Cysylltu â ni

Clefydau

Clefydau Prin Ewropeaidd Day: ffeithiau Top ar y camau yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

sioe sleidiau1Diwrnod Clefydau Prin Ewropeaidd (28 Chwefror). Diffinnir afiechyd neu anhwylder fel un prin yn yr UE pan fydd yn effeithio ar lai na phump ym mhob 10,000 o ddinasyddion. Ac eto, oherwydd bod cymaint o wahanol afiechydon prin - rhwng 6,000 ac 8,000 - gyda'i gilydd maent yn effeithio ar gyfran sylweddol o'r boblogaeth. Mae rhwng 30 a 40 miliwn o bobl yn yr UE, y mae llawer ohonynt yn blant, yn dioddef o glefydau prin. Mae gan y mwyafrif o afiechydon prin darddiad genetig tra bod eraill yn ganlyniad heintiau, alergeddau ac achosion amgylcheddol. Maent fel arfer yn wanychol cronig neu hyd yn oed yn peryglu bywyd.

Mae effaith afiechydon o'r fath ar ddioddefwyr, eu teuluoedd a'u gofalwyr yn sylweddol ac yn aml nid yw cleifion yn cael diagnosis oherwydd diffyg gwybodaeth wyddonol a meddygol neu oherwydd anhawster i gael gafael ar arbenigedd. Mae darnio gwybodaeth am afiechydon prin a'r niferoedd bach o gleifion y mae un clefyd yn effeithio arnynt yn ei gwneud yn anhepgor gweithio ar draws ffiniau.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio dull integredig i wella mynediad at atal, diagnosis a thriniaeth ymhellach i gleifion sy'n dioddef o glefyd prin ledled yr Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

Camau ategol ar gyfer diagnosis cynnar

Un o'r heriau mwyaf i ddioddefwyr afiechydon prin a'u teuluoedd yw cael diagnosis amserol a chywir. Mae hwn yn gam cyntaf hanfodol cyn y gellir archwilio opsiynau triniaeth. Mae gweithredu gan y Comisiwn yn helpu mewn sawl ffordd.

Yn gyntaf, mae'r Comisiwn wedi cefnogi prosiect ORPHANET a Gweithredu ar y Cyd trwy ei Raglen Iechyd. Mae hyn wedi arwain at y Cronfa ddata ORPHANET sydd, hyd yma, yn rhestru'r disgrifiadau o 5,868 o glefydau prin, ac wedi tyfu i fod yn brif ffynhonnell wybodaeth ar-lein ar glefydau prin ledled y byd. Mae'r offeryn hwn yn adnodd amhrisiadwy ar gyfer clinigwyr, gweithwyr iechyd proffesiynol a chleifion sy'n ceisio diagnosis.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn hefyd wedi datblygu'n dda o ran sefydlu Rhwydweithiau Cyfeirio Ewropeaidd (ERNs), a ragwelir yn y Cyfarwyddeb ar Hawliau Cleifion mewn Gofal Iechyd Trawsffiniol a ddaeth i rym fis Hydref diwethaf. Bydd yr ERNs hyn yn hwyluso cydweithrediad rhwng aelod-wladwriaethau wrth ddatblygu gallu diagnosis a thriniaeth i ddarparu gofal iechyd arbenigol iawn ar gyfer afiechydon neu gyflyrau cymhleth mynychder prin neu isel. O ganlyniad, bydd gan weithwyr iechyd proffesiynol a chleifion fynediad haws at arbenigedd ar glefydau prin y tu hwnt i'w ffiniau cenedlaethol. Mae'r Gyfarwyddeb hefyd yn sefydlu pwyntiau cyswllt cenedlaethol lle gall cleifion dderbyn gwybodaeth ar ble i ddod o hyd i'r driniaeth fwyaf priodol ar gyfer eu clefyd, unrhyw le ledled yr UE.

Cefnogi ymchwil Ewropeaidd i ddeall a thrin afiechydon prin yn well

Er 2007, mae'r UE wedi buddsoddi dros € 620 miliwn mewn ymchwil gydweithredol ar glefydau prin. Mae'r buddsoddiad hwn yn dwyn ynghyd dimau o sefydliadau academaidd blaenllaw, busnesau bach a chanolig a grwpiau cleifion i gael gwell dealltwriaeth o'r afiechydon a dod o hyd i driniaethau digonol. Y nod yw cronni adnoddau a gweithio y tu hwnt i ffiniau, sy'n arbennig o bwysig ym maes afiechydon prin a nodweddir gan boblogaethau cleifion bach ac adnoddau prin.

Ariannwyd bron i 120 o brosiectau ymchwil gydweithredol mewn afiechydon prin gan yr UE er 2007. Er enghraifft, mae'r Prosiect DevelopAKUre yn asesu'r cyffur nitisinone fel y driniaeth bosibl gyntaf erioed ar gyfer yr anhwylder genetig prin Alkaptonuria (AKU) a elwir hefyd yn Glefyd Esgyrn Du. Mae'n cynnwys cleifion o Ffrainc, Slofacia a'r DU.

Yn ogystal, ariennir ymchwil i glefydau prin trwy grantiau i ymchwilwyr rhagorol unigol. Er enghraifft, grant gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (ERC) yn galluogi'r Athro Marina Cavazzana-Calvo, arbenigwr mewn therapi genynnau, i ymchwilio i opsiynau therapiwtig ar gyfer imiwnoddiffygiant etifeddol, megis clefyd croen dinistriol, epidermolysis bullosa dystroffig. Mae cyllid ERC yn caniatáu i'r Athro Cavazzana-Calvo archwilio ffyrdd y gall therapïau gael mwy o siawns o hyfywedd clinigol.

Bydd yr UE yn parhau i fuddsoddi mewn ymchwil i glefydau prin yn Horizon 2020, Rhaglen Fframwaith yr UE ar gyfer Ymchwil ac Arloesi ar gyfer y cyfnod 2014-2020.

Meithrin ymdrech ymchwil ryngwladol ddigynsail

Mae afiechydon prin yn her rhy fawr i unrhyw wlad neu ranbarth y byd ei meistroli ar ei phen ei hun. Dyma pam y cychwynnodd y Comisiwn Ewropeaidd, ynghyd â phartneriaid Ewropeaidd a rhyngwladol, y Consortiwm Ymchwil Rhyngwladol Clefydau Prin (IRDiRC). Wedi'i lansio yn 2011, dyma'r ymdrech ymchwil afiechydon prin ar y cyd mwyaf ledled y byd. Ei nod allweddol yw darparu, erbyn 2020, 200 o therapïau newydd ar gyfer clefydau prin a'r modd i wneud diagnosis o'r rhan fwyaf ohonynt. Ar hyn o bryd mae gan IRDiRC fwy na 35 aelod-sefydliad o bedwar cyfandir sydd wedi ymrwymo i weithio gyda'i gilydd tuag at nodau'r fenter.

Cymell cwmnïau fferyllol

Dylai fod gan gleifion sy'n dioddef o gyflyrau prin hawl i gael yr un ansawdd o driniaeth â chleifion eraill.

Mewn ymateb i'r pryder iechyd cyhoeddus hwn ac er mwyn ysgogi ymchwil a datblygu meddyginiaethau amddifad, yn 2000 cyflwynodd yr UE ddeddfwriaeth newydd gyda'r nod o ddarparu cymhellion ar gyfer datblygu cynhyrchion amddifad a chynhyrchion meddyginiaethol eraill ar gyfer anhwylderau prin. Mae'r Rheoliad yr UE ar Feddyginiaethau Amddifad (EC / 141/2000) yn sefydlu gweithdrefn ganolog ar gyfer dynodi cynhyrchion meddyginiaethol amddifad ac yn rhoi cymhellion ar waith ar gyfer ymchwilio, marchnata a datblygu meddyginiaethau ar gyfer clefydau prin.

Heddiw, mae cwmnïau sydd â dynodiad amddifad ar gyfer cynnyrch meddyginiaethol yn elwa ar gymhellion fel hepgor ffioedd, cyfnod detholusrwydd marchnad 10 mlynedd ar ôl awdurdodi ar gyfer cynhyrchion dynodedig, cymorth gwyddonol ar gyfer awdurdodiadau marchnata, a'r posibilrwydd o awdurdodiad marchnata Cymunedol. Diolch i'r cymhellion hyn, mae 85 o feddyginiaethau amddifad wedi'u hawdurdodi gan y Comisiwn Ewropeaidd ac mae 1,013 o feddyginiaethau sy'n cael eu hymchwilio a'u datblygu wedi'u dynodi'n feddyginiaethau amddifad ers i'r Rheoliad ddod i rym.

Sefydlu platfform Ewropeaidd ar gofrestru afiechydon prin

Mae'r Ganolfan Ymchwil ar y Cyd (JRC), gwasanaeth gwyddoniaeth fewnol y Comisiwn Ewropeaidd, mewn cydweithrediad â'r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Iechyd a Defnyddwyr, yn gweithio tuag at sefydlu Llwyfan Ewropeaidd ar Gofrestru Clefydau Prin. Mae'r platfform wedi'i genhedlu i ddarparu pwynt mynediad canolog ar gyfer holl ddata'r gofrestrfa ar glefydau prin, i weithredu fel 'canolbwynt' gan wella mynediad i gofrestrfeydd cleifion, yn ogystal â hyrwyddo rhyngweithrededd rhwng cofrestrfeydd. Nod pwysig arall yw gwella cymaroldeb, dibynadwyedd a chysondeb data ymhlith cofrestrfeydd clefydau prin ledled Ewrop.

Bydd creu a chynnal y platfform yn rhan o strategaeth yr UE ar gyfer ymchwil gynaliadwy yn y maes hwn. Bydd y JRC yn cydweithio'n agos â'r aelod-wladwriaethau a'r rhanddeiliaid, sy'n cynnwys deiliaid cofrestrfa genedlaethol, ranbarthol, leol, sefydliadau ymchwil, ysbytai, sefydliadau cleifion, a chwmnïau fferyllol. Y nod yw sicrhau integreiddiad llawn o ddata i ymchwil epidemiolegol bellach mewn afiechydon prin, yn ogystal ag arwain treialon clinigol ar gyfer grwpiau cleifion penodol a llywio polisi iechyd yn y maes. Y canlyniad terfynol fydd gwella gofal iechyd ac ansawdd bywyd cleifion â chlefydau prin.

Helpu'r sefydliadau sy'n cefnogi cleifion

Trwy ei Raglen Iechyd, mae'r Comisiwn yn darparu grant gweithredu i'r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Clefydau Prin (EURORDIS), cynghrair anllywodraethol o sefydliadau cleifion sy'n cael ei gyrru gan gleifion. Mae EURORDIS yn cynrychioli 614 o sefydliadau cleifion clefydau prin mewn 58 o wledydd. Mae cyllid yr UE yn helpu EURORDIS gyda'i genhadaeth i wella ansawdd bywyd pobl sy'n byw gyda chlefydau prin yn Ewrop trwy eiriolaeth ar lefel Ewropeaidd, cefnogaeth i ymchwil a datblygu meddyginiaethau, hwyluso rhwydweithio ymhlith grwpiau cleifion, codi ymwybyddiaeth, a llawer o gamau gweithredu eraill sydd wedi'u cynllunio i lleihau effaith afiechydon prin ar fywydau cleifion a'r teulu.

Cymorth a chefnogaeth i ymdrechion aelod-wladwriaethau

Yn 2008, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar Glefydau Prin, ac yna yn 2009 gan a Cyngor Argymhelliad. Mae'r ddau yn ceisio gwella cydnabyddiaeth ac amlygrwydd afiechydon prin a datblygu cydweithredu, cydgysylltu a rheoleiddio Ewropeaidd ar gyfer clefydau prin.

Galwodd yr Argymhelliad ar aelod-wladwriaethau i fabwysiadu cynlluniau neu strategaethau cenedlaethol ar gyfer clefydau prin erbyn diwedd 2013 er mwyn sicrhau mynediad cyffredinol i ofal o ansawdd uchel i bob claf. Mae cymorth technegol ac offer hyfforddi i helpu gwledydd yr UE i greu'r cynlluniau cenedlaethol hyn wedi'u datblygu diolch i'r Prosiect EWROPLAN a Gweithredu ar y Cyd wedi'i gyd-ariannu gan Raglen Iechyd y Comisiwn.

Hyd yma, mae 16 aelod-wladwriaeth wedi mabwysiadu cynlluniau cenedlaethol ac mae sawl un arall bron â chael eu mabwysiadu. Cyhoeddir adroddiad ar y cynnydd a wnaed gan aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn yn ddiweddarach eleni.

Casglu'r cyngor arbenigol gorau

Ers diwedd 2009, mae'r Comisiwn wedi ceisio cyngor arbenigwyr i arwain polisi'r UE ar glefydau prin. Mae'r grŵp arbenigol ar glefydau prin yn cynnwys cynrychiolwyr sefydliadau cleifion ar lefel Ewropeaidd, cymdeithasau proffesiynol, cymdeithasau gwyddonol a chymdeithasau sy'n cynhyrchu cynhyrchion neu'n darparu gwasanaethau ym maes afiechydon prin. Gall y Comisiwn ymgynghori â'r grŵp arbenigol ar unrhyw faterion sy'n ymwneud â chlefydau prin, er enghraifft:

  • Help gyda llunio offerynnau cyfreithiol a dogfennau polisi, gan gynnwys canllawiau ac argymhellion;
  • cyngor ar weithredu gweithredoedd yr UE ac awgrymiadau ar gyfer gwella;
  • cyngor ar fonitro, gwerthuso a lledaenu canlyniadau mesurau a gymerwyd ar lefel yr UE a chenedlaethol, a;
  • cymorth i feithrin cyfnewid profiadau ac arferion rhwng gwledydd yr UE a'r gwahanol bartïon dan sylw.

Cefnogi prosiectau

O dan yr Ail Raglen Gweithredu Cymunedol ym Maes Iechyd (Rhaglen Iechyd 2008-13) ariannwyd mwy na 30 o brosiectau ar glefydau prin, gan gwmpasu gwahanol fathau o gamau gweithredu a grwpiau rhanddeiliaid. Mae hyn wedi arwain at nifer o adnoddau ledled yr UE i gyfuno arbenigedd prin a rhoi gwell mynediad i gleifion a gweithwyr iechyd proffesiynol at wybodaeth feddygol, canolfannau triniaeth, grwpiau cymorth i gleifion a data epidemiolegol / ymchwil. Er enghraifft:

RARECARENet (Mai 2012 - Hydref 2015): Yn datblygu rhwydwaith gwybodaeth ar ganserau prin, gyda'r nod o ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr am ffurfiau anghyfarwydd o ganser i grwpiau targed perthnasol fel oncolegwyr, meddygon teulu, ymchwilwyr, awdurdodau iechyd a chleifion.

EUHANET (Mehefin 2012 - Tachwedd 2015): Yn sefydlu rhwydwaith o ganolfannau hemoffilia Ewropeaidd i wella'r gofal sydd ar gael i gleifion ag anhwylderau gwaedu etifeddol. Nod Rhwydwaith Haemoffilia Ewrop (EUHANET) yw lleihau anghydraddoldebau iechyd a gwella ansawdd y gofal a ddarperir.

EuroFever (Gorffennaf 2008 - Mehefin 2011): Yn codi ymwybyddiaeth ymhlith pediatregwyr a rhewmatolegwyr pediatreg am gydnabod clefydau autoinflammatory yn brydlon - grŵp o anhwylderau lle mae system imiwnedd gynhenid ​​y claf yn ymosod ar feinweoedd y corff ei hun - i'w helpu i ddarparu gwybodaeth ddigonol i deuluoedd y mae'r amodau hyn yn effeithio arnynt. Ei nod hefyd oedd cynyddu gwybodaeth am yr anhwylderau prin hyn, sef o ran diagnosis, triniaeth a chymhlethdodau.

Prosiect EURO-WABB (Ionawr 2012 - Ionawr 2014): Amcan cyffredinol Prosiect EURO-WABB yw cefnogi diagnosis, triniaeth ac ymchwil effeithlon ar gyfer syndromau Wolfram, Alstrom a Bardet-Biedl sy'n gorgyffwrdd, yn ogystal â syndromau diabetes prin eraill. Mae syndromau WABB yn grŵp o anhwylderau etifeddol prin sy'n gysylltiedig ag anoddefiad y corff â glwcos. Mae pob un o'r syndromau hyn yn effeithio ar wahanol rannau o'r corff, gan gynnwys clyw a golwg.

Bydd y drydedd Raglen Iechyd (2014-2020) yn parhau i gefnogi prosiectau ar glefydau prin.

Mwy o wybodaeth, cyhoeddiad ar ymchwil yr UE ar glefydau prin.

coronafirws

Mae cychwyniadau Ewropeaidd yn elwa o hwb ôl- # Covid

cyhoeddwyd

on

Wrth i ddirwasgiad byd-eang fynd yn rhydd, mae llawer o fusnesau yn cael eu hunain yn wynebu argyfwng dirfodol. Mae'r pandemig coronafirws wedi dynodi diwedd ar gyfnod o ehangu economaidd heb ei fframio, gan sbarduno cynnydd sydyn mewn diweithdra a gorfodi llywodraethau ledled Ewrop i gyflwyno ysgubol gwaharddiadau busnes mewn ymgais i atal llanw ansolfedd.

Mae amseroedd caled o'n blaenau - ac eto i gyd, nid gwawd a thrwmwch mohono i gyd. Gyda sylw llunwyr polisi Ewropeaidd yn canolbwyntio'n gadarn ar gael economi'r bloc yn ôl ar y trywydd iawn trwy a cynllun adfer wedi'i gynllunio i gyflymu trawsnewidiadau digidol a gwyrdd, gallai'r argyfwng, mewn gwirionedd, nodi dechrau oes euraidd o gyfle i fusnesau cychwynnol Ewrop.

hysbyseb

Gwthio ymlaen

Mwynhaodd yr UD ac Asia ddechrau da yn y ffyniant cychwyn. Fodd bynnag, mae Ewrop wedi bod yn dal i fyny yn gyson - a rhagwelir y bydd yn cydio yn ôl mwy o wytnwch o'r pandemig. Nid yn unig y daeth Ewrop â'r pandemig dan reolaeth yn gynt o lawer na'r Unol Daleithiau, ond mae system lles cymdeithasol bresennol Ewrop, ynghyd â dull cyfunol ei llywodraethau o gadw swyddi yn ystod cloi, yn hytrach na chaniatáu i ddiweithdra esgyn, yn talu ar ei ganfed.

Er y bydd dychwelyd i 'fusnes fel arfer' yn anodd, mae tystiolaeth o'r ddamwain ariannol fyd-eang ddiwethaf yn profi bod argyfyngau'n gyrru arloesedd. Mae ffigurau'n dangos, ar ôl 2008, bod mwy o fuddsoddwyr wedi cymryd siawns cyfnod hadau rowndiau cyllido, er enghraifft, tuedd y gellir ei hailadrodd wrth i entrepreneuriaid sydd newydd fod yn ddi-waith greu cychwyniadau - fel ffordd o guro diweithdra a datrys problemau cymdeithasol dybryd.

Mae gweithlu medrus yn aros am y busnesau newydd hyn: gall busnesau cychwynnol Ewropeaidd ddisgwyl denu talent sydd naill ai wedi'i ddiswyddo yn yr UD neu wedi'i wahardd o'r wlad ar ôl i Donald Trump fynd i'r afael â rheolau fisa. Gallai cwmnïau sy'n barod i'w llogi weld eu stoc yn codi'n gyflym, diolch i'r gronfa dalent ddigynsail hon.

hysbyseb

Technegau cychwyn yn yr esgyniad

Mae rhai cychwyniadau Ewropeaidd yn arbennig o barod i dyfu yn sgil yr argyfwng. Cymerwch blatfform cyfryngau cymdeithasol yn Ffrainc Yubo, y mae ei sylfaenwyr cynnwys ar restr Forbes 30 dan 30 eleni. Y cwmni nod- o feithrin cyfeillgarwch pellter hir rhwng pobl ifanc 13-25 oed trwy ffrydio fideo byw a negeseuon gwib - yn ymddangos yn arbennig o gydwybodol yn ystod y pandemig. I bobl ifanc sydd wedi cael eu gorfodi yn sydyn i ollwng y cymdeithasoli personol â'u cyfoedion sydd gan ymchwil dangos yn hanfodol i'w datblygiad, mae'r ap wedi profi'n adnodd hanfodol.

Gan fod y cloeon yn angenrheidiol i arafu ymlediad ysgolion caeedig Covid-19, sinemâu a lleoliadau cyngerdd, trodd Gen Zers at eu ffonau smart ar gyfer cynhaliaeth gymdeithasol ac i drafod materion gwleidyddol dybryd y dydd, gyda safleoedd fel Yubo neu Houseparty yn cynnig sêff. a llwyfan hyblyg ar gyfer cymdeithasu a thrafod mewn lleoliad grŵp. Mae ffigurau cofrestru dyddiol Yubo yn siarad drostynt eu hunain, wedi mwy na dyblu mewn nifer o ddechrau 2020 i gyrraedd 30,000 erbyn canol mis Ebrill. Gydag ansicrwydd yn ymbellhau pan fydd ysgolion yn yr UD, y DU a Chanada— y gwledydd sy'n rhan o gyfran y llew o fas defnyddiwr Yubo - yn ailagor yn llawn, mae poblogrwydd apiau ffrydio byw yn debygol o dyfu ymhellach fyth.

Healthtech ar flaen y gad yn yr ymchwil

Yn y cyfamser, mae cychwyniadau iechyd Ewropeaidd - a oedd eisoes â mantais diolch i systemau iechyd cyhoeddus cryf y cyfandir - yn sicr o weld buddsoddiad o'r newydd yng nghanol yr argyfwng iechyd cyhoeddus.

Wedi'i leoli yn Llundain AI llesiannoler enghraifft, yn defnyddio deallusrwydd artiffisial i nodi targedau cyffuriau addawol newydd ac mae eisoes wedi nodi rhai triniaethau posibl ar gyfer Covid-19 sydd bellach yn cael eu hymchwilio ymhellach. Gan ddefnyddio technoleg a ddyluniwyd i sifftio trwy reams o lenyddiaeth wyddonol yn cyfeirio at y firws, roedd yr ymchwilwyr yn gallu nodi triniaeth bosibl yn gyflym: baricitinib. Wedi'i ddatblygu'n wreiddiol fel ffordd o atal yr ymateb imiwn eithafol a ysgogwyd gan gyflyrau fel arthritis gwynegol, bydd barictinib yn cael ei brofi mewn cyn bo hir mewn treial clinigol carlam fel iachâd posib ar gyfer ymateb y system imiwnedd orweithgar o'r enw storm cytocin sydd wedi lladd cleifion coronafirws dirifedi.

Asesiadau cynnar o effeithiolrwydd barictinib awgrymu y gallai algorithmau Benevolent AI fod yn iawn ar yr arian. Mae pedair astudiaeth annibynnol wedi nodi y gallai'r cyffur fod yn effeithiol wrth atal stormydd cytocin. Yn y mwyaf o'r pedair astudiaeth, a gynhaliwyd gan Ysbyty Prato yn yr Eidal, roedd marwolaethau yn sylweddol is ymhlith y cleifion a gafodd eu trin â baricitinib yn hytrach na'r grŵp rheoli, ac roedd cleifion baricitinib yn llawer mwy tebygol o gael eu rhyddhau o'r ysbyty o fewn dau wythnos.

Mae cychwyniadau di-ri Ewropeaidd eraill yn y sector healthtech wedi cyflwyno mentrau arbennig i helpu i frwydro yn erbyn y pandemig - rhoi help llaw ac, ar yr un pryd, arddangos eu cynhyrchion arloesol. Mae'r cwmnïau hyn yn cynnig ymyriadau uwch-dechnoleg sy'n galluogi pobl - gan gynnwys gweithwyr iechyd proffesiynol - i weithio'n fwy effeithiol gartref, yn ogystal â darparu offer a llwyfannau sy'n rhoi cyfleoedd i rieni a myfyrwyr ddysgu o bell.

Llwyfan archebu apwyntiadau Doctolib- mae un o bum unicorn cychwyn Ffrainc - wedi gwneud ei blatfform teleconsultation ar gael am ddim i bob meddyg yn Ffrainc, tra bod eraill, fel Velmio cychwyn digidol Estonia, Scandit o Zurich a Babylon Health, unicorn iechyd digidol Prydain, wedi addo adnoddau i olrhain, profi a choladu data ar Covid-19.

Ymladd am ddyfodol mwy disglair

Mae cadw'r ecosystem cychwyn Ewropeaidd yn fyw a gweithredu wrth i'r byd addasu i amodau ôl-bandemig wedi bod yn flaenoriaeth fawr i'r Comisiwn Ewropeaidd. Y pot € 10bn a addawyd gan y Cyngor Arloesi Ewrop i gronni 'y gronfa ecwiti deeptech fwyaf yn Ewrop', wedi'i hychwanegu at gyllideb hael o € 13bn ar gyfer grant ymchwil, mae ganddo'r potensial i newid y gêm ar gyfer cychwyniadau technoleg.

Wrth i densiynau rhwng yr UD a China greu cyfleoedd newydd i'r bloc ddenu buddsoddiad o'r tu allan - yn enwedig wrth i'r arfer o weithio o bell a dosbarthedig ennill tir - gallai Ewrop gael ei hun mewn sefyllfa ddelfrydol i herio'r status quo. Gallai uchafiaeth gydnabyddedig Ewrop mewn meysydd fel ynni ac awyrofod hefyd roi clod i gais y bloc am arweinyddiaeth dechnoleg fyd-eang. Wrth i Ewrop wella o'r dirywiad economaidd, mae'n ddigon posib mai tro cychwyn Ewrop i ddisgleirio.

Parhau Darllen

coronafirws

Nid yw # COVID-19 yn esgus dros dwyll #US

cyhoeddwyd

on

Wrth i'r Unol Daleithiau fynd i gyfnod tyngedfennol yn y frwydr i gynnwys COVID-19, mae'r llywodraeth ffederal yn rhyddhau biliynau o ddoleri er mwyn cynnwys y clefyd a helpu i feddalu'r effaith ddinistriol ar economi sydd wedi dod i stop yn genedlaethol ac yn genedlaethol. yn fyd-eang. Ond mae'r cymorth ei hun yn creu set newydd o bryderon, yn ysgrifennu Henry St. George.

Mae cyrff gwarchod y llywodraeth ac arbenigwyr uniondeb yn yr UD yn rhybuddio bod y symiau enfawr o arian sydd ar gael yn agored i wastraff a chamdriniaeth, ar adeg pan mae awdurdodau yn gweld sylweddol codiad mewn swindles yn yr UD i fod i elwa ar ofnau'r cyhoedd.

hysbyseb

Mewn arwydd amlwg, mae'n ymddangos bod y Gyngres yn cymryd y bygythiad o ddifrif. Yn eu pecyn rhyddhad hanesyddol o $ 2 triliwn - a oedd yn cynnwys arian ar gyfer darparwyr gofal iechyd, rhaglenni benthyca ar gyfer busnesau Americanaidd a chymorth ar gyfer diwydiannau trallodus - cytunodd deddfwyr ar ofynion goruchwylio llym.

Ond mae arbenigwyr yn rhybuddio bod y potensial am dwyll yn llawer mwy nag unrhyw un set o fesurau diogelwch, o ystyried hanes y gorffennol ac ehangder ymateb llywodraeth yr UD, sydd wedi galw ar gefnogaeth a amrywiaeth helaeth o asiantaethau ffederal sy'n goruchwylio materion domestig a thramor.

Mae milwrol yr Unol Daleithiau, er enghraifft, yn cael ei gyhuddo o drin rhan fawr o ymateb y genedl yn y wlad a thramor. Daeth cyfranogiad y fyddin ar ôl llawer o ddadlau ynghylch yr union rôl y dylai’r lluoedd arfog ei chwarae wrth frwydro yn erbyn yr argyfwng, hyd yn oed wrth i arweinwyr milwrol geisio cynnwys achosion ymhlith milwyr sydd wedi’u lleoli ledled y byd.

hysbyseb

Yn yr UD, mae'r fyddin yn defnyddio personél a chyflenwadau ac adnoddau mawr eu hangen i ardaloedd a gwladwriaethau ledled y wlad i frwydro yn erbyn lledaeniad y pandemig. Mae milwrol America wedi cael eu pwyso i weithredu’n rhyngwladol, hefyd, gyda’r Arlywydd Trump yn ddiweddar yn cyhoeddi llu o filwyr yn erbyn carteli cyffuriau sy’n ceisio ecsbloetio coronafirws wrth i’r Unol Daleithiau a gwledydd eraill droi eu sylw at wynebu’r pandemig.

"Wrth i lywodraethau a chenhedloedd ganolbwyntio ar y coronafirws, mae bygythiad cynyddol y bydd carteli, troseddwyr, terfysgwyr ac actorion malaen eraill yn ceisio manteisio ar y sefyllfa er eu budd eu hunain," Trump Dywedodd. "Rhaid i ni beidio â gadael i hynny ddigwydd."

Ond fel canghennau eraill y llywodraeth ffederal, mae'r fyddin wedi bod yn agored i wastraff a thwyll ers amser maith. Mae hyn yn rhannol oherwydd bod yr Adran Amddiffyn yn dibynnu'n fawr ar gontractwyr allanol, gan ddyfarnu $ 350 biliwn mewn contractau ym mlwyddyn gyllidol 2018 yn unig ar gyfer amrywiaeth o nwyddau a gwasanaethau, yn ôl archwilwyr y llywodraeth.

Mewn gwirionedd, mor ddiweddar â mis Rhagfyr diwethaf, cyhoeddodd Swyddfa Atebolrwydd y Llywodraeth, asiantaeth gwarchod ffederal nonpartisan, adroddiad rhybuddio bod yn rhaid i'r Adran Amddiffyn wneud mwy i ganfod twyll ymhlith y contractwyr y mae'n eu llogi.

Yn sicr, mae'r asiantaeth amddiffyn wedi cael mwy na'i siâr o sgandalau sy'n cynnwys contractwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Ac weithiau mae'n ymddangos bod y problemau yn gwneud ei hun.

Ystyriwch achos Agility, cwmni o Kuwait a arferai gynnal a contract i ddarparu bwyd i holl filwyr yr Unol Daleithiau sydd wedi'u lleoli yn Irac, Syria, Kuwait, a'r Iorddonen.

Yn 2017, y cwmni y cytunwyd arnynt i dalu setliad $ 95 miliwn a ildio $ 249 miliwn arall mewn hawliadau ar ôl iddo gael ei ddiorseddu am godi gormod ar y Pentagon hyd at $ 374 miliwn trwy gaffael bwyd gan fusnes teuluol arall - cadwyn archfarchnadoedd Canolfan Sultan - ac yna chwyddo'r costau hynny wrth filio'r UD. Fe'i cyhuddwyd hefyd o geisio $ 80 miliwn mewn rhwystrau gan gyflenwyr yr UD.

Ond yn rhyfeddol ddigon, mae'n debyg na wnaeth y sgandal fawr ddim i ystumio'r cwmni o'r busnes proffidiol o gontractio milwrol. Ar ôl cael ei ddiorseddu yn 2007 ar gyfer y cynllun, gwaharddwyd y cwmni rhag gwneud busnes gyda milwrol yr Unol Daleithiau.

Ond yn y blynyddoedd dilynol, daeth i ben a roddwyd o leiaf 14 hepgoriad ar wahân gan yr USDOD - nifer digynsail - i barhau i dderbyn contractau'r UD. Yn nodedig, roedd uwch swyddog ystwythder wedi gwasanaethu yn y swyddfa o'r blaen a oedd yn gyfrifol am gymeradwyo llawer o'r hepgoriadau, yr Asiantaeth Logisteg Amddiffyn.

Yn fwy na hynny, y 2017 setliad roedd gosod dirwyon ar Ystwythder yn cynnwys newyddion rhyfeddol o dda i'r cwmni: caniatawyd iddo ddechrau cynnig unwaith eto am gontractau'r UD heb yr angen am hepgoriadau.

Fe wnaeth yr ystwythder triniaeth a dderbyniwyd, yn enwedig yr hepgoriadau, ysgogi'r Cynrychiolydd Jackie Speier o California, aelod o bwyllgor Gwasanaethau Arfog y Tŷ, i ysgrifennu i swyddogion USDOD yn 2018 yn mynnu atebion.

Nid yr Adran Amddiffyn yw'r unig gangen o lywodraeth sy'n agored i gael ei cham-drin. Wrth i'r llywodraeth ffederal ddechrau rhyddhau triliynau o ddoleri i unigolion, busnesau ac eraill, mae awdurdodau'n addo mynd i'r afael ag unrhyw un sy'n cymryd rhan mewn sgamiau sy'n atgoffa rhywun o'r rhai a ymrwymwyd mewn ymateb i'r Gyngres help llaw enfawr a gymeradwywyd yn ystod argyfwng ariannol 2008.

Ym mis Mawrth 2010, er enghraifft, roedd cyn-lywydd Banc Park Avenue ym Manhattan a godir ymlaen â thwyll ac ysbeilio yn yr hyn a ddywedodd awdurdodau oedd yr erlyniad troseddol cyntaf o achos yn ymwneud â thwyllo'r rhaglen help llaw a gymeradwywyd gan y Gyngres.

Cyhuddwyd gweithrediaeth y banc, Charles J. Antonucci Sr., o gymryd rhan mewn cynllun cymhleth i gamarwain awdurdodau gwladol a ffederal mewn cais am fwy na $ 11 miliwn o’r rhaglen help llaw ffederal a elwir y Rhaglen Rhyddhad Asedau Cythryblus, neu TARP.

Ceisiodd argyhoeddi awdurdodau ei fod wedi trefnu buddsoddiad allanol o $ 6.5 miliwn i'r banc, pan mewn gwirionedd roedd wedi defnyddio arian y banc ei hun yn gyfrinachol trwy gyflogi rhwydwaith trosglwyddo arian cywrain.

Llwyddodd i ariannu'r arian banc i grŵp o endidau yr oedd yn eu rheoli ac yna prynodd gyfran reoli yn y banc - er yn enw buddsoddwyr ffug. Caniataodd hynny, yn ei dro, iddo adrodd bod gan y banc ddwywaith y swm o arian oedd ganddo mewn gwirionedd mewn cais $ 11 miliwn am arian help llaw o dan y rhaglen TARP.

Nawr, gyda phenodau fel y rhain yn rhan o'r cefndir, crëwyd tasglu gan yr Adran Gyfiawnder i ymchwilio i achosion o dwyll a allai godi. Mae asiantaethau ffederal sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r ymdrechion ymateb hefyd yn wyliadwrus iawn, gan gynnwys y Bwyd a Chyffuriau Gweinyddiaeth, Sy'n anfon llythyrau rhybuddio cwmnïau yr amheuir eu bod yn marchnata triniaethau a phrofion coronafirws diffygiol neu ffug.

Parhau Darllen

Tsieina

Prydain yn siarad â phartneriaid rhyngwladol ar #Coronavirus - llefarydd ar ran PM

cyhoeddwyd

on

Mae Prydain yn siarad â phartneriaid rhyngwladol i ddod o hyd i atebion i helpu Prydain a gwladolion tramor eraill i adael dinas Tsieineaidd Wuhan, canol brigiad coronafirws, meddai llefarydd ar ran y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Llun (27 Ionawr), ysgrifennu William James ac Elizabeth Piper.

“Mae’r Swyddfa Dramor wedi dweud y bore yma eu bod yn archwilio opsiynau ar gyfer gwladolion o Brydain sy’n gadael y dalaith. Mae’r Swyddfa Dramor mewn cysylltiad agos â phartneriaid rhyngwladol, gan gynnwys yr Unol Daleithiau a gwledydd Ewrop, i ymchwilio i atebion posib, ”meddai’r llefarydd wrth gohebwyr.

“Diogelwch gwladolion Prydain yw ein prif flaenoriaeth.”

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd