddedig y bydd cyflawni'r nodau hyn yn gwella ansawdd bywyd cleifion ledled Ewrop.

Ond gadewch i ni fod yn glir - mae heriau gwirioneddol i'w hwynebu a rhwystrau i'w goresgyn. Mae cost, fel erioed, yn fater enfawr. Yn yr un modd â mynediad cleifion i dreialon clinigol (neu'r diffyg cyfredol). Mae addysg cleifion a chlinigwyr yn her arall, yn ogystal â'r ddadl ynghylch defnyddio data. Mae cydweithio rhwng rhanddeiliaid eto yn un arall… mae'r rhestr yn mynd yn ei blaen.

O leiaf o ran addysg, mae'r arbenigwyr yn glir. "Mae'n amhosibl grymuso cleifion oni bai eu bod yn gallu deall y wybodaeth sy'n cael ei rhoi iddyn nhw. Mae angen iddi fod yn syml ac yn effeithiol," meddai Ian Banks, Cadeirydd Gweithgor Cleifion ECCO. Gohebydd UE. Cafodd ei gefnogi gan gadeirydd Gweithgor Ymchwil EAPM, yr Athro Ulrik Ringborg, a gytunodd fod trosglwyddo gwybodaeth yn allweddol i gyfranogiad cleifion yn eu triniaeth eu hunain.

Ond mae'n ymddangos bod yn rhaid i bolisïau iechyd Ewrop newid hefyd, gyda rhanddeiliaid sydd weithiau'n anfodlon yn gorfod gweithredu ar y cyd, ac yn gyflym.

"Er efallai na fydd Parti Te yn Ewrop, rydym yn sicr yn teimlo'r angen am newid, 'meddai'r Athro Louis Denis, cyfarwyddwr y Ganolfan Oncoleg Antwerp, gan ychwanegu:" Rhaid i'n system o bolisïau iechyd newid, ond mae nifer o randdeiliaid peidiwch â theimlo fel newid. "

Galwodd yr Athro Denis hefyd am gydweithrediad Ewropeaidd mwy a gwell mewn ymchwil sylfaenol a chafodd gefnogaeth cyfarwyddwr y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil a Thrin Canser (EORTC), Denis Lacombe, a ddywedodd wrth y wefan hon: “Dylai'r holl randdeiliaid adael eu parth cysur. Rydym yn anelu at fathau newydd o ymchwil glinigol ar gyfer meddygaeth wedi'i phersonoli ac mae angen i bob un ohonom - hynny yw pharma, y ​​byd academaidd, talwyr, rheoleiddwyr - symud ymlaen at fath newydd o gydweithredu. "

Ychwanegodd Lacombe: "Mae cleifion yn aros am welliant therapiwtig ac yn gofyn i ni - er bod gennym ni dechnolegau da ydyn ni wir yn dod â'r cyffuriau newydd gorau iddyn nhw? Ac os ydyn ni'n edrych yn galed yn y drych y gwir yw nad ydyn ni'n defnyddio technoleg yn optimaidd. Mae yna anghenion. i fod yn fwy o gydweithredu, modelau newydd ... ac mae hynny'n golygu bod yn rhaid i ni feddwl y tu allan i'r bocs. "

Wrth gymryd y thema, dywedodd yr Athro Per-Anders Abrahamsson o Gymdeithas Wroleg Ewrop (EAU): 'Mae angen i'r proffesiwn meddygol drawsnewid yr hyn sy'n digwydd yn y labordai, yr holl ffordd i'r meddygon ac yna, yn y diwedd, i ein cleifion.

"Mae'n rhaid i ni weithio gydag arbenigwyr eraill er mwyn gwneud gwahaniaeth. Mae angen i ni feddwl, astudio, ymchwilio, darganfod, gwerthuso, addysgu, dysgu a chymeradwyo. Dyna ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol - dyfodol sydd eisoes yma. "

Mae un o'i gydweithwyr EAU, Didier Jacqmin, yn athro wroleg wedi'i leoli yn ninas Senedd Ewrop Strasbourg, Ffrainc. Mae'n cydnabod bod dwy her fawr gyda PM yn golygu cael cleifion i dreialon clinigol a chost cynhyrchu cyffuriau sy'n gweithio i is-grwpiau. Unwaith y bydd proffiliau genetig wedi cael eu dewis, mae'r treialon a ddelir wedyn yn llai. Mae cael cleifion i gymryd rhan eisoes yn broblem gyda threialon mwy.

"Mae ofn treialon ymhlith rhai cleifion," meddai Didier, "a hefyd diffyg ymwybyddiaeth eu bod yn digwydd. Mae angen i ni gael cleifion i chwarae mwy o ran, yn fwy gwybodus, a hysbysebu'r treialon hyn i'r cyhoedd. Hyd yn oed llawer nid yw meddygon teulu yn gwybod bod treialon yn parhau. "

Ar y pwnc hwnnw, mae Mary Baker, MBE, sy'n llywydd y European Brain Council, yn tynnu sylw at fater pellach: 'Yn aml, nid yw cleifion eisiau trosglwyddo gwybodaeth bersonol sensitif sy'n hanfodol ar gyfer ymchwil. Mae angen i ni allu cyfathrebu â chleifion i esbonio'r manteision. Mae angen cael dadl yn y gymdeithas ac mae hynny'n ddiffygiol ar hyn o bryd.

"Serch hynny," ychwanegodd, "mae gobaith aruthrol yn hongian ar feddyginiaeth wedi'i phersonoli."

Y rhifyn nesaf yw cael cyffur sy'n gweithio i is-grŵp ar y farchnad. Meddai Jacqmin: "Mae'n anodd i gwmnïau oherwydd ei fod yn gostus o ran R a D. Un ffordd o feddalu'r ergyd yw rhoi detholusrwydd hirach i'r cwmnïau fferyllfa gyda chynnyrch newydd wedi'i dargedu at is-grwpiau er mwyn caniatáu iddynt gael eu harian yn ôl. . "

Ac ychwanegodd Baker: "Mae costau datblygu yn cynyddu. Mae ymdrech yn uchel ar gyfer yr hyn sydd, yn ôl ei ddiffiniad, yn farchnad lai. Yn y bôn, o ran PM, mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd newydd o wneud iddi weithio."

Ond nid dim ond strwythur newydd i gael y cyffuriau i'r farchnad sydd eu hangen. Pa mor barod yw systemau gofal iechyd unigol ar gyfer ffrwydrad PM?

"Ar y cyfan mae yna ddiffyg meddwl ymlaen llaw a gweledigaeth hirdymor, yn sicr mewn rhai aelod-wladwriaethau. Mae'r GIG, er enghraifft, yn wych am ymarferion tân ond dim da am ymarferion DNA," mynnodd Baker. "Rhaid i seilwaith, cyfathrebu, gwybodaeth ac economaidd-gymdeithasol fod yn sail i wyddoniaeth."

Cytunodd Dagmar Roth-Berhendt fod gan aelod-wladwriaethau waith i'w wneud. Mae hi wedi bod yn ASE ers 1989 ac, ymhlith dyletswyddau a diddordebau eraill, mae wedi bod yn flaenllaw ar Bwyllgor yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd a Diogelwch Bwyd y sefydliad, o'r enw ENVI.

Yn ddiweddar iawn mae wedi bod yn rhan o'r ddadl ynghylch dyfeisiau meddygol diagnostig in vitro - darn pwysig o ddeddfwriaeth ym maes PM.

"Mae meddygaeth wedi'i phersonoli yn sicr yn obaith mawr i lawer o bobl ac yn yr ymdrechion i ddod o hyd i iachâd ar gyfer afiechydon yn y dyfodol," meddai. "Ond hoffwn i weld dull cyffredinol ar draws aelod-wladwriaethau i wneud pethau'n debyg.

"A pho hiraf yr wyf yn edrych, y lleiaf hyderus ydw i fod y claf mewn gwirionedd yn y ganolfan lle y dylai fod. Mae hynny'n sicr angen newid."

Mae'r rhain yn faterion pwysig ond mae un mawr arall y mae llawer yn y rheng flaen yn mynd i'r afael ag ef: mae PM hefyd yn cynnwys gweithio'n galed ar ryngweithio â chleifion, eu haddysgu ac, yn hollbwysig, gwrando arnynt.

Meddai Jacqmin: "Mae'n ymwneud nid yn unig â deall a defnyddio'r wyddoniaeth. Mae PM hefyd yn ymwneud ag addasu i'r claf o'ch blaen. Efallai bod ganddo ef neu hi sawl opsiwn - fel gwyliadwriaeth, llawfeddygaeth, radiotherapi etcetera - ac mae'n rhaid i ni gymryd rhan rhoi cyfrif am ddewisiadau'r claf.

"Nid ydym yn lle'r claf ac nid ydym yn gwybod ei ffordd o fyw, amgylchiadau'r teulu ac ati. Mae'n bwysig gwrando ac rydym bob amser yn eu hanfon adref gyda digon o gyngor a gwybodaeth ysgrifenedig a fydd yn eu helpu i wneud y dewis cywir ar gyfer eu amgylchiadau unigryw. '

"Y gwir yw," mynnodd Jacqmin "fod claf hyddysg yn hapusach a bod ganddo ansawdd bywyd gwell." Sydd bron iawn lle daethon ni i mewn.

Felly, mae'n ymddangos fel petai PM yn dal i fod â ffordd bell i fynd. Ond os gellir dod o hyd i atebion - a hwythau - bydd yr ymagwedd chwyldroadol hon yn cael effaith enfawr ar sut y caiff cleifion eu trin (ym mhob agwedd o'r gair) yn y dyfodol agos a thu hwnt. A gall hynny arwain at Ewrop iachach yn unig.

Tony Mallett yn newyddiadurwr llawrydd ym Mrwsel. [e-bost wedi'i warchod]

E-Iechyd

Mae'r Comisiwn yn ei gwneud yn haws i ddinasyddion gael mynediad i #HealthData yn ddiogel ar draws ffiniau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno a Argymhelliad ar gyfer creu system ddiogel a fydd yn galluogi dinasyddion i gael mynediad i'w ffeiliau iechyd electronig ar draws yr aelod-wladwriaethau. Mae aelod-wladwriaethau eisoes wedi dechrau gwneud rhai rhannau o gofnodion iechyd electronig yn hygyrch ac yn gyfnewidiol ar draws ffiniau.

Ers 21 Ionawr 2019, gall dinasyddion y Ffindir brynu meddyginiaethau gan ddefnyddio eu eGofnodion yn Estonia a Lwcsembwrg bydd meddygon yn gallu cael gafael ar grynodebau cleifion cleifion Tsiec yn fuan.

Mae'r argymhellion yn cynnig bod aelod-wladwriaethau yn ymestyn y gwaith hwn i dri maes newydd yn y cofnod iechyd, sef profion labordy, adroddiadau rhyddhau meddygol a delweddau ac adroddiadau delweddu. Yn gyfochrog, mae'r fenter yn paratoi'r ffordd i ddatblygu'r manylebau technegol i gyfnewid cofnodion iechyd ym mhob achos. Am fwy o wybodaeth gweler hyn Datganiad i'r wasg a Cwestiynau ac Atebion.

hysbyseb

Parhau Darllen

E-Iechyd

#EUAuditors i archwilio gofal #health trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Mae Llys Archwilwyr Ewrop yn cynnal archwiliad o drefniadau gofal iechyd trawsffiniol yn yr UE. Bydd yr archwilwyr yn archwilio monitro a chymorth y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer rhoi deddfwriaeth yr UE ar fynediad gofal iechyd trawsffiniol i rym, y canlyniadau a gyflawnwyd hyd yma i gleifion, ac effeithiolrwydd fframwaith cyllido'r UE a'r camau a ariennir. Bydd yr archwiliad hefyd yn cwmpasu'r sector eHealth, lle mae technoleg gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio i wella darpariaeth gofal iechyd ac iechyd dinasyddion. Heddiw, cyhoeddodd yr archwilwyr Papur Cefndir ar system gofal iechyd drawsffiniol yr UE fel ffynhonnell wybodaeth i'r rhai sydd â diddordeb yn y pwnc.

Nod pwysig polisi iechyd yr UE yw sicrhau hawliau cleifion i gael mynediad at ofal iechyd diogel ac o ansawdd uchel - gan gynnwys ar draws ffiniau cenedlaethol yn yr UE - a'u hawl i gael eu had-dalu am ofal iechyd o'r fath. Mae hefyd yn un o egwyddorion y farchnad fewnol.

"Er bod y rhan fwyaf o gleifion yn yr UE yn cael eu gofal iechyd yn eu gwlad eu hunain, mewn rhai sefyllfaoedd gallai'r gofal mwyaf hygyrch neu briodol fod ar gael mewn aelod-wladwriaeth arall," meddai Janusz Wojciechowski, aelod Llys Archwilwyr Ewrop sy'n gyfrifol am yr archwiliad. "Mae hyn yn codi cwestiynau cymhleth i gleifion, systemau iechyd a gweithwyr iechyd proffesiynol."

hysbyseb

Mae systemau gofal iechyd yn Ewrop o dan bwysau oherwydd poblogaeth sy'n heneiddio a chyfyngiadau cyllidebol cynyddol yn y degawd diwethaf. Yn 2016, roedd pobl 65 neu drosodd yn cyfrif am 19.2% o boblogaeth yr UE, cynnydd o 2.4% o'i gymharu â 10 o flynyddoedd yn gynharach. O ystyried y newidiadau demograffig hyn, rhagwelir y bydd y gyfran hon yn cynyddu ymhellach yn y blynyddoedd i ddod, gan waethygu anghydraddoldebau iechyd ar draws yr UE.

Bydd yr archwiliad yn cynnwys ymweliadau â Denmarc, Sweden, yr Iseldiroedd, yr Eidal a Lithwania. Disgwylir i'r adroddiad gael ei gyhoeddi yn ystod hanner cyntaf 2019.

Daw arian yr UE ar gyfer gofal iechyd trawsffiniol yn bennaf o'r ail Raglen Iechyd (2008-2013) a thrydydd (2014-2020), sy'n cynrychioli gwariant cyfartalog o € 64 miliwn y flwyddyn ar faterion sy'n ymwneud ag iechyd. Mae'r Rhaglen Iechyd yn cefnogi "y camau sy'n ofynnol gan neu sy'n cyfrannu at weithredu deddfwriaeth Undeb ym maes gofal iechyd trawsffiniol". Mae'r mathau o gamau a gyd-ariennir yn cynnwys prosiectau cydweithredu ar lefel yr UE, gweithredu a gyflawnir ar y cyd gan awdurdodau iechyd yr aelod-wladwriaeth, camau sy'n ymwneud â gweithrediad cyrff anllywodraethol a chydweithrediad â sefydliadau rhyngwladol.

hysbyseb

Cyhoeddwyd adroddiad blaenorol Llys Archwilwyr Ewrop yn y maes hwn, adroddiad arbennig 28/2016, 'Delio â bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd yn yr UE: camau pwysig a gymerwyd ond mae angen gwneud mwy', ym mis Rhagfyr 2016.

Pwrpas y datganiad hwn i'r wasg yw cyfleu prif negeseuon papur cefndir Llys Archwilwyr Ewrop. Mae'r papur llawn ar gael yma.

Parhau Darllen

E-Iechyd

Arloesi mewn meddygaeth a gofal iechyd personol

cyhoeddwyd

on

Mae arloesedd mewn meddygaeth bersonol a gofal iechyd yn ei chyfanrwydd yma ymhlith ni ac mae'n symud yn gyflym, yn ysgrifennu cyfarwyddwr gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol Denis Horgan.

Ond mae'n rhaid i bolisi, rheolau a rheoliadau gadw i fyny os ydym am fanteisio i'r eithaf ar y datblygiadau mawr, gwneud y gorau o'r defnydd o Big Data a dod â meddyginiaethau newydd i farchnata'n gyflymach.

hysbyseb

Mae Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM), sydd wedi'i leoli ym Mrwsel, wedi gweithio'n barhaus i ddod â rhanddeiliaid ynghyd i ddod o hyd i ffordd drwy'r labyrinth deddfwriaethol sy'n ymwneud â llawer o faterion sy'n effeithio ar feddyginiaeth bersonol.

Mae Ewrop wedi bod yn araf wrth ystyried technolegau newydd ac, ymhlith pethau eraill, mae angen clir i gontractau cymdeithasol a pherthnasau newydd gael eu datblygu i hwyluso cydweithredu a chodi twll mawr yn meddwl 'silo'. Yn y cyfamser, mae'n rhaid i ddeddfwriaeth, rheoleiddio (yn ogystal â safonau y cytunwyd arnynt) barhau i fyny.

Mae "Stable" i gyd yn dda iawn, fel Theresa May, am un, yn dal i ddweud wrthym. Ond nid dyna'r cyfan i gyd a phryd y mae technoleg yn symud mor gyflym. Mewn gwirionedd, gall arwain at ostyngiad graddol yn ein gallu i aros i gyflymdra â datblygiadau newydd cyffrous.

hysbyseb

Mae "arloesi aflonyddgar" yn chwarae ei ran yn y byd modern ac mae arnom angen rhywfaint ohono ymhlith cyrff deddfwriaethol cyn i'r rheolau gael eu gadael gan y realiti.

Mae nodyn ar arloesi aflonyddol yn gweld y darlun ehangach: nid mor bell yn ôl, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd (a'i Banel Arbenigol annibynnol ar ffyrdd effeithiol o fuddsoddi mewn iechyd) ymgynghoriad cyhoeddus ar farn ragarweiniol, a oedd yn archwilio "goblygiadau arloesi aflonyddgar ar gyfer iechyd a gofal iechyd yn Ewrop ".

Roedd yn disgrifio arloesi aflonyddgar fel "math o arloesi sy'n creu rhwydweithiau a chwaraewyr newydd sy'n tueddu i ddisodli strwythurau a actorion presennol. Mae'n gyfystyr â newid syml yn y sefydliad gofal iechyd ". Bingo.

Ychwanegodd dogfen y Comisiwn bod arloesi aflonyddgar fel cysyniad gofal iechyd wedi'i ddatblygu yn yr Unol Daleithiau ac yn edrych i weld sut y gellir cymhwyso'r cysyniad yng nghyd-destun Ewrop.

Iawn, hyd yn hyn mor dda. Dylai'r uchod, yn ddamcaniaethol, alluogi Aelod-wladwriaethau'r UE i ddatblygu neu gryfhau strategaethau cyfathrebu iechyd y cyhoedd, cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o ran manteision a risgiau meddygaeth bersonol, yn ogystal â rôl a hawliau dinasyddion, a chefnogi mynediad priodol i ddulliau diagnostig arloesol a triniaeth wedi'i dargedu'n well.

Yn anffodus, er gwaethaf yr holl wyddoniaeth newydd, arloesol a gwell o ran TGCh a'r gallu i gasglu, storio a lledaenu Data Mawr, nid ydym yn manteisio i'r eithaf ar roi triniaeth gywir i'r claf cywir ar yr adeg iawn.

Un rheswm allweddol dros hyn yw bod llawer o ddeddfwriaeth yn ffordd y tu ôl i'r amseroedd ac, hyd nes y bydd yn cyflymu, bydd yn parhau i gyfyngu ar arloesedd.

Ni fyddwn yn gweld y canlyniadau ar unwaith, ond os na fyddwn yn gweithredu nawr, fel y ysgrifennodd Janan Ganesh yr wythnos hon yn y Times Ariannol (er gwaethaf canlyniadau diweddarach Brexit): "Y doll a dalwyd mewn degawdau, nid eiliadau, sy'n addo'r gwaethaf."

Ar nodyn mwy cadarnhaol, ychwanegodd fod: "Fel cyfarwyddwr perfformiad Beicio Prydain, roedd David Brailsford wedi priodoli ei lwyddiant i 'gyfuno enillion ymylol'."

Fesul ychydig, mae angen i ni newid. Mae angen newid meddwl mewn termau rheoliadol a deddfwriaethol, er mwyn ein cael yn araf ond yn gyson i'r man y mae angen i ni fod.

Un datblygiad diweddar da, wrth gwrs, yw'r Rheoliad Treialon Clinigol, sy'n ceisio troi modelau treial nad ydynt wedi'u hamlygu i'r rhai sy'n addas at yr amgylchedd iechyd sy'n symud yn gyflym heddiw.

Fe'i cynlluniwyd i leihau'r tâp coch yn sylweddol a symleiddio'r broses 'fainc-i-gwely' mewn llawer o achosion o gyffuriau a thriniaethau arloesol, (er bod hyn fel rheol yn berthnasol pan fydd y cynnyrch meddygol dan sylw yn cael llai o risg).

Mae hyn i gyd yn dda, ac, ar draws y maes, bydd rheoliadau yn ffocws allweddol yng Nghyngres Belfast EAPM ym mis Tachwedd, a bydd yn canolbwyntio ar arloesi, pwysigrwydd ymchwil, gwerthusiadau yn seiliedig ar risg, cyfranogiad rhanddeiliaid ac addysg barhaus gweithwyr gofal iechyd proffesiynol mewn meysydd sy'n symud yn gyflym.

Cynhelir y digwyddiad mewn partneriaeth â Phrifysgol y Queen's Belfast ac Ymweld â Belfast, ac mae ganddi 'Personalizing Your Health: A Global Imperative!' a bydd yn digwydd o 27-30 Tachwedd.

Mae Cofrestriad Adar Cynnar y Gyngres wedi'i ymestyn i 22 Medi, gan ganiatáu i'r rhai sy'n mynychu arbed hyd at 20% ar ffioedd cofrestru. (Mae dolen ar gael ar ddiwedd yr erthygl hon.) Yn y cyfamser, mae mwyafrif y siaradwyr bellach wedi eu cadarnhau ac mae'r Gynghrair hyd yma wedi derbyn mwy na chrynodebau 200.

Y Gyngres fydd y 'lle i fynd' i arweinwyr meddwl ym maes meddygaeth bersonol a

bydd sesiynau'n rhyngweithiol iawn gan fod EAPM eisiau gweld cymaint o gyfranogiad â phosibl o'r llawr yn ystod y digwyddiad.

Bydd y digwyddiad arloesol, sydd i'w gynnal yn lleoliad Glannau Belfast, yn darparu'r lle mwyaf hyd yma i ganiatáu cyfarfod o'r fath o feddyliau ac arbenigedd. Yn ei hanfod, mae EAPM yn adeiladu siop un stop ar gyfer trafodaeth lefel uchaf a llunio cynlluniau gweithredu go iawn.

Fe fydd Belfast yn gweld aml-randdeiliaid o fyd defaid newydd geneteg, delweddu, IVDs newydd a mwy. Y cynllun yw adeiladu dyfodol gofal iechyd gwell i bob un o'r Ewropeaid, ymhlith pethau eraill, rhannu penderfyniadau a chydweithredu.

Nod allweddol hefyd yw caniatáu i draws-ffrwythloni rhwng y gwahanol glefydau a meysydd polisi, ganiatáu i gynadleddwyr gael mwy o ddyfnder o wybodaeth i rwystrau ym maes meddygaeth bersonol, a chynnig tystiolaeth werthfawr a barn rhanddeiliaid ar ba lunwyr polisi y gall yn seilio eu penderfyniadau ar sut i integreiddio meddygaeth bersonol yn well i wasanaethau gofal iechyd yr UE.

Er bod meddygaeth bersonol yn symud ymlaen ac yn cael effaith ddwys mewn meysydd megis canser, mae integreiddio meddygaeth bersonol yn llawn i systemau gofal iechyd yn parhau i fod yn fwy o freuddwyd na realiti.

Mae breuddwydion i gyd yn dda iawn, ond mae arnom angen gobeithion realistig i gleifion, rhieni a'u teuluoedd (gan gynnwys eu plant a'u hwyrion) nad ydynt ar hyn o bryd yn cael y triniaethau a'r meddyginiaethau gorau sydd ar gael.

Mae'r sefyllfa hon i raddau helaeth oherwydd ein bod yn gweithredu mewn maes gofal iechyd yr UE sy'n darniog, heb ei ariannu ac yn ddiffygiol yn y cydweithrediad angenrheidiol. Ein nod a rhai'r rhanddeiliaid yw adeiladu un sy'n gyfatebol, yn gynaliadwy ac yn addas i bwrpas.

Mae gan reoliad 'Smart' rôl bwysig i'w chwarae.

I weld gwefan y Gyngres, gweler y ddolen ganlynol: www.eapmbelfast2017.com

I Gofrestru, gweler y ddolen ganlynol: https://confpartners.eventsair.com/eapm/registration2017/Site/Register

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd